Про електронні видання

Нормативна база

Положення про електронні наукові фахові видання, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30.09.2004 № 768/431/547, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.10.2004 за № 1329/9928 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1329-04).

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 № 1111 “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 за № 1850/22162 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1850-12)

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF)

Вимоги до видання

2.2. Засновником (співзасновниками) наукового фахового видання є наукова установа, організація, вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації.

2.3. Тематична спрямованість наукового фахового видання з певної галузі науки.

2.4. Наявність у складі редколегії наукового фахового видання не менше шести докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких не менше трьох докторів наук повинні бути штатними працівниками засновника (співзасновників), про що зазначається у вихідних відомостях, крім галузі мистецтвознавства, з якої до складу редколегії можуть входити доктори наук з інших галузей науки, які мають наукові праці з проблем мистецтва. До складу редколегії можуть бути включені іноземні фахівці з відповідної галузі науки.

2.5. Редактор (головний редактор) повинен бути штатним працівником засновника (співзасновників);

2.6. Рекомендація до друку та до поширення через мережу Інтернет вченої ради наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, що видає друковане (електронне) наукове фахове видання, про що зазначається у вихідних відомостях.

2.7. Наявність примірників наукового фахового видання у фондах таких бібліотек України:

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);

Національна парламентська бібліотека України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» (02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);

Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького» (65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);

Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка» (61003, Харків, провулок В.Г. Короленка, 18);

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, Київ, вул. Володимирська, 58);

Бібліотеки національних галузевих академій наук України (за напрямами)

(для періодичних друкованих наукових фахових видань).

2.8. Безоплатне розміщення електронної копії наукового фахового видання на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» (для періодичних друкованих наукових фахових видань) та надсилання до одержувачів обов’язкового безоплатного примірника малотиражних видань (до 100 примірників) відповідно до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» (для електронних наукових фахових видань).

2.9. Наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання.

2.10. Дотримання вимог до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами України.

2.11. Здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей, що готуються до опублікування, та організація нею проведення зовнішнього рецензування.

2.12. Випуск номерів видання українською, або російською, або іншими регіональними мовами та/або англійською мовою.

Вимоги до сайту

Видання повинно містити:

- титульний файл у форматі HTML, у якому наводяться: вихідні відомості (назва Видання, надзаголовкові та підзаголовкові дані, відомості про відповідального редактора, вихідні та випускні дані, мінімальні системні вимоги, індекс УДК, номер ISSN, знак охорони авторського права, анотація), список членів редакційної колегії, тематика згідно з чинним переліком галузей наук, посилання на постанову ВАК України про включення Видання до переліку наукових фахових видань України;

- індексний файл у форматі HTML, у якому наводиться зміст Видання з гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей;

- структурований текстовий файл з бібліографічними описами статей (уключаючи їх реферати, анотації або резюме) українською, російською та англійською мовами для автоматизованого формування зведеного електронного каталогу статей Видань (структура файла з бібліографічними описами статей електронного наукового фахового видання та приклади подання даних з бібліографічними описами статей наведені у додатку);

- файли з текстами статей у форматі HTML або PDF. У разі використання формату HTML для текстової частини статті графічні матеріали мають бути представлені у форматах GIF або JPG. Тексту статті мають передувати її назва, автор(и) та реферат (анотація, резюме);

- упаковку (коробку, конверт, папку) з етикеткою, на якій наведено вихідні дані.

Періодичні вимоги

Один примірник Видання повинен зберігатися в редакції.

Вимоги до бібліографічного показчика

Структурований тестовий файл з бібліографічними описами статей (уключаючи їх реферати, анотації або резюме) українською, російською та англійською мовами використовується для створення зведеного електронного каталогу публікацій з усіх електронних наукових фахових видань.

Для забезпечення вводу файла до каталогу програмою-конвертором без додаткового опрацювання оператором його структура має відповідати викладеним нижче вимогам.

Для створення файла використовується кодова таблиця CP1251 (Windows). У тексті не допускаються пусті рядки, розрядка, вирівнювання правого краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються кодами з першої половини кодової таблиці, знак номера - латинською літерою N.

Елементи бібліографічного опису статті повинні мати порядкові номери згідно з переліком обов'язкових елементів:

Z службовий символ - роздільник даних про окремі статті

10 Мова тексту статті (укр., рос., англ.) Елементи бібліографічного опису українською мовою

11 1-й автор (прізвище та ініціали)

12 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...

13 Назва статті

14 Кількість бібліографічних посилань

15 Реферат (анотація, резюме)

16 Ключові слова

17 Ім'я файла з повним текстом статті Елементи бібліографічного опису російською мовою

21 1-й автор (прізвище та ініціали)

22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...

23 Назва статті

25 Реферат (анотація, резюме)

26 Ключові слова Елементи бібліографічного опису англійською мовою

31 1-й автор (прізвище та ініціали)

32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...

33 Назва статті

35 Реферат (анотація, резюме)

36 Ключові слова

Z службовий символ - роздільник даних про окремі статті

ПРИКЛАДИ подання даних з бібліографічними описами статей (на прикладі публікацій з "Вісника астрономічної школи" за 2000 р., Т. 1, N 1)

Z

10 рус

11 Антонов В.О.

12 Железняк О.О., Завізіон О.В.

13 Опис гравітаційного потенціалу тіл обертання

14 5

15 Проаналізовано можливість задання зовнішнього гравітаційного потенціалу вісесиметричного тіла потенціалом неоднорідного стрижня...

16 гравітаційний потенціал, вісесиметричне тіло

17 00avaptv.pdf

21 Антонов В.А.

22 Железняк О.А., Завизион О.В.

23 Описание гравитационного потенциала тел вращения

25 Проанализирована возможность представления внешнего гравитационного потенциала осесимметричного тела потенциалом неоднородного стержня...

26 Гравитационный потенциал, осесимметричное тело

31 Antonov V.A.

32 Zheleznyak O.A., Zavizion O.V.

33 Description of the gravitational potential of bodies of revolution

35 Possibility of description of external gravitational potential of axially symmetric body with the potential of inhomogeneous pivot is analyzed...

36 gravitational potential, axially symmetric body

Z

10 англ

11 Марченко О.М.

13 Розв'язки рівняння Клеро та кусково-неперервна модель Роша радіального розподілу густини

14 6

15 Кусково-неперервну модель Роша розглянуто як один з можливих розв'язків (точних або наближених) рівнянь Клеро, Пуассона та Вільямсона-Адамса...

17 00manrdm.htm

21 Марченко А.Н.

23 Решение уравнений Клеро и кусочно-непрерывная модель Роша радиального распределения плотности

25 Кусочно-непрерывная модель Роша рассмотрена как одно из возможных решений (точных либо приближенных) уравнений Клеро, Пуассона и Вильямсона-Адамса...

31 Marchenko A.N.

33 Solutions of Clairaut's equation and the piecewise Roche's density model

35 The piecewise Roche's model is considered as one of the possible solutions (exact or approximate) of Clairaut, Poisson and Williams-Adams equations...

Z

Для визначення імені файла з повним текстом статті слід застосовувати алгоритмічний код, що включає 8 символів з першої половини кодової таблиці (цей код використано в наведених вище прикладах):

1. перших символи - дві останні цифри року видання;

2. наступних символи - перші літери прізвища, імені та по батькові автора статті;

3. останніх символи - перші літери трьох останніх слів з назви статті.

Процедура реєстрації

Реєстрація електронних видань не передбачена.

Одержання ISSN

Детальний опис розміщено на сайті http://www.issn.org/services/requesting-an-issn/

http://www.issn.org/wp-content/uploads/2013/09/ISSNguidelinesRUS_03032014.pdf

Процедура включення до списку фахових видань

4. Для включення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України до МОН України подаються:

4.1. клопотання засновника (співзасновників) електронного наукового фахового видання про включення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі науки, засвідчене підписом керівника та його печаткою. У клопотанні стисло зазначається інформація про:

наявність у засновника (співзасновників) аспірантури (докторантури) і спеціалізованих вчених рад;

здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування;

4.2 інформація про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання), засвідчена підписом керівника та печаткою засновника (співзасновників) електронного наукового фахового видання.

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

4.3 копія реєстру надсилання до одержувачів обов’язкового безоплатного примірника малотиражних видань (до 100 примірників), засвідчена в установленому порядку;

4.4 два зброшуровані примірники останнього номера видання на паперовому носії та один його примірник на електронному носії.

5. Друковане (електронне) наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років. Поновлення у Переліку наукових фахових видань України на наступний строк здійснюється відповідно до пунктів 2-4 цього Порядку.

6. Подані документи розглядаються відповідною експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України відповідно до підпункту 4 пункту 8 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1167/19905.

7. У разі наявності позитивного атестаційного висновку експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України матеріали подаються на розгляд атестаційної колегії МОНмолодьспорту України для прийняття рішення.

8. Відповідно до пункту 10 Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, рішення атестаційної колегії МОНмолодьспорту України про включення (відмову у включенні) друкованого (електронного) наукового видання до Переліку наукових фахових видань України затверджується наказом МОНмолодьспорту України та оприлюднюється в офіційному друкованому виданні та на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України.

9. Рішення МОНмолодьспорту України про відмову у включенні друкованого (електронного) наукового видання до Переліку наукових фахових видань України може бути оскаржене протягом місяця з дня отримання засновником (співзасновниками) витягу з наказу МОНмолодьспорту України шляхом звернення до МОНмолодьспорту України із заявою про перегляд рішення з наведенням обґрунтування такого перегляду або у судовому порядку.)

Успішна реалізація в Університеті

Електронні журнали, які видаються в Університеті:

Ø Право і громадянське суспільство (Юридичний факультет). http://lcslaw.knu.ua/

Ø Міжнародні відносини Серія "Політичні науки" (Інститут міжнародних відносин). http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n

Сайт

Інститут міжнародних відносин для сайту використав Open Journal System (https://pkp.sfu.ca/ojs/), яка дозволяє вести повноцінну роботу з виданням (в тому числі процес рецензування).

Анонс подій

18.07.2024
Бізнес-інкубатор "Ми" (еō Business Incubators)

Шановні професори, науковці та студенти!


Наукові досягнення України широко визнані у всьому світі, а українські розробники дуже успішно працюють в багатьох глобальних високотехнологічних компаніях. Вже п’ять технологічних стартапів з України перевищили бізнес-оцінку в 1 мільярд доларів. Однак...
детальніше...
16.07.2024
МОН оголосило конкурс українсько-латвійських наукових проєктів на 2025–2026 роки

Міністерство освіти і науки України та Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2025–2026 роках. Приймання заявок триватиме з 15 липня до 13 вересня 2024 року.

детальніше...
12.07.2024
Наказ щодо подання конкурсних документів на здобуття національних/міжнародних премій/стипендій
детальніше...
09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
Всі події