Наукова школа вітчизняного парламентаризму

1. Назва наукової школи:

 «Наукова школа вітчизняного парламентаризму»

2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: 

281 «Публічне управління та адміністрування»

052 «Політологія»

3. Загальні відомості про школу: 

3.1. Керівник (керівники) - прізвище, ім'я, по-батькові та місце роботи:

Керівник (керівники) - Гошовська Валентина Андріївна, д.політ.н., проф., DrHb, PrHb, в.о. завідувача кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка; підготувала 5 докторів і 7 кандидатів наук з державного управління, систематично бере участь у наукових конференціях університету, всеукраїнських і міжнародних, має публікації у виданнях, зареєстрованих у МОН України, міжнародних журналах, Заслужений працівник народної освіти України, народний  депутат України кількох скликань.

3.2. Кількісний склад наукової школи (осіб) – 73 особи.

3.3. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

1  академік НАПН України (державного статусу);

1 член-кореспондент НАН України (державного статусу)

23 доктори наук;

16 кандидатів наук

2 доктори філософії, з них 1 молодий вчений (до 35 років)

3.4. Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів:

1 докторанта

21 аспірантів

7 студентів, які продовжують навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, ННІ АУДС, кафедра парламентаризму

3.5. Характеристика наявної експериментальної бази:

- кафедра парламентаризму  

- Громадська організація «Академія Парламентаризму»

- Апарат Верховної Ради України

4. Наукові досягнення школи:

4.1. Найбільш вагомі результати: 

Запроваджено навчальну дисципліну «Парламентаризм» в обов’язковий блок дисциплін освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (магістр).

Відкрито освітньо–наукову програму «Парламентаризм і парламентська діяльність» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (магістр) в ННІ публічного управління та державної служби Університету (кафедра парламентаризму).

Розроблено програму навчальної дисципліни «Основи парламентаризму» для освітньо–наукової програми «Національна безпека» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр) в ННІ публічного управління та державної служби Університету (кафедра парламентаризму).

Розроблено навчальну, науково-методичну, наукову базу для викладання навчальних дисциплін за напрямом «Парламентаризм у публічному управлінні».

4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

4.2.1. Участь у дослідницьких програмах з актуальних наукових напрямів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України – 7:

1. “Теоретико-методологічні засади парламентаризму та парламентської діяльності” (номер державної реєстрації 0115U004064);

2. “Цінності, стандарти, компетентність в парламентській діяльності” (номер державної реєстрації 0116U002770);

3. “Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви, запобігання” (номер державної реєстрації 0117U002872);

4. “Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної моделі представницької влади у державотворчому процесі України” (номер державної реєстрації 0118U000638);

5. «Механізми запобігання політичній корупції в органах представницької влади України» (державний реєстраційний номер 0119U1015);

6. «Політична культура в забезпеченні єдності та консолідації українського суспільства» (номер державної реєстрації 0120U101662). 

7. «Особливості функціонування парламентської коаліції та опозиції: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії» (реєструється).

4.2.2. Наукові публікації (монографії, наукові статті, підручники тощо):

33 наукові статті у наукових виданнях, що включені до наукометричних базах Web of Science та Scopus, опублікованих за останні 5 років членами колективу дослідників у фахових виданнях України та у зарубіжних рецензованих виданнях, за науковим напрямом школи:

 1. Valentyna Goshovska, Lydiia Danylenko, Andrii Hachkov, Sergii Paladiiichuk, Volodymyr Dzeha. Problems of Applying Information Technologies in Public Governance . IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.8, August 2021. pp. 71 – 78. http://paper.ijcsns.org/07_book/202108/20210810.pdf (web of science).

 2. Valentyna Goshovska, Nataliia Balasynovuch, Liliia Hryhorovych, Volodymyr Goshovskyi, Lydiia Danylenko. Information and legal support for the implementation of a gender approach to public administration. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 (5) No.7, July 2021. pp. 150 – 158. ULR.: http://paper.ijcsns.org/07_book/202107/20210718.pdf

 3. Valentyna Goshovska, Lydiia Danylenko, Iryna Dudko, Liliia Makarenko, Nadiia Maksimentseva (2021). -  Formation of political leaders in countries of democratic transit: experience for Ukraine. Laplage em Revista, № 1-2, January - April 2021 pp. 322- 446. https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/754  (Web of science).

 4. Valentyna Goshovska, Volodymyr Goshovskyi, Liudmyla Dubchak .  (2020). The implementation of state policy of power cleaning in the conditions of political transformation: experience of ukraine and countries of central and eastern europe.    European journal of sustainable development. Volume 9, № 2, June 2020  (Web of science).

 5. Dubchak S., Goshovska V., Goshovskyi V., Svetlychny O., Gulac O. (2020) Legal regulation of ensuring nuclear safety and security in ukraine on the way to european integration.European Journal of Sustainable Development. Volume 9, № 1, pp. 406-422. URL: https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/issue/view/38 (Web of science).

 6. Olena Gulac, Valentyna Goshovska, Volodymyr Goshovskyі and Liudmyla Dubchak. New Approaches to Providing of Environmental Management in Ukraine on the Way to Euro Integration [Electronic resource] / В. С. Гошовський // European Journal of Sustainable Development. – 2019. – Vol.8, № 2. P. 46–55. – Access mode: https://www.ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/issue/view/34 (SCOPUS).

 7. Anatolii T. Komziuk, Dmytro M. Velichko, Volodymyr S. Goshovskyі, Valentyna A. Goshovska, Olena V. Klymenko. The rights of surgeons while working with hiv-infected patients in Ukraine [Electronic resource] / В. С. Гошовський // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – tom LXXII. – nr 2. – P. 279–283. – Access mode:: http://wl.medlist.org/archiwum/numer-2-2019/ (SCOPUS).

 8. Pukhkal O. "Decentralization as a basis for modernisation of public administration: European experience for Ukraine"  / Oleksandr Pukhkal, Valentyna Karlova, Ihor Reiterovych, and Ivan Tyutyunnik // International Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020, pp. 2991-3001. . (SCOPUS)   DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.364 

 9. Пояркова Т., Плотницька І. Еволюція патрон-клієнтських стосунків у СРСР. Ідеологія і політика. № 3(14). 2019. С. 11-20. URL : https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2020/03/UKR.-2019-3.-3.-Poiarkova-Plotnytska.pdf (Scopus). DOAJ (Directory of Open Access Journals, з 2015), SCOPUS (з 2016) та Index Copernicus (з 2017). -https://ideopol.org/?lang=uk

 10. Reiterovych I. "Decentralization as a basis for modernisation of public administration: European experience for Ukraine" / Oleksandr Pukhkal, Valentyna Karlova, Ihor Reiterovych, and Ivan Tyutyunnik // International Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020, pp. 2991-3001. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.364 (Scopus)

 11. Dzvinchuk D. I., Petrenko, V. P., Orliv M. S, Molodtsov O. V. Three-dimensional model of the institutional matrix as a methodological tool for designing institutional changes. Revista Galega De Economía. 2020. 29 (1). P. 1–15. (Scopus).

 12. Dzvinchuk D., Petrenko V., Orliv M., Mazak A., Ozminska I. Targeted change in the mentality of communities through transformative adult learning. Advanced Education. 2020. № 16. P 9-17. (Web of Science).

 13. Dzvinchuk D., Orliv M., Janiunaite B., Petrenko V. Creating innovative design labs for the public sector: A case for institutional capacity building in the regions of Ukraine. Problems and Perspectives in Management.  2021. №19(2). Р. 320-332. (Scopus).

 14. Orliv M., Janiūnaitė B., Goshovska V., Daugėlienė R. Assessment and development of public servants using the design thinking methodology for the reforms and innovations introduction. European Integration Studies. 2021. №15.  Р. 34-46. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.eis.1.15.29114 (Web of Science)

 15. Valeriia GOLUB, Volodimir Kozakov.  Socio-Ecological Effect of Public Management of Green Development in the Context of the Philosophy of Modern Ecology./ Myroslav KRYSHTANOVYCH, // DOI: https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.493,  WISDOM 3(19), 2021, 2021-09-25 (Scopus).

 16. Valeriia Golub, Volodimir Kozakov, Myroslav Kryshtanovych. Socio-Ecological Effect of Public Management of Green Development in the Context of the Philosophy of Modern Ecology.// DOI: https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.493,  WISDOM 3(19), 2021, 2021-09-25 (Scopus)

 17. Valeriia V. Golub, Anatoliu S. Sitsinskiy, Igor L. Hasiuk, Andrey I. Semenchenko, Dmytro V. Dubov.  Security and efficiency of public administration of the socio-humanitarian sector of Ukraine// Security and efficiency of public administration of the socio-humanitarian sector of Ukraine. “RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA” 2 suppl./2020, Р.205 -219.- DOI: 10.3280/RISS2020-002-S1015 (Scopus)

 18. Golub V, Kоzakov, V., Kovalenko, N., Kozyrieva, N., Shchur, N., Shoiko. Adoptation of the Public Administration to Global Risks // Journal of management Information and Decision Sciences, 2021,  24(2), Р.1-8 // URL:1532-5806-24-2-243 (Scopus)

 19. Valeriia Golub, Igor Shpektorenko Volodymyr Kozakov, Roman Leliuk, Iryna Chumak, Mykhaylo Nagornyak. Reforming and modernizing the public service of ukraine under european standards management of personnel policy // ad alta: journal of interdisciplinary research pecial issue no.: 11/01/xvii. (vol. 11, issue 1, special issue xvii., 2021 р. 17-22 ) (web of science)

 20. Petro V. Vorona, Milana V. Pakhomova, Yana V. Kachan, Kateryna S.Mishchenko, and Valentyna A. Zozulia. Proposals on Improvement of System of Local Elections by Open Party Lists. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Spring 2019 Volume X, Issue 1(39). Р. 395-401. SSN: 2068-696X Journal’s DOI: https://doi.org/10.14505/jarle. (Scopus).

 21. Dubych, K., Vorona, P., Danylyk, K.  / Dubych, Vorona, Danyluk // 32nd IBIMA Conference: 15-16 November 2018, Seville, Spain / ISBN: 978-0-9998551-1-9. (Scopus).

 22. Lytvynenko V., Savina N., Krejci J., Lopushynskyi I., Vorona, P. Dynamic bayesian network in the problem of localizing the narcotic substances distribution // Advances in inteligent Systems and Computing, 2020. (Scopus).

 23. Vorona, P. Lytvynenko, V., Lurie, I., Voronenko, M., Krejci, J. The use of Bayesian methods in the task of localizing the narcotic substances distribution. IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2019 – Proceedings. (Scopus).

 24. Gnatyuk, S., Aleksander, M., Vorona, P., Polishchuk, Y., Akhmetova, J. Network-centric approach tj destructive manipulative infiuence evaluation in social media // CEUP Workshop Proceedings, 2019. (Scopus).

 25. Maryna V. Shashyna, Oleh V. Zakharchenko, Oleksandr V. Darushyn, Zoriana M. Buryk, Maria I. Shpinkovska (2018). Agroindustrial Complex in the Eastern European Countries in the Context of Sustainable Development. The Journal of Social Sciences Research. Special Issue. 5, pp: 549-562.

 26. Popovych, V., Ragimov, F., Kornienko, V., Ivanova, I.B., Buryk Z. (2020) Development of social and communicative paradigm of public administration in the field of social networks International Journal of Data and Network Science, 2020, 4(3), pp. 319-328.

 27. Tetiana Popova, Mariana Iskiv, Viktoriia Zagurska-Antoniuk, Zoriana Buryk, Volodymyr Matsyk, Nataliia Terentieva The Application of Public-Private Partnership for the Purpose of Implementing State Policy in the Sphere of Health Care International Journal of Economics & Business Administration, Volume VIII, Issue 3, 128-138, 2020.

 28. Tetiana Popova, Mariana Iskiv, Viktoriia Zagurska-Antoniuk, Zoriana Buryk, Volodymyr Matsyk. The New Public Management paradigm as a further interaction of the public and private sectors. Друк. Revista San Gregorio, 1(42), 182-193. http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1552 http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1552 (Web of Science)

 29. Nelipa, D., Tsvykh, V., Zubchyk, O., Hrebonozhko, Y., Sutnuk G.P. The New Public Management paradigm as a further interaction of the public and private sectors. Revista San Gregorio, 1(42), 182-193. http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1552 http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1552 (Web of Science).

 30. Zubchyk, O., Boichenko, M., Levkulych V., Sutnuk G.P. New tendencies of sustainable development: providing personal security and quality of life as a new national security paradigm. The International Conference on Environmental and Energy Sustainabilities (ICEES 2021) «Developing Environmental and Energy Sustainability in the IR 4.0 Era»: Programme and Abstracts. – PPISHK, Indonesia in cooperation with PSAKU, Thailand. – Seoul, Republic of Korea,2021. – 44 p. – P.1-8. Pablished online: 24 June 2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127702003 (Scopus).

 31. Strikha, L., Mamontova, E., Vonsovych, S., Buryk, Z.,  Voropayeva T., Baranova, O. The modern experience of lobbying interests in Europe Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(8) https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8102676

 32. Aleinikova, O., Kravchenko, S., Hurochkina, V., Brechko, O., Buryk, Z. Project Management Technologies in Public Administration Journal of Management Information and Decision Sciences , 2020, 23(5), pp. 564–576

 33. Barzylovych, A., Oliinyk, Y., Kostitska, I., Shakhman, N., Buryk, Z.  Transformation of the social and medical spheres under the conditions of COVID-19 Systematic Reviews in Pharmacy, 2020, 11(11), pp. 1328–1337

4.2.3. Наявність 6-ти одноосібних чи колективних монографій за останні 5 років із зазначеного наукового напряму :

 1. Політична культура в забезпеченні єдності та консолідації українського суспільства: монографія /авт. кол.: В.А.Гошовська [та ін.]: за ред. В.А.Гошовської. Київ : НАДУ, 2021. 220 с.

 2. Механізми запобігання політичній корупції в органах представницької влади України: монографія /авт. кол.: В.А.Гошовська [та ін.]: за ред. В.А.Гошовської. Київ : НАДУ, 2021. 330 с.

 3. Орлів М.С. Підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади: механізми формування сучасної моделі: Монографія / М.С. Орлів. – Київ – Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2018. – 300с.

 4. Антонова О. Р. Взаємодія держави з громадськістю у формуванні та реалізації сімейної політики в Україні: монографія. Одеса.: “ПолиПринт”, 2018. – 372 с.

 5. Iнна Плотницька. Назви жіночого роду в управлінській сфері. В: Kobieta. W zwierciadle języka a kultury /Red. Alla Arkhanhelska a Miroslawa Hordy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego 2017. – C. 167-180. 

 6. Макаренко Л. Політична комунікація у демократичних процесах в Україні: монографія / Лілія Макаренко. – К.: Видавничий дім «Кий», 2017. – 324 с.

 7. Бурик З. М. Державне регулювання сталого розвитку України: теорія та практика [Текст] : монографія / З. М. Бурик. — Львів : Вид-во Простір-М, 2017. — 384 с.

4.2.4. Наявність 5 підручників:

 1. Основи вітчизняного парламентаризму : підр. для вищих навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. В.А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 408 с. – (Бібліотека магістра),

 2. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. В.А.Гошовської.  – К. : НАДУ, 2012. – Т.2. – 340 с. – (Бібліотека магістра),

 3. Елітознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. В.А.Гошовської.  – К. : НАДУ, 2013. – 288 с.,

 4. Гошовська В. А. Парламентаризм : підручник / В. А. Гошовська [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2016. – 672 с.

 5. Парламентаризм: підручник. 2-ге вид. , доп. й розшир./ В.А.Гошовська та ін. Київ: НАДУ, 2019. 704 с.

4.2.5. Наявність 9 навчальних посібників: 

 1. Політичне лідерство : навч. посіб. / за заг. ред  В.А.Гошовської, Л.А. Пашко. – К. : НАДУ, 2013. – 344 с.,

 2. Політична опозиція : навч. посіб. / за заг. ред  В.А.Гошовської, Ю.Г.Кальниша. – К.:  НАДУ, 2013. – 228 с.,

 3. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування: навч. посіб. /уклад. Гошовська В.А., Пашко Л.А. та ін. – К.: КІС, 2016. – 130 с. – [Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»],

 4. Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви, запобігання : навч. посіб. / заг. ред. проф. В.А. Гошовської / Авт. кол. – К., 2017. – 243 с. – Серія «Бібліотека народного депутата»,

 5. Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності : навч. посіб. / К. О. Ващенко, В. А. Гошовська, Л. А. Пашко [та ін.] ; за заг. ред. проф. В. А. Гошовської. – 2-ге вид., розшир. – Київ : НАДУ, 2018. – 176 с. – (Серія “Бібліотека народного депутата”).

 6. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посіб. / І. М. Плотницька. – 3-тє вид., переробл. й допов. – К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – 184 с.

 7. Плотницька І.М. Ділова українська мова : навч. посіб. / І. М. Плотницька. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2018. – 256 с.

 8. Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д.Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН). – К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – 136 с.

 9. Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д.Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН). – К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – 112 с.


4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років: розроблено освітньо–наукову програму «Парламентаризм і парламентська діяльність» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (магістр); навчальну дисципліну «Парламентаризм» для освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (магістр); навчальну дисципліну «Основи парламентаризму» для освітньо–наукової програми «Національна безпека» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр); забезпечено навчальну, науково-методичну, наукову базу для викладання навчальних дисциплін за напрямом «Парламентаризм у  публічному управлінні».

4.4. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та Інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років:

Лауреат щорічної премії Президента України “Українська книжка року” у 2018 році (Парламентаризм : підручник /за заг. ред. В.А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2016. 672 с.)

4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи, тощо, за останні 5 років):

1 відзнака Кабінету Міністрів України;

5 дипломів «Академіка» Громадської організації «Академія парламентаризму;

4 диплома «Професора» Громадської організації «Академія парламентаризму.

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років - 14:

- 4 доктора наук з державного управління (Орлів М.С., Ворона П.В., Оніщук С.А., Антонова О.Р.), 

- 8 кандидатів наук з державного управління (Поліщук І.В., Когутюк В.Ю, Антонова О.Р., Сторожев Р.І., Гандзюк А.М., Васильченко О.Ю., Твердохлєб М.Ю., Безрук В.М.), захищених за останні 5 років, підготовлених під керівництвом членів Наукової школи 

- 2 доктора філософії з публічного управління та адміністрування (Мельничук Т.П., Шишак А.О.).

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років – немає.

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років:

- монографій – 7

- підручників – 5

- навчальних посібників – 9

- словників – 5

- конспектів лекцій – 3 

- навчально-методичних матеріалів – 13

- практикумів – 1

- матеріали до щорічної наукової доповіді – 2 

- наукові розробки – 1 

- матеріали конференцій – 2.

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років:

- статті у виданнях, рекомендованих МОН України – 53;

- статті в українських рецензованих журналах: 13

- статті у закордонних рецензованих журналах: 20.

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років - 5:

- виставка видань Наукової школи вітчизняного парламентаризму у Верховній Раді України (2014-2018 рр., щорічна)

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років 5:

Науково-практична дискусія: "Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу", Верховна Рада, 2018 р.

Перший конгрес парламентаристів на тему: «Українська політична еліта в умовах сучасних цивілізаційних викликів», Верховна Рада, 2019 р.

Науково-практична дискусія “Трансфер інновацій Наукової школи вітчизняного парламентаризму: відкритий форум», Верховна Рада, 2018 р.

Практико-орієнтована дискусія на тему: «Фінансування політичних партій: відповідальність та контроль», Верховна Рада, 2019 р.

Другий конгрес парламентаристів на тему «Конституція України – запорука консолідації українського суспільства», Верховна Рада, 2021 р.

Круглий стіл «Парламентаріїв навчатимуть парламентаризму» (2018).


4.12. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних за останні 5 років – 28.

4.13. Публікації про наукову школу та її членів – 19:

 1. Костянтин Іщейкін. На часі школа вітчизняного парламентаризму/ Голос України, 17 лютого 2017 Режим доступу: http:// http://www.golos.com.ua/article/284548

 2. Представлення наукової школи вітчизняного парламентаризму у стінах Верховної Ради України 12:00, 24 жовтня 2018 СУСПІЛЬСЬВО 126 0 Режим доступу: http//www.unian.ua/society/10308978-predstavlennya-naukovoji-shroli-vitchiznyanogo-parlamentarizmu-u-stina...

 3. Працівники Апарату Верховної Ради України розпочали навчання за програмами підвищення кваліфікації в НАДУ 12 Квітня 2018 Режим доступу: http:// http://www.dus.gov.ua/content

 4. Навчаймося парламентаризму! Віче → Журнал → ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, №23, грудень 2010  http://veche.kiev.ua/journal/2309/

 5. Розвиток вітчизняного парламентаризму,  29/03/2012 - 09:20 http://interns.org.ua/content/rozvitok-vitchiznyanogo-parlamentarizmu

 6. У Верховній Раді Україні триває науково-практична дискусія з проблем парламентаризму / ГОЛОС УКРАЇНИ, 24.10.2018    http://www.golos.com.ua/news/84968

 7. У Верховній Раді відбулася науково-практична дискусія: "Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу" / Верховна Рада, 24.10.2018  http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/163611.html

 8. У Верховній Раді відбулася науково-практична дискусія: "Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу/ UKRTODAY, 24.10.2018http://ukr-today.com/politics/362420-u-verhovny-rad-vdbulasya-naukovo-praktichna-diskusya-parlamenta...

 9. У Верховній Раді відбулася науково-практична дискусія: "Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу"/ ВЕКТОР НЬЮЗ, 25.10.2018 https://www.vectornews.net/news/politics/77856-u-verhovny-rad-vdbulasya-naukovo-praktichna-diskusya-...

 10. Представлення наукової школи вітчизняного парламентаризму у стінах Верховної Ради України/ УНІАН, 24.10.2018 https://www.unian.ua/society/10308978-predstavlennya-naukovoji-shkoli-vitchiznyanogo-parlamentarizmu...

 11. У Верховній Раді відбулася науково-практична дискусія: "Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу"/ Народна Рада, 24.10.2018http://narodnarada.info/news/verhovniy-radi-vidbulasya-naukovo-praktichna-news-109617.html

 12. Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу" 24.10.18/ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_BerEIHvuBQ&app=desktop

 13. Словник-довідник з парламентаризму / За заг. ред. Гошовської В. А. Віче → Журнал → ВЛАДА, №7, квітень 2011, http://veche.kiev.ua/journal/2507/

 14. Перший в Україні підручник з вітчизняного парламентаризму Віче → Журнал → НАУКОВА БІБЛІОТЕКА, №7, квітень 2012 http://veche.kiev.ua/journal/3069/

 15.  Парламентаріїв навчатимуть парламентаризму Віче → Новини → Політика  30 березня 2012, http://veche.kiev.ua/news/1538/

 16. Нацакадемія державного управління при Президентові презентувала новий підручник "Парламентаризм"/ День, 27.02.2017

 17. Професіоналізація навчання міських голів з управління містом / Київ, 2017.New Approaches to Providing of Environmental Management in Ukraine on the Way to Euro Integration Olena Gulac1 , Valentyna Goshovska2 , Volodymyr Goshovskyi3 and Liudmyla Dubchak4, http://ecsdev.org

 18. Григорович Л.С. Переможуть сильніші. Голос України. № 172 (7672). 10.09.2021 р. С. 2.

 19. Аліксійчук О. Парламентаризм як новий напрям науки державного управління. Голос України. № 161 (7418). 04.09.2020 р. С. 1.


Повернутися до списку

Анонс подій

11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
16.12.2023
Колектив авторів Університету здобув диплом І ступеня у номінації «Техніка зв’язку»!
Патент науковців КНУ імені Тараса Шевченка відзначений на конкурсі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України детальніше...
27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
Всі події