Mykola Obushnyi
Mykola Obushnyi

POSITION
Director of Center of Ukrainian Studies

WORK EXPERIENCE
1974–1987
Assistant, Senior Teacher, Associate Professor
Kyiv Institute of Light Industry, Kyiv (Ukraine)

1987–2000
Associate Professor, Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2000 - Present

Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2007- Present

Leading Researcher, Director of Center of Ukrainian Studies

 

EDUCATION AND TRAINING

1965–1969
Specialist Degree in History
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1975

Ph.D

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1999

Sc.D

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

Ukrainian Studies (Integrative Field of Study on Ukrainianess and Ukraine)

Research Fields:
Social Science & Humanities

Previous and Current Research

Ukrainian Studies, political science of international relations, ethno-national identity, its place and role in the nation-building, history and theory of political parties, interfaith relations. Management of research topics: “Ukraine in the world civilization process: historical experience and prospects” (2011-2015); “Consolidation of Ukrainians in the postcolonial era” (2016-2018); “Conflict of the cultural and historical space of Ukrainians in the face of modern threats" (2019-2021).
 

Future Projects and Goals

Ukrainian diaspora; Foreign Ukrainians and their role in ensuring the national security of Ukraine.

Methodological and Technical Expertise

Membership of Expert councils and specialized scientific councils for the defense of candidate and doctoral dissertations. Editor-in-Chief of the journal "Almanac of the Ukrainian Studies". The use of contemporary approaches, theoretical, empirical and statistical methods of research.


Selected Publications


  1. Obushnyi M. and others. Ukrainoznavstvo. Posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv . Za zah. red. M. I. Obushnoho. K.: VPTS «Kyyivskyi universytet», 2008. 672 s.
  2. Obushnyi M. and others. Istoriia Ukrainy. Dzherelnyi litopys. Za red. V. I. Chervinskoho ta M. I. Obushnoho. 2-he vyd., vypr. y dopov. K. : KVITS, 2012. 831 s.
  3. Obushnyi M. and others. Istoriia ukrainskoi politychnoi dumky: navch. posib. Za red. M. I. Obushnoho. K. Vyd-vo VPTS «Kyyivskyi universytet». 2013. 479 s.
  4. Obushnyi M. and others. Sotsiokulturnyi postup ukrainstva: tsyvilizatsiynyi kontekst: monohrafiia. Upor. K. A. Kobchenko, za zah. red. M. I. Obushnoho. Kyiv: VPTS «Kyyivskyi universytet», 2015. 382 s.
  5. Obushnyi M. Politychna skladova u konfliktyzatsii mizhkonfesiinykh vidnosyn v Ukraini. Ukrainoznavchyi almanakh. 2019. Vypusk 25. S. 84-90.
  6. Obushnyi M. Separatyzm u konfliktyzatsii suspilnoho zhyttia. Ukrainoznavchyi almanakh. 2019. Vypusk 24. S. 123-129.https://uaznavstvo.univ.kiev.ua/spivrobitnyky/mykola-obushnyj/


    mobushnyy@gmail.com