Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

21.06.2018

Шановні колеги!

Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Повідомлення надруковане в всеукраїнському громадсько-політичному тижневику «Освіта» 6-13 червня 2018р.

Документи приймаються до з 6 по 20 червня 2018р. включно за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина, к.11, тел. (044)239-31-41.

Графік засідання експертних груп для попереднього розгляду справ претендентів буде повідомлено додатково.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

ННЦ «Інститут біології»

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 16БФ036-01 «Механізм регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних станів»

Відділення експериментальної біології НДЛ «Фізико-хімічної біології»

Провідний науковий співробітник 1 (0,25 ставки).

Старший науковий співробітник 4 (по 0,5 ставки).


ННІ «Інститут геології»

(м. Київ, вул. Васильківська, 90)

Тема №16БФ049-01 «Розробка комплексної петролого-мінерало-геохімічної моделі північно-західної частини Українського щита на базі створеного Геологічного Депозитарію цього регіону»

НДЛ «Мінералого-геохімічних досліджень»

Старший науковий співробітник 1 (0,75 ставки).

Додаткові вимоги: володіння навичками та методами: 1) одержання великих масивів геохімічної інформації за допомогою сучасного аналітичного обладнання (рентгено-флуоресцентний та електронно-зондовий методи), 2) контролю якості аналітичних даних, 3) комплексної петролого-геохімічної інтерпретації даних та геохімічного моделювання магматичних та магматогенно-гідротермальних процесів; 4) не менш ніж десятирічний досвід наукової та науково-педагогічної роботи за фахом.


Інститут високих технологій

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4г)

Тема № 18БП07-01 «Пептиди з фотокерованою біологічною активністю – інгібітори внутрішньоклітинних процесів, задіяних у виникненні захворювань на рак»

НДЛ «Хіміко-біологічних методів дослідження матеріалів»

Науковий співробітник 2 ( по 0,25 ставки).

Додаткові вимоги: досвід експериментальної роботи в галузі фізіології тварин, дослідженні біологічної активності хімічних сполук, в тому числі – in vivo


Географічний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а)

Договір № 18ДП050-02 «Розробка економічного профілю Паланківської ОТГ та підготовка техніко-економічних обґрунтувань двох інфраструктурних проектів її розвитку»

Старший науковий співробітник 1(0,5 ставки)


Фізичний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 16БФ051-01 «Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових»

НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла»

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ставки).

Додаткові вимоги: повинен мати досвід проведення рентгеноструктурних та електричних досліджень нановуглецевих композитиних матеріалів.

Науковий співробітник 1,0 ставки.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід проведення досліджень електродинамічних та теплових властивостей нанокомпозитів з діелектричними наповнювачами.

Науковий співробітник 1,0 ставки.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід проведення досліджень структури та магнітних властивостей вуглецевих нанокомпозитів у широкому діапазоні температур.

Молодший науковий співробітник 1,0 ставки.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід проведення досліджень теплових, електричних та магнітних характеристик нанокомпозитів з багатокомпонентними наповнювачами.

Тема №16БФ051-02 «Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і метаматеріалами»

НДЛ «Теоретична фізика і комп’ютерно-експериментальне моделювання»

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ставки).

Додаткові вимоги: повинен мати досвід роботи не менше 15 років із дослідження утворення наноструктур на поверхні твердих тіл під дією зовнішніх чинників методами скануючої тунельної мікроскопії та скануючої тунельної спектроскопії; опубліковані статті із зазначеної тематики.

Тема № 17БФ051-01 «Вплив зовнішніх фізичних факторів на молекулярні процеси у м’якій речовині, актуальні для ядерної енергетики, медицини та природозберігаючих технологій»

НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них»

Науковий співробітник 1,0 ставки, початок роботи

з 01.11.2018 року.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід роботи із дослідження особливостей структури рідинних систем із фулеренами методами мало кутового розсіяння нейтронів.

Молодший науковий співробітник 1,0 ставки, початок роботи

з 01.10.2018 року.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід дослідження впливу анізометричних наночастинок на структурно-динамічні характеристики рідинних систем.

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ставки), початок роботи

з 01.10.2018 року.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід експериментальних досліджень електричних властивостей твердих сахаридів в широкому діапазоні температур та обробки результатів за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ставки), початок роботи

з 01.10.2018 року.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід дослідження та аналізу структури водних суспензій наноалмазів з використанням малокутового розсіяння нейтронів.

Тема № 18БФ051-01 «Новітні підходи до створення оптичних склокерамічних матеріалів на основі гібридних мікро/наноструктурованих оксид-вуглець композитів»

НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин»

Провідний науковий співробітник 1 (0,25 ставки), початок роботи з 01.09.2018 року.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід роботи не менше 5 років експериментальних

досліджень композиційних світло - випромінюючих структур методами зондової,

електронної та оптичної мікроскопії. Наявність статей із зазначеної тематики.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ставки), початок роботи з 01.09.2018 року.

Додаткові вимоги: Досвід роботи не менше 5 років із синтезу та визначення структури складнооксидних сполук (фосфати, молібдати) та оксидів дво/тривалентних металів, легованих іонами РЗЕ. Наявність статей із зазначеної тематики.

Тема № 18БФ051-02 «Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями як елементів мікрохвильового обладнання»

НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла»

Науковий співробітник 1,0 ставки, початок роботи

з 01.10.2018 року.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід досліджень електричних та структурних властивостей нановуглецевих полімерних матеріалів.

Молодший науковий співробітник 1,0 ставки, початок роботи

з 01.10.2018 року.

Додаткові вимоги: повинен мати досвід проведення досліджень електродинамічних властивостей нановуглецевих матеріалів.


Міжфакультетська тема НДЧ

(м.Київ, вул. Льва Толстого 14А)

Тема №18БП013-01 «Організаційно-економічне забезпечення трансфером технологій та формування підприємницького клімату у дослідницьких університетах України»

Науковий співробітник 2 (по 0,25 ставки).

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, досвід наукової, науково-педагогічної роботи за відповідною спеціальністю, науковий доробок у вигляді не менше 10 публікацій або/та патентів на винахід, у тому числі іноземних, за останні 5 років (крім молодших наукових співробітників):

- на посаду провідного наукового співробітника - доктор наук, професор (доцент, старший дослідник (старший науковий співробітник)), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;

- на посаду старшого наукового співробітника - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має стаж наукової роботи не менше 7 років;

- на посаду наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук), який має стаж наукової роботи не менше 5 років;

- на посаду молодшого наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук).

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою, передусім англійською, на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень – документально підтверджений рівень не нижче В2, або наявність відповідних кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови, та/або не менше 3 статей англійською мовою в іноземних виданнях; 2) володіння сучасними науковими методами досліджень.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

- заява на ім’я ректора університету;

- засвідчена копія трудової книжки;

- засвідчена копія диплома про вищу освіту;

- засвідчена копія диплома про науковий ступінь;

- засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше 10 наукових публікацій – монографій, статей у фахових виданнях, зокрема іноземних; публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз; патентів, звітів з НДР, експертиз за міжнародними програмами – за останні 5 років) крім молодших наукових співробітників та автора або авторів проекту.

Претенденти, особові справи яких зберігаються у відділі кадрів університету, подають для участі в конкурсі заяву на ім’я ректора і список наукових праць.

Документи приймаються за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина університету, к.11; тел. (044) 239-31-41.

Термін подачі заяв на участьу конкурсі – протягом 14 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР (теми) в межах штатного розпису.

Житлом університет не забезпечує.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ


Повернутися до списку

Анонс подій

18.07.2024
Бізнес-інкубатор "Ми" (еō Business Incubators)

Шановні професори, науковці та студенти!


Наукові досягнення України широко визнані у всьому світі, а українські розробники дуже успішно працюють в багатьох глобальних високотехнологічних компаніях. Вже п’ять технологічних стартапів з України перевищили бізнес-оцінку в 1 мільярд доларів. Однак...
детальніше...
16.07.2024
МОН оголосило конкурс українсько-латвійських наукових проєктів на 2025–2026 роки

Міністерство освіти і науки України та Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2025–2026 роках. Приймання заявок триватиме з 15 липня до 13 вересня 2024 року.

детальніше...
12.07.2024
Наказ щодо подання конкурсних документів на здобуття національних/міжнародних премій/стипендій
детальніше...
09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
Всі події