2014-2016 . Scopus ( - 06/12/2016)

/ ϲ () Scopus Author ID h-index 2014 . 2015 . 2016 .
1 .. «- 㳿 »
Prylutskyy, Yu I. 35585493200 204 190 1356 21 18 10 21
2 .. . / .. 14051-01 Bulavin, L.A. 7003625482 282 258 958 15 27 29 18
3 .. - 㳿 / .. 16036-01 Ostapchenko, L.I. 55926896400 126 92 65 3 12 16 12
4 ..
Aushev, Volodymyr E. 6602773267 111 86 1440 19 7 2 11
5 ..
Volovenko, Yu M. 7004688037 183 149 490 10 10 5 11
6 .. . ..16051-01 Matzui, Ludmila Yu 6603038609 84 79 301 10 8 4 11
7 .. . 1 . 16051-05 Gogota, O. 36173080400 64 62 371 11 14 12 9
8 .. . 16051-03 Naumenko, Antonina P. 36641596200 30 30 39 4 5 3 9
9 ..
Amirkhanov, V.M. 7004187321 86 78 1000 20 7 3 8
10 .. ... 16051-01 Vovchenko, Ludmila L. 6602174178 61 57 194 9 6 2 8
11 .. . / .. 16037-01 Slobodyanik, Mykola S. 6604033509 149 137 306 8 17 13 8
12 .. . 16052-02 Nedybaliuk O.A. 36701871800 29 28 75 5 7 3 8
13 .. - 㳿 / .. 16036-04 Beregova, T. V. 6508272120 70 22 52 4 5 9 8
14 ..
Goloborodko, Andrey A. 14831314500 31 31 66 4 2 6 8
15 .. ... 16037-01 Doroschuk, Roman 15724973600 15 15 19 3 2 3 8
16 .. ... 16037-05 Mykhailiuk, Pavel K. 24376766300 95 91 824 15 16 14 7
17 .. .. 16037-01 Prylutska, Svitlana V. 6507378333 48 46 384 13 4 4 7
18 .. ... 16037-04 Davidenko, Nikolay A. 7005347032 171 158 439 10 7 12 7
19 .. ... 16037-04 Davidenko, Irina I. 9248354200 70 65 157 8 6 5 7
20 .. .. 16052-04 Popov, Maksym A. 16053268600 49 48 161 7 5 9 7
21 .. . / .. 16037-03 Fritsky, I.O. 6701698973 108 102 1578 27 1 6 6
22 ..
Reshetnyak, V.Y. 7006095075 174 127 1920 22 2 3 6
23 .. . / 1607-04 Komarov, Igor V. 7004891576 106 86 1601 21 9 6 6
24 .. ... 16051-02 Agapitov, Oleksiy 16038589800 72 61 697 17 8 15 6
25 .. . / .. 16051-05 Kadenko, Igor M. 8563528200 146 136 1634 16 9 3 6
26 .. . / .. 1607-01 Skryshevsky, V.A. 6701673151 109 96 719 16 6 7 6
27 .. ... 16037-01 Trush, Victor A. 7004013903 37 35 280 11 5 0 6
28 ̳ .. . - / .. 16038-02 Mishura, Y.S. 16436198800 84 79 161 6 8 14 6
29 ..
Kharlamova, Ganna O. 36069484800 34 28 66 5 2 5 6
30 ..
Studzinsky, Sergey L. 8341839700 34 32 60 4 6 3 6
31 ..
Dzyadevych, Sergei V. 6602172222 136 49 1286 26 5 8 5
32 .. . / .. 16 051-03 Yashchuk, V.M. 7006210528 98 94 594 14 6 1 5
33 ..
Kondratenko, Sergey V. 14019747400 46 45 83 6 8 4 5
34 .. , ... / 16037-04 Kutsevol Nataliya V. 6603211250 35 34 106 5 5 2 5
35 .. ... 16037-04 Mokrinskaya, Elena V. 6507272752 35 34 67 5 2 4 5
36 ..
Sysoev, Volodymir M. 7006446277 74 54 104 4 6 3 5
37 뺺 .. .. - 㳿 / .. 16036-06 Falalyeyeva, Tetyana M. 36106996800 33 20 44 4 3 6 5
38 .. .. 16037-01 Strutynska, Nataliya Yu 15137640400 34 34 49 3 8 8 5
39 .. . - 㳿 / .. 16036-03 Taran, Natalia Yu 9941610600 +57190879875 29 28 35 3 6 5 5
40 .. 2 16051-02 Bovchaliuk, Valentyn 56181593700 7 4 10 2 2 0 5
41 .. - 㳿
Savchuk, O. M. 23499179400 47 26 19 2 7 8 5
42 .. ... 16037-01 Khomenko, Dmytro M. 56771250700 7 7 1 1 0 1 5
43 ..
Gorbar, E. V. 6602493497 80 26 1358 21 4 7 4
44 ..
L'vov, Victor A. 7005831270 76 62 955 17 2 4 4
45 .. .. 16051-05 Kondratyev, Vladimir N. 7005479095 66 23 660 15 2 1 4
46 .. . 16037-01 Sliva, Tatiana Yu., Sliva, Tatiana Yu 6602814862 56635287400 57 50 647 14 4 3 4
47 ..
Sheka, Denis D. 6701719591 62 57 535 14 3 10 4
48 ..
Kuprash, Oleg E. 34167976700 63 57 619 12 8 2 4
49 .. ... 16051-03 Degoda, Volodimir Ya A 54915236500 47 40 306 10 7 5 4
50 .. ... 16051-03 Degoda, Volodimir Ya A 54915236500 47 40 306 10 7 5 4
51 .. . .. 1607-02 Lozovski, Valeri Z. 6701452201 100 60 454 10 4 10 4
52 ..
Onishchuk Yu.M 55928400000 52 51 484 10 8 2 4
53 .. / .. 16037-02 Khilya., Volodymyr P. 7005995241 294 220 674 10 6 4 4
54 ..
Voitenko, Zoia V. 6603024644 82 72 303 9 5 5 4
55 .. .. 1607-04 Radchenko, Dmytro S. 14819649600 25 24 184 9 2 2 4
56 ..
Zavislyak, I.V. 6602345102 64 54 217 8 7 6 4
57 .. ... 16015-02 Protasov, Igor V. 9043970100 93 82 276 8 8 4 4
58 .. .. 16023-01
Hnatyk, Bohdan I.
7801346859 29 24 332 7 1 6 4
59 .. . ³ .. 16023-01 Zhdanov, Valery I. 16456097400 51 33 162 7 1 3 4
60 ..
Korotchenkov, O. 6603865127 69 65 186 7 6 8 4
61 ..
Lampeka, Rostislav D. 6701441119 49 27 148 7 1 0 4
62 .. ... 16051-03 Doroshenko, Iryna Yu 6701318684 28 24 97 6 5 5 4
63 .. -
Kozachenko, Yu Vi 57026496200 59 57 139 6 8 4 4
64 .. - 㳿
Kozeretska, Iryna A. 23060896000 58 40 130 6 2 6 4
65 .. - 㳿
Garmanchuk, Liudmyla V. 6603490850 42 13 94 5 2 1 4
66 ..
Isaiev, Mykola V. 35755977900 18 18 46 5 5 3 4
67 .. . 16052-04 Oliynyk, Viktor V. 8263441700 29 28 61 5 2 2 4
68 .. .. 16023-01
Fedorova, E. V.
25627628900 14 13 24 4 0 3 4
69 ..
Netreba, A. V. 24074631100 12 12 16 3 2 3 4
70 .. 15051-04 Revo, Sergiy L. 6602825507 40 24 20 3 2 6 4
71 .. / 16015-04 Marchenko, Oleksandr O. 44661392700 14 14 11 2 7 0 4
72 ϳ .. ... (0,25) 16052-04 Pilgun, Yu. V. 25927425200 14 14 1 1 2 2 4
73 .. ... 16037-01 Domasevitch, Konstantin V. 7003690267 143 138 2600 28 8 6 3
74 .. ... 16037-01 Kokozay, Vladimir N. 7003807259 185 172 1718 25 9 6 3
75 .. . (0,5) / 16037-01 Kariaka, Nataliia S. 55620918600 6 6 9 22 1 1 3
76 ..
Dmitruk, Igor 55858529000 113 90 1256 16 4 0 3
77 .. ... 16051-02 Rapoport, Yu.G. 7005316101 92 83 628 15 8 3 3
78 .. ... 16037-01 Vassilyeva, Olga Yu 6701462109 46 46 614 13 3 4 3
79 ..
Grygorenko, Oleksandr O. 6505483164 72 68 559 13 16 7 3
80 .. . / .. 16037-05 Zaporozhets, Olga A. 7003591672 76 68 616 13 6 5 3
81 .. . (0,5) 16051-01 Nedilko, Sergii G. 9633446900 98 89 473 12 14 14 3
82 ..
Khusainov, Denys Ya 12762912600 56278884300 92 78 272 10 0 5 3
83 .. .. / 15050-01 Iksanov, A. 6602972782 46 42 287 9 3 6 3
84 .. . / 16050-01 Iksanov, A. 6602972782 45 42 287 9 3 6 3
85 . . . . 16037-01 Buvaylo E.A 8890950100 27 27 212 8 3 4 3
86 .. - 㳿
Matushkina, N.A. 16402883500 23 23 148 8 0 4 3
87 .. ... 16037-01 Makhankova, Valeriya G. 6506447175 27 27 281 8 2 1 3
88 ..
Terebilenko, Katherina V. 35613842700 38 38 102 7 9 8 3
89 .. . - / 16038-02 Shevchuk, Igor A. 16522008000 41 21 158 7 4 0 3
90 ' .. ... / 16037-01 Znovjyak, Kateryna O. 35108547800 22 22 104 6 3 1 3
91 ..
Kazimirov, Volodymyr P. 26643116100 86 62 146 6 4 0 3
92 ..
Roik, O. S. 6507005761 46 42 113 6 5 0 3
93 .. ... 14051-01 Atamas', N. A. 6507319176 26 20 364 5 0 3 3
94 ..
Dmytrenko, Oksana P. 6507058609 57 48 129 5 3 7 3
95 .. .. 16051-01 Lazarenko, Oleksandra 25925042800 17 17 65 5 4 1 3
96 .. ... (0,5) - 㳿 16036-03 Sytar Oksana 55252761500 22 21 158 5 3 8 3
97 ij ..
Diyuk, Vitaliy E. 24328599600 20 20 111 4 0 3 3
98 .. ... 16051-01 Kuzmich, Andrey G. 7004401121 19 19 34 4 3 2 3
99 .. . 16037-04 Pavlov, Valeriy A. 56040494700 49 29 65 4 2 3 3
100 .. ... 16051-04 Perets,Yu.S 55461231000 11 11 32 4 3 1 3
101 .. . (0,75) 16037-04 Chuprina, Nikolay G. 8721729200 30 28 58 4 2 4 3
102 ..
Yanovska, Elina S. 15066297700 10 10 24 4 3 1 3
103 .. ... 16051-03 Berezovska, Natalia I. 6507247187 15 15 44 3 1 1 3
104 ..
Kuryliuk, Vasyl V. 26647533300 26 26 40 3 2 3 3
105 .. . - 15051-04 Naumenko, Svitlana M. 6701667028 28 18 34 3 3 4 3
106 .. 16051-02 Suprun, Anatol 7004596074 18 15 18 3 2 2 3
107 ﳺ .. ... 16037-04 Tonkopieva, L. S., Tonkopiyeva, Larisa 23768499600
25925560100
15 15 14 3 2 2 3
108 .. . - 㳿 16036-03 Batsmanova, Ludmila M. 8921163600 12 10 1 2 4 1 3
109 .. . 16051-02 Zelenska, Kateryna S. 35097884500 10 10 15 2 2 1 3
110 ..
Radchenko, Sergiy P. 7004019960 9 9 8 2 2 3 3
111 .. . 16051-05 Rakov, Mykhailo V. 37124934800 5 5 6 2 0 0 3
112 .. ... 16051-02 Shmeleva, L. V. 49864611600 9 9 11 2 2 2 3
113 .. . - 㳿 16036-05 Hurmach, V. V. 56373788200 4 4 3 1 1 0 3
114 .. ... 15051-04 Ivanenko, K. Ivanenko, K. O. 14050186500 57189894529 14 12 3 1 2 6 3
115 .. . / 16051-04 Launets, Vilen L. 8448832200 20 14 1 1 0 0 3
116 .. . 16023-01 Sliusar, V. M. 37117728800 15 14 6 1 0 9 3
117 ..
Tarnavskyy, Oleksandr S. 37010104800 8 8 5 1 0 1 3
118 .. - 㳿
Gorobets, Leonid 56814792600 3 3 0 0 0 0 3
119 ..
Pivovarenko, Vasyl G. 6701726761 75 65 1562 23 1 2 2
120 .. ... / 1607-03 Brovarets', Ol'ha O. 35742984800 42 39 876 21 10 12 2
121 . . .. (0,5) 16052-02 Melkov, Gennadiy A. 35466469000 130 106 1157 17 2 3 2
122 .. .. 16037-03 Seredyuk, Maksym 22836410000 44 27 945 16 6 4 2
123 ..
Zaitsev, Vladimir N. 12144153100 98 89 774 15 8 11 2
124 .. ... 16037-01 Ovchynnikov, Vladimir A. 6602153545 50 44 521 14 2 1 2
125 .. .. 16037-03 Guralskiy, Ilya A. 15076774000 31 28 671 13 2 5 2
126 .. - 㳿
Sivolob, Andrei V. 6701312188 51 39 549 13 0 3 2
127 .. - / 16038-02 Kukush, Alexander G. 6602464229 57 36 357 11 3 1 2
128 ..
Alekseev, Sergei A. 7102808803 52 49 319 10 4 5 2
129 ..
Yeshchenko, Oleg A. 6601946699 49 49 417 10 3 4 2
130 .. ... 16037-01 Grynyuk, Iryna I. 6507048328 22 21 185 9 1 2 2
131 ˳ .. ... 16037-05 Lisnyak, Vladyslav V. V. 6604058529 109 104 320 9 0 2 2
132 .. .. - 㳿 16036-06 Moroz, Yurii S. 14829312700 40 30 371 9 5 5 2
133 .. .
Savenkov, Sergey N. 35609623100 81 77 268 9 0 4 2
134 .. / .. 16 052-01 Nakhodkin, M. G. 6701525307 56040218100 68 52 342 8 3 5 2
135 ϳ .. ... / .. 16051-02 Pinkevych, Igor P. P.
Pinkevych, Igor P.
6701602389 56071674000 71 56 178 8 1 1 2
136 ..
Zagorodnii V.V. 8396701700 23 16 114 7 0 0 2
137 .. .. 16023-01 Kudrya, Yu N. 6602730190 25 23 152 7 1 1 2
138 ϳ .. ... (0,5) 13037-08 Pipko, Sergey E. 6506102530 31 16 194 7 4 3 2
139 ..
Pogorelov, Valeriy E. 7004404743 21 18 133 7 2 3 2
140 .. .
Poperenko, L.V. 7003494979 104 83 274 7 7 1 2
141 .. ... 16051-01 Nadtochiy, Andriy B. 6506786657 41 32 131 6 4 5 2
142 .. ... 16037-03 Sokol'skii, V. E. 6701396718 63 47 112 6 4 0 2
143 .. ... (0,75) 16051-05 Chukova, Oksana V. 8969337500 30 29 135 6 3 3 2
144 .. ... 16051-01 Len, Tetyana A. 8374121100 13 12 64 5 1 2 2
145 ..
Nedil'ko, Sergey Andriyovych, Nedil’ko, Sergiy Andriyovych 6604039050 56406669400 65 47 61 5 2 5 2
146 ͳ ..
Nikolaienko, Tymofii Yu 37017559900 22 21 130 5 3 3 2
147 .. .
Prokopenko, Oleksandr V. 15840708100 38 35 58 5 2 2 2
148 .. ... - 㳿 .. 16036-05 Rybalchenko, V. 7004098240 +55778563400 93 37 106 5 0 4 2
149 ..
Savchenko, Irina A. 9248354400 50 47 92 5 6 3 2
150 .. ... (0,75) 15051-04 Steblenko, L. P. 6603001975 48 34 70 5 5 5 2
151 ' .. .. (0,75) 16052-01 Afanasieva, T. V. 6701668231 14 14 62 4 0 2 2
152 .. .. - 㳿 16036-05 Bychko, Andriy 38961115100 6 6 51 4 0 0 2
153 .. .. 16037-02 Biitseva, Angelina V. 14029570800 14 14 45 4 0 4 2
154 .. (0,5) 16052-03 Kotov, Myhailo M. 14525309200 17 17 57 4 1 3 2
155 ..
Kutovyy, S. Y.
Kutovyy, S.
21234274700 13 13 39 4 1 0 2
156 .. ... - 㳿 16036-01 Nozdrenko, D. N. 15721188800 10 7 35 4 0 2 2
157 .. ... 16037-03 Pavlishchuk, Anna V. 55521252200 9 9 81 4 2 0 2
158 ..
Raks, V. A. 56166072800 13 13 39 4 2 4 2
159 .. / 16015-03 Semenov, Vladimir V. 8711730800 30 22 50 4 3 3 2
160 .. - 㳿
Skivka, Larysa M. 6507851192 25 18 53 4 0 3 2
161 ..
Stoyan, Vladimir Antonovich 7003269786 66 29 48 4 2 3 2
162 .. ... - 16038-02 Shklyar, Sergiy 55236997700 18 12 34 4 4 1 2
163 .. - 㳿
Bogutska, K. I. 6508280231 18 11 23 3 2 0 2
164 .. .. 14051-01 Vergun, L. Yu
Aktan, O. Yu
56095325400 8537719800 21 21 22 3 1 2 2
165 .. . / .. 16015-01 Garashchenko, Fedor G. 7003553028 55 31 32 3 1 1 2
166 .. .. 16037-03 Golovataya, N. V. 6603251824 18 13 31 3 2 0 2
167 䳺 ..
Hordiyenko, Olga V. 35609623100 21 17 44 3 0 3 2
168 .. .. 16023-01
Danylevsky, Vassyl
6507195497 8 8 24 3 2 0 2
169 .. ... 16051-01 Dacenko, Oleksandr I. 6507518336 16 13 21 3 0 2 2
170 .. . 16051-04 Zhuravkov, Alexander 14008384100 7 6 22 3 2 0 2
171 .. . 14051-01 Zabashta, Yu F. 6603690732 76 51 43 3 5 3 2
172 .. -
Kulinich, G. L. 16429310000 21 19 17 3 0 1 2
173 ..
Ledney, Mykhaylo F. 8406041000 14 14 18 3 0 1 2
174 ..
Obukhovsky, Vyacheslav V. 6603139790 28 25 121 3 3 2 2
175 .. - 㳿
Afanasieva, Katerina S. 36016149300 11 9 28 2 0 2 2
176 .. .. - 㳿 16036-03 Volkogon, Mykola V. 6508071396 5 4 18 2 1 0 2
177 ..
Gavryushenko, D. A. 6602661277 27 22 24 2 1 3 2
178 .. . - 㳿
Demidov, S. V., Demydov, Serhyi V., 56600231600
54889017700
7003902088
33 13 31 2 0 3 2
179 .. .. 15051-04 Kobzar, Yu L. 24779468600 18 12 26 2 4 4 2
180 .. . 16051-03
Kosach, Vitaliy V.
37063526900 6 6 24 2 0 0 2
181 .. . / .. 16015-04 Krak, Yu V. 6602577533 27 15 7 2 0 3 2
182 .. .. 15051-04 Kuryliuk, A. 24328390800 28 20 16 2 5 5 2
183 .. . / 16015-03 Lebedev, Eugene A. 14067762000 18 14 8 2 0 0 2
184 .. . / .. 16015-03 Lyashko, Sergey I. 6701527231 53 22 30 2 0 0 2
185 .. 㳿
Mitrokhin, Oleksandr V.
Mitrokhin, Olexander
6506640089 57126283800 4 4 14 2 0 1 2
186 .. .
Pogorilyy, S. D. 26428941500 12 9 7 2 0 1 2
187 .. .
Provotar, A. I. 6602785897 29 6 15 2 0 1 2
188 .. . 16051-04 Sagalianov, I. Yu 55627972400 8 5 10 2 2 0 2
189 .. - 㳿
Serga, Svitlana V. 36599336800 10 7 8 2 1 3 2
190 .. . 16037-03 Tsapyuk, G. G. 6506766848 23 21 19 2 0 2 2
191 ..
Shablykina, Olga V. 8297717400 13 12 15 2 1 0 2
192 .. . (0,5) / 16037-01 Shatrava, Iuliia O. 35849374700 5 5 50 2 0 0 2
193 .. . 16037-03 Yakovenko, O. M. 36874418100
57188923195
4 4 4 2 1 0 2
194 ..
Yakunov, Andrey V. 36853217100 13 11 4 2 2 2 2
195 .. .. 16037-03 Byeda, O. A. 56502232900 11 10 8 1 2 2 2
196 .. . 㳿
Vyzhva, Sergiy A. 6508138179 28 24 5 1 0 3 2
197 .. ... - 㳿 16036-01 Halenova, Tetyana 55806401500
56488512000
12 10 4 1 2 6 2
198 .. -
Horodnii, M. F. 14522722500 16 16 3 1 0 0 2
199 .. -
Kartashov, M. V. 14421074100 10 10 2 1 2 1 2
200 .. ... - 㳿
Kondratiuk, T. O. 55327213900 8 3 2 1 0 1 2
201 .. -
Kushnirenko, Svitlana V. 8437088800 6 6 1 1 0 1 2
202 .. .- - 16038-03 Lendel, Vasyl V. 6506697289 10 7 3 1 2 1 2
203 .. .. 16037-01 Raspertova, Ilona V. 6508219844 9 7 7 1 0 0 2
204 ..
Rozora, Iryna V. 54947346500 4 4 5 1 0 0 2
205 .. ... - 㳿 16036-01 Soroca, V. M. 57032669600 4 4 4 1 0 2 2
206 ..
Terletskyi, D. A. 56497047400 5 5 3 1 0 3 2
207 .. . 16051-03 Chernolevska, Yelyzaveta 57056477600 3 3 1 1 0 1 2
208 ..
Buy, Dmitriy B. 56529677200 22955415000 4 4 0 0 0 1 2
209 .. . - 15051-04 Dashevskyi, Mykola M. 56938907600 4 4 0 0 0 2 2
210 .. 㳿
Iegorchenkov, Oleksii 57191709412 2 2 0 0 0 0 2
211 .. ... - 㳿
Skochko, N. S., Medvedieva, N. S. 56737103200
57188725095
3 3 0 0 0 1 2
212 .. ... - 㳿 16036-04 Morgaienko, O. O. 8402343200 5 5 0 0 0 1 2
213 ..
Nechyporuk, O. Y. 57118254500 2 2 0 0 0 0 2
214 ..
Kolezhuk, Alexei K. 7004338368 73 13 1389 25 1 1 1
215 .. - 㳿
Zholos, Alexander V. 7003304110 72 13 1687 23 3 4 1
216 .. .. 16037-01 Lysenko, Andrey B. 7102056471 46 37 954 17 2 2 1
217 ..
Ryabukhin, Sergey V. 6507984501 48 47 762 17 5 1 1
218 .. ... 16051-03 Losytskyy, Mykhaylo Yu 6603498681 63 38 718 15 4 2 1
219 ..
Goriachko, Andrii 24331343600 30 12 441 11 2 2 1
220 ̳ .. . 16051-02 Milinevsky, G. 7801433517 51 38 445 11 4 1 1
221 .. ... 1607-05 Petrusenko, Svitlana R 6603709808 36 31 245 10 2 1 1
222 ..
Plujko, Vladimir A. 6603091172 72 50 732 10 7 1 1
223 .. - 㳿
Vareniuk, Igor M. 16311190000 15 4 403 9 0 0 1
224 .. . / .. 16052-03 Vysotskiǐ, Vladimir I. 56204880800 96 91 213 9 4 8 1
225 .. - / 16038-01 Kapustyan, O. V. 15837478900 38 32 239 9 3 3 1
226 .. - / 16038-01 Me'lnik T.A., Me'lnyk T.A. 6602657557 50 41 389 9 3 2 1
227 .. ... 16037-01 Ganna A. Senchyk 24462883900 16 14 220 9 2 2 1
228 .. ... (0,5) 16051-02 Hizhnyi, Yu A. 6508037897 40 40 274 9 8 9 1
229 ..
Gerasimenko, Natalia P. 56273495300 7006482235 18 13 488 8 0 0 1
230 ..

Gerasimenko, Natalia P.
56273495300 14 11 415 8 0 0 1
231 ..
Gubina, Kateryna 6602955523 15 15 201 8 1 0 1
232 .. . (0,5) 16052-03 Kobljanskyj, Yu V. 6603099113 21 20 132 8 1 4 1
233 .. ... 15051-04 Belyavina, Nadezhda N. 7004317965 80 38 165 7 6 3 1
234 ..
Datsyuk, Vitaly V. 6603796062 28 23 144 7 1 2 1
235 .. . - 16038-02 Sakhno, Ludmila M. 7003572745 20 16 118 7 1 1 1
236 ..
Chernyak, Valeriy Ya A 7102697856 69 67 154 7 4 9 1
237 .. ... 16037-01 Buvailo, Andrii I. 23134490800 12 11 150 6 1 0 1
238 ³ .. .
Vilchynskyy, Stanislav I. 56962724900 40 33 117 6 2 4 1
239 ..
Gubanov, Victor A. 7004310607 28 19 140 6 0 3 1
240 ..
Doroschuk, Volodymyr O. 7003330041 23 22 234 6 0 1 1
241 .. .. / .. 16051-01 Zelensky, Sergei E. 6602715539 19 15 98 6 0 0 1
242 ..
Ishchenko, Valentyna V. 7005796230 27 22 63 6 1 0 1
243 .. ..., ... 16037-03 Kotova, Nataliya V. 7005483783 66 55 139 6 0 1 1
244 .. .
Kulish, Nikolay P., 7007142326 122 84 233 6 3 5 1
245 .. . .. 15051-04 Makara, Volodimir A., 7004284823 97 74 131 6 5 3 1
246 ..
Makarets, M. V.
Makarets, N. V.
6508365660 9337574600 20 20 42 6 0 0 1
247 ..
Momot A.I. 8345054700 20 17 118 6 2 0 1
248 ..
Oberemok Yevgen A. 6507134027 33 31 112 6 0 2 1
249 .. ... 16023-01 Parnovsky, Sergei L. 6603443133 33 29 201 6 0 2 1
250 .. ... 16051-01 Burbelo, Roman M. 6603304611 33 30 69 5 5 3 1
251 ..
Veklich, Anatoly N. 6506526504 42 40 62 5 6 6 1
252 .. .. 16037-01 Golenya, Irina A. 6505486699 23 23 86 5 2 1 1
253 .. . 16051-05 Gorbachenko, Oleksandr M., Gorbachenko, O. M.
Gorbachenko, O.M.
6508062596 31 27 136 5 3 1 1
254 () .. -
Zadoianchuk, Nina V. 22939495000 17 10 68 5 1 0 1
255 ..
Kovalenko, Valery F. 55324283800 30 27 78 5 1 1 1
256 ..
Kudrya, Vladislav Yu 6701908238 23 22 89 5 0 0 1
257 .. . (0,5) 16052-04 Launetz, Vilen L. 25925115900 12 12 57 5 2 2 1
258 .. .
Martysh, Eugene V.
Martysh, E. V.
Martysh, Eugene
6506436252 20 20 63 5 2 1 1
259 .. ... (0,5) 16052-01 Melnik, P. V., Mel'nik, P. V. 12759630200 6701447618 34 25 111 5 1 2 1
260 ' ..
Myagchenko, Yu O. Myagchenko, Yu A. 55248365200 6508227396 17 16 51 5 0 2 1
261 ..
Oleksenko, Ludmila P. 6602914476 51 47 80 5 3 3 1
262 ..
Olikh, Oleg Ya 6506623724 18 18 56 5 1 3 1
263 .. .. . - / 16038-01 Parasyuk, Igor O. 16430162800 30 25 50 5 0 2 1
264 .. . - 㳿 / .. 16036-02 Polischuk, Valery Petrovytch,
Polishchuk, V. P.
18438456100
56583846400
32 24 79 5 1 1 1
265 .. .. 16037-04 Smokal, Vitaliy 23487194700 27 27 150 5 1 5 1
266 ..
Usenko, Natalia I. 6603088492 29 20 102 5 0 1 1
267 .. ... 16037-01 Chornii, V. P. 36245830600 26 26 49 5 9 9 1
268 .. / .. 16052-02 Anisimov, I.O. 7003999529 61 50 53 4 3 4 1
269 .. -
Bondarenko, Ievgen V. 26536988900 15 13 39 4 2 2 1
270 .. .. 16037-05 Gerda, Vasyl 24179208600 21 10 88 4 0 0 1
271 ..
Gorkavenko, Volodymyr M. 6603652300 14 14 32 4 1 0 1
272 .. .. 16037-02 Yegorova, Tatyana V. 6603757412 11 9 34 4 0 1 1
273 .. -
Zrazhevsky, Grigoriy M. 8559896500 9 2 75 4 0 1 1
274 ..
Ishchenko, Elena V. 7003558012 42 34 80 4 1 1 1
275 .. .. 16037-02 Kysil, Andrii I. 6505843326 13 12 31 4 0 2 1
276 ..
Kovalenko, Andrey V. 7202428098 20 18 39 4 1 1 1
277 .. .. 16023-01 Lozitsky, Vsevolod G. 12240490300 17 12 50 4 2 2 1
278 .. - / 16038-02 Maiboroda, Rostyslav 16413687100 18 17 26 4 0 0 1
279 .. - 㳿
Ogloblya, O. V. 6506013455 12 12 73 4 0 0 1
280 ..
Pervak, Yu A. 6602663642 24 7 41 4 1 0 1
281 ..
Podolian, Artem O.
26647765200 16 16 50 4 1 1 1
282 .. . 16037-02 Potikha, Lyudmila M. 6506573546 93 60 99 4 2 0 1
283 .. -
Radchenko, Vadym M. 7004402175 18 16 25 4 1 2 1
284 .. ... 14051-01 Tomchuk, Oleksandr V. 54879379600 8 8 29 4 2 2 1
285 .. . 16037-02 Tsapko, Magdalina D. 35616541000 15 12 86 4 0 4 1
286 .. / 16015-01 Shatyrko, Andriy 16431535400 10 8 35 4 0 1 1
287 .. . 16023-01 Alexandrov, A. N. 16498016600 9 6 20 3 0 1 1
288 .. . (0,5) 16037-02 Arkhipov, V. V. 8975869800 7 6 15 3 1 0 1
289 .. .. 16037-01 Babaryk, Artem A. 15059849400 20 20 33 3 3 4 1
290 .. ... 14051-01 Bardik, V.Yu. 6508300705 13 12 28 3 0 1 1
291 .. - 㳿
Budzanivska, Irena Genadiyivna,
Budzanivskaia, I. G., Budzanivs'ka, I. H.
18435958500
6504252125
8453789900
16 12 35 3 1 2 1
292 .. . / .. 16052-04 Grygoruk, Valeriy I. 6508063211 15 14 31 3 0 0 1
293 .. ... 16037-01 Dzyaz\'ko, O. G. G., 6505466883 57191474537 11 10 23 3 1 0 1
294 .. .. 16037-03 Zaderko, Alexander N. 23104587800 6 6 97 3 0 2 1
295 .. / 16015-01 Klyushin, Dmitriy A. 6602307977 29 24 20 3 0 0 1
296 .. . 14051-01 Kogut, Ya P. 56117538400 5 6 24 3 3 2 1
297 ..
Krivoi, S. L., Kryvyi, Sergyi L. 6507364579 56974338600 37 10 37 3 2 1 1
298 .. . -
Limarchenko, Oleg S. 6701509120 28 3 34 3 1 0 1
299 ˳ .. ... 16037-01 Litsis, Olena O. 35848860100 5 5 44 3 1 1 1
300 .. ...
Lyashenko Oleg V. 6603316087 18 17 22 3 0 0 1
301 .. ... 16037-02 Matviiuk, Tetiana 55327999500 7 6 32 3 2 0 1
302 .. .. 16037-02 Moskvina, Viktoria S. 14325438300 14 12 21 3 0 1 1
303 .. . 14051-01 Nagornyi, A. V. 36679343500 8 8 19 3 3 0 1
304 .. ... 16037-04 Nadtoka, Oksana N. 22938392500 15 15 14 3 2 0 1
305 .. - 㳿
Ostrovska, Galyna V. 56198362100 20 15 27 3 1 0 1
306 ..
Pylypovskyi, Oleksandr V. 55249934800 8 7 23 3 1 2 1
307 ..
Prikhodko, O. O. 14008177200 7 6 138 3 0 1 1
308 ..
Semen'ko, Mykhailo P. 6505847437 29 19 22 3 1 0 1
309 ..
Starova, Viktoriia S. 25032202900 10 10 51 3 0 0 1
310 ..
Cherevko, Konstantin V. 8405161200 16 15 16 3 3 2 1
311 .. - 㳿
Shevchenko, Tetyana P.,
Tyvonchuk, T. P.
18437976800
6504228580
12 10 75 3 0 1 1
312 .. ... 16037-02 Shilin, Sergey V. 6603250596 12 12 24 3 1 1 1
313 .. ... 16037-02 Shyshkina, Olena O. 53164619500 9 8 23 3 0 3 1
314 .. .. 16052-02 Yukhymenko, Vitaliy 8406734800 34 33 55 3 3 6 1
315 ..
Yastremsky, Ivan A. 6505818022 14 11 40 3 5 1 1
316 .. 14051-01 Alekseev, A. N. 57190437360 13 12 26 2 3 0 1
317 ., . 16023-02
Buromsky, M. I.
8676034300 4 4 14 2 0 1 1
318 .. ... 16037-01 Voitenko, Tetiana A. 19934658700 9 9 9 2 1 2 1
319 ..
Gnatovskyy, Vladimir O. 12790335200 9 8 7 2 1 2 1
320 .. - 㳿
Grebinyk, D. M. 8371898900 9 7 9 2 1 2 1
321 .. ... 16037-03 Grishchenko, Liudmyla M. 25721924300 8 8 92 2 0 0 1
322 .. . - 㳿 16036-04 Dvorshchenko, K. O. 55203612900 13 10 14 2 2 1 1
323 .. . - 㳿
Dzerzhynsky, Mykola E.
Dzerzhyns'kyǐ, M. E.
6503860345
6507016742
11 5 8 2 0 0 1
324 ..
Donchenko, Vladimir S. 7003987191 8 5 7 2 0 0 1
325 .. .. - 㳿 16036-04 Dranitsina, Alevtina S. 15750438900 9 8 10 2 1 2 1
326 .. ... 16023-01 Izotova, Irina Yu 16440835900 8 5 13 2 0 1 1
327 .. ... 14051-01 Kovalchuk, Valery I. 37070901900 27 22 18 2 2 4 1
328 .. - 㳿
Kosyk, Oksana I. 55890380100 5 5 4 2 0 1 1
329 .. .. - 㳿 16036-05 Kuznietsova, Halyna M. 55778630100 9 8 11 2 0 3 1
330 .. -
Lavrenyuk, Yaroslav V. 22938316300 8 8 21 2 0 1 1
331 ' .. ... 16023-02 Luk'yanyk, Igor V. 6506523531 14 14 13 2 0 1 1
332 ..
Lushkin, A. E. 8426979200 8 6 14 2 0 0 1
333 ..
Matsak, Ivan K. 16429548400 34 20 12 2 2 2 1
334 .. ... 15051-04 Melnichenko, Mykola M. 8891086600 16 15 16 2 1 3 1
335 ̳ .. - 㳿
Miroshnychenko, M. S.,
Miroshnichenko, N. S., Miroshnichenko, M. S.,
Miroshnychenko, M. S.
6507919323
7005795914
8845860100
57057287300
30 21 52 2 0 2 1
336 ̳ .. ... - 㳿 16036-02 Mishchenko, L. T. 7004042207 16 12 17 2 0 2 1
337 .. - / 16038-02 Moklyachuk, Mikhail P. 16413742600 22 18 14 2 3 0 1
338 .. ... 15051-04 Nakonechna, Olesya I. 6602216570 28 24 40 2 3 2 1
339 .. 㳿
Ogar, Viktor V. 30567550300 7 7 14 2 0 1 1
340 ϳ .. / 16015-01 Pichkur, Vladimir V. 6603019800 21 12 11 2 0 0 1
341 .. ... 16015-02 Podlipenko, Yu K. 6602255632 24 15 14 2 0 0 1
342 .. . 16051-05 Rudenok, Igor V. 55858979300 3 3 12 2 1 0 1
343 ' .. . 16037-03 Safyanova, Inna S. 50162146800 3 3 4 2 0 1 1
344 .. ... 14051-01 Svechnikova, O. S. 37015747200 6 6 6 2 1 1 1
345 .. . 16051-03 Stanovyi, O. P. 35097867400 3 3 20 2 0 0 1
346 .. . 16051-04 Turkov, O. V. 6603097199 15 13 7 2 1 0 1
347 ..
Felinskyi, Georgii S. 15519293700 20 17 11 2 2 2 1
348 ..
Khotyayintsev, Volodymyr M. 25655161500 9 6 18 2 1 2 1
349 ..
Tsaregradskaya, T. L. 6506681596 16 14 22 2 1 0 1
350 .. ... (0,5) 16052-04 Chevnyuk, L. V. 6506288255 23 20 16 2 0 1 1
351 .. 㳿
Shevchenko, A. L. 7201468312 5 1 6 2 0 0 1
352 ..
Yatsymyrskiy, Andrii V. 6603272640 8 8 16 2 1 0 1
353 .. -
Bezushchak, Oksana E. 16427044300 7 5 4 1 0 0 1
354 .. - 㳿
Belava, Viktoriya, Belava, Viktoriia N. 57126345100
35558130400
4 4 3 1 0 0 1
355 .. ... - 㳿 16036-05 Byelinska, Iryna V. 16635052700 9 4 7 1 0 1 1
356 .. ... (0,5) - 㳿 / 16036-06 Boyko, O. M. 56373237000 2 2 3 1 1 0 1
357 ' .. . 14051-01 Burian, Sergii 56963760100 1 1 1 1 0 0 1
358 .. ... 14051-01 Busko, Tetiana O. 36631621400 8 6 3 1 0 1 1
359 ..
Verbinska, G. M. 8226261500 5 5 2 1 0 1 1
360 .. ... - 㳿 16036-01 Vovk, T. B. 55906900100 3 3 1 1 0 1 1
361 .. ... - 㳿 16036-06
Gaida, L. M.
26665427800 3 3 1 1 0 0 1
362 ..
Derun, Ivan A. 56530675600 4 4 1 1 0 2 1
363 .. .. - 㳿 16036-02 Dunich, A. A., Korenieva, A. A. 55773267000
36010968000
7 5 2 1 0 2 1
364 ..
Efimenko, S. V. 56901932100 2 2 1 1 0 1 1
365 .. . 16037-05 Zaitseva, Nataliya V. 55624545100 3 3 25 1 0 0 1
366 .. ... / 16037-03 Zakharova, T. M. 55953369900 4 3 3 1 0 0 1
367 ..
Ivanenko, D. O. 55911110400 2 2 1 1 0 0 1
368 ..
Ischenko, Mykola V. 55192211100 3 3 4 1 0 0 1
369 .. ... 㳿 16049-02 Korzhnev, Michael N. 6507583223 4 2 3 1 0 0 1
370 .. . 2 (0,5) 16052-02 Kostiukevych, O. M. 55650749200 3 3 1 1 0 1 1
371 .. ... - 㳿 16036-03 Kosyan, Anatolij, Kosyan, Anatoliy M. 57190885212
36915332800
6 6 3 1 2 1 1
372 .. - 㳿
Kravchenko, V. I. 36961233800 3 3 2 1 1 0 1
373 .. ... / 16051-02 Kurochkin, Olexander V. 16024949800 4 0 5 1 0 0 1
374 .. -
Kurchenko, Oleksandr O. 25030417400 3 3 1 1 0 0 1
375 ..
Motornaya, O. V. 14062541200 6 4 5 1 1 0 1
376 .. .
Navozenko, O. M. 55653900700 4 4 3 1 2 0 1
377 .. ... (0,75) 16052-03 Naguliak, O. O. 56786442100 2 2 2 1 0 1 1
378 ͳ ..
Nikonova, Viktoria V. 36439781100 5 5 2 1 2 1 1
379 .. - 㳿
Panyuta, Olga O. 35559459900 4 4 3 1 0 0 1
380 .. . 16037-05 Paustovska, Anastasia S. 56514091800 3 3 1 1 0 2 1
381 ϳ- .. . 16051-02 Pinchuk-Rugal, Tetiana M. 37013694800 11 10 1 1 2 5 1
382 .. ... 16015-02 Ponomarov, Vadym D. 49964298500 3 3 1 1 0 0 1
383 .. -
Pryshlyak, O. O. 36028714500 2 2 2 1 0 0 1
384 .. ... 16051-01 Prorok, Vasiliy V. 35616375900 5 5 1 1 1 0 1
385 .. - 㳿
Protsenko, O. V.,
Protsenko, A. V.
48761719000
49964368100
5 2 3 1 0 0 1
386 .. - 㳿
Pustovalov, Andriy S. 16679724300 4 3 3 1 0 0 1
387 ..
Reshetnyk, V. 7801673173 9 9 5 1 2 2 1
388 .. - 㳿
Rybalchenko, Taras V. 8226868000 8 7 7 1 0 1 1
389 ..
Senchurov, Sergiy P. 6508036441 11 9 7 1 1 0 1
390 .. ... (0,5) 16052-03 Slobodianiuk, Denys V. 25929732700 6 6 2 1 1 0 1
391 ..
Teslia Iurii 56203633700 3 2 1 1 1 0 1
392 .. - 1 . - 16038-03 Fedorchenko, L. N. 56436544800 2 2 2 1 1 0 1
393 .. ... 16037-01 Fesich, I. V. 47061372300 57191472204 3 3 1 1 1 0 1
394 .. ... - 㳿 16036-01 Chervinska, Tetyana 57191573563
56862334700
4 4 1 1 0 3 1
395 .. .
Chernyak, Oleksandr I. 16427609600 10 6 9 1 0 0 1
396 ..
Choliy, V. Ya 6507067181 6 6 2 1 1 1 1
397 ..
Chornobuk, S. V. 37058811500 2 2 1 1 0 0 1
398 .. . (0,75) 16052-04 Shulyma, S. I. 56971373100 2 2 1 1 0 1 1
399 .. ... 15051-04 Avramenko, Tetjana G. 56406360400 4 4 0 0 1 2 1
400 .. - 㳿
Bondarenko, O. V. 57189251735 1 1 0 0 0 0 1
401 ..
Varnaliy, Zakhariy 57190445204 1 1 0 0 0 0 1
402 .. ... / - 㳿
Golovynska, J. Y. 57191575316 1 1 0 0 0 0 1
403 .. .. - 㳿 16036-07 Golubenko, A. V. 57191489198 1 1 0 0 0 0 1
404 .. . / 16051-02 Poluyan, N. A. 57188759495 1 0 0 0 0 0 1
405 .. - 㳿
Gorobchyshyn, V. A.,
Gorobchishin, Volodymyr A.
42261676300
57160454700
2 2 0 0 0 0 1
406 . . 16050-01
Danko, Kostiantyn
57191194276 1 0 0 0 0 0 1
407 ..
Zatonatska, Tetiana 57189216930 1 1 0 0 0 0 1
408 dz .. ... 16015-02 Zinko, T. P. 57191472745 1 1 0 0 0 0 1
409 .. . 16015-04 Kasianiuk, V. S., Kasyanyuk, Veda S., Kas'yanyuk, V. S. 57189701298 6507526484 6504167965 7 4 0 0 0 0 1
410 .. / 16015-01 Kulian, V. R. 54881921200 2 2 0 0 0 0 1
411 .. .. - 16038-03 Limarchenko, V. O. 56305251700 1 1 0 0 0 0 1
412 ˳ ..
Livinska, Hanna V. 56766244900 2 2 0 0 0 1 1
413 ..
Liashenko, Olena 57190127510 1 1 0 0 0 0 1
414 .. ... 15051-04 Mykhalyuk, O. V.
Mykhaliuk, Olga
34768626900 57113662000 3 3 0 0 0 0 1
415 .. - 1 . (0,5) - 16038-02 Munchak, E. Yu 57190765861 1 1 0 0 0 0 1
416 .. .. - 㳿 16036-07 Nuzhyna, Nataliya Volodymyrivna 16679825800 3 3 0 0 0 1 1
417 .. / .. 16050-01 Obodovskyi, Olexandr 57191194234 1 0 0 0 0 0 1
418 .. - 㳿
Olkhovych, O. P. 57076992300 4 4 0 0 1 2 1
419 ..
Panchenko, Taras 57190125441 3 1 0 0 0 0 1
420 .. - 1 . - 16038-02 Perestyuk, Yu M. 56122135200 2 2 0 0 0 0 1
421 .. .. 16015-01 Petrovich, V. N. 57191475234 1 1 0 0 0 0 1
422 ..
Polotskiy, Serguei 57191667491 1 1 0 0 0 0 1
423 .. ... 16015-02 Protasova, Ksenia D. 12141434200 3 2 0 0 1 0 1
424 .. ... - 㳿 16036-01 Raetska, Ya B., Raetska, Yana, Raetskaia, I. B. 57178233400
55203631600
56089028100
5 3 0 0 0 1 1
425 .. . - 㳿 16036-01 Roslova, N. M. 57191338301 2 1 0 0 0 0 1
426 .. . 16051-01 Saenko, G. V. 25633067300 6 6 0 0 1 0 1
427 ѳ .. 2 16051-02 Simon, Andrei 57191342671 1 0 0 0 0 0 1
428 ..
Solodovnyk, K. M. 57191427979 1 1 0 0 0 0 1
429 .. . (0,75) 16052-01 Telega, V. N. 57188820412 1 1 0 0 0 0 1
430 .. . 15051-04 Totsky, I. M.
Totsky, I. N.
57189999500 55496414400 2 0 0 0 0 0 1
431 .. - 㳿
Kharina, Alla V. 56152152200 3 3 0 0 1 1 1
432 .. . - 15051-04 Khutoryanskaya, N. V. 55948028200 2 2 0 0 0 0 1
433 .. -
Yakovenko, T. O. 53873439900 3 3 0 0 0 0 1
434 .. ... / 16023-01 Ivanytskyi, Oleksii 54934432500 63 0 2821 35 13 1 0
435 ..
Shivanyuk Alexander N 7007165016 89 29 2850 32 2 0 0
436 .. ... 13037-08 Tolmachev, Andrey A. 7103264905 254 174 1890 21 12 0 0
437 .. ... 16015-03 Zub, S. S.,
Zub, Stanislav S.
12782129300 56694928000 30 3 1258 20 3 0 0
438 .. .., ... 16037-02 Plaskon, Andrey S. 6506290899 38 37 722 17 2 0 0
439 .. ... 16052-04 Petrychuk, Mykhaylo V. 55393260900 76 44 435 13 2 1 0
440 .. ... 16037-04 Krupka, Oksana M.; Krupka, Oksana 55894124100 22953671500 56 42 436 12 1 5 0
441 .. . - .. 16038-03 Zhuk, Yaroslav A. 7004247081 66 0 306 10 0 0 0
442 ..
Tananaiko, Oksana 6603438724 30 27 327 10 1 1 0
443 ..
Sukhan, Vasiliy V. 7004113469 79 68 448 9 0 0 0
444 .. ... 16051-03 Biliy, M M 6507040860 51 42 295 8 1 1 0
445 ..
Kovtunenko, V.A. 35561279100 181 120 310 8 0 0 0
446 .. ... / 16037-01 Moroz Olesia V. 23036314100 19 18 164 8 3 4 0
447 .. ... 16037-01 Rusanova, Julia A. 6507939078 29 24 270 8 3 0 0
448 .. .. 16051-02 Zadorozhnii, Victor I. 6701491614 21 20 201 7 0 1 0
449 .. .
Ivchenko, Vassyl N. 7004529396 24 22 237 7 1 0 0
450 .. . / .. 16037-04 Kolendo, Alexey Yu 6602115319 47 43 209 7 2 0 0
451 .. .. 16052-04 Popov, Maksym A. 16053268600 49 48 163 7 9 7 0
452 .. ... (0,25) 16037-01 Trofimchuk, Anatoly K. 7004313253 72 50 182 7 2 4 0
453 ..
Yakimenko, Alexander I. 7004104573 26 22 407 7 0 5 0
454 .. . (0,5) 16052-03 Yakimov, K. I. 6603150258 10 9 146 7 0 0 0
455 . .
Gorichko, Marian V. 7801539966 21 20 119 6 1 1 0
456 .. ... 16037-04 Zheltonozhskaya, Tatyana B. 6701692327 54 53 113 6 4 0 0
457 ..
Koval, I. P. 7003901476 28 25 105 6 2 1 0
458 .. . 16037-05 Kovalchuk, Tetyana V. 56799161500 11 10 122 6 1 0 0
459 ..
Kulichenko, Sergey A. 56494985600 41 33 194 6 0 1 0
460 ..
Nagorniy, P. G. 7003909018 67 48 138 6 0 0 0
461 ..
Ponomarova, Vira V. 6508034018 9 7 211 6 0 1 0
462 ..
Proskurin, Daniil P. 6602843589 17 15 53 6 0 1 0
463 .. ... 16015-03 Sandrakov, G. V. 6701865264 42 15 104 6 0 0 0
464 ..
Sudakov Oleksandr.O. 24723280100 20 18 118 6 1 5 0
465 .. / 16037-02 Khilya, Olga V. 6506995841 22 18 72 6 1 0 0
466 .. ... 16037-02 Shokol, Tatyana V. 8730968900 44 34 90 6 0 1 0
467 ..
Yashchuk, Vasil P. 7006210527 45 39 95 6 1 2 0
468 .. . 16051-04 Andrusenko, Dmitriy A. 6508076136 15 15 41 5 5 2 0
469 .. ... (0,5) - 㳿
Buchatskiy, Leonid P., Buchatsky, Leonid P.,
Scopus - Author details - Buchatski, L. P.,
Scopus - Author details - Buchatskii, L. P.
6504747203
6602970247
55917353800
56565222000
31 22 169 5 1 1 0
470 .. ... 16051-02 Vakulenko, Oleg V. 16403576800 55 38 83 5 4 0 0
471 ..
Vretik, L. O., Vretik, Lyudmyla, Vretik, Lyudmila O., Vretik, L.O. 6507510307 17 16 89 5 2 1 0
472 ..
Vretik, L. O. 6507510307 17 16 89 5 2 1 0
473 .. .. 16051-02 Grytsai, Asen V. 8700803100 17 15 98 5 1 0 0
474 .. ... 16051-02 Evtushevsky, O. M. 6507926049 16 13 82 5 1 1 0
475 ..
Zub, Vera Ya 7003996665 50 31 86 5 0 0 0
476 ʳ .. .. (0,8) - 㳿 16036-02 Kizub, Igor V. 36463754700 13 0 68 5 0 0 0
477 .. ... 16051-02 Kornienko M.E. Korniyenko, M.Ye. Korniyenko, N.E. Kornienko, N.E. 6701552692 29 18 70 5 1 0 0
478 ..
Kunitskii, Yu A. 6602350148 25 0 118 5 0 0 0
479 ..
Malysheva, Maria L. 35605979300 27 24 90 5 0 2 0
480 ..
Ovsienko, Irina V. 6603361087 25 20 77 5 1 2 0
481 .. .. (0,5) 13037-08 Ostapchuk, Eugeniy N. 16064260700 10 10 144 5 1 1 0
482 .. ... 16037-04 Permyakova N.M., Permyakova Nataliya M 6602958029 25 25 62 5 2 0 0
483 ..
Prokopets, Vadym M. 15081017600 8 7 66 5 0 0 0
484 ..
Pundyk, Iryna P. 8944812000 16 16 69 5 0 0 0
485 ' .. ... - 16038-03 Pyatetskaya, E. V. 16414665400 9 9 67 5 0 0 0
486 ..
Slobodyanyuk, Oleksandr V.
Slobodyanyuk, Olexandr V.
55856449400 6601939290 30 23 37 5 1 1 0
487 ..
Stus, Nataliya V. 7004285959 25 23 118 5 0 0 0
488 ҳ .. ... 16037-01 Titov, Y. A. 36790389200 35 29 89 5 3 1 0
489 ..
Akimenko, Vitaliy V.,
Akimenko, V. V.
14066962300 7007085582 30 15 34 4 1 0 0
490 ..
Anisimov, Anatoly V. 9536987000 81 35 71 4 8 1 0
491 .. ... 16037-03 Bezugla, Tetiana 6506679752
18
17 61 4 3 0 0
492 ..
Boyko, Yuriy V. 24722552300 7 7 30 4 0 1 0
493 ..
Boretskij, Viacheslav F. 23033085600 28 28 51 4 6 3 0
494 .. .
Borovoǐ, N. A. 6508240131 19 16 63 4 0 0 0
495 .. ... - 16038-03 Vasil'ev, I. Y. 7101680223 25 16 51 4 0 0 0
496 ..
Vysotskyy, Mykhaylo V. 15049091000 24 23 66 4 2 4 0
497 .. . 16051-02 Grytsai, Z. I. 8700802500 5 4 35 4 0 0 0
498 .. ... 16037-03 Dyachenko, A. G. 7003999495 9 3 35 4 1 0 0
499 dz ..
Zinko, Lionel S. 6506711596 8 7 57 4 0 0 0
500 .. .. (0,5) 16037-01 Iskenderov, Turganbay S. 6507314746 30 30 123 4 1 4 0
501 ..
Karlash, Anna Yu 6508224682 11 11 81 4 0 2 0
502 .. ... - 16038-01 Kirichenko, Vladimir V. 55613426400 24448993300 37 22 35 4 0 1 0
503 ..
Kozak, Ludmila V. 23985125600 15 15 46 4 2 2 0
504 .. -
Konstantinov, Alexei Yu 7103374496 23 17 60 4 0 0 0
505 ..
Koronovskyy, Vadim E. 9743696600 13 13 51 4 0 3 0
506 .. . - 㳿
Kostikov, Igor Yu 6506904739 9 9 64 4 0 1 0
507 ..
Kravchenko, O. Yu 7003686125 24 24 46 4 1 1 0
508 .. , . (0,5)
Kudin, V. G. 7004098915 50 35 60 4 6 1 0
509 .. . 16037-01 Kuz'min, Roman N. 7003746434 57 17 56 4 0 0 0
510 .. . 16037-04 Kunitskaya, Larisa R. 6602211594 25 22 36 4 4 1 0
511 ..
Lelyushok, S. O. 6506060043 6 6 187 4 0 0 0
512 .. ... 16037-05 Linnik, Rostislav P. 6507836388 15 15 37 4 2 3 0
513 .. . - 㳿
Makarchuk, Mykola Yukhymovych 8880417200 28 19 80 4 2 1 0
514 .. ... 16037-03 Maksymovych, Nelly P. 6506702618 11 11 37 4 3 3 0
515 .. ... 16037-01 Malinkin, Sergey O. 35086548000 9 8 31 4 0 0 0
516 .. ... 16037-03 Matushko, Igor P. 24399611000 12 12 38 4 3 3 0
517 .. ... (0,5) 11037-01 Naumchik, Vasiliy S. 16245575800 5 5 90 4 1 0 0
518 .. . - / .. 16038-01 Perestyuk, Mykola O. 16414358100 48 41 75 4 2 0 0
519 .. ... (0,75) 16037-01 Rudnichenko, Alexander V. 15846965500 6 0 40 4 0 0 0
520 .. . (0,75) 16052-02 Solomenko, Olena V. 55541592600 22 21 56 4 3 5 0
521 .. ... 16037-01 Chygorin, Eduard N. 36503901200 12 11 101 4 1 2 0
522 .. - / 16038-02 Shevchenko, Georgiy M. 22935576500 26 26 51 4 6 2 0
523 ..
Bashmakova, N. V. 30067474000 7 7 12 3 3 0 0
524 .. - 㳿
Bezrukov, Volodymyr F. 7006165235 26 9 30 3 0 1 0
525 ..
Bezshyyko, O. A., Bezshyyko, O. A.,Bessheiko, O. A. 12546019100 36 32 26 3 4 1 0
526 ..
Boldyreva, Ol'ga Yu 9635956900 18 18 23 3 0 0 0
527 .. ... 㳿 16049-02 Bondar, Kseniia 24400924800 13 17 33 3 3 2 0
528 .. -
Ganyushkin, Olexandr G. 6505930071 8 7 51 3 0 0 0
529 .. ... 16051-01 Gorb, A. M. 6602260109 9 9 23 3 0 2 0
530 .. ... 16037-02 Gorbulenko, Nataliia V. 8920555200 17 13 31 3 1 1 0
531 .. -
Goroshko, Oleg Aleksandrovich 6602279227 24 2 22 3 0 0 0
532 ..
Yezhov, S. N. 14124264900 10 10 13 3 1 0 0
533 .. . 16037-05 Zamotaiev, Oleksandr M. 36816770100 5 5 59 3 1 1 0
534 ..
Ivanisik, Anatoliy I. 55991077800 18 13 31 3 1 0 0
535 ..
Ivanyuta, Oleksandr M. 14017894500 21 20 32 3 0 0 0
536 ..
Kozachenko, Viktor V. 57028557100 12 11 30 3 0 3 0
537 ..
Kononov, Mikhail V. 7004098678 9 5 12 3 0 0 0
538 .. . 16037-05 Kostenko, L. S. 13008002400 5 5 37 3 0 0 0
539 ..
Kravchenko, Vladyslav M. 7202194514 15 9 37 3 2 0 0
540 .. . - 16051-02 Kravchenko, V. O. 54391288700 5 4 18 3 0 1 0
541 .. . 16023-02 Krivodubskij, Valery N. 6506551354 9 9 36 3 0 1 0
542 .. ... 11037-01 Lebed', Pavlo S. 6602782072 11 4 20 3 0 0 0
543 .. ... (0,75) 16052-02 Lebid, A. V. 55541988500 10 10 11 3 2 3 0
544 .. ... 16037-02 Levkov, Igor V. 35264840400 6 6 13 3 1 1 0
545 .. . 16052-03 Lemeshko, V. V. 36838180600 11 10 107 3 2 0 0
546 .. . (0,75) 16052-04 Mygashko, Valentina P. 8610823800 6 5 23 3 0 0 0
547 ..
Ovechko, Volodymyr S. 6602706666 22 13 37 3 0 0 0
548 .. . - / 16038-01 Petravchuk, Anatoliy P. 6508213945 15 11 30 3 1 0 0
549 ..
Petrenko, O. V. 7006410893 17 7 37 3 0 0 0
550 ..
Polosmak, Olga V. 36992465800 6 6 18 3 1 0 0
551 ..
Proshchenko, T. M. 6507217132 7 0 18 3 0 0 0
552 .. . (0,75) 16052-01 Rodionova, T. V. 36934624000 6 6 17 3 1 1 0
553 .. . 16037-03 Ruchko, V. P. 6508216913 3 3 20 3 0 0 0
554 ..
Salnikov, Andrii O. 35318935800 5 5 21 3 0 2 0
555 .. / 16015-02 Samoǐlenko, Igor V. 25026533500 20 2 28 3 0 2 0
556 .. 㳿 16049-01 Sinitsyn, Vasilii A. 36824172400 5 0 95 3 0 0 0
557 ..
Sliusar, Ievgen A. 35318905400 5 5 20 3 0 2 0
558 ..
Smirnov, Eugene 7103288767 13 10 46 3 1 1 0
559 .. . - / 16038-01 Stanzhyts\'kyi, O. M. 7801336270 26 23 33 3 0 0 0
560 ..
Subota, Svitlana L. 6508336329 13 13 36 3 0 0 0
561 .. .
Tereshchenko, Vasyl N. 35319035700 15 12 13 3 0 0 0
562 .. - 㳿
Tyshchenko, O. 26644485900 3 3 72 3 0 0 0
563 .. ... - 㳿 16036-07 Futorna, Oksana 53163400900 3 0 55 3 0 0 0
564 .. -
Chernikova, O. S. 24504000100 8 7 24 3 0 0 0
565 C.O.
Shylo, Sergiy A. 6507870633 12 0 177 3 0 0 0
566 ..
Barabanov, A. V. 7006173742 4 4 25 2 0 0 0
567 ..
Barabash, O. V. 8415505200 5 4 16 2 0 0 0
568 ..
Bas, Julia P. 53866113200 3 2 7 2 0 0 0
569 ..
Bekh, I. I. 6506505292 4 4 12 2 0 0 0
570 ..
Pavliuchenko, Svitlana P. 23006161000 4 4 25 2 0 0 0
571 .. ... 16037-02 Boyko, Alexander N. 54987114800 4 4 9 2 0 0 0
572 .. -
Boriseiko, A. V. 7801311662 7 0 15 2 0 0 0
573 ..
Verba, Valentina V. 6701371878 2 2 17 2 0 0 0
574 ..
Veremii, Iu P. 22037159000 8 8 8 2 2 2 0
575 ..
Gayday, Snezhanna V. 6507713542 8 7 14 2 1 1 0
576 ..
Goysa, S. N. 6506717657 6 4 16 2 0 0 0
577 - ..
Golinka-Bezshyyko, L. O. and Golinka-Bezshyyko, L. . 12545814300 24 23 20 2 1 1 0
578 ... 15051-04 Gorkavenko, T. V. 16678944600 3 3 7 2 0 0 0
579 ..
Grishko, Y. A., Gryshko, Yuliya 56497058900 9275877300 3 2 10 2 0 1 0
580 .. .

Grodzynskyi, Michael
6504619317 2 2 21 2 0 0 0
581 .. ... 16037-02 Dobrydnev, Alexey V. 14324765700 6 6 6 2 0 3 0
582 ..
Yermolenko, R. V. 6506287482 9 9 10 2 0 0 0
583 ..
Zharkikh, Yu S. 6602299671 14 9 16 2 0 0 0
584 . -
Zhuravlev, Viktor N. 11141114400 4 4 10 2 0 0 0
585 .. . 㳿
Zagnitko, V. M. 6507580266 5 0 24 2 0 0 0
586 ..
Zagorodniy, Yu V. 36705462600 2 2 5 2 0 0 0
587 .. ... 16051-05 Zadorozhna, L. V. 35097958900 5 5 10 2 0 0 0
588 .. ... - 㳿 16036-01 Zima, I. G. 26650296100 4 4 12 2 1 0 0
589 .. .. 16023-02
Kazantseva, Lilia V.
55208942600 6 5 14 2 1 2 0
590 ..
Keda, T. Ye 6506966360 3 3 18 2 0 0 0
591 ..
Klimov, Alexander S. 8898617800 15 9 15 2 0 1 0
592 .. . - 㳿 16036-01 Koval, T. V. 7003434663 4 4 19 2 0 0 0
593 .. ... 16023-02 Kozak, Pavlo M. 23103173100 8 7 5 2 1 0 0
594 ..
Kolenov, S. O. 6506327878 8 7 21 2 1 1 0
595 ..
Konovalov, A. M. 7202063149 2 2 10 2 0 0 0
596 .. ... - 㳿 16036-01 Konopelnyuk, V. V. 55814372400 9 8 7 2 3 4 0
597 ..
Kopyshinsky, Alexandr V. 35097452000 7 7 13 2 1 0 0
598 ..
Krivosheya, S. A. 7801633649 7 4 5 2 0 0 0
599 .. .. (0,75) 16015-01 Kutsenko, Igor A. 6602507946 9 5 11 2 0 0 0
600 .. .. - 㳿 16036-05 Lynchak, O. V. 55488662000 8 3 6 2 0 1 0
601 ˳ .. .. (0,75) 16052-02 Litoshenko, T. Eu 24553752300 13 13 16 2 1 2 0
602 .. -
Loveikin, Yu V. 14066140800 3 3 7 2 0 0 0
603 .. . 16023-01
Lozitska, Natalia I.
16413539800 7 5 26 2 1 2 0
604 .. . - 㳿
Lukashov, D. V. 6602502145 19 17 20 2 0 1 0
605 .. .. 16037-03 Lutsenko, Larisa V. 7004082507 13 13 17 2 0 0 0
606 () .. . / 16037-02 Manoylenko, Olga V. 36169568100 4 3 15 2 0 2 0
607 .. - 㳿

Mandryk, Sergey Ya
39561249600 4 4 5 2 0 0 0
608 ⳺ .. / 16015-01 Matvienko, Vladimir T. 7006741597 13 5 12 2 0 0 0
609 ..
Melnik, Nataliya 7003285057 3 3 37 2 0 0 0
610 .. 㳿
Mykhailov, Volodymyr 7401902288 10 6 26 2 0 1 0
611 .. - 㳿
Musiienko, M. M.
Musienko, M. M. N.
56741474800
6603161312
9 6 22 2 0 0 0
612 .. . / .. 16015-02 Nakonechnyi, A. G., Nakonechny, Alexander G. 6701531301 6506142588 32 19 14 2 1 0 0
613 ͳ .. ... 16037-04 Nikolaeva, O. A., Savchuk, O. 24474997200 3 3 20 2 1 0 0
614 ..
Nomirovskii, D. A. 56617609500 8952148200 13 10 13 2 0 0 0
615 .. -
Oliynyk, Andriy S. 55240479800 10 9 15 2 0 0 0
616 .. . - 16038-03 Ostryk, V. I. 6507214059 12 6 10 2 1 0 0
617 ..
Pavlenko, O. L. 56962760300 15 13 14 2 2 1 0
618 .. ... - 㳿 16036-07 Peregrym, Mykyta 55484657400 2 2 12 2 0 1 0
619 .. -
Pereguda, O. V. 15837950900 3 3 8 2 0 0 0
620 ..
Plyushchay, I. V. 6508068972 13 6 18 2 0 0 0
621 ..
Prusov, Vitaliy A. 19337345300 12 4 13 2 0 1 0
622 .. - 㳿
Radchenko, Olga S. 14064103500 20 0 12 2 0 0 0
623 .. .. 16051-02 Rozuvan, Stanislav G. 6508362439 6 0 7 2 0 0 0
624 ..
Rublev, Bogdan V. 6602102548 14 6 14 2 0 0 0
625 .. - 㳿

Rudyk, M.
25226972600 6 6 6 2 0 0 0
626 .. ... 14051-01 Rudnikov, E. G. 8702273900 8 8 6 2 1 0 0
627 .. - 㳿
Rushkovskii, S. R. 9939891100
56458982400
5 2 7 2 0 1 0
628 .. - 㳿
Sergeǐchuk, T. M.
Sergiychuk, T., Furzikova, T. M.
6505573927
57191333619
6507970595
6 2 7 2 0 0 0
629 .. - - 㳿
Skrypnyk, Nataliya V. 6507747821 4 2 158 2 0 0 0
630 .. . / 16050-01 Snizhko, Sergiy,
Snishko, Serge
6505719995 55801496000 5 2 23 2 1 0 0
631 ..
Sohatsky, V. P. 6507517802 12 11 39 2 1 1 0
632 ..
Stashchuk, Vasyl S. 6701852523 35 29 19 2 3 1 0
633 .. - 㳿

Stepura, L. G.
6507145908 6 0 11 2 0 0 0
634 ..
Sugakova, Olena 36125440700 7 7 14 2 0 0 0
635 .. ... 16037-02 Tarasiuk, Taras M. 55949410700 7 6 6 2 3 2 0
636 .. ... 15051-04 Teselko, P. O.
Tesel'ko, P. A.
Tesel'ko, P. O.
6508273873 6504177270 36171066500 11 7 2 2 0 1 0
637 .. ... (0,75) 16052-04 Tychko, Olexandr V. 6506282220 6 6 9 2 1 1 0
638 .. ... 14051-01 Tkachev, S. Yu 39762988500 3 3 4 2 1 0 0
639 .. . 16037-05 Trokhimenko, O. M. 6603547667 22 14 21 2 0 0 0
640 .. - 㳿
Trokhymets, Vladlen N. 26644591300 4 4 63 2 1 1 0
641 ..
Tugay, Anatoliy V. 6504435027 5 5 18 2 2 0 0
642 .. ... (0,5) 16052-02 Tsymbalyuk, O. M. 55489822800 10 3 19 2 1 1 0
643 ..
Chumachenko, A. V. 6701383604 10 8 9 2 0 1 0
644 .. . 16051-01 Chuprina, R. G. 6503862323 3 3 5 2 0 0 0
645 .. - 㳿
Shishova, Yu V., Shvets, Yu V., 6507642951
57189663573
7003921159
16 1 34 2 0 0 0
646 ..
Shevchenko, Vladimir B. 7401566721 12 11 10 2 0 0 0
647 .. . - 15051-04 Shevchenko, I. P. 7101944301 8 0 6 2 0 0 0
648 .. . - 㳿 16036-02 Shevchenko, Oleksiy V. 22958901100 5 4 9 2 0 1 0
649 .. ... 16051-01 Yurgelevych, Iryna V., Yurgelevich, Iryna V. 7801466502 11 8 11 2 1 0 0
650 .. -
Yamnenko, Rostyslav E. 55336357400 6 6 13 2 1 2 0
651 .. ... (0,5) - 㳿 16036-01 Ianchuk, P. I., Yanchuk, P. I. 6602497825
56892788100
27 5 19 2 1 0 0
652 .. . 16051-03 Iakhnenko, Marianna 36179968100 7 7 30 2 0 0 0
653 .. .. 㳿 16049-01 Andreev, O. V.
Andreev, A. V.
56435745400 7401471220 3 3 1 1 2 0 0
654 .. - 㳿
Andriichuk, T. R. 6506010155 13 9 1 1 0 0 0
655 .. - 㳿
Artemenko, O. Yu 36914744600 5 5 1 1 0 0 0
656 ..
Banna, Oksana L. 55337020700 4 4 1 1 2 1 0
657 ..
Bauzha, O. S. 55858934300 3 3 36 1 1 0 0
658 .. ... (0,5) 16015-01 Bashnyakov, Alexander N. 6506287822 5 3 2 1 0 0 0
659 .. .. 㳿 / 16049-02 Bezrodna, I. M. 49862800100 8 8 1 1 1 1 0
660 .. - 㳿
Beregovyi, Sergiy M. 56862314400 2 2 1 1 0 2 0
661 .. .. (0,75) - 㳿 16036-02
Scopus - Author details - Bysov, Andriy S.
54390706600 2 2 5 1 0 2 0
662 .. ... 14051-01 Brytan, A. V. 39760988400 5 5 2 1 0 3 0
663 ..
Brusentsov, Volodymyr A. 37051766300 6 5 3 1 2 1 0
664 .. - 㳿
Vakal, S. E. 55554152300 3 2 2 1 0 1 0
665 .. . (0,75) 16052-04 Vakyla, Yuri A. 56964427000 3 3 2 1 0 3 0
666 ..
Vasilev, A. N. 15052803100 13 13 34 1 0 1 0
667 .. . - 㳿 16036-01 Vereshchaka, V. V. 6701629035 12 0 1 1 0 0 0
668 .. ... (0,5) - 㳿 16036-01 Veselsky, S. P., Vesel' s'kyi, Stanislav 56569547600
8880417400
17 6 4 1 0 0 0
669 .. ... 15051-04 Vesna, Galina V. 6507732294 7 6 1 1 0 1 0
670 ..
Voloshin, Alexey F. 7102741004 14 5 3 1 0 0 0
671 .. - 㳿
Voronina, O. K. 22037092400 1 0 1 1 0 0 0
672 ..
Gaidai, Yu A. 6508304775 5 3 7 1 0 0 0
673 .. -
Golomozyǐ, V. V. 55338119400 6 6 2 1 2 2 0
674 .. .. (0,8) / - 㳿 16036-02 Gospodaryk, Alina 51664999800 4 3 4 1 0 0 0
675 ..
Grabovskiy, Yu E. 35319983800 2 1 6 1 0 0 0
676 ..
Grishnova, Olena A. 55337862000 3 3 1 1 1 1 0
677 .. ... - 㳿 16036-05 Gurnyak, O. N. 6504647786 1 1 1 1 0 0 0
678 ..
Davydenko, Yuliya M. 26667541300 4 4 1 1 0 1 0
679 .. -
Danilov, V. Ya 7201827051 4 3 2 1 0 0 0
680 .. - 㳿
Dzhagan, Veronika 6506323863 3 2 1 1 0 1 0
681 .. .- - 16038-03 Dikii, P. V. 6503907524 1 1 11 1 0 0 0
682 ij .. .. 16051-02 Didenko, T. P. 38661056100 4 0 2 1 0 0 0
683 ..
Dotsenko, Ivan S. 26639232900 4 3 2 1 0 0 0
684 .. ... 16015-02 Dotsenko, S. I. 14043113100 6 6 2 1 2 0 0
685 .. ... 㳿
Dubyna, A. V. 16202624000 2 0 16 1 0 0 0
686 ..
Zavadskyi, Igor O., Zavadskyi, I. A 56285567800 15081867000 6 6 2 1 1 3 0
687 .. ()
Zakusilo, O. K. 24490388700 3 3 2 1 0 0 0
688 .. .- - 16038-02 Zubchenko, V. P. 45961638000 3 3 1 1 1 0 0
689 ..
Zui, M. F. 53882203400 4 4 3 1 2 1 0
690 .. . 16023-01 Ivashchenko, Ganna Yu 24074240200 9 9 12 1 2 1 0
691 . . .. - 㳿 16036-02 Kamzel, O. A. 22957707800 1 1 2 1 0 0 0
692 ..
Ishchuk, Larisa V. 6602702167 5 5 5 1 0 0 0
693 .. . 16051-05 Kadenko, A. O. 49963907000 4 2 5 1 0 0 0
694 .. -
Kalion, Vitaly A. 6508273515 5 2 1 1 0 0 0
695 .. / 16015-02 Kapustyan, O. A.,
Kapustian, O. A.
25028173100 55977457200 9 6 4 1 2 0 0
696 ..
Karnaukh, T. A. 6506251138 2 1 2 1 0 0 0
697 .. . 14051-01 Kasprova, A. V. 55037525500 3 3 3 1 0 0 0
698 .. -
Kashpur, E. F., Kashpur, O. F. 6507115943 6504153557 8 2 3 1 0 0 0
699 ..
Kislenko, V. I. 7005541289 12 6 1 1 0 0 0
700 ʳ .. ... 16037-02 Kinder, T. D. 24597055800 4 4 3 1 0 0 0
701 .. 16023-02 Kleshchonok, Valeriy V. 6506849501 9 8 4 1 0 0 0
702 .. . 14051-01 Kleshchonok, T. V. 39761498000 1 0 2 1 0 0 0
703 .. .. 16037-05 Kobylinskaya, N. G. 6506153074 8 6 7 1 1 0 0
704 .. ... 15051-04 Kogutyuk, P. P. 6507384784 9 2 4 1 0 1 0
705 .. . (0,5) 16052-02 Kolesnyk, O. G. 24074618800 2 2 10 1 1 0 0
706 .. . 16051-05 Kolesnik, A. S. 7004917608 8 4 11 1 0 0 0
707 .. - 㳿
Komarenko, V. I. 20434050000 2 1 1 1 0 0 0
708 .. - 㳿
Mikhailik, I. V.,
Kompanets, Irina V.
6505790742
56084946400
12 8 5 1 0 1 0
709 .. ... - 㳿 16036-03 Konotop, Yevheniia, Konotop, I. O., Konotop, Ye O., Konotop, Yevheniya 55345743800
56179994400
56165250900
56724321500
5 4 10 1 2 0 0
710 . . - 㳿
Korotieieva, H. V. 6507243345 1 1 1 1 0 0 0
711 .. ... / - 㳿 16036-04 Kot, Larysa Ivanivna 25930926900 5 5 1 1 0 3 0
712 .. -
Kochubinska, Yevgeniya 16022408200 2 2 2 1 0 0 0
713 .. . 16023-02
Kravtsov, Fedor I.
6602788090 7 7 4 1 0 1 0
714 .. - 㳿
Kravchenko, Olga O. 36021197500 4 4 2 1 1 0 0
715 .. ()
Bilonog, Tetyana V. 55337897100 2 2 1 1 0 0 0
716 .. . (0,5) 16015-01 Kudin, G. I. 32367686900 6 3 1 1 0 0 0
717 ..
Kulyk, S. P. 47861211400 2 2 5 1 0 1 0
718 .. . 16037-04 Kuranda, N. N. 12789601700 4 4 6 1 0 0 0
719 .. -
Kurylko, O. B. 55334556400 2 2 1 1 1 0 0
720 .. -
Kutzenko, A. G. 9272162700 1 1 2 1 0 0 0
721 .. -
Lavrenyuk, M. V. 35747985800 6 5 3 1 0 1 0
722 .. -
Lebedeva, I. V. 7006023785 2 2 2 1 0 0 0
723 .. -
Loveikin, A. V. 35422388500 3 3 4 1 0 0 0
724 ..
Maiko, N. V. 14054729900 6 3 2 1 0 0 0
725 .. . 14051-01 Mayko, A. M. 56667555400 1 1 2 1 0 1 0
726 ..
Maksyuta, M. V. 37015799000 4 4 2 1 0 1 0
727 ..
Malyshev, Vladimir Yu 7201400391 7 4 12 1 0 0 0
728 ..
Masyutka, Oleksandr Yu 55338684800 2 0 1 1 0 0 0
729 .. -
Matsypura, V. T. 9268644900 7 1 6 1 0 0 0
730 ..
Mashchenko, S. O. 6603048482 11 6 4 1 1 0 0
731 .. . 14051-01 Melnyk, Iryna A. 56825642500 3 3 3 1 0 2 0
732 ̳ ..
Milokhov, Demyd S. 55329505400 4 4 4 1 1 0 0
733 .. . (0,5) 16052-03 Moiseienko, V. A. 25929478900 5 5 3 1 0 0 0
734 .. - 㳿

Molozhavaia, O. S.
6506971382 10 3 4 1 0 0 0
735 .. ... 16023-01
Andriets, E. S.
56324294800 2 2 1 1 1 1 0
736 .. - 㳿
Molchanets', O. V., Molchanets, O. V 36010604100
6507657589
2 0 1 1 0 0 0
737 .. -
Nesterenko, O. N. 12769614300 4 4 1 1 0 1 0
738 ͳ .. . 16015-02 Nikitin, Anatoly V. 56532610500 7 0 2 1 0 0 0
739 ͳ .. . / 16015-04 Nikitchenko M.S. 6602842336 38 14 7 1 3 0 0
740 .. ... - 㳿 16036-01 Nurishchenko, N. E. 6506511970 10 6 5 1 2 0 0
741 .. 1 . 16052-04 Oberemok, O. S. 57011414200 1 1 2 1 0 1 0
742 .. ... (0,5) - 㳿
Ogorodnik, L. E. 8554748400 3 0 2 1 0 0 0
743 .. . 16037-04 Olkhovik, Lidiya 55304841600 2 2 1 1 0 0 0
744 ..
Olszewsky, S. 24544700000 1 1 6 1 0 0 0
745 .. -
Pavlenko, Vadim O. 46261523200 4 4 5 1 0 0 0
746 .. . (0,75) 16052-04 Pavljuk, S. P. 6506675711 7 4 6 1 1 0 0
747 .. - 㳿
Paziuk, L. M. 6507794377 3 1 3 1 0 1 0
748 .. . 16037-04 Partsevskaya, Sofia. Partsevskaya, Sofia V., Partsevskaya, S.V. 36994888700 6 6 2 1 1 0 0
749 .. - 㳿
Pasichnichenko, O. M. 6505777091 10 1 5 1 0 0 0
750 .. . 16051-05 Petryshyn, V. M. 8317009900 3 3 5 1 0 0 0
751 .. -
Petrova, T. A. 8964862300 2 2 2 1 0 0 0
752 .. -
Plahotnik, V. V. 57097688300 1 0 3 1 0 0 0
753 .. ... 16037-03 Plutenko, Maxym O. 23971027100 4 4 4 1 1 0 0
754 .. ... (0,75) 16015-01 Polishchuk, A. A. 7004476963 1 0 1 1 0 0 0
755 .. ... 16051-01 Polovina, Oleksiy I. 24169684600 7 7 5 1 0 1 0
756 .. ... 16023_02
Ponomarenko, V. A.
55322859000 2 2 8 1 0 1 0
757 .. .. 㳿 16049-01 Popova, L. V. 7202502880 2 1 3 1 0 0 0
758 .. ... - 㳿
Raksha, N. G. 8355019800 8 7 1 1 0 1 0
759 .. 㳿
Reva, N. V. 36887433400 2 1 1 1 0 0 0
760 ..
Red'ko, V. N. 7005140978 34 4 5 1 0 0 0
761 г .. . 16037-03 Ripko, O. 6508021237 1 1 8 1 0 0 0
762 .. 㳿
Savenok, S. P. 56436895000 2 2 1 1 2 0 0
763 .. .. / - 㳿 16036-06 Savchenko, Yuliya O. 56594738900 1 1 4 1 0 1 0
764 .. - 1 . - 16038-01 Sadovyi, D. Yu 35323106200 3 3 4 1 0 0 0
765 .. . -
Samoylenko, Valeriy Hrygorovych 15768003300 7 7 2 1 1 1 0
766 .. -
Semenova, I. Yu 36835554300 1 1 1 1 0 0 0
767 .. - 㳿

Senchylo, N. V.
55975473500 6 6 3 1 1 0 0
768 .. ... (0,5) 16052-04 Sidorenko, V. S. 55214434400 2 2 1 1 0 0 0
769 .. - 㳿
Skopenko, E. V. 6603252035 7 3 2 1 0 0 0
770 ..
Slabospitskii, A. S. 7801335673 3 1 2 1 0 0 0
771 ..
Slinchenko, Yu A. 8564813600 3 2 1 1 0 0 0
772 ..
Smyk, Natalia I. 35796288000 1 1 1 1 0 0 0
773 .. .. (0,8) - 㳿 16036-02 Snihur, Halina O. 12775145200 2 1 6 1 0 0 0
774 .. . 16037-03 Sokovykh, Evgeniy V. 56102378000 4 4 1 1 3 1 0
775 - 㳿
Sokur, O. V.,
Drobinska, Olesya V.
56373638100 26665428400 5 5 1 1 1 0 0
776 .. - 㳿
Solomakha, V. A. 6603360542 1 0 3 1 0 0 0
777 .. 㳿
Sosnyuk, Oleg 56426601800 1 1 11 1 0 1 0
778 .. - 㳿
Stasenko, A. A. 7004254694 27 0 5 1 0 0 0
779 .. ... - 㳿 16036-04 Stepanova, L. I. 56740375400 2 0 3 1 0 0 0
780 ..
Stetsyuk, V. N. 15027408900 1 1 1 1 0 0 0
781 .. . 16051-05 Tarakanov, V. K. 7005615768 3 1 2 1 0 0 0
782 ..
Taranukha, Volodymyr Yu 16745159200 6 5 2 1 3 0 0
783 .. ... 16051-05 Tkachenko, O. M.
Teslyk, O. M.
36621586000 55758367800 3 3 1 1 0 0 0
784 .. ... - 㳿 16036-01 Tymoshenko, Maria Oleksandrivna 47761738600 4 3 1 1 1 1 0
785 .. .. - 㳿 16036-04 Torgalo, Ielyzaveta 55203554600 3 3 1 1 0 2 0
786 .. ... 16045-01 Tukaiev, S. V. 56505576000 2 2 1 1 1 0 0
787 .. -
Ulitko, Igor A. 6505816264 2 2 12 1 0 0 0
788 .. ... 16015-02 Usar, I. Ya 55736501800 1 1 2 1 0 0 0
789 ..
Fesenko, S. O. 56192406200 5 5 2 1 2 1 0
790 .. -
Feshchenko, Ivan S. 55194430900 5 3 6 1 2 0 0
791 Գ .. . - 㳿 16036-01 Filimonova, Nataliya B. 36891718200 2 1 18 1 0 0 0
792 .. -
Kharytonov, Oleksii M. 37060996900 4 4 2 1 0 0 0
793 .. - - 㳿
Kharchenko, O. I. 57109121400 3 2 1 1 0 1 0
794 .. - 㳿
Kharchenko, O. I. 57109121400 3 2 1 1 0 1 0
795 .. - 㳿
Tseyslyer, Yu. V. 55558603400 3 3 4 1 1 0 0
796 .. ... - 㳿 16036-06 Tsyryuk, Olena 6504583435 3 1 1 1 0 0 0
797 .. -
Chaikovs'kyi, A. V. 14521985500 12 9 2 1 0 0 0
798 ..
Sharapov, Michail M. 6602694689 2 2 5 1 0 0 0
799 ..
Shevchenko, Olga L. 55801127100 2 2 7 1 1 0 0
800 .. .. - 㳿 16036-01 Shepelevich, V. V., Shepelevych, Victoriia V. 6504314002
56672832000
6 1 1 1 0 1 0
801 .. -
Shovkoplyas, T. S. 15842754300 2 2 3 1 0 0 0
802 .. . 㳿
Shunko, Volodymyr 53064427100 1 1 21 1 0 0 0
803 .. - 㳿
Yumyna, J. M. 56770006100 1 0 1 1 0 0 0
804 .. . (0,75) 16052-04 Yurchenko, Alexander V. 7005186763 7 6 5 1 1 1 0
805 - .. .. - 㳿 16036-07 Yablonovska-Grishchenko, E. D. 55943177900 4 0 1 1 0 0 0
806 ..
Yablochkova, K. S. 55653741400 4 4 2 1 2 1 0
807 ..

Melnychuk, Anatoliy
56606238100 1 0 0 0 1 0 0
808 .. ... 㳿 14049-01 Aksyom, N. 56348686200 1 1 0 0 1 0 0
809 .. / 16015-03 Aleksandrovich, I. N. 16410595600 5 5 0 0 0 0 0
810 .. .- - 16038-03 Andrushenko, V. O. 56358473500 2 2 0 0 0 0 0
811 ..
Anikushyn, A. V. 36969524300 3 3 0 0 1 0 0
812 .. ... - 16038-01 Asrorov, F. A. 57019206500 1 1 0 0 0 0 0
813 ..
Bazhenova, Olena 36019971600 1 1 0 0 0 0 0
814 .. 㳿
Baysarovych, I. M. 56369706900 1 1 0 0 0 0 0
815 ..
Balan, V. G. 7005705461 2 0 0 0 0 0 0
816 ..
Bayura, Dmytro O. 55367985300 2 2 0 0 0 0 0
817 .. 㳿
Bezrodniy, D. A. 56085484000 2 2 0 0 1 0 0
818 ..
Boretskyi, Oleksandr 57103676600 1 1 0 0 0 1 0
819 .. -
Borisenko, A. D. 16433486000 2 2 0 0 0 0 0
820 .. . 16023-02
Botygina, O. A.
55249967800 1 0 0 0 0 0 0
821 .. -
Brayman, V. B. 55605778973 1 0 0 0 0 0 0
822 ..
Bulkot, Oksana 56786557200 1 1 0 0 0 1 0
823 .. . 㳿
Burlachuk, L. F. 6506357336 9 0 0 0 0 0 0
824 .. -
Vyzhva, Zoya O. 55324916700 7 7 0 0 1 0 0
825 ³ .. ... 㳿 / 16049-02 Virshylo, Ivan 56085160500 6 6 0 0 2 1 0
826 .. .. (0,5) - 㳿 / 16036-06 Gadiliya, H. P.,
Hadiliia, O. P.
36914926100
6507934658
3 1 0 0 1 0 0
827 .. . - 㳿 .. 16036-07 Gaydarzhy, Maryna Mykolaivna 57076826900 1 1 0 0 0 1 0
828 .. - 㳿
Gandziura, V. P. 6507385593 1 1 0 0 0 0 0
829 .. - 㳿
Ganchurin, V. V. 6506042838 1 1 0 0 0 0 0
830 ..
Garkusha, V. I. 57188629328 3 1 0 0 0 0 0
831 .. - 㳿
Garmatina, S. M. 6506477625 3 2 0 0 0 0 0
832 .. 㳿
Gozhik, A. P. 6506845491 1 1 0 0 0 0 0
833 ..
Golubeva, E. N. 28767600100 2 2 0 0 0 0 0
834 ..
Goncharenko, N. V. 56669976600 1 0 0 0 0 0 0
835 .. . - 㳿 16036-01 Gorodetska, Ielizaveta 56922294700 1 1 0 0 0 1 0
836 .. . - 㳿 16036-01 Gritsenko, L. M. 6603739146 1 0 0 0 0 0 0
837 .. / 16015-03 Gryshchenko, O. Yu 25025668100 5 0 0 0 0 0 0
838 .. 㳿
Grishchuk, P. I. 6504342356 1 0 0 0 0 0 0
839 ..
Gryaznova, Vera A. 6508330197 7 0 0 0 0 0 0
840 .. ... (0,5) 16015-01 Degtyar, O. S. 37118607300 1 1 0 0 0 0 0
841 ..
Demydenko, S. V. 56075063500 1 1 0 0 1 0 0
842 .. 㳿
Demidov, V. K. 56084816800 10 10 0 0 0 0 0
843 .. 㳿
Dyniak, O. V. 56358570000 4 4 0 0 0 2 0
844 ij .. ... - 㳿 16036-07 Didukh, A. Ya 56326257500 1 1 0 0 1 0 0
845 ..
Dligach, Andrii 56180286000 1 1 0 0 1 0 0
846 .. . - 㳿 16036-01 Dovbynchuk, Taisa 57021959600 2 1 0 0 0 1 0
847 .. -
Dovgii, B. P. 16411654600 2 1 0 0 0 0 0
848 ..
Dolenko, G. A. 6603047246 5 1 0 0 0 0 0
849 ..
Evtushevska, Olga V. 56658761600 1 1 0 0 1 0 0
850 .. -
Ershov, A. V. 56251075400 1 1 0 0 0 0 0
851 .. . 16051-04 Zhabitenko, O. M. 36162198300 1 0 0 0 0 0 0
852 ..
Zherebko, T. M. 55115892200 1 1 0 0 0 0 0
853 .. - 1 . - 16038-03 Zaitsev, A. V. 16450913900 2 2 0 0 0 0 0
854 ..
Zaitseva, L. L. 25026537500 1 0 0 0 0 0 0
855 - ..
Zalievska-Shyshak, Anna 56607329600 1 1 0 0 1 0 0
856 .. - 1 . - 16038-02 Zatula, D. V. 57125940200 1 1 0 0 0 1 0
857 .. . 16037-05 Zakharkiv, I. B. 56638687600 1 1 0 0 0 1 0
858 dz ..
Zin'ko, P. M. 25030693500 1 1 0 0 0 0 0
859 ..
Zubenko, V. V. 16497943000 1 0 0 0 0 0 0
860 .. . 㳿
Ivanik, O. M. 35748006500 11 10 0 0 1 4 0
861 .. . 㳿 16049-01 Ivankevich, G. Ye 56369724700 1 1 0 0 0 0 0
862 ..
Ivokhin, E. V. 6504211344 3 2 0 0 1 1 0
863 .. -
Ilchenko, A. V. 56867054400 1 1 0 0 0 0 0
864 .. ... - 㳿
Ishchuk, T. V. 56088905900 3 1 0 0 0 1 0
865 .. - 㳿
Karbovs'ka, L. S. 36082829100 2 0 0 0 0 0 0
866 .. ... 㳿 / .. 16049-02 Karpenko, O. M.
Karpenko, O. M.
56086421000 56437437200 4 4 0 0 1 0 0
867 ..
Kelnyk, O. I. 6506793490 7 7 0 0 0 0 0
868 .. ... 16015-01 Kobzar, A. Yu 56033325700 1 1 0 0 0 0 0
869 .. . 㳿 16049-02 Kozionova, O. O. 56369649800 3 3 0 0 0 0 0
870 .. . (0,25) 16052-01 Kondratovich, U. N. 57189245274 1 1 0 0 0 0 0
871 ..
Konoplitska, O. P. 6505638335 1 1 0 0 0 0 0
872 ..
Korobova, M. V. 7801544741 2 0 0 0 0 0 0
873 .. - - 㳿
Korotkyǐ, O. H. 55761166500 1 0 0 0 0 0 0
874 ..
Kot, Lyudmyla 56505278900 1 1 0 0 1 0 0
875 .. . 㳿
Koshlyakov, O. Ye
Koshliakov, O. Ye
56358959500 56258089700 5 5 0 0 1 2 0
876 .. . 㳿 16049-02 Koshliakova, I. 56964524000 1 1 0 0 0 1 0
877 ..
Kravets, T. V. 14063413700 2 1 0 0 0 0 0
878 .. -
Krenevich, A. P. 42961698700 1 1 0 0 0 0 0
879 ..
Kryvolap, Andrii 56290023400 2 2 0 0 0 0 0
880 ..
Kuzenko, V. F. 6506777509 2 1 0 0 0 0 0
881 .. ... 㳿 / 16049-02 Kuzmenko, P. M. 36652806900 12 10 0 0 1 0 0
882 .. .
Kupalova, G. I. 55367865700 2 2 0 0 0 0 0
883 .. 㳿
Kurylo, Mariia M.
Kurilo, Mariia V.
56358862200 6507963161 11 5 0 0 2 3 0
884 .. - 㳿
Kutsenko, T. V. 54886065500 4 4 0 0 0 0 0
885 .. . 15051-04 Kuchakova, T. A. 6507960859 1 0 0 0 0 0 0
886 - .. - 1 . - 16038-01 Kuchuk-Iatsenko, S. V. 57126414400 1 1 0 0 0 1 0
887 .. . 16052-02 Levada, G. I. 25422330600 6 5 0 0 0 0 0
888 .. . (0,5) 16052-03 Len, Yu A. 55647898400 2 2 0 0 0 1 0
889 ˳ . .
Linder, Ya N. 54881933000 1 1 0 0 0 0 0
890 .. . 16015-02 Loseva, M. V. 7006510906 2 0 0 0 0 0 0
891 .. .
Mazur, Iryna 56504993300 1 1 0 0 1 0 0
892 ..
Makarenko, O. V. 56487750500 2 2 0 0 1 1 0
893 .. - 1 . - 16038-02 Makogin, Vitalii 56607261400 2 2 0 0 0 2 0
894 ..
Makushenko, I. A. 16745209500 1 1 0 0 0 0 0
895 .. . (0,75) 16052-02 Maruschak, I. S. 36701732000 3 3 0 0 0 1 0
896 ..
Maslov, A. O. 36176079000 4 2 0 0 0 0 0
897 .. ... 16051-01 Melnichenko, L. Yu 6602325143 4 3 0 0 2 0 0
898 ̳ .. -
Mitin, D. Yu 57039995500 1 1 0 0 0 1 0
899 .. . 16023-02
Mozgova, A. M.
57003489300 1 0 0 0 0 1 0
900 곺 .. 㳿
Mokienko, V. 56358909600 1 1 0 0 0 0 0
901 .. .. 㳿 16049-01 Morozenko, V. R. 6603284137 1 0 0 0 0 0 0
902 .. -
Moseenkov, Yu B. 6505947918 2 0 0 0 0 0 0
903 ..
Motuzenko, Olena 56586017000 1 0 0 0 0 0 0
904 ..
Matvienko, T. O. 35759196800 1 0 0 0 0 0 0
905 .. - 㳿
Myakushko, S. A. 6504610730 2 2 0 0 0 0 0
906 .. ... 16015-02 Nazaraga, I. M. 55368157400 1 1 0 0 0 0 0
907 .. -
Nazarenko, N. A. 57083783200 1 0 0 0 0 0 0
908 ..
Naumenkova, Svitlana V. 56835691100 1 1 0 0 0 1 0
909 ..
Naumova, Dina 55073638800 2 2 0 0 1 0 0
910 .. . 16051-01 Nedbaeva, L. V. 57189571726 1 0 0 0 0 0 0
911 .. . (0,5) 16037-01 Nedel'ko, I. N. 6506561547 2 2 0 0 0 0 0
912 㳺 .. 㳿
Ogienko, O. S. 56764509100 1 1 0 0 0 1 0
913 .. 㳿
Onyshchuk, V. I. 56084529900 3 3 0 0 0 1 0
914 .. 㳿 16049-02 Onyshchuk, I. I. 55544244300 4 4 0 0 0 1 0
915 ..
Palamarchuk, L. V. 6602952085 1 0 0 0 0 0 0
916 .. . 16015-02 Pashko, A. A. 6508147258 2 2 0 0 0 0 0
917 ..
Petlenko, Julia V. 56437741700 1 1 0 0 1 0 0
918 .. ... 㳿 16049-02 Petruniak, V. D. 56258341000 4 4 0 0 1 0 0
919 .. - 㳿
Podobaylo, A. V. 12645626500 1 0 0 0 0 0 0
920 .. . - 㳿 16036-06 Preobrazhenska, Tamara 55203647500 1 1 0 0 0 0 0
921 .. .. - 㳿
Prybytko, Iryna 55831518100 1 1 0 0 0 0 0
922 .. . - 㳿 16036-01 Pronina, O. V. 54891873900 1 1 0 0 0 0 0
923 .. - 㳿
Protsenko, Yu V. 56205899300 1 1 0 0 1 0 0
924 .. . - 㳿 16036-01 Putnikov, A. 57191337106 1 0 0 0 0 0 0
925 .. .- - 16038-03 Puchko, N. P. 56397018000 1 1 0 0 0 0 0
926 .. ... - 16038-02 Ragulina, Olena 56458863000 1 1 0 0 0 1 0
927 ..
Rak, Roman V. 56446662100 1 1 0 0 1 0 0
928 .. ... - 㳿 16036-01 Reshetnik, I. M. 6603270159 5 2 0 0 0 0 0
929 ..
Ryzhenko, A. I. 24426092500 3 1 0 0 0 0 0
930 .. - 㳿

Romanenko, P. A.
35756184000 2 2 0 0 0 1 0
931 ..
Sagaydack, Julia 55945489500 1 1 0 0 0 0 0
932 ..
Sazhenyuk, V. S. 24446462200 2 0 0 0 0 0 0
933 .. ... - 16038-03 Samoylenko, Yuliya Ivanivna 55383175800 2 2 0 0 1 0 0
934 .. ... - 㳿 16036-03 Svietlova, N. B. 36992473700 3 3 0 0 0 0 0
935 .. . - 㳿
Serebryakov, Valentin V. 7006240954 4 2 0 0 0 0 0
936 Ѻ .. . 16051-05 Sedov, Yu A. 8317010100 3 3 0 0 0 0 0
937 ..
Sophishchenko, I. Y. 55428106100
1 1 0 0 0 0 0
938 ..
Stavrovskii, A. B. 6504732623 4 0 0 0 0 0 0
939 .. . 16015-03 Stelya, O. B. 6504035595 5 1 0 0 0 0 0
940 .. .. - 㳿 16036-03 Storozhenko, V. O. 55058816600 1 1 0 0 0 0 0
941 .. .. 㳿 16049-01 Tymchenko, Yu A. 56218201000 1 1 0 0 1 0 0
942 .. 㳿
Tyshchenko, A. P. 50961663200 7 6 0 0 1 0 0
943 ҳ .. 㳿
Tishaev, I. V. 56085672800 5 5 0 0 0 0 0
944 .. ... 㳿 .. 14049-01 Tolstoy, M. I. 56481392800 2 1 0 0 0 0 0
945 .. 㳿
Traverse, Tatyana 56532143600 3 3 0 0 0 3 0
946 ..
Trygub, O. V. 36069878900 2 0 0 0 0 0 0
947 ..
Trokhimchuk, Rostislav N. 6505545823 1 1 0 0 0 0 0
948 .. . (0,5) / 16037-03 Fedorenko, G. V. 56950476700 1 1 0 0 0 1 0
949 ..
Fedorenko, I. K. 16487238200 2 0 0 0 0 0 0
950 ..
Kharchenko, I. I. 7004047947 1 0 0 0 0 0 0
951 ճ .. . - 㳿 16036-06 Khil'ko, T. D. 12765749100 2 0 0 0 0 0 0
952 .. ... 㳿 16049-02 Khomenko, R. V. 56086487700 6 6 0 0 0 1 0
953 .. . - 㳿 16036-05 Tsyvinska, S. M. 57032668500 1 0 0 0 0 0 0
954 .. -
Tsyganivska, I. N. 24449536100 1 1 0 0 0 0 0
955 ..
Cheberyako, Oksana 56074920300 1 1 0 0 0 0 0
956 ..
Chentsov, A. I. 12039235300 2 1 0 0 0 0 0
957 ..
Chernyak, Yevgen 56497695500 1 1 0 0 0 0 0
958 ..
Chechel'nitskii, A. A.,
Chechelnitskij, A. A.
6504132940 16427449500 3 1 0 0 0 0 0
959 .. ... 㳿 14049-01 Shabatura, O. V. 36635167700 6 5 0 0 0 3 0
960 .. 㳿
Shevchuk, V. V. 35748173900 5 4 0 0 0 0 0
961 .. - 㳿
Shelyuk, O. V. 36100863300 6 1 0 0 0 0 0
962 ..
Shestakov, S. S. 16431254900 2 2 0 0 0 0 0
963 ..
Shkilniak, Oksana 57190873266 1 0 0 0 0 0 0
964 ..
Shkilniak, Stepan, 36646762300 5 2 0 0 0 0 0
965 .. ... - 16038-01 Shklyar, T. B. 53986642200 2 2 0 0 0 0 0
966 ..
Yukhymenko, N. 25925642700 1 1 0 0 0 0 0
967 .. . - 16051-01 Yablochkov, S. M. 6507785726 7 2 0 0 0 0 0
968 ..
Yakymiv, R. Ya 55801180400 2 2 0 0 0 0 0
969 .. . / 16051-02 Iakovyshen, R. S. 56366030500 1 0 0 0 1 0 0
970 .. .. - 㳿 16036-06 Yakubtsova, Irina 55203647300 1 1 0 0 0 0 0
971 .. ... - 16038-03 Yarovoy, Leonid K. 7801526843 2 1 0 0 0 0 0

11.01.2024

䳿 . ...
16.12.2023
!
- ...
27.11.2023
APS 2024
2015 (American Physical Society, APS) ̳ (Forum on International Physics, FIP) (DS), ... ...
23.11.2023
³
̳ ³ .
...
01.11.2023
'
' 14-24 2023 ' . ...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 2023 Swedish Institute SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. ...
䳿