“Мова. Суспільство. Журналістика”

“Мова. Суспільство. Журналістика” 26.12.2014


            Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Шановні колеги!

 

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь

у XXІ міжнародній науково-практичній конференції

з проблем функціонування і розвитку української мови

“Мова. Суспільство. Журналістика”,

яка відбудеться 3 квітня 2015 року (м. Київ)

 

Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу в секціях, круглий стіл (семінар).

Реєстрація учасників розпочнеться з 9.00 у фойє Інституту (під час реєстрації кожний учасник отримає програму конференції та збірник матеріалів).

Орієнтовний регламент роботи*:

 

10.00

13.00

– урочисте пленарне засідання

14.00

17.00

– робота в секціях

і на круглому столі

17.00

18.00

– підсумки конференції

* – можливі зміни буде відображено в програмі

 

На обговорення учасників конференції планується винести, зокрема, такі теми:

·         українська мова і суспільство перед обличчям новітніх викликів і загроз;

·         мовна проблематика в контексті збереження національної єдності;

·         жанрово-стильові різновиди текстів мас-медіа;

·         питання мовної культури в системі соціальних комунікацій.

Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2015 року надіслати на адресу

mova-2015@ukr.net:

-      заявку (див. Додаток 1);

-      тези доповіді (для підготовки збірника тез конференції);

-      відсканований відгук наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).

Організаційний внесок – 150 грн. (крім докторів наук). Порядок сплати оргвнесків та реквізити банківського рахунку буде повідомлено після зарахування заявки учасника.

Відскановану квитанцію про сплату оргвнеску необхідно надіслати на адресу mova-2015@ukr.net до 20 лютого 2015 року.

Організаційний внесок не включає:

-      витрати на проїзд, проживання, харчування;

-      витрати на публікацію статті у фаховому збірнику.

Статті за матеріалами виступів на конференції для опублікування у фаховому виданні із соціальних комунікацій можна подавати до 10 травня 2015 року. Електронний варіант (див. Додаток 1) слід надсилати на адресу mova-2015@ukr.net, паперові примірники рукописів прийматимуться під час реєстрації учасників у день проведення конференції. Без паперового варіанту статті не розглядатимуться.

Конференція відбудеться в Інституті журналістики за адресою: Київ, вул. Мельникова, 36/1 (їхати до ст. метро “Лук’янівська”, потім тролейбус 16, 19, 23 або маршрутне таксі до зупинки “вул. Пугачова”).

Контактні тел.: (044) 481 45 10 (кафедра мови та стилістики); (098) 429 16 69 (доц. Дмитро Данильчук). Новини про конференцію можна прочитати на сторінці www.journ.univ.kiev.ua/mova (розділ КОНФЕРЕНЦІЇ).

ОРГКОМІТЕТ


 

Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у науковій конференції Інституту журналістики

 

ПІБ

Назва доповіді (статті)

Назва секції

Формат презентації (Power Point, MP4, MPEG2чи ін.)

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи, посада

Контактна інформація (адреси, телефони)

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□   потрібне поселення в готелі

□   потрібне офіційне іменне запрошення

 

НАГАДУЄМО

І. Вимоги до оформлення статей:

1.                       Обсяг статті – 12–20 тис. др. знаків, включаючи рисунки, схеми та список літератури (у текстовому редакторі Word або у форматі RTF).

2.                       Текст статті має містити обов’язкові структурні елементи згідно з вимогами ВАК України (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми, формулювання мети статті (постановка завдання), висновки дослідження тощо).

3.                       Технічні вимоги: формат аркуша А4, відступи: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см. Текст: шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1 см.

4.                        Матеріали подавати в такій послідовності:

–  ім’я та прізвище автора, напр.: Іван Іваненко, далі звичайним шрифтом – науковий ступінь (якщо є), посада та інші відомості про автора (новий абзац звичайними літерами напівжирним курсивом з вирівнюванням по лівому краю);

–  назва статті (через рядок по центру великими літерами жирним шрифтом);

–  текст статті (через рядок після назви);

–  література (через рядок після основного тексту статті; великими літерами жирним шрифтом ЛІТЕРАТУРА)*

* Список літератури в алфавітному порядку оформлюється згідно з державним стандартом:

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Куренівський. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с.

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2. –  № 2. – С. 13–20.

5.                       Ілюстративний матеріал виділяти курсивом. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.: [5, 41] (де 5 – номер джерела відповідно до списку використаної літератури, а 41 – номер сторінки), а посилання на джерела ілюстративного матеріалу здійснювати в круглих дужках,  напр..: (І. Франко).

6.                       Анотації українською, російською і англійською мовами, ключові слова цими ж мовами, індекс УДК є обов’язковими.

7.                       Стаття подається в одному роздрукованому примірнику та в електронному варіанті. Без паперового варіанту статті не розглядатимуться (див. с. 1).

8.                       Для авторів без наукового звання обов’язковим є відгук наукового керівника (надіслати скан разом з електронним примірником статті).

Увага! Статті, надіслані для публікації у фаховому науковому виданні, оргкомітет конференції передає для розгляду редакцією журналу на предмет дотримання вимог і наукового рівня.

Статті, які мають низький науковий рівень, не відповідають тематичній спрямованості видання або оформлені з порушенням вимог, не публікуватимуться. Не схвалені до друку статті авторам не повертаються. Про результати розгляду та умови оплати публікації авторові буде повідомлено електронною поштою.

 

 

 

ІІ. Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали доповідей до 5 сторінок приймаються до видання українською, російською та англійською мовами. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля 2 см.

У матеріалах потрібно окреслити актуальність та мету дослідження, викласти результати та сформулювати висновки.

Список літератури друкується наприкінці в алфавітному порядку, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [1, 11].

 

Увага! Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність автори та (для студентів і аспірантів) наукові керівники. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам або термінам подання.

 

Зразок оформлення матеріалів конференції

 

Владислава Загороднюк,

аспірант / здобувач, докторант, викладач (вказати науковий ступінь, вчене звання, ВНЗ)

 

Властивості, ознаки та можливості інфотейнменту

як продукту комерціалізації телебачення

(ТЕКСТ)

ЛІТЕРАТУРА

1.     Аксененко С. Культ безличности (заметки о массовой культуре) [Електронний ресурс] / Аксененко  С., Курий С. // ХайВей. – 2006. – Режим доступу : http://h.ua/story/23166/

2.     Галич О. Теорія літератури : підручник / Галич О., Назарець В., Васильєв Є. ; за наук. ред. О. Галича. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.

 

Увага! Якщо протягом 3-х днів після відсилання заявки і матеріалів на нашу адресу, ви не отримали від нас відповідь, будь ласка, ще раз надішліть нам свої матеріали. Можливо, електронна пошта не спрацювала і ми не отримали вашого листа.

Для довідки. Нагадуємо, що назва статті за матеріалами доповіді (повідомлення) на конференції має бути сформульована інакше, ніж тема самого виступу (тобто не повторювати дослівно формулювання теми доповіді (повідомлення)). В іншому разі в майбутньому можуть виникнути проблеми із зарахуванням публікації до наукового доробку здобувача.


Повернутися до списку

Анонс подій

24.01.2022
Витяг з указу Президента України про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №27/2022 від 22 січня 2022 року
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зміцнення міжнародного... детальніше...
19.01.2022
"Горизонт Європа" для науковців Університету, вебінар 20 січня 2022 року о 16:00
20 січня 2022 року о 16:00 сектор проєктної діяльності НДЧ Університету проведе вебінар з увагою на рамкову програму Горизонт Європа для науковців університету. детальніше...
11.01.2022
Стартував конкурс українсько-ізраїльських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки
З 11 січня до 15 березня 2022 року Міністерство освіти і науки України та Міністерство інновацій, науки і технологій Держави Ізраїль оголошують конкурс спільних науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки.
детальніше...
11.01.2022
14 січня 2022 року о 15:00 вебінар "Горизонт Європа. Як подати проєктну заявку"
Спікер: Іван Кульчицький, Президент ГО Агенція Європейських Інновацій,  керівник НКП “Інформаційні та комунікаційні технології”. В ході заходу будуть представлені основні формальні процедури підготовки і подання проєктної заявки на конкурси програми Горизонт Європа. детальніше...
31.12.2021
Про затвердження переліків проєктів МОН України на 2022 рік
Повідомляємо про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та переліку проєктів молодих вчених детальніше...
17.12.2021
Витяг з указу Президента України про присудження премій Президента України для молодих вчених
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 659/2021 від 17.12.2021
Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2021 року
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити премії Президента України для молодих вчених 2021 року:
–за роботу «Економічні... детальніше...
Всі події