Переможці конкурсів


КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ПОСТАНОВА № 2

від 01 червня 2016 року

Розглянувши подання президії Національної академії наук України на здобуття стипендій Президента України для молодих учених та подання колегій міністерств і президій національних академій наук України на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, президія Комітетупостановляє:

Призначити виплату щомісячної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

БОРЕЦЬКОМУ В'ячеславу Францовичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем;

ДЕНИСЕНКО Олені Олександрівні – кандидату географічних наук, завідувачу НДС «Регіональних проблем економіки і політики» географічного факультету;

КОСЕНКУ Дмитру Васильовичу – кандидату політичних наук, асистенту кафедри політології філософського факультету;

МОСКВІНІЙ Вікторії Сергіївні – кандидату хімічних наук, асистенту кафедри органічної хімії хімічного факультету;

ОХРАМОВИЧУ Михайлу Миколайовичу – кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику відділу наукових досліджень військово-технічних розробок науково-дослідного центру Військового інституту;

РАЛЬЧЕНКУ Костянтину Володимировичу – кандидату фізико-математичних наук, асистенту кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету;

СИЗОНОВУ Дмитру Юрійовичу – кандидату філологічних наук, доценту кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології.


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№197/2016-рп

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» призначити на 2016 рік гранти Президента України таким докторам наук:

ЄЩЕНКУ Олегу Анатолійовичу - докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Фізичні механізми плазмонних термооптичних явищ в метал-діелектричних наноструктурах».


ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА №. 57

Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2015 р.

За підсумками конкурсу 2015 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє присудити премії за кращі наукові роботи:

ПЕРЕЦЬ Юлії Сергіївні, кандидату фізико-математичних наук, провідному інженеру кафедри загальної фізики фізичного факультету – за цикл наукових праць «Розробка нових гібридних полімерних композиційних матеріалів з нановуглецем»;

ЖАРКОВІЙ Олександрі Романівні, студентці IІ курсу магістратури кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики – за наукову роботу «Динаміка відображення теми війни на сході України в російських медіа»;

КУЧЕРІВ Олесі Ільківні – студентці ІІІ курсу кафедри фізичної хімії хімічного факультету – за наукову роботу «Енантіоселективний гостьовий ефект у процесі молекулярного спінового переходу»;

НІКОЛАЄВІЙ Ірині В’ячеславівні, студентці І курсу магістратури кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» – за наукову роботу «Пошук сполук з антиагрегаційними властивостями для розробки на їх основі принципово нових фармакологічних засобів направленої дії»;

ЧИКРІЙ Вікторії Кирилівні – студентці ІV курсу кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики – за наукову роботу «Ігрові задачі про зближення траєкторій рухомих об’єктів».

ПОСТАНОВА №. 58

Про нагородження грамотами за підсумками конкурсу 2015 р.

За досягнення у розробленні важливих наукових проблем та з метою заохочення молодих учених і студентів вищих навчальних закладів України до науково-дослідницької роботи за підсумками конкурсу 2015 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє нагородити грамотами Президії НАН України:

ДРАПІКОВСЬКОГО Максима Анатолійовича, аспіранта кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету - за цикл наукових праць «Фотостимульовані електронно-конформаційні процеси в реакційних центрах пурпурних бактерій».

МОСКВІНУ Вікторію Сергіївну, кандидата хімічних наук, молодшого наукового співробітника, асистента кафедри органічної хімії хімічного факультету; БІЙЦЕВУ Ангеліну Володимирівну, кандидата хімічних наук, молодшого наукового співробітника хімічного факультету; КИСІЛЬ Андрія Івановича, кандидата хімічних наук, молодшого наукового співробітника кафедри органічної хімії хімічного факультету – за цикл наукових праць «Оксигено - та нітрогеновмісні гетероциклічні системи в синтезі сполук з корисними властивостями».

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАКАЗ

Про присудження Премій імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
На підставірішення Вченої ради Університету від 01 лютого 2016 року та відповідно до «Положення про Премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Вченою радою Університету від 29.06.1998 р., зі змінами та доповненнями від 01.03.2010 р. 
Присудити Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 
За цикл підручників за напрямом «Психологія» 
МАКСИМОВА Наталія Юріївна – доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної роботи факультету психології. 
За цикл підручників та навчальних посібників за напрямом «Математичне моделювання та диференціальні рівняння» 
ХУСАІНОВ Денис Яхьєвич – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики; 
ХАРЧЕНКО Ігор Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики; 
МАТВІЄНКО Володимир Тихонович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики. 
За цикл наукових праць «Модернізація національної економіки на принципах сталого розвитку» 
КУПАЛОВА Галина Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету. 
За цикл наукових праць «Створення та застосування в еко-, фарм-, біохімічному і клінічному аналізі новітніх флуоресцентних зондів, органомінеральних та магнітних нанокомпозитів» 
ЗАПОРОЖЕЦЬ Ольга Антонівна – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедрою аналітичної хімії хімічного факультету. 
За цикл наукових праць «Розв’язок оберненої задачі поляриметрії на основі диференціального методу Мюллера» 
КОЛОМІЄЦЬ Іван Сергійович – інженер навчальної лабораторії електрофізики кафедри електрофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. 
За цикл наукових праць «Медіалінгвістика в актуальних парадигмах сучасної філологічної науки» 
ДЕРГАЧ Дмитро Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології. 
За цикл наукових праць «Вплив меланіну на стрес-індуковані реакції організму» 
ГОЛИШКІН Дмитро Віталійович – аспірант НДЛ «Фармакології і експериментальної патології» ННЦ «Інститут біології». 
За наукову роботу «Автоматичне видалення артефактів електроенце-фалограми. Класифікатор енцефалографічних даних» 
ГАЙДАР Вікторія Олександрівна – студентка 2 курсу магістратури кафедри медичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. 


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 705/2015
від 16 грудня 2015 року 

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2015 року 
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю: 
Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2015 року: 
за цикл наукових праць «Алгебраїчні, геометричні та динамічні властивості скінченних автоматів»: 
БОНДАРЕНКУ Євгену Володимировичукандидатові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
за цикл наукових праць «Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів»: 
КОРОГОДІ Наталії Петрівні – кандидатові географічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
за цикл наукових праць «Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація в Україні»: 
МАЙДАНИК Любові Романівні – кандидатові юридичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

           УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 686/2015

від 8 грудня 2015 року

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2014 року:

за роботу «Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати»:

ЖДАНОВУ Валерію Івановичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» призначити у 2015 році 28 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна: 

ГРІНЕНКО Олені Олексіївні - доктору юридичних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2015 року.

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік

 Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік:

за роботу «Когерентні та нелінійні процеси при взаємодії заряджених та нейтральних часток з упорядкованими середовищами»:

ВИСОЦЬКОМУ Михайлу Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, асистенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.


КОНКУРС СПІЛЬНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВНЗ,

НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК УКРАЇНИ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ Ф64

1. Матеріали для трансформації енергії та енергозаощадження:

«Структура та фізичні процеси в нанокомпозиційних системах на основі вуглецю та складних оксидів» керівник проекту ЧОРНІЙ Віталій Петрович;

«Фізичні та хімічні засади інженерії прозорих оксидних керамік, придатних для ефективної конверсії енергії випромінювання ультрафіолетового та ближнього інфрачервоного діапазонів у видиме світло» керівник проекту НЕДІЛЬКО Сергій Герасимович;

«Експериментальне вивчення конверсії НВЧ енергії у мікроелектронних пристроях на основі новітніх надпровідних матеріалів» керівник проекту МЕЛКОВ Генадій Андрійович;

«Трансформація енергії електромагнітної хвилі на лазерно-індукованих квазіграткових та нанодисперсних структурах» керівник проекту ДМИТРУК Ігор Миколайович.

2. Фізика високих енергій та проблеми теоретичної фізики:

«Темна енергія та темна матерія в астрофізичних об'єктах та космології» керівник проекту ПАРНОВСЬКИЙ  Сергій Людомирович;

«Метод Монте-Карло в задачах руху частинок у твердому тілі, наноструктурах і плівках» керівник проекту МАКАРЕЦЬ  Микола Володимирович.

3. Нові біологічно активні речовини для медичних застосувань:

«Розроблення методів синтезу нових хімічних сполук – потенційних інгібіторів реплікації вірусу гепатиту С» керівник проекту МОРОЗ  Юрій Сергійович;

«Анальгетичні сполуки на основі 3-заміщених 1,4-бенздіазепінів як нові фактори регуляції функцій гладеньких м’язів» керівник проекту МАРТИНЮК Віктор Семенович;

«Спрямований синтез нових азотвміщующих гетероциклічних сполук — потенційних антиканцерних та антивірусних агентів на основі використання сульфонілхлоридів» керівник проекту ТОЛМАЧОВ  Андрій Олексійович.

4. Вплив змін клімату на навколишнє природне середовище:

«Оцінка впливу фітоінвазійних видів на водойми України в умовах глобальних змін клімату та їх ремедіаційний потенціал» керівник проекту ТАРАН Наталія Юріївна.


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 638/2015 - рп

Про   призначення  грантів   Президента  України  для  підтримки  наукових   досліджень молодих   учених   на 2015 рік

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року №315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» призначити на 2015 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

ГУРАЛЬСЬКОМУ Іллі Олександровичу –  кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Багатофункціональні матеріали зі спіновими переходами на основі каркасних гетеробіметальних комплексів»

ЛАЗАРЕНКО Олександрі Андріївні -  кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Полімерні композити з орієнтованим розподілом наповнювача як елементи захисту від електромагнітного випромінювання».


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№637/2015-рп

 Про  призначення   грантів   Президента   України  докторам  наук  для   здійснення наукових   досліджень   на  2015 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» призначити на 2015 рік гранти Президента України таким докторам наук:

КАПУСТЯНУ Олексію Володимировичу -  докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Атрактори розривних динамічних систем».

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2014 р.

За підсумками конкурсу 2014 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, та відповідно до Положення про премії імені видатних учених України Президія НАН України постановляє присудити:

премію імені М.В. ПТУХИза цикл наукових праць «Статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування соціально-економічних і демографічних процесів»:

КОВТУН Наталії Василівні – доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри статистики та демографії економічного факультету;

ПАЛЬЯН Зінаїді Оганесівні – кандидату економічних наук, доценту, доценту кафедри статистики та демографії економічного факультету.

премію імені Д.І. ЧИЖЕВСЬКОГОза цикл наукових праць з проблем соціокультурної трансформації українського суспільства:

ХАРЬКОВЩЕНКУ Євгену Анатолійовичу – доктору філософських наук, професору кафедри філософії і політології, завідувачу кафедри релігієзнавства філософського факультету.

премію імені М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО – за цикл праць «Методи комплексного аналізу в теорії операторів та теорії наближень»:

ШЕВЧУКУ Ігорю Олександровичу – доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри математичного аналізу механіко-математичного факультету.


ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА №. 45

Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2014 р.

За підсумками конкурсу 2014 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє присудити премії за кращі наукові роботи:

за цикл наукових праць «Петрологія, геохімія та рудоносність лужних комплексів Українського щита»:

ДУБИНА Олександр Володимирович – кандидат геологічних наук, доцент кафедри геології родовищ корисних копалин ННІ «Інститут геології».

за цикл наукових праць «Правове регулювання санітарно-епідеміологічної безпеки на українських територіях: історичні аспекти та сучасність»:

ОРЛЕНКО Василь Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії права і держави юридичного факультету.

за цикл наукових праць «Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юрґена Габермаса»:

КОСЕНКО Дмитро Васильович – кандидат політичних наук, асистент кафедри політології філософського факультету.

за cерію наукових праць «Граничні теореми для випадкових регенеративних структур»:

МАРИНИЧ Олександр Віталійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри дослідження операцій факультету кібернетики.

за цикл наукових праць «Теорія і практичні застосування статистичного оцінювання в моделях з похибками, стрибковими та дробово-броунівськими компонентами»:

ШКЛЯР Сергій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник НДЛ «Диференціальні рівняння та їх застосування у механіці» математики механіко-математичного факультету.

РАЛЬЧЕНКО  Костянтин Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету.

за цикл наукових праць «Синтез нових флуороорганічніх сполук широкого спектру застосування в аналітичній, медичній та біохімії»:

МИХАЙЛЮК Павло Костянтинович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії хімічного факультету.

за цикл наукових праць «Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та відновників із застосуванням пінополіуретану»:

ТРОХИМЕНКО Анна Юріївна – інженер І категорії НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів» хімічного факультету.

за цикл наукових праць «Управління інтелектуальною власністю у контексті активізації інноваційного розвитку України»:

ВІКУЛОВА Альона Олегівна – аспірантка кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету.

за наукову роботу «Формування інноваційного кластеру в Україні за участю іноземних інвесторів»::

КУДРЯВЕЦЬ  Євген Володимирович – студент І курсу магістратури кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету.

за наукову роботу «Ретрансляція регіональних фінансових криз у світову»:

БАРАНОВА Юлія Михайлівна – студентка І курсу магістратури кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин.

за наукову роботу «Роль центральної дофамінергічної системи у патогенезі виразкового коліту»:

НЕСТЕРУК Катерина Володимирівна – студентка І курсу магістратури кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології».

за наукову роботу «Синтез складних фосфатів у сольових розплавах та їх дослідження»:

ЛІВІЦЬКА Оксана Володимирівна – студентка І курсу магістратури кафедри неорганічної хімії хімічного факультету.

за наукову роботу «Вербально-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти ідіостилю Ліни Костенко й Оксани Пахльовської»:

ПЕТРІВ Христина Володимирівна – студентка IІ курсу магістратури кафедри сучасної української мови Інституту філології.

за наукову роботу «Емігрантські ідеології альтернативного «Третього шляху» для Росії (20-30-ті роки ХХ ст.)»:

ХРАПАЧ Лілія Ярославівна – студентка ІI курсу магістратури кафедри історії Росії історичного факультету.

за наукову роботу «Російський колабораціонізм на службі нацистської Німеччини»:

САЗОНОВ Віталій Віталійович – студент ІV курсу кафедри історії Росії історичного факультету.

за наукову роботу «Створення синтетичних аналогів магнітовпорядкованих біогенних мінералів»:

СТИЧ Оксана Ігорівна – студентка І курсу магістратури кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології».

за наукову роботу «Моделювання та прогнозування ціноутворення ф’ючерсних контрактів»:

КАКОЙЧЕНКО Андрій Ігорович – студент І курсу магістратури кафедри прикладної статистики факультету кібернетики.

За наукову роботу «Деякі класифікаційні задачі лінійної алгебри»:

КЛИМЧУК Тетяна Володимирівна – студентка IІ курсу магістратури кафедри алгебри та математичної логіки механіко-математичного факультету.

За наукову роботу «Високотемпературні надпровідники на основі заліза: ре нормалізація, надпровідність»:

КУШНІРЕНКО Євген Сергійович – студент IІ курсу магістратури кафедри нанофізики та наноелектроніки факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем.


ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.29

Верховна Рада України постановляє :

Відповідно до Постанови Верховної Ради України  «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» призначити у 2014 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тисячі гривень щомісяця кожна:

ДАНИЛЕНКО Олександр Вікторович – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри української історії та етнополітики історичного факультету.


ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.30)
Верховна Рада України постановляє:
Відповідно до Постанови Верховної Ради України  «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» присудити премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік:
за роботу «Електродинамічні процеси у запорошеній плазмі»:
МОМОТУ Андрію Івановичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету.
за роботу «Розробка математичних методів аналізу електрофізичних процесів в електромеханічних системах перетворення енергії»:
ПЕРЕСТЮКУ Юрію Миколайовичу – аспіранту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАКАЗ

Про присудження Премій імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

На підставірішення Вченої ради Університету від 17 грудня 2014 року та відповідно до«Положення про Премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка»,затвердженого Вченою радою Університету від 29.06.1998 р., зі змінами та доповненнями від 01.03.2010р.

Присудити Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

за підручник «Задачі, методи та алгоритми оптимізації»:

НАКОНЕЧНИЙ Олександр Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики;

ЗІНЬКО Петро Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики.

за підручник «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці»:

ІГНАТЬЄВ Павло Миколайович – доктора політичних наук, професора кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин.

за цикл наукових праць «Дослідження дискретних випадкових структур»:

ІКСАНОВ Олександр Маратович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри дослідження операцій факультету кібернетики;

МАРИНИЧ Олександр Віталійович – кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри дослідження операцій факультету кібернетики.

за монографію «Кость Левицький: від адвоката до прем’єра ЗУНР»:

ВАСИЛИК Ірина Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, молодший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету.

за цикл наукових праць «Вплив ізо- та гетеровалентного заміщення на люмінесцентні властивості складнооксидних сполук»:

ТЕРЕБІЛЕНКО Катерина Володимирівнакандидат хімічних наук, асистент кафедри неорганічної хімії хімічного факультету.

за цикл наукових праць «Античність та християнство: когнітивно-дискурсивний та лінгвокультурологічний виміри»:

ЛЕВКО Олександр Вадимович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології.

за цикл наукових праць «Комплексне дослідження специфіки адаптивних реакцій первинного і вторинного метаболізму рослин Fagopyrum Mill. в умовах абіотичного стресу»:

СМІРНОВ Олександр Євгенович – аспірант кафедри фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут біології».

за цикл наукових праць «Інституційна ефективність сучасних економічних систем»:

ДЕМИДЮК Ольга Олександрівна – аспірантка кафедри економічної теорії, макро-і мікроекономіки економічного факультету.

за наукову роботу «Шлях біосинтезу серотоніну в головному мозку щурів за умов висококалорійної дієти» :

ЮРЧЕНКО Альона Вікторівна – студентка I курсу магістратури кафедри біохімія. ННЦ «Інститут біології».

за наукову роботу «Сучасний ринок інтерактивних дитячих та навчальних видань: зарубіжний досвід та особливості розвитку в Україні» :

ЛУПЕНКО Вікторія Іванівна – студентка I курсу магістратури кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 936/2014

від 16 грудня 2014 року

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2014 року:

за цикл наукових праць «Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба»:

МЕЛЬНИК Ользі Вячеславівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за цикл наукових праць «Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування»:

ВАКАЛ Юлії Євгеніївні – кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ГАП’ЯКУ Ігорю Васильовичу – кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1039/2014-рп


Про призначення грантів Президента України для підтримки наукови досліджень молодих учених на 2014 рік

від 24 вересня 2014 року

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених»:

Призначити на 2014 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

ДАВИДЕНКО Юлії Михайлівні – кандидатові хімічних наук, асистентові Київського національно університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Олігоядерні координаційні сполуки на основі піразолатних лігандів як біоміметичні моделі фосфатаз і нуклеаз».


 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2014 рік

З метою реалізації значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сферах:

Призначити на 2014 рік гранти Президента України для обдарованої молоді:

ЦЕЙСЛЄР Юлії Вадимівні для реалізації проекту «Дослідження впливу хронічної алкоголізації на метаболічні та структурні показники організму».


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 675/2014


від 23 серпня 2014 року

Про присудження Державних премій України в галузі науки та техніки у 2013 році

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2013 року:


за цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі":

МЕЛЕШКУ В'ячеславу Володимировичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка (посмертно).


за цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища":

КОЛЕЖУКУ Олексію Костянтиновичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


за цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і матеріалів на їх основі":

ТОЛМАЧОВУ Андрію Олексійовичу – докторові хімічних наук, головному науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


за цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень":

КОРЖНЕВУ Михайлу Миколайовичу – докторові геолого-мінералогічних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ПАВЛИШИНУ Володимиру Івановичу – докторові геолого-мінералогічних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

КУРИЛО Марії Михайлівні – кандидатові геологічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


КОМІТЕТ З  ДЕРЖАВНИХ  ПРЕМІЙ УКРАЇНИ  В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ПОСТАНОВА № 1

від  01 жовнтя 2014 року

Розглянувши подання президії Національної академії наук України на здобуття стипендій Президента України для молодих учених та подання колегій міністерств і президій національних академій наук України на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, президія Комітету постановляє:

Призначити виплату щомісячної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

ГРИГОРЕНКУ Олександру Олеговичу – кандидату хімічних наук, доценту кафедри органічної хімії хімічного факультету.

ГУРАЛЬСЬКОМУ Іллі Олександровичу – кандидату хімічних наук, інженеру І категорії кафедри фізичної хімії хімічного факультету.

КОРОЛЬОВУ Ігорю Руслановичу – кандидату філологічних наук, доценту кафедри загального мовознавства та класичної філології інституту філології.

МЕНЬШОВУ Олександру Ігоровичу – кандидату геологічних наук, науковому співробітнику НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики» ННІ «Інститут геології».

РОЗЛАЧУ Захару Валерійовичу – кандидату географічних наук, науковому співробітнику НДС «Гідроекології і гідрохімії» географічного факультету.

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА № 28

Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2013 р.

За підсумками конкурсу 2013 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє присудити премії за кращі наукові роботи:

за цикл наукових праць «Випадкові процеси з класів V(φ, ψ)»:

ЯМНЕНКУ Ростиславу Євгенійовичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри теорії ймовірності, статистики і актуарної математики механіко-математичного факультету.

за цикл наукових праць «Властивості динамічних плазмово-рідинних систем з вихровими потоками газу»:

НЕДИБАЛЮКУ Олегу Анатолійовичу – кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику НДС теорії та моделювання плазмових процесів радіофізичного факультету.

за цикл наукових праць «Термічна стабільність і магнітні характеристики складнолегованих аморфних сплавів на основі системи Со-Si-B»:

ЯРМОЩУКУ Євгенію Ігоревичу – студенту І курсу магістратури кафедри фізики металів фізичного факультету.

за цикл наукових праць «Комплексний аналіз даних петрофізичних досліджень зразків Зарічної площі для визначення їх колекторських властивостей»:

НЕСТЕРЕНКО Анастасії Вікторівні – студентці І курсу магістратури кафедри геофізики геологічного факультету.

за цикл наукових праць «Авторська міфологічна картина світу: особливості відтворення інтертекстуальних елементів»:

САВОЛОЦЬКІЙ Анастасії Андріївні – студентці І курсу магістратури кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови інституту філології.

за наукову роботу «Особливості генерації викликаних потенціалів Р300 як ранні маркери когнітивних порушень при хворобі Паркінсона»:

ІВАНЕНКО Ользі Володимирівні – студентці І курсу магістратури кафедри фізіології людини і тварин Навчально-наукового центру «Інститут біології».

за наукову роботу «Синтез, будова та люмінесценція подвійних молібдатів та вольфраматів бісмуту»:

МІРОШНІЧЕНКО Мілі Юріївні – студентці ІV курсу кафедри неорганічної хімії хімічного факультету.

за наукову роботу «Методи та інформаційні технології географічної прив’язки супутникових даних Січ-2»:

ЛАВРЕНЮКУ Миколі Сергійовичу – студенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАКАЗ №_131-32

Про присудження Премій імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

На підставі рішення Вченої ради університету від 3 лютого 2014 року та відповідно до «Положення про Премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Вченою радою університету від 29.06.1998 р., зі змінами та доповненнями від 01.03.2010 р.

Присудити Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

за підручник «Віртуальна дипломатія»:

МАКАРЕНКО Євгенія Анатоліївна – член-кореспондент Міжнародної кадрової академії при ЮНЕСКО, заслужений діяч науки і техніки України, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин;

ПІПЧЕНКО Наталія Олександрівна – кандидат політичних наук доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин.

за цикл підручників з хімії для школи (7—11 класи):

ПОПЕЛЬ Павло Петрович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри неорганічної хімії хімічного факультету.

за цикл наукових праць «Національно-мовні картини світу як об’єкт лінгвістичного вивчення»:

ГОЛУБОВСЬКА Ірина Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології.

за цикл наукових праць «Синтез, механізми дії і технологія застосування нановуглецевих матеріалів у терапії злоякісних пухлин»:

ПРИЛУЦЬКА Світлана Володимирівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки хімічного факультету.

за цикл наукових праць «Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави»:

ПРИКАЗЮК Наталія Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету.

за цикл наукових праць «Розробка нових фотохромних, нанокомпозиційних матеріалів для використання в мікроелектроніці»:

КРУПКА Оксана Михайлівна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, кафедри хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету.

за цикл наукових праць «Топологічні солітони у магнітних наночастинках»:

ПИЛИПОВСЬКИЙ Олександр Васильович – аспірант кафедри математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету.

за цикл наукових праць «Популярна культура ренесансних Нідерландів: структури і топоси»:

КОВБАСЮК Стефанія Андріївна – аспіранта кафедри історії стародавнього світу і середніх віків історичного факультету.

за цикл наукових праць «Часова організація рухової активності щурів і її зв'язок з варіаціями космічної погоди»:

ГОСТЄВА Юлія Володимирівна – магістр кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології».

за цикл наукових праць «Історико – філософські та соціально-політичні засади концептуалізації досвіду вітчизняного культуротво-рення»:

ЗБОРОВСЬКА Ксенія Борисівна – студентка І курсу ОКР магістратури філософського факультету.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 659/2013

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2013 року:

за цикл наукових праць "Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об'єктів":

ГОЛОБОРОДЬКУ Андрію Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за цикл наукових праць "Нейтронна діагностика функціональних рідинних наносистем":

КИЗИМІ Олені Анатоліївні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ПЕТРЕНКУ Віктору Івановичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ТРОПІНУ Тимуру Васильовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Об'єднаного інституту ядерних досліджень, м. Дубна (Російська Федерація).

за цикл наукових праць "Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва":

ШЕВЧЕНКО Ользі Григорівні – кандидатові географічних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за цикл наукових праць "Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями":

СМОКАЛУ Віталію Олеговичу - кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за цикл наукових праць "Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням":

ВОЙТЕШЕНКУ Івану Сергійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

НІКОЛАЄНКУ Тимофію Юрійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за цикл наукових праць "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми мембрани лімфоцитів в індукції протективного імунітету":

ЛЮБЧЕНКО Ганні Антонівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за роботу "Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні":

ТРАЧУК Тетяні Анатоліївні - кандидатові філологічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 316/2013

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік.

Призначити на 2013 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

БОНДАР Ксенії Михайлівні – кандидатові геологічних наук, докторантові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Сучасні геофізичні технології при дослідженні взаємозв'язків між природними та історичними процесами в житті давніх культурних спільнот»;

ПУЛАТОВІЙ Надії Григорівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Науково-дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Нові методи визначення мас центральних чорних дір в активних ядрах галактик»;

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу – докторові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Ефективні алгоритми для нескінченновимірних варіаційних нерівностей та задач оптимального керування»;

ШЕВЧЕНКУ Георгію Михайловичу – кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Статистичний і стохастичний аналіз мультидробових та змішаних моделей із застосуваннями до актуальних прикладних задач».


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 543/2013

Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року.

На підставі подання Комітету з Державної премії України в галузі освіти постановляю:

Присудити Державні премії України в галузі освіти 2013 року:

 у номінації «наукові досягнення в галузі освіти» за цикл наукових праць «Філософія освіти: пошук пріоритетів»:

ГУБЕРСЬКОМУ Леоніду Васильовичу — докторові філософських наук, професорові, дійсному члену Національної академії наук України, дійсному члену Національної академії педагогічних наук України, ректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ІЛЬЇНУ Володимиру Васильовичу — докторові філософських наук, професорові кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ № 5517-VI

Верховна Рада України постановляє:

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 17, ст. 257; 2009 р., № 6, ст. 58) призначити у 2013 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна:

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу - доктору фізико-математичних наук, доценту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ФАЛАЛЄЄВІЙ Тетяні Михайлівні - доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА № 14

Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2012 р.

За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, та відповідно до Положення про премії імені видатних учених України Президія НАН України постановляє присудити:

премію імені М.М.Криловаза цикл праць «Фрактальні та апроксимаційні схеми в теорії випадкових процесів та їхні застосування»:

КОЗАЧЕНКУ Юрію Васильовичу – доктору фізико-математичних наук, професору кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету;

МІШУРІ Юлії Степанівні – доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри теорії статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету.

премію імені О.М.Динниказа цикл праць «Закономірності хвильових процесів в акустичних, пружних та поро-пружних обмежених середовищах»:

МЕЛЕШКУ В’ячеславу Володимировичу – доктору фізико-математичних наук, профессору Київського національного університету імені Тараса Шевченка (посмертно);

премію імені М.І.Туган-Барановськогоза цикл праць «Славетні постаті історії економічної думки України»:

БАЗИЛЕВИЧУ Віктору Дмитровичу – доктору економічних наук, члену-кореспонденту НАН України, професору, завідувачу кафедри економічної теорії, декану економічного факультету;

ГАЙДАЙ Тетяні Вікторівні – кандидату економічних наук, доценту кафедри економічної теорії економічного факультету;

ГРАЖЕВСЬКІЙ Надії Іванівні – доктору економічних наук, професору кафедри економічної теорії економічного факультету.


ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА  № 15

Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2012 р.

За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє присудити премії за кращі наукові роботи:

за цикл робіт «Розробка методологічних та математичних засад інформаційних технологій широкого призначення»:

СТЕЛІ Ігорю Олеговичу – кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 за серію робіт «Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів»:

ДРАПІКОВСЬКОМУ Максиму Анатолійовичу – студенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 за роботу «Гідрологічний режим та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Верхньої Тиси в умовах паводкової небезпеки»:

ОБОДОВСЬКОМУ Юрію Олександровичу, студенту магістрату Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за цикл робіт «Просторово-часова структура взаємодіючої адронної системи у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях»:

ВОВЧЕНКУ Володимиру Юрійовичу – студенту магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу «Скринінг штамів біфідобактерій за пробіотичними показниками»:

УСПЕНСЬКОМУ Ігорю Георгійовичу – студенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за цикл робіт «Конкурентоспроможність національної економіки України: проблеми та перспективи»:

ЧУВАРДИНСЬКОМУ Владиславу Олександровичу – студенту магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу «Феномен невизнаних держав на пострадянському просторі»:

ШАПОШНІКОВУ Антіну Олеговичу – студенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка ;

за серію праць «Українська проза в англомовних перекладах: особливості відтворення ідіостилю письменника»:

ПЛЮЩ Богдані Олесівні – студентці магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу «Стійкі нелінійні структури в двокомпонентних Бозе-конденсатах»:

ІСАЄВУ Карину Олександрівну – студентку Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу «Аналіз геотермічних параметрів на нафтогазових родовищах північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини»:

УСЕНКА Андрія Павловича – студента Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу «Філософія Людвіга Вітгенштайна у традиції англо-американської філософії релігії»:

КОЗІКА Юрія Олександровича – студента Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу «Київська астрономічна обсерваторія університету Св. Володимира (1830-1860-ті рр.): передумови виникнення та початковий етап наукової діяльності»:

СТОРОЖКО Тетяну Сергіївну – студентку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАКАЗ №_131-32

Про присудження Премій імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

На підставі рішення Вченої ради університету від 14 січня 2013 року і 4 лютого 2013 року та відповідно до «Положення про Премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Вченою радою університету від 29.06.1998 р., зі змінами від 01.03.2010 р.

Присудити Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

за підручник «Теорія функцій комплексної змінної»:

ЛЯШКО Сергій Іванович – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики;

ГРИЩЕНКО Олександр Юхимович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики.

за підручник «Французька мова: Початковий курс»:

КРЮЧКОВ Георгій Георгійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри французької філології Інституту філології.

за цикл наукових праць «Метаболізм ксенобіотиків у живих організмах»:

ЦУДЗЕВИЧ Борис Олександрович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії ННЦ «Інституту біології»;

КАЛІНІН Ігор Васильович – кандидат біологічних наук, докторант кафедри біохімії ННЦ «Інституту біології».

за цикл наукових праць «Суспільно-географічне дослідження промислових комплексів України»:

ІЩУК Степан Іванович – доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету;

ГЛАДКИЙ Олександр Віталійович – доктор географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету.

за цикл наукових праць «Фінансово-інституційні чинники модернізації національної економіки»:

ВІРЧЕНКО Володимир Віталійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії економічного факультету.

за цикл наукових праць «Моделювання напружених областей в напівпровідникових наноструктурах для фотоелектричних перетворювачів нового покоління»:

КУРИЛЮК Василь Васильович – кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри фізики металів фізичного факультету.

за цикл наукових праць «Специфікація і верифікація програмних і людино-машинних систем»:

ІВАНОВ Євген В’ячеславович – аспірант кафедри теорії і технології програмування факультету кібернетики.

за цикл наукових праць «Вимірювання перерізу інклюзивного утворення пар фотонів у зіткненнях в експерименті»:

ТРУСОВ Віктор Геннадійович – студент магістратури кафедри ядерної фізики фізичного факультету.

за цикл наукових праць «Впорядкування дискурсу національного проекту в соціологічній концепції  М. П. Драгоманова»:

ШЕЛУХІН Володимир Анатолійович – студент магістратури кафедри історії та теорії соціології факультету соціології.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 279/2013

Про присудження Державних премій України в обсласті науки та техніки у 2012 році

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року:

за цикл наукових праць «Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування»:

СТАНЖИЦЬКОМУ Олександру Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за роботу «Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі»:

СКРИШЕВСЬКОМУ Валерію Антоновичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за цикл наукових праць «Механізми функціонування органів системи травлення»:

ОСТАПЧЕНКО Людмилі Іванівні – докторові біологічних наук, директорові навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

БЕРЕГОВІЙ Тетяні Володимирівні – докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ТОЛСТАНОВІЙ Ганні Миколаївні - докторові біологічних наук, доцентові навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ФАЛАЛЄЄВІЙ Тетяні Михайлівні – докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за роботу «Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління»:

ЗАХАРЕНКУ Миколі Івановичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

за цикл підручників «Україна в світовій політиці» :
1. Міжнародні системи і глобальний розвиток. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 606 с.
2. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 512 с.
3. Міжнародні відносини та світова політика. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. - 863 с.:

КОПІЙЦІ Валерію Володимировичу – докторові політичних наук, директорові Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

МАНЖОЛІ Володимиру Андрійовичу - докторові історичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ГАЛАЦІ Сергію Павловичу – докторові політичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ГОЛОВЧЕНКУ Володимиру Івановичу – докторові політичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

КОППЕЛЬ Олені Арнольдівні – докторові історичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

КРУШИНСЬКОМУ Вадиму Юрійовичу – докторові політичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ПАРХОМЧУК Олені Станіславівні – докторові політичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

АНДРУЩЕНКО Світлані Вікторівні – кандидатові політичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

КАПІТОНЕНКУ Миколі Геннадійовичу – кандидатові політичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

КОНСТАНТИНОВУ Віктору Юрійовичу – кандидатові політичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ПОСТАНОВА № 4

від 27 вересня 2012 року

Розглянувши подання президії Національної академії наук України на подовження виплати та здобуття стипендій Президента України для молодих учених та подання колегій міністерств і президій національних академій наук України на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, президія Комітету постановляє:

за цикл наукових праць «Дослідження техногенного забруднення довкілля магнітними методами»:

БОНДАР Ксенію Михайлівну – кандидата геологічних наук, докторанта кафедри геофізики геологічного факультету.

за цикл наукових праць «Теорія запорошеної плазми та плазмоподібних середовищ»:

МОМОТА Андрія Івановича – кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету.


НАКАЗ № 300-Н

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

від 03 квітня 2013 року

Про нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2012»

Згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс «Винахід-2012» та на підставі рішення Конкурсної комісії від 26 березня 2013 року про переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2012»

Нагородити дипломами Державної служби інтелектуальної власності України переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2012»:

У категорії «Кращий винахід – 2012»:

І місце – «Застосування немодифікованих фулеренів С60 як протипухлинних агентів у терапії злоякісних новоутворень» (патент на винахід № 98076)

Винахідники: ПРИЛУЦЬКА Світлана Володимирівна, БУРЛАКА Анатолій Павлович, ПРИЛУЦЬКИЙ Юрій Іванович; патентовласник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.


Вітаємо!

Студентку ШУЛЬГУ Юлію Олександрівну, яка стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент – дослідник 2012 р.» (науковий керівник – професор П.Д.Біленчук).


Анонс подій

11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
16.12.2023
Колектив авторів Університету здобув диплом І ступеня у номінації «Техніка зв’язку»!
Патент науковців КНУ імені Тараса Шевченка відзначений на конкурсі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України детальніше...
27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
Всі події