Міжнародні інформаційні відносини та інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики

1. Назва наукової школи: «Міжнародні інформаційні відносини та інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики».

2. Дійсний науковий керівник школи: професор М.М. Рижков.

3. Дата і місце заснування: заснована 1993 р. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Засновники наукової школи: професори В.П. Гондюл, Є.А. Макаренко, Г.Г. Почепцов.

5. Науковий потенціал (не менше 5 докторів наук, не менше 10 кандидатів наук (штатні працівники університету або сумісники на 01.09.2013 р.).

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата

народження

Науковий

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Рижков

Микола Миколайович

28.08.1960

д.політ.н.

професор

професор

2.

Макаренко Євгенія Анатоліївна

03.12.1943

д.політ.н.

професор

професор

3.

Ожеван Микола Андрійович

11.10.1947

д.філос.н.

професор

професор

4.

Романенко Юрій Вікторович

17.01.1974

д.соц.н.

доцент

професор

5.

Даниленко Сергій

Іванович

21.10.1966

д.політ.н.

доцент

доцент

6.

Андрєєва

Ольга Миколаївна

24.09.1976

д.політ.н.

доцент

доцент

7.

Валевська

Інна Анатоліївна

16.04.1966

к.філос.н.

доцент

доцент

8.

Бєлоусова Наталія Борисівна

16.09.1974

к.політ.н.

доцент

доцент

9.

Добржанська Олена Леонідівна

24.09.1969

к.політ.н.

доцент

доцент

10.

Шевченко Олена Володимирівна

17.04.1975

к.політ.н.

доцент

доцент

11.

Кучмій

Олена

Петрівна

24.10.1975

к.політ.н.

доцент

доцент

12.

Панченко Жанна Олегівна

06.10.1981

к.політ.н.

доцент

доцент

13.

Запорожець Оксана

Юріївна

19.08.1980

к.політ.н.

доцент

доцент

14.

Піпченко Наталія Олександрівна

14.08.1979

к.політ.н.

-

доцент

15.

Фролова Оксана Миколаївна

24.03.1978

к.політ.н.

-

доцент

16.

Мельничук Наталія Борисівна

12.08.1973

к.політ.н.

-

асистент

17.

Литвиненко Наталія Павлівна

30.03.1956

к.е.н.

доцент

доцент

18.

Матвєєв Володимир Володимирович

06.12.1957

к.т.н.

доцент

доцент

19.

Чичкань

Іван Васильович

14.09.1952

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

20.

Яковець Анатолій Володимирович

25.05.1966

к.філол.н.

доцент

доцент

21.

Піскорська Галина Андріївна

01.08.1956

к.і.н.

доцент

старший науковий співробітник

22.

Кост

Ірина Анатоліївна

29.12.1980

к.політ.н.

н.c.

науковий співробітник

23.

Хлистун

Ганна

Юріївна

26.07.1979

к.політ.н.

м.н.с.

молодщий науковий співробітник

24.

Смирнова Олена Вікторівна

19.09.1981

к.політ.н.

м.н.с.

молодщий науковий співробітник

25.

Ржевська

Ніна

Федорівна

08.04.1964

к.політ.н.

-

докторант

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи:

Наукова школа є провідним в Україні центром розробки та впровадження науково-методичних підходів до вивчення та аналізу міжнародних інформаційних відносин, інформаційно-аналітичного та комунікативного забезпечення зовнішньої політики та процесів розвитку глобального інформаційного суспільства. За напрямами досліджень наукової школи захищено 9 докторських та понад 60 кандидатських дисертацій.

Основними науковими напрямами, що склалися в рамках наукової школи, є дослідження процесів глобального розвитку за проблематикою інформаційного суспільства, дослідження проблем міжнародної інформаційної безпеки, вивчення європейської інформаційної політики та європейського інформаційного суспільства в умовах інтеграційних процесів в Європі, дослідження інформаційно-аналітичного та комунікативного забезпечення національних інтересів на міжнародній арені, дослідження іміджевого позиціювання України у системі міжнародних відносин.

Результатами фундаментальних досліджень представників наукової школи стали інноваційні розробки моделей прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах та моделей забезпечення інформаційної безпеки держави, комплексний аналіз міжнародної інформаційної політики країн світу, використання зовнішньополітичних комунікативних технологій у політичних процесах на глобальному, регіональному та національному рівнях.

Значний внесок було зроблено у дослідження проблем розвитку інформаційного суспільства в умовах європейської інтеграції, а також новітніх тенденцій у царині міжнародної інформаційної безпеки та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин.

Представниками наукової школи видано численні монографії та наукові публікації, зокрема: Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози /Гондюл В.П., Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Рижков М.М. – К., 2006, Почепцов Г.Г. Имиджелогия: теория и практика. – К., 1998, Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. – К., 1996, Почепцов Г.Г. Информационные войны. – К., 2000, Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини. – К., 2002, Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – К., 2001, Рижков М.М. «Grand strategies»: актуалізація американського досвіду стратегічного планування. – К., 2006, Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією. – К., 2009, Даниленко С.І. Громадський вимір комунікаційної революції: модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж. – К., 2010, Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі. – К., 2004, Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та операції – К., 2002, Романенко Ю. В. Смислопродукування в соціальних системах. – К., 2006, Інформаційна політика України: європейський контекст./ Губерський Л.В., Камінський Є.Є., Макаренко Є.А. та ін. – К., 2007, Європейські комунікації /Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Рижков М.М. та ін. – К., 2007, Аналітика, експертиза, прогнозування / Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Рижков М.М. та ін. – К., 2003, Інноваційна дипломатія ХХІ століття. – К., 2012, США і світ ХХІ століття. – К., 2013, Запорожець О.Ю. Кризовий комунікативний менеджмент. – К., 2006, Кучмій О.П. Міжкультурне співробітництво в системі міжнародних відносин. – К., 2006, Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи / за ред. Л.В Губерського. – К., 2007, Фролова О.М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір. – К., 2003.

Результати досліджень наукової школи було впроваджено в інноваційні підручники та навчальні посібники за напрямом підготовки «Міжнародна інформація». Значні наукові здобутки наукової школи підготовлено до розгляду Комітетом з державних премій у галузі науки і техніки 2014 року за цикл монографій та підручників.

У рамках циклу здійснено розробку нових теоретичних та науково-методичних підходів до вивчення проблем міжнародних інформаційних відносин, інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики на глобальному, регіональному та національному рівнях, іміджевого позиціонування України в світі.

Серед інноваційних підручників і посібників, виданих представниками наукової школи, варто відзначити такі: Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація»: підручник / Гондюл В.П., Рижков М.М., Андрєєва О.М. – К., 2009, Інформаційні ресурси державної ідентичності : навч. посібник / Рижков М.М., Добржанська О.Л., Литвиненко Н.П., Панченко Ж.О. – К., 2011, Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах: Підручник /Рижков М.М., Бєлоусова Н. Б. – К., 2009, Віртуальна дипломатія в міжнародних відносинах: Посібник /Макаренко Є.А., Піпченко Н.О. – К., 2008, Віртуальна дипломатія: Підручник з грифом МОН України/ Макаренко Є.А.,Піпченко Н.О. – К., 2010, PR: теорія і практика /Шевченко О.В., Яковець А.В. – К., 2011, Зовнішньополітичні комунікативні технології: Підручник/ Рижков М.М., Макаренко Є.А., Шевченко О.В. та ін . – К., 2013, Запорожець О.Ю. Кризові комунікації у міжнародних відносинах. – К., 2009, Інформаційне суспільство: Антологія /Рижков М.М., Піскорська Г.А. та ін. – К., 2007.

Загалом же лише у 2005-2013 роках викладачі кафедри видали 7 підручників і посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 7 – без грифу, а також написали, або взяли участь у написані 21 монографій.

7. Місце наукової школи у світовій науці:

Представники наукової школи беруть активну участь у міжнародному науковому співробітництві, взаємодії з іншими світовими науковими школами, є співавторами у колективних монографіях, які видані в Болгарії, Польщі, Росії, Туреччині, Узбекістані та інших країнах, зокрема: Гондюл В.П., Рыжков Н.Н. Информационно-аналитично осигуряване на международните отношения. – София, 1998, Makarenko E., Piskorska G. Bezpieczenstwo narodowe Ukrainy: wspolczesne wyzwania i zagrozenia dla suwerennosci panstwa // Polityka bezpieczenstwa narodowego panstw obszaru WNP. Wybrane problemy / pod. red. Walentego Baluka. – Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, Макаренко Є.А., Рижков М.М., Піскорська Г.А. Україна і Польща в процесах євроінтеграції: аналіз проблем та перспектив // Stosunki polsko-ukrainskie: wojna i wspolczesnosc// Torun, Wydawnictwo Adam Marszalek, 2008. – c. 176-189, Макаренко Є.А., Рижков М.М. Тенденції інформаційної політики України у сучасній перспективі // Torunskie studia miedzynarodowe, № 1(2), 2009 // Torun, Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikolaja Kopernika – с.133- 145, Рижков М.М. Демократизація засобів масової інформації в сучасному світі // Uzbekistan Today. – August, 2011.

Щорічно проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем міжнародних інформаційних відносин та інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики із залученням провідних зарубіжних та вітчизняних науковців. Важливими міжнародними науковими форумами стали щорічні конференції «Міжнароднf інформаційна безпека», «Американістика у сучасному науковому дискурсі України», «Міжнародні комунікації та комунікативні технології», «Основні міжнародні проблеми сучасності» під егідою Міжнародної платформа «ДА» (Діалог Європа-Азія)

Результати роботи наукової школи регулярно представляються на розсуд світової наукової громадськості через участь у міжнародних конференціях, читання лекцій та стажування у зарубіжних наукових та навчальних закладах, зокрема: Йоркському університеті (Канада), Академії ім. Платона (Болгарія), університеті Оснабрюк (ФРН), університеті Халла (Велика Британія), Московському державному інституті міжнародних відносин (Росія), Інституті міжнародних відносин Вроцлавського університету (Польща), Братиславському університеті (Словаччина), Вищій економічній школі ( Чехія), ІНІОН РАН (Росія), Вітебському та Брестському університеті (Білорусь), Університеті ім. Хасана ІІ (Касабланка, Марокко) тощо.

Затверджено вченою радою факультету (інституту) «24» вересня 2013р.

Директор

Інституту міжнародних відносин В.В. Копійка


Повернутися до списку

Анонс подій

11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
16.12.2023
Колектив авторів Університету здобув диплом І ступеня у номінації «Техніка зв’язку»!
Патент науковців КНУ імені Тараса Шевченка відзначений на конкурсі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України детальніше...
27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
Всі події