Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

30.10.2020

Шановні колеги!


Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Додаток 1).

Повідомлення надруковане в газеті «Освіта України» №42, 26 жовтня 2020, с. 7.

Документи приймаються до з 26 жовтня по 26 листопада 2020 р. включно за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина, к.11, тел. (044)239-31-41. 


Додаток 1 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ (вакантних з 01.01.2021 р.):


ННЦ «Інститут біології та медицини»

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 19БФ036-01 «Молекулярні та клітинні механізми TRP каналопатій»                 

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук,

                                                                                  старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Інститут високих  технологій

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4-Г)

Тема № 19БП07-03             «Новітні гібридні антипухлинні та протизапальні нанокомплекси на основі піролів і С60-фулерену:створення, характеризування, фармакодинаміка і токсикологічна характеристика»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 20БФ07-01 «Методологія отримання та використання інтермедіантів органічного синтезу на основі каталітичних процесів за участю промислових газів»

Старший науковий співробітник                          1 (0,5 ставки): кандидат наук,  старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): кандидат наук

Інститут міжнародних відносин

(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1)

Тема № 19БФ048-01 «Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні»                                       

Провідний науковий співробітник                       1 (0,25ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                          1 (0,25ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                          1 (0,25ставки): кандидат наук

Інститут права

(м. Київ, вул. Володимирська 60)

Тема № 20БФ042-01 «Правове забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): кандидат наук

Факультет інформаційних технологій

(м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24)

Тема 19 БП064-01 «Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених

ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів»

Науковий співробітник                                          1,0 ставки: кандидат наук

Механіко-математичний факультет

(м. Київ, пр-т. Академіка Глушкова, 4-Д)

Тема 19БФ038-02 «Розробка нових аналітико-геометричних, асимптотичних та якісних методів дослідження інваріантних множин диференціальних рівнянь»                                              НДЛ «Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       1 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       1 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4-Г)

Тема № 19БФ052-03 «Когерентні кореляційні процеси у багаточастинкових середовищах та великих розподілених фізичних та біологічних системах»

НДС «Лазерний зв’язок»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       2 (по 0,25ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ052-04 «Дослідження взаємодії електромагнітних полів зі структурованими нанокомпозитами, молекулярними та анізотропними матеріалами для сучасних інформаційних технологій»

НДЛ «Квантової радіофізики»

Провідний науковий співробітник                       1,0 ставки: доктор наук, старший науковий співробітник

Фізичний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 19БФ051-01 «Моделювання нерівноважних  станів і взаємодії підсистем конденсованих середовищ, зумовлених зовнішніми впливами»

Молодший науковий співробітник                                  1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-04  «Фотоніка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,75 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-06«Топологічні властивості кіральної матерії та бозе-айштайнівських конденсатів у магнітному полі»

Старший науковий співробітник                          1 (0,25 ставки): доктор наук, доцент

Молодший науковий співробітник                       3 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-07«Закономірності спінзалежних процесів у кристалах і наноструктурах, розроблення методів проективних представлень груп симетрії для їхньої інтерпретації»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                                      1 (0,5 ставки): кандидат наук, доцент

Тема № 20БФ051-01«Фрактальна розмірність та властивості рідинних систем, актуальних для медицини та ядерних технологій»

НДЛ «Фізика рідин полімерів та фазових переходів в них»

Завідувач НДЛ                                                        1 (0,5 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                          1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 20БФ051-02 «Хвильові процеси та ефекти в активних резонансних шаруватих плазмових середовищах і метаматеріалах»

Старший науковий співробітник                          1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Старший науковий співробітник                                      1 (0,25 ставки): доктор наук, старший дослідник

Старший науковий співробітник                                      1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Тема № 20БФ051-03«Система діагностики кристалів  ZnSe як детекторів іонізуючого випромінювання»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                          1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): кандидат наук

Тема № 20БФ051-04«Моделювання оптичних властивостей гібридних органічно-неорганічних плазмонних нано-структур для застсувань у біо- та нано-фотоніці»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Філософський факультет

(м. Київ вул. Володимирська, 60)

Тема 19БФ041-01 «Філософія та соціально-політичні дослідження в Радянській Україні другої половини ХХ століття»                                                                

Старший науковий співробітник                                      1,0 ставки: доктор наук, доцент

Хімічний факультет

(м. Київ, вул. Толстого, 12)

Тема №19БФ037-02 «Фундаментальні засади створення наногібридних функціональних композитів, синтезованих в полімерних матрицях, здатних реагувати на зовнішні фактори»

НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів»

Провідний науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): доктор наук, професор

Тема №19БФ037-04 «Нові функціональні металвмісні композити та наноматеріали для сенсорики газів,  каталізу малих молекул та молекулярного перемикання»

НДЛ «Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь»

Старший науковий співробітник                          1 (0,5 ставки): кандидат наук


Вимоги до учасників конкурсу

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь, вчене звання з відповідного наукового напряму, досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді, без урахування навчання в аспірантурі (далі - досвід), мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих наукових фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі - публікації); бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, у тому числі виданих іноземними державами та/або за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ), і отриманих протягом встановленого періоду (далі - патенти):

– на посаду завідувача відділу/ завідувача лабораторії – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду роботи,  за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів;

– на посаду провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду роботи,  за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів;

– на посаду старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду роботи, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та/або патентів;

– на посаду наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду роботи, за останні п’ять років не менше 5 публікацій та/або патентів;

– на посаду молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр.

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою, передусім англійською, на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень, – документально підтверджений рівень не нижче В2, або наявність відповідних кваліфікаційних документів, пов’язаних із використанням іноземної мови, та/або не менше 3 статей англійською мовою в іноземних виданнях; 2) володіння сучасними науковими методами досліджень.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою вченому секретарю НДЧ Університету такі документи:

1) письмову заяву на ім’я ректора Університету про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (зразок списку кандидатур до проходження конкурсу від кафедрипросимо інформацію надсилати на e-mail: nvk_@ukr.net

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Кандидати, які працюють в Університеті, подають лише заяву на ім'я ректора Університету про участь у конкурсі і перелік  наукових праць.

Кандидати, які не працюють в Університеті, завіряють копію трудової книжки за основним місцем роботи, тимчасово безробітні – за місцем постійного проживання.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 14-а, Науково-дослідна частина Університету, к.11. Уповноважена особа – Вчений секретар НДЧ Караульна Наталія Вікторівна, тел. (044) 239-31-41.

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР (теми) у межах штатного розпису.

Житлом університет не забезпечує.

 

КОНКУРСНА КОМІСІЯ  Повернутися до списку

Анонс подій

18.07.2024
Бізнес-інкубатор "Ми" (еō Business Incubators)

Шановні професори, науковці та студенти!


Наукові досягнення України широко визнані у всьому світі, а українські розробники дуже успішно працюють в багатьох глобальних високотехнологічних компаніях. Вже п’ять технологічних стартапів з України перевищили бізнес-оцінку в 1 мільярд доларів. Однак...
детальніше...
16.07.2024
МОН оголосило конкурс українсько-латвійських наукових проєктів на 2025–2026 роки

Міністерство освіти і науки України та Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2025–2026 роках. Приймання заявок триватиме з 15 липня до 13 вересня 2024 року.

детальніше...
12.07.2024
Наказ щодо подання конкурсних документів на здобуття національних/міжнародних премій/стипендій
детальніше...
09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
Всі події