МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2017  № 1507


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2017 р.
за № 1564/31432

Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва

На виконання частини п’ятої статті 66 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва, що додається.

2. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Новосад Г.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

В.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниЛ.О. Євдоченко


В.П. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
20.11.2017  № 1507


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2017 р.
за № 1564/31432

ПОРЯДОК
реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва

1. Цей Порядок, розроблений на виконання частини п’ятої статті 66 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», визначає механізм державної реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва, усіх рівнів (далі - Міжнародно-технічні програми і проекти) та формування реєстру Міжнародно-технічних програм і проектів (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі іноземними державами та (або) міжнародними організаціями для розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема на оплату праці наукових (науково-педагогічних) працівників у рамках їх виконання, за напрямами і на умовах, які визначені надавачами гранту;

міжнародна науково-технічна програма - нормативно визначені організаційні межі реалізації міжнародних науково-технічних проектів, об’єднаних для досягнення спільної мети в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки країн-партнерів;

міжнародний науково-технічний проект - комплекс взаємопов’язаних, спрямованих на дослідження, розроблення, удосконалення та впровадження науково-технічних досягнень робіт (заходів), що проводяться спільно українськими й іноземними вченими відповідно до законодавства України.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, наводяться в значеннях, визначених законодавством у сфері науки і науково-технічої діяльності.

3. Державній реєстрації підлягають Міжнародно-технічні програми і проекти, які виконують суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності України (далі - Виконавці/Одержувачі) та щодо яких можуть застосовуватися положення частин восьмої, дев’ятої статті 66 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Реєстрація Міжнародно-технічних програм і проектів здійснюється з метою моніторингу міжнародного науково-технічного співробітництва, його кількісного та якісного аналізу, узагальнення актуальних напрямів і вирішення адміністративних питань організації, планування, контролю, регулювання та стимулювання на державному рівні.

4. Державну реєстрацію Міжнародно-технічних програм і проектів здійснює Міністерство освіти і науки України (далі - Реєстратор).

5. Технічну обробку документів, пов’язаних із підготовкою Міжнародно-технічних програм і проектів до реєстрації, ведення Реєстру здійснює Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (далі - УкрІНТЕІ). Використовувані з цією метою інформаційні ресурси та накопичувана інформація, обробляються в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

УкрІНТЕІ також здійснює підготовку і видачу в установленому порядку відповідних інформаційних матеріалів на запит органів державної влади, підприємств, установ, організацій та закладів освіти, громадських об’єднань.

6. Для проведення державної реєстрації та обліку Міжнародно-технічних програм і проектів Виконавець/Одержувач у 30-денний строк з дати початку Міжнародно-технічної програми і проекту, зазначеної у відповідному контракті/договорі, подає до УкрІНТЕІ на паперовому й електронному носіях такі документи:

1) заяву щодо реєстрації, в якій наводиться перелік документів і матеріалів, що також подаються до УкрІНТЕІ в довільній формі;

2) підтверджені матеріали участі/отримання щодо Міжнародно-технічної програми або проекту:

завірену копію контракту/договору з його неофіційним або офіційним (у разі його наявності) перекладом;

завірену копію листа-підтвердження участі/отримання з його неофіційним перекладом (за наявності);

план-графік виконання робіт (за наявності);

кошторис запланованих витрат (за наявності);

перелік співвиконавців (за наявності);

план закупівель наукового обладнання (за наявності);

3) витяг із протоколу засідання колегіального органу управління закладу вищої освіти чи наукової установи з позитивним рішенням щодо доцільності Міжнародно-технічної програми і проекту;

4) заповнену реєстраційну картку Міжнародно-технічної програми або проекту (на паперовому носії - у трьох примірниках) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

Виконавець/Одержувач також може надати й інші матеріали додатково. Перелік таких додаткових матеріалів визначається самим Виконавцем/Одержувачем відповідно до особливостей Міжнародно-технічної програми і проекту.

7. Витрати, пов’язані з підготовкою та поданням документів на державну реєстрацію Міжнародно-технічних програм і проектів, покриваються за рахунок коштів Виконавців/Одержувачів.

8. Після отримання документів та їх опрацювання УкрІНТЕІ в 20-денний строк надсилає пакет поданих документів до Реєстратора для розгляду та прийняття рішення щодо державної реєстрації.

Реєстратор у 10-денний строк із дати надходження документів від УкрІНТЕІ приймає рішення щодо державної реєстрації.

9. Рішення щодо державної реєстрації Міжнародно-технічної програми і проекту затверджується Реєстратором шляхом видання відповідного наказу.

10. Документи щодо державної реєстрації Міжнародно-технічної програми і проекту, подані без дотримання вимог пункту 6 цього Порядку, у 20-денний строк УкрІНТЕІ повертає Виконавцю/Одержувачу із зазначенням причин повернення.

Після усунення невідповідності Виконавець/Одержувач може надати до УкрІНТЕІ зазначені документи повторно.

11. У разі позитивного рішення Реєстратор видає Виконавцю/Одержувачу витяг з наказу про державну реєстрацію Міжнародно-технічної програми і проекту, завірений в установленому законодавством порядку. УкрІНТЕІ на підставі рішення Реєстратора вносить відповідну інформацію до Реєстру.

12. У разі зміни строку завершення або виникнення потреби припинення чи призупинення виконання Міжнародно-технічної програми або проекту, зміни кошторисної вартості (суми) Виконавець/Одержувач зобов’язаний у 10-денний строк повідомити про це Реєстратора та УкрІНТЕІ, надіславши повідомлення із зазначенням причин відповідних змін.

У разі зміни найменування або місцезнаходження Виконавця/Одержувача Виконавець/Одержувач у 20-денний строк інформує Реєстратора та надсилає УкрІНТЕІ нову відповідним чином оформлену реєстраційну картку на паперовому (в трьох примірниках) та електронному носіях із зазначенням раніше наданого державного реєстраційного номера.

13. УкрІНТЕІ щороку проводить аналіз зареєстрованих Міжнародно-технічних програм і проектів, готує відповідні висновки щодо стану міжнародного науково-технічного співробітництва та до 01 лютого подає відповідний звіт Реєстратору.

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. Новосад


Додаток
до Порядку реєстрації міжнародних
науково-технічних програм і проектів,
що виконуються в рамках
міжнародного науково-технічного
співробітництва українськими вченими,
а також грантів, що надаються в рамках
такого співробітництва
(підпункт 4 пункту 6)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
Міжнародно-технічної програми або проекту