Фізика рідин та фазових перетворень

1. Назва наукової школи: «Фізика рідин та рідинних систем».

2. Дійсний науковий керівник школи: академік НАН України Л.А. Булавін.

3. Дата і місце заснування: 1952 р., на базі кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Засновники наукової школи: О.З. Голик, доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1951 – 1955 р.р.), декан фізичного факультету (1958 – 1962 р.р.), завідувач кафедри молекулярної фізики (1952 – 1978 р.р.), Заслужений діяч науки УРСР (1966).

5. Науковий потенціал (не менше 5 докторів наук, не менше 10 кандидатів наук (штатні працівники університету або сумісники на 01.09.2013 р.).

№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата народження

Науковий

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Булавін

Леонід

Анатолійович

18.08.1945

д.ф.-м.н.

професор,

академік НАНУ

зав. кафедри

2.

Забашта

Юрій Федосійович

21.02.1937

д.ф.-м.н.

професор

професор

3.

Сисоєв

Володимир

Михайлович

04.03.1948

д.ф.-м.н.

професор

професор

4.

Чалий

Олександр

Васильович

17.10.1938

д.ф.-м.н.

професор

професор

5.

Лебовка

Микола

Іванович

15.05.1954

д.ф.-м.н.

професор

професор

6.

Клепко

Валерій Володимирович

01.01.1963

д.ф.-м.н.

професор

професор

7.

Гаврюшенко

Дмитро Анатолійович

24.06.1971

д.ф.-м.н.

доцент

професор

8.

Альохін

Олександр

Давидович

16.10.1938

д.ф.-м.н.

професор

провідний науковий співробітник

9.

Атамась

Наталія

Олексіївна

09.09.1967

д.ф.-м.н.

с.н.с.

провідний науковий співробітник

10.

Вербінська

Галина

Миколаївна

06.06.1964

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

11.

Григор’єв

Андрій Миколайович

11.02.1973

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

12.

Мороз

Костянтин

Олександрович

07.10.1975

к.ф.-м.н.

-

доцент

13.

Сенчуров

Сергій

Павлович

14.10.1976

к.ф.-м.н.

-

доцент

14.

Лазаренко

Максим

Михайлович

05.05.1980

к.ф.-м.н.

-

асистент

15.

Ніколаєнко

Тимофій

Юрійович

04.11.1987

к.ф.-м.н.

-

асистент

16.

Алексєєв Олександр Миколайович

18.08.1949

к.ф.-м.н.

с.н.с.

зав. НДЛ

17.

Свечнікова Оксана Сергіївна

31.03.1958

к.ф.-м.н.

-

старший науковий співробітник

18.

Бардик

Віталій Юрійович

16.10.1968

к.ф.-м.н.

-

старший науковий співробітник

19.

Рудніков

Євген Григорович

15.11.1967

к.ф.-м.н.

-

старший науковий співробітник

20.

Вергун

Лєна

Юріївна

07.03.1973

к.ф.-м.н.

-

науковий співробітник

21.

Ковальчук

Валерій

Інокентійович

14.08.1964

к.ф.-м.н.

-

науковий співробітник

22.

Остапчук

Юрій

Леонідович

11.01.1975

к.ф.-м.н.

-

науковий співробітник

23.

Черевко

Костянтин

Володимирович

31.07.1981

к.ф.-м.н.

-

науковий співробітник

24.

Загородня

Ольга Анатоліївна

21.08.1974

к.ф.-м.н.

-

молодший

науковий співробітник

25.

Кизима

Олена

Анатоліївна

27.02.1983

к.ф.-м.н.

-

молодший

науковий співробітник

26.

Петренко

Віктор

Іванович

14.05.1983

к.ф.-м.н.

-

молодший

науковий співробітник

27.

Королович

Володимир Феліксович

11.03.1985

к.ф.-м.н.

-

Інженер

1 категорії

28.

Британ

Андрій

Васильович

08.03.1986

к.ф.-м.н.

-

Інженер

1 категорії

29.

Ткачов

Сергій

Юрійович

10.03.1986

к.ф.-м.н.

-

Інженер

1 категорії

30.

Шейко

Наталія

Леонідівна

12.05.1983

к.ф.-м.н.

-

Інженер

2 категорії

31.

Каспрова

Анастасія

Володимирівна

21.11.1986

к.ф.-м.н.

-

Інженер

2 категорії

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи –

наукова школа «Фізика рідин та рідинних систем» є школою фундаментально-наукового спрямування. У діяльності школи беруть участь 13 викладачів, 18 наукових співробітників та інженерів, що виконують науково-технічні розробки. У 1952 р. ректором КДУ ім. Т.Г.Шевченка, доктором фізико-математичних наук, професором Голіком О.З. було створено на фізичному факультеті кафедру молекулярної фізики, на базі якої сформувалась, виросла і зміцніла школа з фізики рідин та рідинних систем, що успадковує кращі надбання наукової школи з фізики рідин та фазових перетворень.

Під керівництвом Голіка О.З. та за безпосередньої його участі було сформовано такі основні наукові напрями:

· рентгенографічне дослідження структури рідин та рідких розчинів;

· дослідження теплофізичних та кінетичних властивостей рідин та рідких розчинів у широкому інтервалі температур, тисків та частот деформації;

· дослідження фазових перетворень рідина-пара (критичні явища, випаровування, конденсація).

У 1958 р. на кафедрі молекулярної фізики було організовано проблемну лабораторію з фізики аерозолів. Для вирішення ряду важливих завдань фундаментального та прикладного характеру було створено групу, а в 1992 р. НДЛ "Фізика полімерів".

З часом коло досліджень розширювалось. Зокрема, слід відзначити початок використання повільних нейтронів для дослідження властивостей рідин. Цей напрям дослідження виявився досить плідним, свідченням чого став захист кандидатських та докторських дисертацій, написання наукових статей, монографій та підручників.

З 1978 до 1989 р. кафедру молекулярної фізики очолював учень Голіка О.З. професор Шиманський Ю.І. З 1989 р. кафедру і школу очолює вихованець кафедри, професор Булавін Л.А. В той час основними науковими напрями школи були:

· оптичні та нейтронні дослідження фазових переходів і критичних явищ у рідинах, їх розчинах та у гетерогенних системах;

· дослідження рівняння стану широкого класу рідинних систем методом PVT вимірювань, акустичними та реологічними методами;

· дослідження рівноважних та кінетичних властивостей біологічних систем, структурно-динамічних властивостей характерних об'єктів рідинного середовища людини методами акустичної та оптичної спектроскопії, а також термодинамічними методами.

З часом сформувалися нові напрями перспективних наукових досліджень, а саме:

· властивості рідин у малих об'ємах; нейтронні дослідження золь-гель переходів та структури біологічних мембран (разом з ІХВС НАН України, ІЯД НАН України та ОІЯД (м. Дубна, Росія));

· вплив хімічно активних речовин на перебіг процесу випаровування та конденсації крапель;

· поширення електромагнітного випромінювання, нейтронів та акустичних хвиль у просторово-неоднорідних, а також змінних у часі системах (дисперсних, аеродисперсних, фрактальних тощо);

· дослідження фізичних властивостей композитних полімерів.

Напрацювання вихованців школи: запропонована класифікація рідкого стану речовини, що заснована на основних принципах побудови рідин та рідинних систем, яка отримала широке визнання у світі. За цією класифікацією поведінка квантових рідин може бути передбачена на основі фізичних законів, які характерні для класичних рідин. Це надає можливість вивчати фазові переходи в ядерної матерії за допомогою досліджень фазових переходів в класичних рідинах. Такий підхід дозволяє вивчити рівняння стану нейтронних зірок, що на сьогодні неможливо за допомогою інших засобів. З іншого боку, знання фізичних процесів, які відбуваються на різних рівнях самоорганізації людського організму (молекулярного, клітинного, субклітинного, рівнів органів та системи органів) дозволяє діагностувати стан людського організму. В цій системі первинним рівнем самоорганізації є молекулярний рівень, який дозволяє поєднати фізичні процеси в неживій природі з фізичними процесами, які відбуваються в людському організмі.

Метою наукових досліджень школи є одержання за допомогою сучасних експериментальних методів нових знань про структуру, рівноважні та кінетичні властивості рідин та рідинних систем з метою визначення фізичних механізмів, які лежать в основі новітніх технологій із використанням рідинних систем, що включають нанооб’єкти (фулерени, нанотрубки, лапоніти); магнітних рідинних систем; біологічних мембран, зокрема: умови кластероутворення і агрегації в рідинних системах, зв’язок структури із молекулярною рухливістю, поведінка рідинних систем в околі критичної точки, особливості наноструктурної самоорганізації та інш., необхідних для вдосконалення відомих та створення нових технологій; перевірка гіпотез, теорій, що стосуються фізичних властивостей рідинних систем в околі критичної точки та характеру структурних перебудов в конденсованих системах під дією зовнішніх факторів: хімічної дії, радіаційного опромінення, електромагнітних та механічних полів тощо; а також застосування отриманих знань для вдосконалення відомих та створення нових технологій.

Сучасні основні напрями наукових досліджень школи.

· Дослідження структури і фізичних властивостей рідин та рідинних систем у широких інтервалах зміни температур, тисків та частот зовнішніх полів.

· Дослідження процесів агрегації, термодинамічних та кінетичних властивостей нанорозмірних рідинних систем методами квазіпружного розсіяння нейтронів, малокутового розсіяння нейтронів, оптичної спектроскопії та експериментальної термодинаміки.

· Дослідження особливостей структури магнітних рідинних систем методами нейтронної рефрактометрії та малокутового розсіяння нейтронів, а також впливу тиску на їх теплофізичні властивості.

· Закономірності фазових перетворень в рідинах та рідинних системах; критичні та суперкритичні явища в цих об’єктах, фазові переходи в квантових рідинах, що складають ядерну матерію.

· Релаксаційні процеси в олігомерах, полімерах та полімерних композитах, зокрема, утворених за допомогою наночастинок (фулеренів, нанотрубок, лапонітів); їх пружні, калоричні, діелектричні властивості.

· Фізичні властивості медико-біологічних систем, вплив зовнішніх факторів на фізичні процеси в біологічних об’єктах, фазові переходи та процеси самоорганізації в біологічних об’єктах на різних рівнях організації їх структури.

Результати досліджень членів школи видаються у фахових наукових виданнях, за час існування школи опубліковано більше півтори тисячі статей. Зокрема, за останні п’ять років (2008 – 2012 р.р.) у міжнародних журналах, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus та інші) надруковано більше 150 статей, у вітчизняних виданнях (із переліку МОН України) біля 200 статей; отримано 7 патентів.

Щороку школа випускає: біля 20 студентів, 5 аспірантів, 1 докторанта.

Кількість захищених дисертацій – члени школи захистили 38 докторських дисертацій. Зокрема, тільки за останні п’ять років 5 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

7. Місце у світовій науці. Міжнародні зв’язки.

Високий рівень наукових результатів забезпечується високою кваліфікацією вихованців школи, які проводять спільні наукові дослідження з науковцями визнаних у світі наукових центрів, зокрема:

· Об’єднаний Інститут ядерних досліджень (ОІЯД), м. Дубна, Росія, – за допомогою сучасних методів дослідження (а саме: малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінювання) м’якої речовини досліджена структура магнітних рідинних систем та рідинних сумішей нанооб’єктів (нанотрубок, фулеренів); визначена фрактальна розмірність рідинних систем за умови різних температур та тисків.

· В Інституті Шарля Садрона (CNRS, Франція) та Страсбурзькому університеті (Франція) – на молекулярному рівні вивчені фізичні властивості макромолекул, в тому числі, біологічних макромолекул, зокрема ДНК.

· В Окріджській національній лабораторії (США) за допомогою квазіпружного розсіяння нейтронів досліджені процеси дифузії в м’якій матерії, в тому числі, поблизу точок фазових переходів.

· В Лабораторії іонних рідин (Белфаст, Великобританія) досліджені можливості використання іонних рідин в нафтохімічній промисловості (екстракція вуглеводнів) та у медицині із використанням комп’ютерного моделювання.

· В Інституті фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів), Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України (м. Київ), Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ) та в Інституті низьких температур НАН України (м. Харків) теоретично та експериментально досліджені фазові переходи в рідинних системах, в тому числі і в квантових.

Вихованці школи мають публікації в світових фахових виданнях з високим імпакт-фактором, є організаторами міжнародних конференцій за тематикою школи, зокрема проведено 5 та готується 6 конференція з проблем фізики рідин «Physics of Liquid Matter. Modern Problems (PLMMP)», 9th International IUPAC Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates (POLYSOLVAT-9) та інші.

Затверджено Вченою радою фізичного факультету «16»вересня 2013р.

Декан фізичного факультету М.В.Макарець

Повернутися до списку

Анонс подій

07.06.2024
МОН оголосило конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році за новим механізмом.
детальніше...
08.05.2024
МОН і ДНТБ запрошують на англомовний онлайн-курс від Research4Life
П'ятитижневий англомовний онлайн-курс з наукової комунікації, інформаційної грамотності та використання порталу Research4Life стартує 27 травня 2024 року. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України запрошують науковців, викладачів та студентів взяти... детальніше...
06.05.2024
Лауреати премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2024 році
детальніше...
24.04.2024
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. детальніше...
08.04.2024
Конкурс на здобуття національної премії України імені Бориса Патона та премій Президента України для молодих вчених у 2024 році
http://www.kdpu-nt.gov.ua/ детальніше...
04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
Всі події