Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

30.10.2020

Шановні колеги!


Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Додаток 1).

Повідомлення надруковане в газеті «Освіта України» №42, 26 жовтня 2020, с. 7.

Документи приймаються до з 26 жовтня по 26 листопада 2020 р. включно за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина, к.11, тел. (044)239-31-41. 


Додаток 1 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ (вакантних з 01.01.2021 р.):


ННЦ «Інститут біології та медицини»

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 19БФ036-01 «Молекулярні та клітинні механізми TRP каналопатій»                 

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук,

                                                                                  старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Інститут високих  технологій

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4-Г)

Тема № 19БП07-03             «Новітні гібридні антипухлинні та протизапальні нанокомплекси на основі піролів і С60-фулерену:створення, характеризування, фармакодинаміка і токсикологічна характеристика»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 20БФ07-01 «Методологія отримання та використання інтермедіантів органічного синтезу на основі каталітичних процесів за участю промислових газів»

Старший науковий співробітник                          1 (0,5 ставки): кандидат наук,  старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): кандидат наук

Інститут міжнародних відносин

(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1)

Тема № 19БФ048-01 «Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні»                                       

Провідний науковий співробітник                       1 (0,25ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                          1 (0,25ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                          1 (0,25ставки): кандидат наук

Інститут права

(м. Київ, вул. Володимирська 60)

Тема № 20БФ042-01 «Правове забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): кандидат наук

Факультет інформаційних технологій

(м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24)

Тема 19 БП064-01 «Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених

ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів»

Науковий співробітник                                          1,0 ставки: кандидат наук

Механіко-математичний факультет

(м. Київ, пр-т. Академіка Глушкова, 4-Д)

Тема 19БФ038-02 «Розробка нових аналітико-геометричних, асимптотичних та якісних методів дослідження інваріантних множин диференціальних рівнянь»                                              НДЛ «Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       1 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       1 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4-Г)

Тема № 19БФ052-03 «Когерентні кореляційні процеси у багаточастинкових середовищах та великих розподілених фізичних та біологічних системах»

НДС «Лазерний зв’язок»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       2 (по 0,25ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ052-04 «Дослідження взаємодії електромагнітних полів зі структурованими нанокомпозитами, молекулярними та анізотропними матеріалами для сучасних інформаційних технологій»

НДЛ «Квантової радіофізики»

Провідний науковий співробітник                       1,0 ставки: доктор наук, старший науковий співробітник

Фізичний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 19БФ051-01 «Моделювання нерівноважних  станів і взаємодії підсистем конденсованих середовищ, зумовлених зовнішніми впливами»

Молодший науковий співробітник                                  1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-04  «Фотоніка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,75 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-06«Топологічні властивості кіральної матерії та бозе-айштайнівських конденсатів у магнітному полі»

Старший науковий співробітник                          1 (0,25 ставки): доктор наук, доцент

Молодший науковий співробітник                       3 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-07«Закономірності спінзалежних процесів у кристалах і наноструктурах, розроблення методів проективних представлень груп симетрії для їхньої інтерпретації»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                                      1 (0,5 ставки): кандидат наук, доцент

Тема № 20БФ051-01«Фрактальна розмірність та властивості рідинних систем, актуальних для медицини та ядерних технологій»

НДЛ «Фізика рідин полімерів та фазових переходів в них»

Завідувач НДЛ                                                        1 (0,5 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                          1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 20БФ051-02 «Хвильові процеси та ефекти в активних резонансних шаруватих плазмових середовищах і метаматеріалах»

Старший науковий співробітник                          1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Старший науковий співробітник                                      1 (0,25 ставки): доктор наук, старший дослідник

Старший науковий співробітник                                      1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Тема № 20БФ051-03«Система діагностики кристалів  ZnSe як детекторів іонізуючого випромінювання»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                          1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): кандидат наук

Тема № 20БФ051-04«Моделювання оптичних властивостей гібридних органічно-неорганічних плазмонних нано-структур для застсувань у біо- та нано-фотоніці»

Молодший науковий співробітник                       1 (0,5 ставки): кандидат наук

Філософський факультет

(м. Київ вул. Володимирська, 60)

Тема 19БФ041-01 «Філософія та соціально-політичні дослідження в Радянській Україні другої половини ХХ століття»                                                                

Старший науковий співробітник                                      1,0 ставки: доктор наук, доцент

Хімічний факультет

(м. Київ, вул. Толстого, 12)

Тема №19БФ037-02 «Фундаментальні засади створення наногібридних функціональних композитів, синтезованих в полімерних матрицях, здатних реагувати на зовнішні фактори»

НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів»

Провідний науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): доктор наук, професор

Тема №19БФ037-04 «Нові функціональні металвмісні композити та наноматеріали для сенсорики газів,  каталізу малих молекул та молекулярного перемикання»

НДЛ «Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь»

Старший науковий співробітник                          1 (0,5 ставки): кандидат наук


Вимоги до учасників конкурсу

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь, вчене звання з відповідного наукового напряму, досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді, без урахування навчання в аспірантурі (далі - досвід), мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих наукових фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі - публікації); бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, у тому числі виданих іноземними державами та/або за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ), і отриманих протягом встановленого періоду (далі - патенти):

– на посаду завідувача відділу/ завідувача лабораторії – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду роботи,  за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів;

– на посаду провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду роботи,  за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів;

– на посаду старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду роботи, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та/або патентів;

– на посаду наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду роботи, за останні п’ять років не менше 5 публікацій та/або патентів;

– на посаду молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр.

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою, передусім англійською, на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень, – документально підтверджений рівень не нижче В2, або наявність відповідних кваліфікаційних документів, пов’язаних із використанням іноземної мови, та/або не менше 3 статей англійською мовою в іноземних виданнях; 2) володіння сучасними науковими методами досліджень.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою вченому секретарю НДЧ Університету такі документи:

1) письмову заяву на ім’я ректора Університету про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (зразок списку кандидатур до проходження конкурсу від кафедрипросимо інформацію надсилати на e-mail: nvk_@ukr.net

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Кандидати, які працюють в Університеті, подають лише заяву на ім'я ректора Університету про участь у конкурсі і перелік  наукових праць.

Кандидати, які не працюють в Університеті, завіряють копію трудової книжки за основним місцем роботи, тимчасово безробітні – за місцем постійного проживання.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 14-а, Науково-дослідна частина Університету, к.11. Уповноважена особа – Вчений секретар НДЧ Караульна Наталія Вікторівна, тел. (044) 239-31-41.

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР (теми) у межах штатного розпису.

Житлом університет не забезпечує.

 

КОНКУРСНА КОМІСІЯ  Повернутися до списку

Анонс подій

27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
26.10.2023
Вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023»
31 жовтня 2023 року об 11:00 (за київським часом) відбудеться вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023». детальніше...
09.10.2023
Вебінар в рамках програми MSCA4Ukraine: Принципи та практики відкритої науки
25 жовтня 2023 року MSCA4Ukraine запрошує відвідати вебінар, головною темою якого стануть принципи та практики відкритої науки ЄС. Також під час вебінару буде розглянуто, як відкрита наука може сприяти зміцненню української вищої освіти та дослідницького сектору детальніше...
03.10.2023
Спільний конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Українсько-швейцарські спільні дослідницькі проєкти: Конкурс 2023»
Національний фонд досліджень України (НФДУ) разом з Швейцарським національним науковим фондом (SNSF) запускає спільний конкурс проєктів. Однією з цілей конкурсу є підтримка дослідницької діяльності в Україні та зменшення відтоку мізків з країни. детальніше...
Всі події