Victor Bazylevych
Victor Bazylevych

POSITION
Professor of the Department of Economics, Macro-and Microeconomics

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

 

WORK EXPERIENCE
1978–1983
Lecturer
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1983–1985
Associate Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1985–1998
Vice-Rector
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv (Ukraine)

1985–1998
Vice-Rector
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv (Ukraine)

1998–2002
Vice-Rector for Research, Head of the Department
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv (Ukraine)

2002–2003
Professor
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv (Ukraine)

2003–2008
Dean of the Faculty of Economics, Head of the Department
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2008
Vice-Rector
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2008–2015
Dean of the Faculty of Economics, Head of the Department
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2008-2017
Dean of the Faculty of Economics, Professor of the Department
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2018- present

Professor of the Department of Economics, Macro-and Microeconomics

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

 

EDUCATION AND TRAINING
1964–1968
Student
Dnipropetrovsk Chemical and Engineering College, Dnipropetrovsk (Ukraine)

1972–1976
Student of the Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1976–1978
PhD student
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1978
Candidate of Sciences (PhD)
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1999
Doctor of Sciences (Economics)
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2006
Laureate of State Prize of Ukraine in Science and Technology

2009
Corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine

2013
Laureate of Tugan-Baranovsky Prize of the National Academy of Sciences of Ukraine

Theoretical and Methodological Problems of the Development of the History of Economic Studies, Macro- and Microeconomics in the Context of New Paradigm Shifts

Research Fields:
Economics & Business

Previous and Current Research

Main fields of research

  • Theoretical and methodological issues of macro- and microeconomics
  • Transformation of the economic systems under uncertainty and risk
  • Economic and philosophical thought of the modern world
  • New paradigm approaches in historical and economic studies

Other fields

  • Metaphysical essence of economic knowledge
  • Contradictions of economic development under globalization
  • Theoretical aspects of formation and development of intellectual property market
  • Economic nature of insurance


Future Projects and Goals

The prospective development of the scientific school (research group) is focused on the comprehensive disclosure and implementation of the latest methodological and paradigmatic approaches in historical and economic research; in-depth analysis of fundamental theoretical and methodological problems of macro- and microeconomics; identification of the essential features and contradictions of the process of globalization of world economic development; research of theoretical aspects of the formation of the intellectual property market, formation and functioning of the insurance market.

The school's research efforts are aimed at developing and implementing new scientific approaches in the Ukrainian economic space.

Methodological and Technical Expertise

The research group may provide expert opinions and proposals to research institutions, expert structures of ministries and agencies, and business entities. Methodological expertise is carried out on the basis of typologization and systematization of criteria and methods of assessing socio-economic development with the aim of improving regulatory acts and business projects.

Selected Publications

Базилевич В.Д.
Страховий ринок України: монографія.
К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. 374 с. 

Базилевич В.
Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці: проблеми, тенденції та протиріччя
Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. 2004. № 2. С. 24–28.
 
Базилевич В.

Посилення ролі фінансів у трансформаційній економіці

Фінанси України. 2004. № 5. С. 5–9. 

Базилевич В.

Закономірності розвитку національного ринку в глобалізованому світі

Економіка і управління. 2004. № 2. С. 5–10. 

Історія економічних учень: підручник
/ В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін.; за ред. В.Д. Базилевича.
К.: Знання, 2004. 1300 с. (Класичний університетський підручник).
 
Базилевич В.
Формування сучасної парадигми економічної теорії: тенденції та суперечності
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. К.: Економіка і право. 2005. Серія 18. Вип. 3. С. 3–8. 

Базилевич В.
Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації:  тенденції та суперечності
Європейський  вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2005. С. 137–142.
 
М. Бунге: сучасний дискурс: монографія
 / за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2005. 697 c.

Базилевич В.

Метафізика економіки»: ідея, смисл, призначення

Банківська справа. 2006. № 1. С. 28–35. 

Базилевич В.

Сучасна парадигма страхування: суть і протиріччя

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2006. Вип. 81–82. С. 6–9. 

С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття: монографія / за ред. В.Д. Базилевича.  К.: Знання, 2006.  903 с. 

Є. Слуцький. Визнання, Творча спадщина з погляду сучасності: монографія / за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2007. 919 с. 

Базилевич В.
Креативність і професіоналізм – конкурентні переваги страховика в умовах глобалізації
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2007. Вип. 94–95. С. 6–8.
 
Базилевич В.

Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів

Вища школа. 2008. № 2. С. 26–33. 

Базилевич В.
Економіко-філософські концепти інноваційного мислення в трансформаціях когнітивного типу
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2008. № 1. С. 64–68.
 
Базилевич В.

Суспільству знань інноваційного економіста

Освіта. 2009. № 21-22. С. 4–5. 

Базилевич В.

Розвиток фінансового ринку у сучасних умовах

Фінанси України. 2009. № 12. С. 5–12.
 
І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні: монографія
/ за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2009. 862 с. 

Базилевич В.
Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Філософія-політологія». Вип. 94-96. 2010. С. 11–14. 

Базилевич В.

Новий підхід до змісту та методики викладання макроекономіки

Економіка України. № 6. 2010. С. 93–94. 

Базилевич В.
Инновационная парадигма развития экономических исследований на феноменологической основе
Экономическая теория. 2010. № 4. С. 105–109.

Базилевич В.

Плідний синтез теорії та практики трансформаційних змін в Україні

Економіка України. 2010. № 12. С. 85–88.
  
Базилевич В.Д., Ильин В.В.
Метафизика экономики: монография.
2-е изд., испр. и доп. К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. 719 с.

Базилевич В.
«Філософія господарства» С.М. Булгакова: неокласичний погляд на економічну діяльність 
Вісник Київського національного університету  імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2011. Вип. 131. С. 5–11.

Базилевич В.Д., Ильин В.В.
Философия экономики. История: монография.
К.: Знання, М.: Рыбари, 2011. 927 с.

Цінні папери: підручник
/ В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2011. 1094 с. (Класичний університетський підручник).

Базилевич В.
Проблеми оцінки охорони і захисту прав об’єктів інтелектуальної власності в Україні
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2012.  Вип. 142. С. 5–9
 
Базилевич В.

Философская направленность экономико-методологических исследований

Європейський вектор економічного розвитку. 2012. № 2. С. 14–17.

Економічна теорія: Політекономія: підручник
/ В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. 8-ме  вид., випр. і перероб. К.: Знання, 2012. 702 с. (Класичний університетський підручник). 
  
Базилевич В.

Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2012. Вип. 133. С. 5–8.

Базилевич В.

Філософія економіки як дискурс економічної теорії

Філософські проблеми гуманітарних наук. 2012. № 21.  С. 12–15.

Базилевич В.

Современная экономическая теория: в поисках новой парадигмы

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. Вип. 146. С. 5–7.

Базилевич В., Короткий В., Короткий Т.
П.П. Цитович. Обличчям до Європи.
Вища школа. № 3-4. 2013. С. 53–73.

Базилевич В.Д.

Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів

Фінанси України. № 5. 2013. С. 19-30.

Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Ігнатюк А.І.
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
Економічна теорія. 2013. № 1. С.111–118.

Базилевич В.Д., Осецький В.

Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів

Фінанси України. № 5. 2013. С. 19-30.

Bazylevych V., Umantsiv Y.

The evolution of theoretical approaches of the corporations’ analysis

The USV Annals of economics and Public Administration. 2013. Vol. 13, No 2(18). Р. 76–85.

Bazylevych V., Kovtun N., Ignatyiuk A.

Measurements systems to assess the level of market globalization

Political science, international relations and security studies. 2014. С. 237–251.
   
Базилевич В.Д., Ильин В.В.
Экономико-философская мысль современного мира: монография
К.: Знання, 2015. 821 с.

Фондовий ринок: підручник. У 2 кн.
/ В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича.  К.: Знання, 2015. Кн. 1. 621 с.; Кн. 2. 686 с. (Класичний університетський підручник) .
   
Базилевич В.Д.
Імперативи економічного розвитку в контексті відповідальності перед глобальним майбутнім
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. Т. 1. С. 7-11. 
http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/materials2015.pdf

Базилевич В.Д.Вірченко В.В.
Сутність страхування інтелектуальної власності та його роль в сучасній економіці / Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2015.  Вип. 1 (166). С. 6–13.

Базилевич В.Д., Гражевська А.О.
Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання
Банківська справа. 2016. № 2 (139). С. 43–57.
   
Базилевич В.Д.
Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії
Економіка України. 2016. № 8 (657). С. 78–92.

Lakhno, V., Tkach, Y., Petrenko, T., Zaitsev, S., Bazylevych, V.      
Development of Adaptive Expert System of Information Security Using a Procedure of Clustering the Attributes of Anomalies and Cyber Attacks
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 6. No 9 (84). Р. 32-44. (Видання SCOPUS)

Bazylevych, V., Kupalova, G., Bulhairova, Z., Satyr, L., Goncharenko, N.
The Efficiency of Use of the Human Capital in the Agriculture
Problems and Perspectives in Management. 2016. Vol.14. No 4. Р. 97-102. (Видання SCOPUS)
 
Bazylevych, V., Kupalova, G., Goncharenko, N., Murovana, T., Grynchuk, Y.
Improvement of the Effectiveness of Organic Farming in Ukraine
Problems and Perspectives in Management. 2017. № 3 (15). P. 64-75. (Видання SCOPUS)
 
Базилевич В.Д.
Вектори економічного розвитку України в контексті фінансової безпеки Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. 2017. Вип. 1 (22). С. 203-211.
 
Базилевич В.Д.
Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації
Вища школа. 2017. №7. С. 57-85.
 
Фондовий ринок: практикум : навчальний посібник
/За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2017. 718 с.
 
Історія економіки та економічної думки : підручник      
/За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2018. 775 с. (Класичний університетський підручник).
 
Базилевич В.Д.
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
Вища школа. 2018. №3. С. 71-90.
 
Artyukh, T., Kupalova, G., Bazylevych, V., Hryhorenko, I., Ternova, A.
Improving a Procedure for Determining the Assay of Gold in a Precious Alloy of Different Composition Using a Touchstone
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2. No 12 (98). P. 6-19. (Видання SCOPUS)
 
Bazylevych, V., Grazhevska, N., Mostepaniuk, A., Virchenko, V.    
Accumulation оf Social Capital аs а Positive Externality оf Corporate Social Responsibility Development іn Transition Economies
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Scientific and technical journal. 2019. No 1 (169). Р. 132-140. (Видання SCOPUS)
 
Bazylevych, V., Ihnatiuk, V.
Metaorder Limit Prices in Evaluating Expected Market Impact and Assessing Execution Service Quality
Investment Management and Financial Innovations. 2019. Vol. 16. No 2. Р. 355-369. (Видання SCOPUS)


https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192691487


Contacts

Homepage: http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/staff/bazylevych


v_bazil@ukr.net