КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 23.07.2014

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ

ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

ННЦ «Інститут біології» – 51

Теми:

№11 БФ 036-01 – «Механізм реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій»

№11БФ036-02 – «Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій адаптацій фіто, -зоо- та віробіоти України з використанням біоінформацій них технологій»

№14БП036-01 – «Моніторинг, охорона та корекція природних, трансформованих і модельних екосистем природно-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою збереження біорізноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля»

Завідувач відділу 3

- завідувач відділу загальної фізіології НДІ фізіології,
тема №11 БФ 036-01 1

- завідувач відділу біофізики НДІ фізіології, тема №11 БФ 036-01 1

- завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології,
тема №11 БФ 036-01 1

Завідувач лабораторії 5

- завідувач діагностичної лабораторії лікувально-діагностичного центру ННЦ «Ін-т біології», тема №11БФ036-01 1

- завідувач НДЛ фармакології і експериментальної патології, тема №11БФ036-01 1

- завідувач НДЛ «Ботанічний сад» відділення експериментальної біології, тема №14БП036-01 1

- завідувач НДЛ мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології, тема №11БФ036-01 1

- завідувач НДЛ фізико-хімічної біології, тема №11БФ036-01 1

Провідний науковий співробітник 2

- провідний науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №14БП036-01 1

- провідний науковий співробітник НДС мембранології і цитології, тема 11БФ036-01 1

Старший науковий співробітник 18

- старший науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №14БП036-01 9

- старший науковий співробітник відділу фізіології мозку та психофізіології, тема №11БФ036-01 4

- старший науковий співробітник НДЛ фізико-хімічної біології, тема №11БФ036-01 2

- старший науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології, тема №11БФ036-01 1

- старший науковий співробітник Канівського природного заповідника ННЦ «Ін-т біології», тема №14БП036-01 2

Науковий співробітник 15

- науковий співробітник НДЛ «Дослідження інтродукованого та природного фіторізноманіття», тема №14БП036-01 1

- науковий співробітник НДЛ фізико-хімічної біології, тема
№11БФ036-01 3

- науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №14БП036-01 2

- науковий співробітник відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології, тема №11БФ036-01 1

- науковий співробітник НДЛ ботаніки, тема №11БФ036-02 1

- науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №11БФ036-02 1

- науковий співробітник НДЛ біохімії відділення біологічних і біомедичних технологій, тема №11БФ036-01 1

- науковий співробітник НДС зоології та екології, тема №11БФ036-02 1

- науковий співробітник НДЛ екології вірусів та діагностики вірусних захворювань відділення експериментальної біології, тема
№11БФ036-02 1

- науковий співробітник НДС мембранології і цитології відділення біологічних і біомедичних технологій, тема №11БФ036-01 2

- науковий співробітник відділу біофізики НДІ фізіології, тема №11БФ036-01 1

Молодший науковий співробітник 8

- молодший науковий співробітник НДЛ «Ботанічний сад», тема №11БФ036-02 1

- молодший науковий співробітник діагностичної лабораторії, тема №11БФ036-01 1

- молодший науковий співробітник НДЛ екології вірусів та діагностики вірусних захворювань відділення експериментальної біології, тема №11БФ036-02 2

- молодший науковий співробітник НДС біофізики відділення експериментальної біології, тема №11БФ036-01 1

- молодший науковий співробітник відділу фізіології кровообігу, тема № №11БФ036-01 1

- молодший науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології, тема №11БФ036-01 1

- молодший науковий співробітник НДС зоології та екології відділення експериментальної біології, тема №11БФ036-02 1

Інститут високих технологій – 9

Теми:

№ 11 БФ07-01 – «Фізичні основи процесів формування напівпровідникових наноструктур для пристроїв електроніки і фотоніки»

№11БФ07-03 – «Фізико-хімічні механізми функціонування живого на різних рівнях організації»

№14 БП07-01 – «Розробка принципів нових технологій на основі досліджень оптичних, електронних та атомарних явищ в фізичних і біологічних об’єктах та низьковимірних структурах»

Завідувач лабораторії 2

- завідувач НДЛ методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі, тема №14 БП07-01 1

- завідувач навчально-наукової лабораторії технології та досліджень матеріалів і структур, тема №14 БП07-01 1

Завідувач сектору 3

- завідувач сектору технологічних методів наноелектроніки НДЛ фізики і техніки напівпровідників, тема № 11 БФ07-01 1

- завідувач сектору прикладних розробок та впроваджень НДЛ хімко-біологічних методів дослідження матеріалів, тема №11БФ07-03 1

- завідувач сектору НДЛ методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі ІВТ, тема № 14 БП 07-01 1

Старший науковий співробітник 2

- старший науковий співробітник НДЛ хіміко-біологічних методів дослідження матеріалів, тема №11БФ07-03 1

- старший науковий співробітник ННЛ технології та досліджень матеріалів і структур ІВТ, тема № 14 БП 07-01 1

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДЛ технології та досліджень матеріалів і структур, тема № 14 БП 07-01 1

Молодший науковий співробітник 1

- молодший науковий співробітник НДЛ метолів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі, тема № 14 БП 07-01 1

Інститут журналістики – 1

Тема: №11БФ045-01 – «Український медійний контент у соціальному вимірі 2011-2015 рр.»

Молодший науковий співробітник 1

- молодший науковий співробітник, тема №11БФ045-01 1

Інститут міжнародних відносин – 1

Тема: №11БФ048-01 – «Україна у міжнародних інтеграційних процесах»

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема № 11БФ048-01 1

Географічний факультет – 10

Теми:

№14БП050-01 – «Гідроекологічна оцінка та прогноз енергетичного потенціалу річок Українських Карпат»

№14БП050-02 – «Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі»

Завідувач лабораторії 1

- завідувач НДЛ регіональних проблем економіки і політики географічного факультету, тема №14БП050-02 1

Завідувач сектору 2

- завідувач сектору гідроекології і гідрохімії географічного факультету, тема №14БП050-01 1

- завідувач сектору картографії та геоінформатики, тема
№14БП050-02 1

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема №14БП050-01 1

Молодший науковий співробітник 6

- молодший науковий співробітник, тема №14БП050-01 2

- молодший науковий співробітник, тема №14БП050-02 4

Геологічний факультет – 10

Теми:

№14БФ049-01 – «Петрогеохімічні та петрофізичні особливості пізньокайнозойських вулканітів центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ) як показник функціонування магматичних осередків в різних районах прояву вулканізму»

№11БФ049-02 – «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів»

№14БП049-02 – «Створення геологічного депозитарію Північно-Західної та Центральної частини Українського щита»

№14БП049-03 – «Геолого-економічна оцінка мінерально-сировинної бази України в сучасних ринкових умовах»

Завідувач лабораторії 1

- завідувач НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, тема
№14БП049-02 1

Завідувач сектору 1

- завідувач НДС фізико-хімічних досліджень гірських порід, тема №14БФ049-01 1

Старший науковий співробітник 5

- старший науковий співробітник НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, тема №14БП049-02 4

- старший науковий співробітник НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, тема №14БП049-03 1

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, тема 14БП049-03 1

Молодший науковий співробітник 2

- молодший науковий співробітник лабораторії мінералого-геохімічних досліджень, тема №11БФ049-02 1

- молодший науковий співробітник лабораторії мінералого-геохімічних досліджень, тема №14БП049-02 1

Історичний факультет – 1

Тема:

№11БФ046-01 – «Українська нація в загальноєвропейському вимірі:історія та сучасність»

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема №11БФ046-01 1

Факультет кібернетики – 11

Теми:

№11БФ015-01 – «Розвиток теорії та створення програмно-алгоритмічних засобів для моделювання, аналізу, оцінки та оптимізації складних систем в умовах невизначеності»

№11БФ015-02 – «Формальні специфікації та методи розробки надійних програмних систем»

№11БФ015-03 – «Алгоритми керування і розпізнавання в складних системах»

№11БФ015-04 – «Теоретико-математичні методи дослідження та розробки інтелектуальних інформаційних систем в неформалізованих та слабоформалізованих предметних областях»

№11БФ015-05 – «Створення теоретичних основ методів та програмних засобів інтелектуалізації інформаційно-комунікаційних та трансформерних технологій»

№11БФ015-06 – «Проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу стохастичних мереж»

Завідувач лабораторії 1

- завідувач НДЛ високопродуктивних систем обробки інформації, тема №11БФ015-05 1

Провідний науковий співробітник 1

- провідний науковий співробітник НДЛ обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, тема №11БФ015-03 1

Старший науковий співробітник 4

- старший науковий співробітник НДЛ високопродуктивних систем обробки інформації, тема №11БФ015-05 1

- старший науковий співробітник НДЛ імовірнісно-статистичних методів, тема №11БФ015-06 1

- старший науковий співробітник НДС проблем програмування, тема №11БФ015-02 2

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДС високопродуктивних систем обробки інформації, тема №11БФ015-04

Молодший науковий співробітник 4

- молодший науковий співробітник НДС проблем системного аналізу, тема №11БФ015-06 1

- молодший науковий співробітник НДЛ моделювання та оптимізації, тема №11БФ015-01 1

- молодший науковий співробітник НДЛ обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ,тема №11БФ015-03 2

Механіко-математичний факультет – 10

Теми:

№11БФ038-01 – «Розроблення нових математичних методів моделювання, аналізу та побудови керувань для нелінійних еволюційних систем зі складною динамікою»

№11БФ038-02 – «Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей»

№14БП038-01 – «Конструктивні методи досліджень сучасних задач механіки суцільних середовищ, орієнтованих на застосування в техніці і медицині»

№14БП038-02 – «Математичні та експериментальні методи механіки спряжених коливальних процесів і хвильових полів та їх застосування в гіроскопічних геонавігаційних та мікро-електромеханічних системах»

Завідувач лабораторії 2

- завідувач НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №11БФ038-01 1

- завідувач НДЛ механіки спряжених хвильових полів, тема
№14БП038-02 1

Провідний науковий співробітник 2

- провідний науковий співробітник, НДЛ механіки спряжених хвильових полів, тема №14БП038-02 1

- провідний науковий співробітник НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №11БФ038-02 1

Старший науковий співробітник 5

- старший науковий співробітник НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №14БП038-01 2

- старший науковий співробітник НДЛ механіки спряжених хвильових полів, тема №14БП038-02 2

- старший науковий співробітник НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №11БФ038-02 1

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДЛ диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці, тема №14БП038-01 1

Факультет психології – 1

Тема: №14БФ016-01 – «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні аспекти»

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник, тема №14БФ016-01 1

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем – 7

Теми:

№11БФ052-01 – «Фундаментальні основи створення та методи дослідження нанорозмірних структур з керованими параметрами для потреб енергокомплексу»

№11БФ052-02 – «Фундаментальні процеси в лабораторній та космічній плазмі»

№11БФ052-04 – «Дослідження ефектів взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими, наноструктурованими та біологічними системами для створення новітніх технологій»

Завідувач лабораторії 1

- завідувач НДЛ електронної спектроскопії, тема №11БФ052-01 1

Старший науковий співробітник 2

- старший науковий співробітник НДЛ електронної спектроскопії, тема №11БФ052-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ оптичної квантової електроніки, тема №11БФ052-04 1

Науковий співробітник 2

- науковий співробітник НДЛ фізичної електроніки, тема
№11БФ052-01 1

- науковий співробітник НДЛ електронної спектроскопії, тема №11БФ052-01 1

Молодший науковий співробітник 2

- молодший науковий співробітник НДЛ квантової радіофізики, тема №11БФ052-04 1

- молодший науковий співробітник НДС теорії та моделювання плазмових процесів, тема 11БФ052-02 1

Факультет соціології – 1

Тема: №11БФ017-01 – «Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції»

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема №11БФ017-01 1

Фізичний факультет – 27

Теми:

№11БФ051-01 – «Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій»

№ 14 БФ051-01 – «Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медикобіологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини»

Завідувач лабораторії 2

- завідувач НДЛ фізики рідин, полімерів та фазових переходів в них, тема № 14 БФ051-01 1

- завідувач НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовини», тема №11БФ051-01 1

Провідний науковий співробітник 1

- провідний науковий співробітник НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них», тема № 14 БФ051-01 1

Старший науковий співробітник 9

- старший науковий співробітник НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них» , тема № 14 БФ051-01 4

- старший науковий співробітник НДС теоретичної фізики та комп’ютерно-експериментального моделювання, тема
№11БФ051-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ фізики космосу, тема
№11БФ051-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ радіаційної фізики, тема №11БФ051-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ фізики металів та кераміки, тема №11БФ051-01 1

- старший науковий співробітник НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин», тема №11БФ051-01 1

Науковий співробітник 4

- науковий співробітник НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них» , тема № 14 БФ051-01 3

- науковий співробітник НДЛ «Радіометричні методи досліджень», тема № 11 БФ051-01 1

Молодший науковий співробітник 11

- молодший науковий співробітник НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них» , тема № 14 БФ051-01 6

- молодший науковий співробітник НДЛ радіаційної фізики, тема №11БФ051-01 1

- молодший науковий співробітник НДС теоретичної фізики і комп’ютерно-експериментального моделювання, тема №11БФ051-01 1

- молодший науковий співробітник НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин», тема №11БФ051-01 1

- молодший науковий співробітник НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», тема №11БФ051-01 1

- молодший науковий співробітник НДС «Фізика металів та кераміки», тема №11БФ051-01 1

Філософський факультет – 3

Тема: №11БФ041-01 – «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства»

Провідний науковий співробітник 1

- провідний науковий співробітник, тема №11БФ041-01 1

Науковий співробітник 2

- науковий співробітник, тема №11БФ041-01 2

Хімічний факультет – 40

Теми:

№11ДФ037-01 – «Синтез та дослідження характеристик поліфункціональних гетероциклічних систем»

№11БФ037-01 – «Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення нових функціоналізованих матеріалів»

№11БФ037-02 – «Нові гетероциклічні сполуки – ефективні джерела біологічно-активних речовин, флуоресцентних зондів, модифікаторів супрамолекулярних об’єктів»

№11БФ037-03 – «Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих наноматеріалів для сучасних технологій та вирішення екологічних проблем»

№14БП037-01 – «Наноструктуровані композиційні полімерні матеріали, їх компоненти та комплекси для застосування в інформаційних та біотехнологіях, медицині і сонячній енергетиці»

№14БП037-02 – «Високочутливі зонди, супрамолекулярні системи, наноматеріали і сорбенти для екологічного моніторингу, контролю якості продуктів харчування і ліків а також клінічного аналізу»

Завідувач лабораторії 2

- завідувач НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема №14БП037-01 1

- завідувач НДЛ «Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та контроль виробництва», тема №11БФ037-02 1

Провідний науковий співробітник 4

- провідний науковий співробітник НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема №14БП037-01 3

- провідний науковий співробітник НДЛ фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь, тема №11БФ037-03 1

Старший науковий співробітник 13

- старший науковий співробітник НДЛ «Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та контроль виробництва»,
тема 14БП037-02 3

- старший науковий співробітник НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема №14БП037-01 8

- старший науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки», тема №11БФ037-01 2

Науковий співробітник 9

- науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки», тема №11БФ037-01 2

- науковий співробітник НДЛ «Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та контролю виробництва», тема №14БП037-02 2

- науковий співробітник НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема №14БП037-01 3

- науковий співробітник НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження», тема №11 БФ037-02 1

- науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь», тема №11БФ037-03 1

Молодший науковий співробітник 12

- молодший науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь» кафедри фізичної хімії,
тема 11БФ037-03 3

- молодший науковий співробітник НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження, тема 11БФ037-02 4

- молодший науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки», тема 11БФ037-01 2

- молодший науковий співробітник відділу біофізики НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів», тема 14БП037-01 1

- молодший науковий співробітник науково-навчального хіміко-біологічного центру, тема 11ДФ037-01 2

Юридичний факультет – 1

Тема: №11 БФ 042-01 – «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти»

Науковий співробітник 1

- науковий співробітник НДС «Центр досліджень проблем прав людини» №11 БФ 042-01 1

Астрономічна обсерваторія – 6

Теми:

№11БФ023-01 – «Характеристики розподілу матерії у Всесвіті та властивості об’єктів, розташованих на космологічних відстанях»

№11БФ023-02 – «Магнітна активність Сонця і сонячно-земні зв’язки у новому 24-му циклі»

Провідний науковий співробітник 2

- провідний науковий співробітник відділу сонячної активності та сонячно-земних зв’язків АО КНУ, тема №11БФ023-02 2

Старший науковий співробітник 1

- науковий співробітник відділу астрофізики АО КНУ, тема
№11БФ023-01 1

Науковий співробітник 2

- науковий співробітник відділу сонячної активності та сонячно-земних зв’язків АО КНУ, тема №11БФ023-02 1

- науковий співробітник відділу астрофізики АО КНУ, тема
№11БФ023-01 1

Молодший науковий співробітник 1

- молодший науковий співробітник відділу сонячної активності та сонячно-земних зв’язків АО КНУ, тема №11БФ023-02 1

Міжфакультетська тема – 1

Тема: №12 БП 013-01 – «Розробка і впровадження заходів по створенню системи планування і управління результатами науково-інноваційної діяльності ВНЗ на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Старший науковий співробітник 1

- старший науковий співробітник, тема №12 БП 013-01 1

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, досвід наукової роботи за відповідною спеціальністю, науковий доробок у вигляді не менше 10 публікацій або/та патентів, у тому числі іноземних, за останні 5 років* (крім молодших наукових співробітників):

- на посаду провідного наукового співробітника – доктор наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;

- на посаду завідувача відділу/ завідувача лабораторії – доктор або кандидат наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;

- на посаду старшого наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 5 років;

- на посаду завідувача сектору – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 3 років;

- на посаду наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 3 років;

- на посаду молодшого наукового співробітника – кандидат наук.

*Додатковими критеріями при опублікуванні наукових результатів можна вважати наявність звітів з НДР, експертиз за міжнародними програмами, участь в редколегіях міжнародних видань, членство у міжнародних фахових товариствах.

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою (передусім англійською) на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень; 2) володіння сучасними комп’ютерними технологіями на рівні, достатньому для виконання наукових робіт по темі; 3) володіння сучасними науковими методами досліджень.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

- заява на ім’я ректора університету;

- особовий листок з обліку кадрів;

- засвідчена копія диплома про вищу освіту;

- засвідчена копія диплома про науковий ступінь;

- засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше 10 наукових публікацій – монографій, статей у фахових виданнях, зокрема іноземних; публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз; патентів, звітів з НДР, експертиз за міжнародними програмами – за останні 5 років).

Претенденти, особові справи яких зберігаються у відділі кадрів університету, подають для участі в конкурсі заяву на ім’я ректора і список наукових праць.

Документи приймаються за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина університету, к.11; тел.. 044/ 239-31-41.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР (тем).

Житлом університет не забезпечує.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

Оголошення опубліковане у виданні «Освіта України», №26, 14.07.2014 р.


Повернутися до списку

Анонс подій

27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
26.10.2023
Вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023»
31 жовтня 2023 року об 11:00 (за київським часом) відбудеться вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023». детальніше...
09.10.2023
Вебінар в рамках програми MSCA4Ukraine: Принципи та практики відкритої науки
25 жовтня 2023 року MSCA4Ukraine запрошує відвідати вебінар, головною темою якого стануть принципи та практики відкритої науки ЄС. Також під час вебінару буде розглянуто, як відкрита наука може сприяти зміцненню української вищої освіти та дослідницького сектору детальніше...
03.10.2023
Спільний конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Українсько-швейцарські спільні дослідницькі проєкти: Конкурс 2023»
Національний фонд досліджень України (НФДУ) разом з Швейцарським національним науковим фондом (SNSF) запускає спільний конкурс проєктів. Однією з цілей конкурсу є підтримка дослідницької діяльності в Україні та зменшення відтоку мізків з країни. детальніше...
Всі події