КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 23.07.2014

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ

ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

ННЦ «Інститут біології» – 51

Теми:

№11 БФ 036-01 – «Механізм реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій»

№11БФ036-02 – «Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій адаптацій фіто, -зоо- та віробіоти України з використанням біоінформацій них технологій»

№14БП036-01 – «Моніторинг, охорона та корекція природних, трансформованих і модельних екосистем природно-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою збереження біорізноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля»

Завідувач відділу 3

- завідувач відділу загальної фізіології НДІ фізіології,
тема №11 БФ 036-01 1

- завідувач відділу біофізики НДІ фізіології, тема №11 БФ 036-01 1

- завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології,
тема №11 БФ 036-01 1

Завідувач лабораторії 5

- завідувач діагностичної лабораторії лікувально-діагностичного центру ННЦ «Ін-т біології», тема №11БФ036-01 1

- завідувач НДЛ фармакології і експериментальної патології, тема №11БФ036-01 1

- завідувач НДЛ «Ботанічний сад» відділення експериментальної біології, тема №14БП036-01 1

- завідувач НДЛ мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології, тема №11БФ036-01 1

- завідувач НДЛ фізико-хімічної біології, тема №11БФ036-01 1

Провідний науковий співробітник 2

- провідний науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №14БП036-01 1

- провідний науковий співробітник НДС мембранології і цитології, тема 11БФ036-01 1

Старший науковий співробітник 18

- старший науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №14БП036-01 9

- старший науковий співробітник відділу фізіології мозку та психофізіології, тема №11БФ036-01 4

- старший науковий співробітник НДЛ фізико-хімічної біології, тема №11БФ036-01 2

- старший науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології, тема №11БФ036-01 1

- старший науковий співробітник Канівського природного заповідника ННЦ «Ін-т біології», тема №14БП036-01 2

Науковий співробітник 15

- науковий співробітник НДЛ «Дослідження інтродукованого та природного фіторізноманіття», тема №14БП036-01 1

- науковий співробітник НДЛ фізико-хімічної біології, тема
№11БФ036-01 3

- науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №14БП036-01 2

- науковий співробітник відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології, тема №11БФ036-01 1

- науковий співробітник НДЛ ботаніки, тема №11БФ036-02 1

- науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №11БФ036-02 1

- науковий співробітник НДЛ біохімії відділення біологічних і біомедичних технологій, тема №11БФ036-01 1

- науковий співробітник НДС зоології та екології, тема №11БФ036-02 1

- науковий співробітник НДЛ екології вірусів та діагностики вірусних захворювань відділення експериментальної біології, тема
№11БФ036-02 1

- науковий співробітник НДС мембранології і цитології відділення біологічних і біомедичних технологій, тема №11БФ036-01 2

- науковий співробітник відділу біофізики НДІ фізіології, тема №11БФ036-01 1

Молодший науковий співробітник 8

- молодший науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №11БФ036-02 1

- молодший науковий співробітник діагностичної лабораторії, тема №11БФ036-01 1

- молодший науковий співробітник НДЛ екології вірусів та діагностики вірусних захворювань відділення експериментальної біології, тема №11БФ036-02 2

- молодший науковий співробітник НДС біофізики відділення експериментальної біології, тема №11БФ036-01 1

- молодший науковий співробітник відділу фізіології кровообігу, тема № №11БФ036-01 1

- молодший науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології, тема №11БФ036-01 1

- молодший науковий співробітник НДС зоології та екології відділення експериментальної біології, тема №11БФ036-02 1

Інститут високих технологій – 9

Теми:

№ 11 БФ07-01 – «Фізичні основи процесів формування напівпровідникових наноструктур для пристроїв електроніки і фотоніки»

№11БФ07-03 – «Фізико-хімічні механізми функціонування живого на різних рівнях організації»

№14 БП07-01 – «Розробка принципів нових технологій на основі досліджень оптичних, електронних та атомарних явищ в фізичних і біологічних об’єктах та низьковимірних структурах»

Завідувач лабораторії 2

- завідувач НДЛ методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі, тема №14 БП07-01 1

- завідувач навчально-наукової лабораторії технології та досліджень матеріалів і структур, тема №14 БП07-01 1

Завідувач сектору 3

- завідувач сектору технологічних методів наноелектроніки НДЛ фізики і техніки напівпровідників, тема № 11 БФ07-01 1

- завідувач сектору прикладних розробок та впроваджень НДЛ хімко-біологічних методів дослідження матеріалів, тема №11БФ07-03 1

- завідувач сектору НДЛ методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі ІВТ, тема № 14 БП 07-01 1

Старший науковий співробітник 2

- старший науковий співробітник НДЛ хіміко-біологічних методів дослідження матеріалів, тема №11БФ07-03 1

- старший науковий співробітник ННЛ технології та досліджень матеріалів і структур ІВТ, тема № 14 БП 07-01 1

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДЛ технології та досліджень матеріалів і структур, тема № 14 БП 07-01 1

Молодший науковий співробітник 1

- молодший науковий співробітник НДЛ метолів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі, тема № 14 БП 07-01 1

Інститут журналістики – 1

Тема: №11БФ045-01 – «Український медійний контент у соціальному вимірі 2011-2015 рр.»

Молодший науковий співробітник 1

- молодший науковий співробітник, тема №11БФ045-01 1

Інститут міжнародних відносин – 1

Тема: №11БФ048-01 – «Україна у міжнародних інтеграційних процесах»

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема № 11БФ048-01 1

Географічний факультет – 10

Теми:

№14БП050-01 – «Гідроекологічна оцінка та прогноз енергетичного потенціалу річок Українських Карпат»

№14БП050-02 – «Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі»

Завідувач лабораторії 1

- завідувач НДЛ регіональних проблем економіки і політики географічного факультету, тема №14БП050-02 1

Завідувач сектору 2

- завідувач сектору гідроекології і гідрохімії географічного факультету, тема №14БП050-01 1

- завідувач сектору картографії та геоінформатики, тема
№14БП050-02 1

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема №14БП050-01 1

Молодший науковий співробітник 6

- молодший науковий співробітник, тема №14БП050-01 2

- молодший науковий співробітник, тема №14БП050-02 4

Геологічний факультет – 10

Теми:

№14БФ049-01 – «Петрогеохімічні та петрофізичні особливості пізньокайнозойських вулканітів центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ) як показник функціонування магматичних осередків в різних районах прояву вулканізму»

№11БФ049-02 – «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів»

№14БП049-02 – «Створення геологічного депозитарію Північно-Західної та Центральної частини Українського щита»

№14БП049-03 – «Геолого-економічна оцінка мінерально-сировинної бази України в сучасних ринкових умовах»

Завідувач лабораторії 1

- завідувач НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, тема
№14БП049-02 1

Завідувач сектору 1

- завідувач НДС фізико-хімічних досліджень гірських порід, тема №14БФ049-01 1

Старший науковий співробітник 5

- старший науковий співробітник НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, тема №14БП049-02 4

- старший науковий співробітник НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, тема №14БП049-03 1

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, тема 14БП049-03 1

Молодший науковий співробітник 2

- молодший науковий співробітник лабораторії мінералого-геохімічних досліджень, тема №11БФ049-02 1

- молодший науковий співробітник лабораторії мінералого-геохімічних досліджень, тема №14БП049-02 1

Історичний факультет – 1

Тема:

№11БФ046-01 – «Українська нація в загальноєвропейському вимірі:історія та сучасність»

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема №11БФ046-01 1

Факультет кібернетики – 11

Теми:

№11БФ015-01 – «Розвиток теорії та створення програмно-алгоритмічних засобів для моделювання, аналізу, оцінки та оптимізації складних систем в умовах невизначеності»

№11БФ015-02 – «Формальні специфікації та методи розробки надійних програмних систем»

№11БФ015-03 – «Алгоритми керування і розпізнавання в складних системах»

№11БФ015-04 – «Теоретико-математичні методи дослідження та розробки інтелектуальних інформаційних систем в неформалізованих та слабоформалізованих предметних областях»

№11БФ015-05 – «Створення теоретичних основ методів та програмних засобів інтелектуалізації інформаційно-комунікаційних та трансформерних технологій»

№11БФ015-06 – «Проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу стохастичних мереж»

Завідувач лабораторії 1

- завідувач НДЛ високопродуктивних систем обробки інформації, тема №11БФ015-05 1

Провідний науковий співробітник 1

- провідний науковий співробітник НДЛ обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, тема №11БФ015-03 1

Старший науковий співробітник 4

- старший науковий співробітник НДЛ високопродуктивних систем обробки інформації, тема №11БФ015-05 1

- старший науковий співробітник НДЛ імовірнісно-статистичних методів, тема №11БФ015-06 1

- старший науковий співробітник НДС проблем програмування, тема №11БФ015-02 2

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДС високопродуктивних систем обробки інформації, тема №11БФ015-04

Молодший науковий співробітник 4

- молодший науковий співробітник НДС проблем системного аналізу, тема №11БФ015-06 1

- молодший науковий співробітник НДЛ моделювання та оптимізації, тема №11БФ015-01 1

- молодший науковий співробітник НДЛ обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ,тема №11БФ015-03 2

Механіко-математичний факультет – 10

Теми:

№11БФ038-01 – «Розроблення нових математичних методів моделювання, аналізу та побудови керувань для нелінійних еволюційних систем зі складною динамікою»

№11БФ038-02 – «Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей»

№14БП038-01 – «Конструктивні методи досліджень сучасних задач механіки суцільних середовищ, орієнтованих на застосування в техніці і медицині»

№14БП038-02 – «Математичні та експериментальні методи механіки спряжених коливальних процесів і хвильових полів та їх застосування в гіроскопічних геонавігаційних та мікро-електромеханічних системах»

Завідувач лабораторії 2

- завідувач НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №11БФ038-01 1

- завідувач НДЛ механіки спряжених хвильових полів, тема
№14БП038-02 1

Провідний науковий співробітник 2

- провідний науковий співробітник, НДЛ механіки спряжених хвильових полів, тема №14БП038-02 1

- провідний науковий співробітник НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №11БФ038-02 1

Старший науковий співробітник 5

- старший науковий співробітник НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №14БП038-01 2

- старший науковий співробітник НДЛ механіки спряжених хвильових полів, тема №14БП038-02 2

- старший науковий співробітник НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №11БФ038-02 1

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №14БП038-01 1

Факультет психології – 1

Тема: №14БФ016-01 – «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні аспекти»

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник, тема №14БФ016-01 1

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем – 7

Теми:

№11БФ052-01 – «Фундаментальні основи створення та методи дослідження нанорозмірних структур з керованими параметрами для потреб енергокомплексу»

№11БФ052-02 – «Фундаментальні процеси в лабораторній та космічній плазмі»

№11БФ052-04 – «Дослідження ефектів взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими, наноструктурованими та біологічними системами для створення новітніх технологій»

Завідувач лабораторії 1

- завідувач НДЛ електронної спектроскопії, тема №11БФ052-01 1

Старший науковий співробітник 2

- старший науковий співробітник НДЛ електронної спектроскопії, тема №11БФ052-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ оптичної квантової електроніки, тема №11БФ052-04 1

Науковий співробітник 2

- науковий співробітник НДЛ фізичної електроніки, тема
№11БФ052-01 1

- науковий співробітник НДЛ електронної спектроскопії, тема №11БФ052-01 1

Молодший науковий співробітник 2

- молодший науковий співробітник НДЛ квантової радіофізики, тема №11БФ052-04 1

- молодший науковий співробітник НДС теорії та моделювання плазмових процесів, тема 11БФ052-02 1

Факультет соціології – 1

Тема: №11БФ017-01 – «Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції»

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема №11БФ017-01 1

Фізичний факультет – 27

Теми:

№11БФ051-01 – «Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій»

№ 14 БФ051-01 – «Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медикобіологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини»

Завідувач лабораторії 2

- завідувач НДЛ фізики рідин, полімерів та фазових переходів в них, тема № 14 БФ051-01 1

- завідувач НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовини», тема №11БФ051-01 1

Провідний науковий співробітник 1

- провідний науковий співробітник НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них», тема № 14 БФ051-01 1

Старший науковий співробітник 9

- старший науковий співробітник НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них» , тема № 14 БФ051-01 4

- старший науковий співробітник НДС теоретичної фізики та комп’ютерно-експериментального моделювання, тема
№11БФ051-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ фізики космосу, тема
№11БФ051-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ радіаційної фізики, тема №11БФ051-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ фізики металів та кераміки, тема №11БФ051-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин», тема №11БФ051-01 1

Науковий співробітник 4

- науковий співробітник НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них» , тема № 14 БФ051-01 3

- науковий співробітник НДЛ «Радіометричні методи досліджень», тема № 11 БФ051-01 1

Молодший науковий співробітник 11

- молодший науковий співробітник НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них» , тема № 14 БФ051-01 6

- молодший науковий співробітник НДЛ радіаційної фізики, тема №11БФ051-01 1

- молодший науковий співробітник НДС теоретичної фізики і комп’ютерно-експериментального моделювання, тема №11БФ051-01 1

- молодший науковий співробітник НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин», тема №11БФ051-01 1

- молодший науковий співробітник НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», тема №11БФ051-01 1

- молодший науковий співробітник НДС «Фізика металів та кераміки», тема №11БФ051-01 1

Філософський факультет – 3

Тема: №11БФ041-01 – «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства»

Провідний науковий співробітник 1

- провідний науковий співробітник, тема №11БФ041-01 1

Науковий співробітник 2

- науковий співробітник, тема №11БФ041-01 2

Хімічний факультет – 40

Теми:

№11ДФ037-01 – «Синтез та дослідження характеристик поліфункціональних гетероциклічних систем»

№11БФ037-01 – «Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення нових функціоналізованих матеріалів»

№11БФ037-02 – «Нові гетероциклічні сполуки – ефективні джерела біологічно-активних речовин, флуоресцентних зондів, модифікаторів супрамолекулярних об’єктів»

№11БФ037-03 – «Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих наноматеріалів для сучасних технологій та вирішення екологічних проблем»

№14БП037-01 – «Наноструктуровані композиційні полімерні матеріали, їх компоненти та комплекси для застосування в інформаційних та біотехнологіях, медицині і сонячній енергетиці»

№14БП037-02 – «Високочутливі зонди, супрамолекулярні системи, наноматеріали і сорбенти для екологічного моніторингу, контролю якості продуктів харчування і ліків а також клінічного аналізу»

Завідувач лабораторії 2

- завідувач НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема №14БП037-01 1

- завідувач НДЛ «Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та контроль виробництва», тема №11БФ037-02 1

Провідний науковий співробітник 4

- провідний науковий співробітник НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема №14БП037-01 3

- провідний науковий співробітник НДЛ фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь, тема №11БФ037-03 1

Старший науковий співробітник 13

- старший науковий співробітник НДЛ «Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та контроль виробництва»,
тема 14БП037-02 3

- старший науковий співробітник НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема №14БП037-01 8

- старший науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки», тема №11БФ037-01 2

Науковий співробітник 9

- науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки», тема №11БФ037-01 2

- науковий співробітник НДЛ «Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та контролю виробництва», тема №14БП037-02 2

- науковий співробітник НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема №14БП037-01 3

- науковий співробітник НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження», тема №11 БФ037-02 1

- науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь», тема №11БФ037-03 1

Молодший науковий співробітник 12

- молодший науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь» кафедри фізичної хімії,
тема 11БФ037-03 3

- молодший науковий співробітник НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження, тема 11БФ037-02 4

- молодший науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки», тема 11БФ037-01 2

- молодший науковий співробітник відділу біофізики НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема 14БП037-01 1

- молодший науковий співробітник науково-навчального хіміко-біологічного центру, тема 11ДФ037-01 2

Юридичний факультет – 1

Тема: №11 БФ 042-01 – «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти»

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДС «Центр досліджень проблем прав людини» №11 БФ 042-01 1

Астрономічна обсерваторія – 6

Теми:

№11БФ023-01 – «Характеристики розподілу матерії у Всесвіті та властивості об’єктів, розташованих на космологічних відстанях»

№11БФ023-02 – «Магнітна активність Сонця і сонячно-земні зв’язки у новому 24-му циклі»

Провідний науковий співробітник 2

- провідний науковий співробітник відділу сонячної активності та сонячно-земних зв’язків АО КНУ, тема №11БФ023-02 2

Старший науковий співробітник 1

- науковий співробітник відділу астрофізики АО КНУ, тема
№11БФ023-01 1

Науковий співробітник 2

- науковий співробітник відділу сонячної активності та сонячно-земних зв’язків АО КНУ, тема №11БФ023-02 1

- науковий співробітник відділу астрофізики АО КНУ, тема
№11БФ023-01 1

Молодший науковий співробітник 1

- молодший науковий співробітник відділу сонячної активності та сонячно-земних зв’язків АО КНУ, тема №11БФ023-02 1

Міжфакультетська тема – 1

Тема: №12 БП 013-01 – «Розробка і впровадження заходів по створенню системи планування і управління результатами науково-інноваційної діяльності ВНЗ на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема №12 БП 013-01 1

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, досвід наукової роботи за відповідною спеціальністю, науковий доробок у вигляді не менше 10 публікацій або/та патентів, у тому числі іноземних, за останні 5 років* (крім молодших наукових співробітників):

- на посаду провідного наукового співробітника – доктор наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;

- на посаду завідувача відділу/ завідувача лабораторії – доктор або кандидат наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;

- на посаду старшого наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 5 років;

- на посаду завідувача сектору – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 3 років;

- на посаду наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 3 років;

- на посаду молодшого наукового співробітника – кандидат наук.

*Додатковими критеріями при опублікуванні наукових результатів можна вважати наявність звітів з НДР, експертиз за міжнародними програмами, участь в редколегіях міжнародних видань, членство у міжнародних фахових товариствах.

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою (передусім англійською) на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень; 2) володіння сучасними комп’ютерними технологіями на рівні, достатньому для виконання наукових робіт по темі; 3) володіння сучасними науковими методами досліджень.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

- заява на ім’я ректора університету;

- особовий листок з обліку кадрів;

- засвідчена копія диплома про вищу освіту;

- засвідчена копія диплома про науковий ступінь;

- засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше 10 наукових публікацій – монографій, статей у фахових виданнях, зокрема іноземних; публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз; патентів, звітів з НДР, експертиз за міжнародними програмами – за останні 5 років).

Претенденти, особові справи яких зберігаються у відділі кадрів університету, подають для участі в конкурсі заяву на ім’я ректора і список наукових праць.

Документи приймаються за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина університету, к.11; тел.. 044/ 239-31-41.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР (тем).

Житлом університет не забезпечує.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

Оголошення опубліковане у виданні «Освіта України», №26, 14.07.2014 р.


Повернутися до списку

Анонс подій

18.07.2024
Бізнес-інкубатор "Ми" (еō Business Incubators)

Шановні професори, науковці та студенти!


Наукові досягнення України широко визнані у всьому світі, а українські розробники дуже успішно працюють в багатьох глобальних високотехнологічних компаніях. Вже п’ять технологічних стартапів з України перевищили бізнес-оцінку в 1 мільярд доларів. Однак...
детальніше...
16.07.2024
МОН оголосило конкурс українсько-латвійських наукових проєктів на 2025–2026 роки

Міністерство освіти і науки України та Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2025–2026 роках. Приймання заявок триватиме з 15 липня до 13 вересня 2024 року.

детальніше...
12.07.2024
Наказ щодо подання конкурсних документів на здобуття національних/міжнародних премій/стипендій
детальніше...
09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
Всі події