Теорія стохастичних систем і прикладна статистика

1. Назва наукової школи: Теорія стохастичних систем і прикладна статистика

2. Науковий напрям та галузь знань, що враховується у науковому напрямі: Математичні науки та природничі науки математика та статистика, природничі науки.

3. Загальні відомості про школу:

  3.1. Дата заснування (рішення Вченої ради Університету/підрозділу): Заснована у 1978 р. на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  3.2. Засновники наукової школи:  Академіки НАН України Б.В. Гнєденко, І.М. Коваленко, В.С. Королюк, А. В. Скороход, чл.-кор. НАН України М.Й. Ядренко, В.В. Анісімов.

У різні часи в межах школи на факультеті кібернетики працювали такі відомі вчені, як академік НАН України Ю.М. Єрмольєв, член-кореспондент НАН України А.О. Чикрій, професори В.Л. Гірко, Ю.Д. Попов. 

  3.3. Керівник: Академік НАПН України О.К. Закусило, професор, доктор фізикоматематичних наук, перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  3.4. Кількісний склад наукової школи (осіб): 14

  3.5. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • 1 академік, член-кореспондент Академії наук (державного статусу);
 • 7 докторів наук;
 • 6 кандидатів наук.

  3.6. Найбільш відомі випускники наукової школи (Alumnus): Іксанов О.М., Маринич О.В.

  3.7. Характеристика наявної експериментальної бази: Школа має фундаментально-наукове спрямування.

4. Наукові досягнення школи.

  4.1. Найбільш вагомі результати: Вчені наукової школи продовжують традиції, започатковані всесвітньо відомою київською школою з теорії ймовірностей. Досягнення школи "Теорія стохастичних систем і прикладна статистика" широко відомі за межами України. Школа підтримує тісні зв’язки з відділеннями стохастики провідних університетів Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Франції, Швейцарії та іншими науково-дослідними центрами з теорії ймовірностей. Значна частина наукових робіт школи публікується спільно з колегами-математиками з цих установ у провідних міжнародних журналах з теорії ймовірностей. До найбільш вагомих досягнень школи відносяться:

 1. Створення та побудова завершеної асимптотичної теорії випадкових процесів з імміграцією, зокрема, процесів дробового ефекту.
 2. Побудова завершеної асимптотичної теорії випадкових регенеративних композицій та доведення ряду важливих результатів в теорії коалесцентів з множинними зіткненнями.
 3. Отримання ряду фундаментальних результатів теорії випадкових дерев (каплінг Іксанова-Мьолє, розклади Еджворта профілів випадкових дерев). 
 4. Побудова теорії глобально збурених випадкових блукань.

  4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 1. Ряд фундаментальних результатів теорії гіллястих випадкових блукань (поведінка хвоста мартингал-похідної, дослідження мартингалу Біггінса з комплексним параметром).
 2. Низка нових результатів в ймовірнісній теорії чисел (дослідження найменшого спільного кратного випадкових наборів цілих чисел).
 3. Дослідження опуклих оболонок випадкових вибірок у неевклідових просторах.
 4. Для багатоканальних стохастичних мереж в умовах змінної інтенсивності зовнішнього навантаження розроблені асимптотичні методи дифузійної та гауссівської апроксимації. Отримані результати по асимптотичному укрупненню множини вузлів.
 5. Для стохастичних лiнiйних систем розроблено методи оцiнювання iмпульсної функцiї та вивчені статистичні властивості оцiнок таких функцiй з використанням  теорiї квадратично-гауссових випадкових процесiв. 
 6. Досліджені статистичні оцінки для випадкових процесів з дискретною компонентою в умовах неповної інформації, зокрема прихованих марковських моделей (Hidden Markov model). 

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років: Аналіз структури зв'язків у множині індексів здоров'я серця. Побудова регресійних моделей впливу навколишнього середовища на показники здоров'я серця. При обчисленні параметрів моделі використовувались статистичні дані по районах Хмельницької області України. Результати були передані в Інститут кібернетики НАН України та компанію Cardiolyse.  

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та Інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років:

 1. Держбюджетна тема №19БФ015-01 “Асимптотичний та структурний аналіз стохастичних моделей динаміки популяцій” (2019-2021 рр.)
 2. Грант Президента України для підтримки досліджень молодих учених «Асимптотичний аналіз самоподібних стохастичних систем» (2017 р.)
 3. Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень “Дискретні та неперервні еволюційні структури» (2017 р.)
 4. Staff week, Erasmus+ 2019 Key Action 107, Higher Education student and staff mobility between Programme and Partner Countries International Credit Mobility
 5. Номер проекту   562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-  Quality Assurance system in Ukraine: development on the base of ENQA Standards and Guidelines/ QUAERE” / Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій. Головний партнер: Технологічний Університет м. Вроцлав, Польща
 6. Номер проекту CPEA-LT-2016/10003. Назва теми Advanced Collaborative Program for Research Based Education on Risk Management in Industry and Services under Global Economic, Technological and Environmental Changes / Спільна освітньо-наукова програма з керування ризиками у промисловості та сфері обслуговування за глобальних економічних, технологічних та економічних змін. Головний партнер: institution in Norway (IiN)

 4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи, тощо, за останні 5 років):

 1. Маринич О.В. – Премія Президента України для молодих вчених, 2018р.
 2. Маринич О.В. – Стипендія Верховної Ради України для молодих учених докторів наук, 2019 р.
 3. Іксанов О.М. та Маринич О.В. – Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015 р.
 4. Маринич О.В. – Стипендія Фонду Олексндра фон Гумбольдта (Німеччина), 2015 – 2016 рр.
 5. Какойченко А. – Премія НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2014 року. 
 6. Шарапов М.М. – Грамота за успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі наказ №08-37-06 від 03.04.2019.
 7. Лебєдєв Є.О. та Лівінська Г.В. – Подяка Ректора КНУ наказ №514-32 від 05.06.2019.
 8. Розора І.В. – Грамота за успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі наказ №08-37-06 від 03.04.2019

  4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років: 1 доктор наук: Маринич О.В., 2017 р., «Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика, науковий консультант – Іксанов О.М. 2 кандидати наук: 1) Прищепа О.В., 2017 р., «Керовані системи з обмеженим  числом повторів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень, науковий керівник – Лебєдєв Є.О. 2) Демченко (Проценко) І.Ю., 2017 р., «Оптимальні стратегії для багатопродуктових моделей керування запасами» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень, науковий керівник Кнопов П.С.

  4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років - 3

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60698 від 16.07.2015. Комп’ютерна програма «Альтернативна система дистанційного навчання OMEGA». Лебєдев Є.О., Шарапов М.М, Слабоспицький О.С., Розора І.В., Кучеренко О.В.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60699 від 16.07.2015. Комп’ютерна програма «Online програма перевірки практичних знань INDEX». Шарапов М.М.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95900 від 10.02.2020. «Комп’ютерна програма розрахунку характеристик та адаптивного керування системами з повторними викликами «Retrial queue optimizer». Лебєдев Є.О., Понамарьов В.Д., Усар І.Я., Лукович О.В.

  4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років:   11

 1. A. Iksanov. Renewal theory for perturbed random walks and similar processes. Birkhäuser, 2016.
 2. А.Анісімов, М. Шарапов, І. Розора Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту генерування випадкових бітів  (ISO/IEC 18031:2011, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18031:2015.Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018 (2109)
 3. А. Анісімов, О. Фаль, М. Шарапов Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 2. Асиметричні шифри (ISO/IEC 18033-2:2006, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18033-2:2015. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018 (2109)
 4.  Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 1. Огляд і загальні поняття (ISO/IEC 27034-1:2011; Corr 1:2014, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18034-1:2017. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019
 5. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 2. Нормативна структура організації (ISO/IEC 27034-2:2015, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18034-2:2017. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019, 50 с.
 6.  І. Розора Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Методи тестування протидії класам неінвазивних атак на криптографічні модулі (ISO/IEC 17825: 2016 IDT). ДСТУ ISO/IEC 17825: 2017. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019
 7. І.Розора Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Структура керування ідентифікаційною інформацією. Частина 2. Еталонна архітектура та вимоги (ISO/IEC 24760-2: 2015 IDT). ДСТУ ISO/IEC 24760-2:2017. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019
 8. Лебєдєв Є.О.,Лівінська Г.В.Перевантажені багатоканальні мережі зізмінною інтенсивністю вхідного потоку2018.- c.119
 9. Yu. Kozachenko, O. Pogoriliak, I. Rozora, A.Tegza . Simulation of Stochastic processes with given accuracy and reliability //  London: ISTE Press Ltd, Elsevier Ltd. — 2016.  (монографія)
 10. Є. О. Лебєдєв, Г. В. Лівінська, І. В. Розора, М. М. Шарапов Математична статистика : навч. посіб. / Є. О. Лебєдєв, Г. В. Лівінська, І. В. Розора, М. М. Шарапов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2016. - 159 c. - Бібліогр.: с. 147 11. Слабоспицький О.С. Дисперсійний аналіз даних: навч. посібник К.: ВПЦ  "Київський університет", 2013. – 45 с.

  4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років: 68+92=160

  4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років: 2

  4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років: 17

  4.12. 10 найбільш вагомих публікацій (пріоритет надається статтям опублікованим у журналах Q1 чи монографіям, які (або) здобули нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримали не менше трьох позитивних рецензій, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях).

 1. A. Iksanov (2016). Renewal theory for perturbed random walks and similar processes. Probability and its Applications, Birkhäuser. (монографія)
 2. Yu. Kozachenko, O. Pogoriliak, I. Rozora, A.Tegza (2016). Simulation of Stochastic processes with given accuracy and reliability.  London: ISTE Press Ltd, Elsevier Ltd.  (монографія)
 3. G. Alsmeyer, Z. Kabluchko, A. Marynych (2017). A leader-election procedure using records, Annals of Probability, 43, no. 6B, 4348-4388.
 4. Z. Kabluchko, A. Marynych, H. Sulzbach (2017). General Edgeworth expansions with applications to profiles of random trees, Annals of Applied Probability, 27, no. 6, 3478-3524.
 5. A. Iksanov, A. Marynych, M. Meiners (2017). Asymptotics of random processes with  immigration I: scaling limits, Bernoulli, 23, no. 2, 12331278.
 6.  A. Gnedin, A. Iksanov, A. Marynych, M. Möhle (2018). The collision spectrum of Lambda-coalescents, Annals of Applied Probability, 28, no. 6, 3857-3883.
 7. I. Rozora (2018). Statistical hypothesis testing for the shape of impulse response function, Communications in Statistics – Theory and Methods, 47, no 6, 1459-1474.
 8. Z. Kabluchko, A. Marynych, D. Temesvari, C. Thäle (2019). Cones generated by random points on half-spheres and convex hulls of Poisson point processes, Probability Theory and Related Fields, 175, no. 3, 10211061.
 9. G. Alsmeyer, Z. Kabluchko, A. Marynych (2019). Limit theorems for the least common multiple of a random set of integers, Transactions of the American Mathematical Society, 372, no. 7, 4585-4603.
 10. A. Gnedin, A. Iksanov (2020). On nested infinite occupancy scheme in random environment, Probability Theory and Related Fields, 177, no. 3-4, 855-890. 

Затверджено вченою радою факультету кібернетики «16» вересня 2013р.


Повернутися до списку

Анонс подій

08.05.2024
МОН і ДНТБ запрошують на англомовний онлайн-курс від Research4Life
П'ятитижневий англомовний онлайн-курс з наукової комунікації, інформаційної грамотності та використання порталу Research4Life стартує 27 травня 2024 року. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України запрошують науковців, викладачів та студентів взяти... детальніше...
06.05.2024
Лауреати премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2024 році
детальніше...
24.04.2024
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. детальніше...
04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
21.03.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
15.03.2024
Проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів для посилення участі українських організацій в програмі ЄС «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»
Міністерство освіти і науки України оголошує проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів за кошти програми ЄС «Горизонт 2020».
детальніше...
Всі події