Нормативна база

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Конституція України

Завантажити

ЗАКОН УКРАЇНИ № 848-VIII від 26.11.2015 "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади
Завантажити

ЗАКОН УКРАЇНИ № 1556-VII від 01.06.2014 "Про вищу освіту"
Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях
Завантажити

ЗАКОН УКРАЇНИ № 143-V від 14.09.2006 "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"
Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології та/або їх складові на території держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері.
Завантажити

ЗАКОН УКРАЇНИ № 1621-IV від 18.03.2004 "Про державні цільові програми"
Цей Закон визначає засади розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм
Завантажити

ЗАКОН УКРАЇНИ № 752-XIV від 16.06.1999 "Про охорону прав на зазначення походження товарів"
Цей Закон визначає правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні та регулює відносини, що виникають у зв'язку з їх набуттям, використанням та захистом
Завантажити

ЗАКОН УКРАЇНИ № 621/97-ВР 05.11.1997 "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікросхем в Україні
Завантажити

ЗАКОН УКРАЇНИ № 236/96-ВР від 07.06.1996 "Про захист від недобросовісної конкуренції "
Цей Закон визначає правові засади захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції.
Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин
Завантажити

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3689-XII від 15.121993 "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні
Завантажити

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3688-XII від 15.12.1993 "Про охорону прав на промислові зразки"
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні
Завантажити


ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 "Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи"

Завантажити

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 541 від 19.07.2017 р. "Положення про Національний репозитарій академічних текстів"

Завантажити

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 540 від 19.07.2017 р. "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ"

Завантажити

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 3 липня 2013 р. № 472 "Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності"

Завантажити


НАКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ МОН

Наказ МОН України від 20.11.2017 р. №1507 «Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науковотехнічних програм і проектів...»

Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науковотехнічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва

Завантажити

Наказ МОН України від 15.01.2018 р. №32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»
Офіційний вісник України від 13.03.2018 — 2018 р., № 20, стор. 155, стаття 677, код акта 89310/2018
Завантажити

Лист МОН "Щодо скасування посвідчень про відрядження"

Завантажити

Наказ МОН України від 19.09.2017 №1286 "Про надання доступу вищим навчальним закладам i науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних"

Завантажити

Наказ МОН України від 02.08.2017 №1110 "Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України"
Для забезпечення інтеграції української науки у європейський та світовий дослідницький простір
Завантажити

Положення про щорічні Премії Президента України для молодих вчених
Затверджено Указом Президента України №779/2000 від 12.06.2000 року (Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 104/2001 від 21.02.2001 N 253/2003 від 24.03.2003)
Завантажити


НАКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Наказ від 05.07.2021 №485-32 "Про внесення змін до "Положення Про затвердження та введення в дію Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"
затвердженого та введеного в дію наказом від 01.10.2018 №850-32
Завантажити

Розпорядження №40 від 31.05.2021 "Щодо створення робочої групи для розробки плану оновлення матеріально-технічної бази"

Завантажити

Розпорядження № 47 від 10.17.2020 "Щодо порядку визначення предмету закупівлі товарів, робіт та послуг структурними підрозділами університету"

Завантажити

Наказ від 12.11.2019 №881-32 "Про внесення змін до наказу Університету від 30.11.2018 №1093-32"
Наказ про зміни до складу Координаційних рад
Завантажити

Наказ від 30.11.2018 №1093-32 "Про внесення змін до наказу Університету від 05.12.2017 №1108-32"

Завантажити

Розпорядження № 113 від 10.12.2018 "Про створення комісії з матеріального заохочення"

Завантажити

Наказ від 01.01.2018 №850-32 "Про затвердження та введення в дію Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"

Завантажити

Наказ від 06.04.2018 №297-32 "Про затвердження Інструкції з діловодства Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Завантажити

Наказ від 30.03.2018 №23 "Про реєстрацію міжнародно-технічних програм і проектів"

Завантажити

Наказ від 05.12.2017 №1108-32 "Про внесення змін до наказу Університету від 23.11.2016 №891-32

Завантажити

Наказ від 23.11.2016 №891-32 "Про склад Координаційних рад Комплексних наукових програм університету"

Завантажити

Розпорядження від 19.07.2017 №104 "Щодо результатів експертизи анотованих звітів за закінченими у 2016 році дослідженнями та розробками та звітів за етапом 2016 року"

Завантажити

Розпорядження від 18.04.2017 №7 "Про підготовку бюджетних пропозицій на 2018 рік"

Завантажити

Наказ від 31.01.2014р. №71-32 "Про затвердження Положення про стимулювання співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за результатами наукової діяльності"

Завантажити

Наказ від 13.08.2013р. № 813-32 "Про затвердження положення про наукову-дослідну роботу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"

Завантажити

Наказ від 03.09.2013р. №831-32 "Про затвердження Положення про порядок планування, фінансування і контролю виконання та впровадження науково-дослідних робіт"

Завантажити

Наказ від 30.09.2013р. № 921-32 "Про зміни до тематичного плану НДР"

Завантажити

Наказ від 01.10.2013р.№ 935-32 "Про затвердження Положення про Науково-експертну раду університету"

Завантажити

Наказ від 07.12.2011р. №977-32 "Про склад Координаційних рад Комплексних наукових програм університету"

Завантажити


ПОЛОЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ про наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою Київського національного  університету імені Тарас Шевченка «17» травня 2021 р. (Протокол №15)
ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора №355-32 «24» травня 2021 р.
Завантажити

Положення про порядок проведення атестації наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою Київського національного  університету імені Тарас Шевченка «02» листопада 2020 р. (Протокол №5)
ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом в.о.ректора №711-32 «06» листопада 2020 р.
Завантажити

ПОЛОЖЕННЯ про охорону прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою Київського національного  університету імені Тарас Шевченка «07» вересня 2020 р. (Протокол №1)
ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора №584-32 «10» вересня 2020 р.

Завантажити

Положення про тендерний комітет та уповноважених осіб Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від «12» червня 2020 р.№388-32

ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці ЄС та управління коштами, виділених в рамках міжнародних грантів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
ЗАТВЕРДЖЕНО Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«04» грудня 2019 року
Завантажити

Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«09» вересня 2019 року (Протокол № 1)
Завантажити

Статут - КНУ імені Тараса Шевченка

Завантажити

Положення "Про порядок заміщення вакантних посад наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"
Положення визначає порядок та умови заміщення вакантних посад наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) для виконання прикладних і фундаментальних досліджень за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету України.
Завантажити

ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ"
Положення регламентує порядок проведення конкурсу проектів науково-дослідницьких робіт в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Завантажити

Положення про науково-дослідну роботу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Завантажити

Положення про атестацію наукових та інженерно-технічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Це Положення визначає порядок проведення атестації наукових та інженерно-технічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, і діє відповідно до Закону України „Про наукову та науково-технічну діяльність” та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999р. N 1475 „Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників”.
Завантажити


ІНШІ ДОКУМЕНТИ

ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Загальні вимоги та правила.

Завантажити

ДСТУ 3973-2000 СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення.

Завантажити

Договір про співробітництво між Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Завантажити

Інформація про склад та порядок оформлення документів стосовно службових відряджень, які заплановано за рахунок загального фонду по KПKBK 2201290

Завантажити

Порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель) від Університету
Щоб оформити патент на винахід (корисну модель) в результаті виконання службових обов’язків в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка винахіднику необхідно звернутися до Групи з охорони прав об’єктів інтелектуальної власності, отримати вказівки для оформлення заявки та зразки документів, які в неї входять. Проконсультуватися з приводу правил складання і подання заявки
Завантажити

Допомога винахіднику в оформленні та поданні заявки на винахід та корисну модель в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Корисна модель - це винахід, який є новим, але має невисокий творчий рівень. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою. Охорона корисних моделей ставить за мету прискорення та здешевлення механізму захисту конструктивних розробок у порівнянні з винаходами. Простіший механізм захисту обумовлений достатньо швидким оновленням споживчого ринку в умовах конкуренції.

Як корисна модель, згідно із Законом не охороняються рішення, що відносяться до способів, речовин, штамів мікроорганізмів, культур клітин рослини і тварини. Крім того, корисними моделями не визнаються проекти та схеми планування споруд, територій; пропозиції стосовно зовнішнього вигляду виробу, що направ-лені на задоволення естетичних потреб, а також інші об'єкти, які взагалі не підпадають під поняття...
Завантажити

Порядок оформлення та подання заявки на отримання авторського свідоцтва
Щоб отримати свідоцтво авторського права на службовий твір
Завантажити

Стратегічна програма науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період до 2020 року
Програма науково-інноваційної діяльності Університету є органічною складовою Програми розвитку Університету до 2020 року та визначає основні напрями формування єдиної політики Університету щодо розвитку науково-дослідницької та інноваційної діяльності...
Завантажити

НАКАЗ від 20.08.2007 № 306 "ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт"
ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (квартальна)
Завантажити

НАКАЗ від 28.09.2005 № 286 "Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників"
Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників
Завантажити

Приклад положення про науково-дослідну лабораторію/відділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науково-дослідна лабораторія/відділ (далі Лабораторія/Відділ) є науковим підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Університету), що створюється в складі структурного підрозділу (підрозділів) Університету для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (тем) з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань. У випадках, коли для наукових досліджень необхідно залучення висококваліфікованих спеціалістів з різних сфер знань, можуть бути утворені Лабораторії/Відділи, які об’єднують дослідників декількох факультетів (інститутів) і кафедр. Наукове керівництво Лабораторією/В...
Завантажити

Приклад положення про науково-дослідний сектор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науково-дослідний сектор (далі Сектор) є науковим підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Університету), що створюється в складі структурного підрозділу (підрозділів) Університету для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (тем) з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань. У випадках, коли для наукових досліджень необхідно залучення висококваліфікованих спеціалістів з різних сфер знань, можуть бути утворені сектори, які об'єднують дослідників декількох факультетів (інститутів) і кафедр. Наукове керівництво Сектором здійснює, як правило, завідувач кафе...
Завантажити

Форми до розпорядження "Про приймання результатів науково-дослідних робіт" від 05.12.2012р. №78
Звіт з наукової роботи факультету (інституту) Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 році. Додатки до Звіту  з наукової роботи факультету/інституту.
Завантажити


Анонс подій

22.09.2023
Другий конкурс проєкних пропозицій Програми Дунайського регіону
2 жовтня стартує новий конкурс проєктних заявок Danube Region Programme: Danube Region Programme Second Call for Proposals детальніше...
20.09.2023
Перший воркшоп "Green Energy Technologies for the Future"
Захід розпочнеться 21 вересня 2023 р. об 11:00 за київським часом в рамках співпраці між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Лотарингії детальніше...
08.09.2023
Навчання щодо океанічних і прибережних даних
За інформацією Постійного представництва України при ЮНЕСКО, Індійський національний центр океанографічних інформаційних послуг запрошує на навчання щодо океанічних і прибережних даних. детальніше...
04.09.2023
Грантові можливості від Swedish Institute
Наразі наявні відкриті грантові можливості від Swedish Institute:
- SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – special call for Ukraine
- SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – seed funding
детальніше...
28.08.2023
ІІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених
Документи охочих узяти участь у конкурсі приймаються до 22 жовтня 2023 року детальніше...
23.08.2023
Конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим ученим для увічнення Героїв Небесної Сотні
Документи приймаються до 20 вересня 2023 року. детальніше...
Всі події