Viktoria Lapina
Viktoria Lapina

POSITION
Junior researcher

WORK EXPERIENCE
2001-2015
Lecturer and Docent
Kharkiv Institute of Economics, Management and Market Relations, Kharkiv (Ukraine)

2015-2016
Lecturer and Docent
National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv (Ukraine)

2016–Present
Junior researcher
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

EDUCATION AND TRAINING

1991-1996
Student
H.S.Skovoroda KNPU, Kharkiv (Ukraine)

2001
Master of Public Administration
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv (Ukraine)

2012
Ph.D
International Personnel Academy. International Open University, Kyiv (Ukraine)

2013
PhD of Theory and History of Sociology
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)


Social Tension

Research Fields:
Social Science & Humanities

Previous and Current Research

CURRENT RESEARCH INTEREST:

  1. 2013—2017. Globalization of the consumerism phenomena and consumer behavior.
  2. 2016 -2018. Consumerism as a factor of social tension.

PREVIOUS AND CURRENT RESEARCH: 

  1. 2010 -2012. The phenomenon of hidden advertising: product placement technology.
  1. 2016 – till now - Research Project “Methodic of monitoring and interregional differences of social tension in the Ukrainian society./ Taras Shevchenko National University of Kyiv. - Member of Research Group.

Selected Publications

Lapina V. 
The globalization of the over-consumption model as a conflict factor of social life and social tension
// AktualnI problemi sotsIologiy, psihologiy, pedagogiki. – 2015. - ¹4(29). - Ñ.66-72.

Lapina V.V. 
Organizatsiyno-upravlinskiy vpliv na sotsialni praktiki spozhivannya 
// Sotsiologiya pratsI ta zaynyatostI: shlyahi Instutsionalizatsia ta pespektivi rozvitku: zb. nauk. pr.: VII Mizhnar. nauk. konf. – K.: IPK DSZU 2016. - S. 315-320.

Lapina V.V. 
Konfliktogenni chinniki sotsialnoi napruzhenosti v suspilstvI spozhivannya
// Ukrayina v gumanItarnih i sotsialno-ekonomichnih vimirah. Materiali vseukr. Nauk. konf. 29-30 kvItnya 2016 r.; m. Dnipropetrovsk. Chastina I / Nauk. red. O. Yu. Visotskiy. – DnIpropetrovsk: Royal Print 2016. – S. 36-38

Lapina V.V. 
Problemi IdentifIkatsiy determinant sotsialnoi napruzhenosti v sistemI spozhivchih praktik 
// Problemi rozvitku sotsIologIchnoYi teorIYi. PorIvnyalnI doslIdzhennya: vikliki sotsIologichny teoriy ta praktitsi. MaterIli HIII Vseukr. nauk.-prakt. konf. 19-29 travnya 2016 r. – K.: Logos, 2016. - S. 76-78.

Contacts


v.lapina39@ukr.net