«Алгебро-автоматні методи побудови інтелектуальних інформаційних систем»

Рік заснування 2013

1. Назва наукової школи

Алгебро-автоматні методи побудови інтелектуальних інформаційних систем

2. Дійсний науковий керівник (и) школи

Провотар О.І., Кривий С.Л.

3. Дата і місце заснування

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4. Засновник (ки) наукової школи

Провотар О.І., Кривий С.Л.

5. Науковий потенціал * 5 докторів наук, 13 кандидатів наук).

Прізвище, імя, по батькові

Наукова ступінь

Вчене звання

Посада

1

Провотар Олександр Іванович

д.ф.-м.н.

професор

Зав. кафедри

2

Кривий Сергій Лукянович

д.ф.-м.н.

професор

професор

3

Стецюк Петро Іванович

д.ф.-м.н.

с.н.с.

професор

4

Єршов Сергій Володимирович

д.ф.-м.н.

с.н.с

доцент

5

Протасов Ігор Володимирович

д.ф.-м.н.

професор

п.н.с

6

Іванов Євген Олександрович

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

7

Шевченко Володимир Петрович

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

8

Ченцов Олексій Ілліч

к.ф.-м.н.

 

доцент

9

Галкін Олександр Володимировач

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

10

Демківський Євген Олександрович

к.т.н.

доцент

доцент

11

Верес Максим Миколайович

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

12

Катеринич Лариса Олександрівна

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

13

Шкільняк Оксана Степанівна

к.ф.-м.н.

 

асистент

14

Гришко Юлія Олександрівна

к.ф.-м.н.

 

асистент

15

Ходзінський Олександр Миколайович

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

16

Лялецький Олександр Олександрович

к.ф.-м.н.

 

м.н.с

17

Лялецький Олександр Вадимович

к.ф.-м.н.

с.н.с

с.н.с

18

Ліндер Ярослав Миколайович

к.ф.-м.н.

 

асистент

19

Максимець Олександр Миколайович

 

 

асистент

20

Терлецький Дмитро Олександрович

 

 

аспірант

21

Лапко Олександр Вікторович

 

 

аспірант

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р. 

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

а) найважливіші фундаментальні дослідження

розробка категорних основ теорії обчислюваності, розробка теоретичних основ узагальненої теорії нечітких множин, дослідження нових підходів до вивчення “інформаційних” моделей біологічних об’єктів та “інформаційних” технологій лікування, розробка теоретичних основ верифікації функціональних та реактивних систем, побудова онтології предметних областей, аналіз природньомовних текстів.

b) наукові видання

монографії:

1. Сергієнко І.В., Кривий С.Л., Провотар О.І. Алгебраїчні аспекти інформаційних технологій (монографія). Київ: Наукова думка. - 2011. - 400 с.

2. Задачі оптимального проектування надійних мереж / Н.З. Шор, І.В. Сергієнко, П.I. Стецюк та ін. – К.: Наукова думка, 2005. – 230 с.

3. Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів / В.В. Грицик, А.І. Шевченко, П.І. Стецюк та ін. – Донецьк: ІПІ "Наука і освіта", 2011. – 650 с.

4. Єршов С.В. Моделе-орієнтовані методи та засоби розробки програмних систем / І.М. Парасюк, С.В. Єршов // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні / [В.А. Алексеєв, Н.І. Алішов, П.І. Андон та ін.]. – К.: Наукова думка, 2010. – C. 283–296.

5. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром., Монографія. - 115с, - 2007. (М.М. Верес у співавт.).

наукові статті:

1. Wybrane zagadnienia informatyki teoretycznej (підручник польською мовою), Вид. Ченстоховської політехніки, 2010, 406 стор. (у співавторстві).

2. Algorithm of translation of MSC-specified System into Petri Net, Fundamenta Informatica, IOS Press, 2007.- v. 79. –N 3-4 (September).- P.431-435

3. Алгоритм построения базиса множеств решений системы линейных диофантовых уравнений в кольце целых чисел, ж. «Кибернетика и системный анализ». -2009.- N 6. – C. 36-41;

4. Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state machines theory. Intern. Journ. “Information Theories and Applications”. 2009.- v.16 -№4.- P. 349-355.

5. Алгоритмы построения предбазиса множества решений систем линейных диофантовых ограничений в дискретных областях. Известия Иркутского гос. ун- тета. серия «Математика». - том 2. - N 2.- 2009. – C.82-93.

6. Теория автоматов в информационных технологіях. ж. Кибернетика и системный анализ. – 2011. - № 5. – С. 3-20.

7. Провотар А.И. Геометрия рекурсии для арифметических и экзистенциально определимых Отношений //КИСА, №5, 1996.

8. Сергиенко И.В., Парасюк И.Н., Провотар А.И. О применении категорных методов в Computer Sciense // КИСА", №4, 2000.

9. Василик П.В., Провотар А.И. К вопросу о формальных моделях в исследовании критических скоростей // КИСА", №4, 2002.

10. Ченцов А.И., Провотар А.И. Обобщение теоремы Кантора-Бернштейна для булевых топосов // В кн.”Компьютерная математика”, Інститут кибернетики им. В.М.Глушкова, 1/2003.

11. Ченцов А.И., Провотар А.И. Конечные декартовы произведения объектов натуральных чисел в топосах // В кн.”Компьютерная математика”, Інститут кибернетики им. В.М.Глушкова, 1/2004.

12. Василик П.В., Провотар А.И. О паралогичности некоторых логических построений // КИСА, № 3, 2008.

13. Katerynich L., Provotar A. Neural networks diagnostics in Homeopath system // Iternational Jornal „Information Technologies and Knowledge”, vol. 15/2008.

14. Katerynich L., Provotar A. Homeopath: Diagnostic information system // Jornal of Mathematics and Applications, N32, 2010.

15. Стецюк П.И. К вопросу сходимости r-алгоритмов // Кибернетика и системный анализ.– 1995. – № 6. – C. 173–177.

16. Стецюк П.И. r-алгоритмы и эллипсоиды // Кибернетика и системный анализ. – 1996. – № 1. – C.113–134.

17. Shor N.Z, Stetsyuk P.I. Lagrangian bounds in multiextremal polynomial and discrete optimization problems // Journal of Global Optimization. –2002. – № 23. – P.1–41.

18. Стецюк П.И. Приближенный метод эллипсоидов // Кибернетика и системный анализ. – 2003. – № 3. – C.141–146.

19. Стецюк П.И. О функционально избыточных ограничениях для булевых оптимизационных задач квадратичного типа // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – № 6. – C.168–172.

20. Стецюк П.И., Мица A.В. О задачах оптимизации параметров для многослойных оптических покрытий // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – № 4. – C. 107–115.

21. Ершов С.В. Категорный подход к построению нечетких графовых грамматик / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – № 4. – C. 130–144.

22. Ершов С.В. О трансформации нечетких графов, задаваемых FD грамматиками / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 2. – C. 129–147.

23. Ершов С.В. Трансформационный поход к разработке программных архитектур на основе нечетких графовых моделей / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 5. – С. 139–150.

24. Ершов С.В. Теоретико-категорная формализация при проектировании нечетких интеллектуальных систем / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 6. – C. 149–154.

25. Ершов С.В. Принципы построения нечетких мультиагентных систем в распределенной среде / С.В. Ершов // Компьютерная математика. – 2009. – № 2. – C. 54–61.

26. Ершов С.В. Нечеткие модели мультиагентных систем в распределенной среде / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Проблеми програмування. – 2010. – № 2–3. – C. 330–339.

27. S. Krivoi, O Khodzinskyi. Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state mashines theory. - Information Theory and Applications.- 2009.-v.16.- N4.- PP. 349-355.

28. Крывый С.Л., Ходзинский А.Н. Автоматное представление онтологий и операций на онтологиях. В кн.: Algorithmic and Mathematical Foundation of hte Artificial Intelligance. International Book Series "Information Science and Computing". ITHEA, Sofia,2008. c.173-178.

29. Lyaletski A., Verchinine K., Paskevich A, and Anisimov A.On Correctness of Mathematical Texts from a Logical and Practical Point of View. Lecture Notes in Computer Science, 5144, Springer, 2008, P. 583-598.

30. Lyaletski A. Herbrand Theorems: the Classical and Intuitionistic Cases. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 14 (27), 2008, P. 101-122.

31. Lyaletski A. and Verchinine K. Evidence Algorithm and System for Automated Deduction: A Retrospective View. Lecture Notes in Computer Science, 6167, Springer, 2010, P. 411-426.

32. A.G. Nikitin and A.V. Galkin. Extended Poincare parasuperalgebra with central charges and invariant wave equations // J.Phys. A: Math. Gen. 33 (2000) 8525-8547

33. A.G. Nikitin and A.V. Galkin. Extended Poincare parasuperalgebra with central charges and invariant wave equations // J.Phys. A: Math. Gen. 33 (2000) 8525-8547

34. Benedetto Militello, Alexander Galkin, Anatoly Nikitin and Antonino Messina. Three-mode two-boson Jaynes–Cummings model in trapped ions // J. Phys. A: Math. Theor. 40 No 3 (2007).

35. Protasova K.D. Kaleidoscopic graphs// Math. Stud. – 2002. –Т.18, №1. -c. 3-9.

36. Protasova K.D. On Square-Hamiltonian Graphs // Algebra and Discrete Mathematics. – 2005. - №3. – р. 56-59.

37. Шкільняк О.С. Семантичні аспекти композиційно-номінативних модальних і темпоральних логік / О.С.Шкільняк // Вісник Київського університету. Серія: кібернетика. – 2009. – Вип. 9. – C. 49–55.

38. Богатирьова Ю.О. Обчислюваність на скінченних множинах та мультимножинах / Ю.О. Богатирьова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2010. – №4. – С. 88-96.

39. Максимець О.М. Пошук інваріантів U-Y-програм ітераційним алгоритмом над абсолютно вільними алгебрами данних. Проблеми програмування. 2012. No 2-3. Спеціальний випуск. p. 228-233

Підручники та навчальні посібники:

1. Кривий С.Л., Ходзінський О.М. Збірник задач з дискретної математики: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ. - К., 2008 - 360 с. - Бібліогр.: с.357-359.

2. Програмування на С++,Навчальний посібник, - 159с, - 2009. (М.М. Верес у співавт.).

3. Бідюк П.І., Щербань Ю.Ю., Щербань В.Ю., Демківський Є.О. Системи підтримки прийняття рішень – проектування та реалізація.-Київ: КНУТД, 2004. – 112 с.

4. Галкін О.В., Катеринич Л.О, "Програмування на Java. Конспект лекцій". - Київ: Вид-во ТОВ «Козарі», 2011. - 165 c.

5. Основи дискретної математики (підручник) Київ, LITSOFT, 2000, т. 2, 380 стор. (перше видання) (у співавторстві).

6. Основи дискретної математики (підручник) Київ, Наукова думка, 2002. - 578 стор. (друге видання) (у співавторстві).

7. Лекции по дискретной математике (навч. посібник російською мовою) Санкт-Петербург, 2004. - 614 стор.(у співавторстві).

8. Курс дискретної математики (навч. посібник) Вид. націон. Авіац. Університету, 2007. - 430 стор.

9. Дискретна математика вибрані питання (навч. посібник) Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянської академії,2007, 570 стор.

10. Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів (навчальний посібник). Чернівці-Київ: "Букрек". - 2012. - 424 с.

11. Кривий С.Л., Провотар О.І. Вступ до некласичної математичної логіки. Видавництво Київського національного університету. - 2010.

Громадське визнання досягнень представників школи:

Провотар О.І.

1. Лауреат премії М.Островського в області науки і техніки (1987)

2. Лауреат премії імені В.М. Глушкова (1999)

3. Лауреат Державної премії України (2003)

Шевченко В.П.

1. Лауреат премії Т.Г. Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2004)

2. Нагороджений відзнакою Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка ІІІ-го ступеня (2006)

3. Нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня» (2009)

Міжнародні звязки:

Співпраця з університетами: м. Жешів, м.Ченстохова (Польща), м. Агдер (Норвегія), м. Лейпціг (ФРН), м. Берлін (ФРН), м. Констранц (ФРН), м. Палермо (Італія), м.Бєлград (Сербія), інститут ядерних досліджень м. Варна

(Болгарія)

Співпраця з ІТ- компаніями: Microsoft, EPAM Systems, ABBYY Україна,

Informix, 1C Україна

Докладний опис школи

             Наукова школа “Алгебро-автоматні методи побудови інтелектуальних програмних систем” була створена у 2013 році  на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Школа створена як продовження традицій всесвітньо відомої школи з теорії автоматів Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, біля витоків якої стояли видатні вчені - академіки Національної академії наук України Глушков В.М. та Летичевський О.А. Базовою кафедрою наукової школи є кафедра інформаційних систем. Основним завданням кафедри інформаційних систем з моменту її створення було проведення досліджень у галузі загальної інформатики, дискретної математики, алгебраїчної теорії автоматів, методів побудови програмних систем, штучного інтелекту та забезпе­чення навчальних курсів з інформаційних технологій, технологій програмування та технік штучного інтелекту..

Кафедру інформаційних систем було створено в 1991 р. З 2003 року кафедру очолив Провотар O.І. З цього моменту од­ними з основних напрямів наукової діяльності кафедри стали алгебро-автоматні методи побудови програмних систем та систем штучного інтелекту. На кафедрі інформаційних систем велика увага приділяється підго­товці перспективних студентів для подальшої роботи в зазна­чених вище галузях.

На кафедрі інформаційних систем розвивалося багато перспективних наукових напрямів. розробка категорних основ теорії обчислюваності, розробка теоретичних основ узагальненої теорії нечітких множин, дослідження нових підходів до вивчення “інформаційних” моделей біологічних об’єктів та “інформаційних” технологій лікування, розробка теоретичних основ верифікації функціональних та реактивних систем, побудова онтології предметних областей, аналіз природньомовних текстів, тощо.

У різні часи в межах проблематики наукової школи на факультеті кібернетики працювали та працюють такі відомі вчені, як: академіки НАН України В.М. Глушков, О.А. Летичевський, проесори В.С. Чарін, Ю.Д. Попов.

 

 НАУКОВІ ШКОЛИ СВІТОВОГО  РІВНЯ

 

На даний момент наукову школу очолюють О.І.Провотар та С.Л. Кривий, учений у галузі алгебро-автоматних методів побудови програмних систем та штучного інтелекту, доктори фізико-математичних наук, професори. В рамках школи активно працюють доктори фізико-математичних наук Стецюк П.І., Єршов С.В., Протасов І.В., доценти Іванов Є.О., Шевченко В.П., Галкін О.В., Демківський Є.О., Верес М.М., Ходзінський О.М., Лялецький О.В.,  кандидати фізико-математичних наук Ченцов О.І., Шкільняк О.С., Гришко Ю.О., Лялецький О.О., Ліндер Я.М.Катеринич Л.О..

Основні напрями наукових досліджень школи:

·         категорні основи теорії обчислюваності;

·         теоретичні основи узагальненої теорії нечітких множин;

·         біоінформатика;

·         теоретичні основи верифікації функціональних та реактивних систем;

·         методи побудови онтології предметних областей;

·         основи аналізу природньомовних текстів;

·         штучний інтелект;

·         методи побудови інтелектуальних програмних систем. 

Наукові розробки світового рівня

Представниками школи отримано чимало наукових результатів, зокрема: розглянуті основні співвідношення булевої алгебри, що виконуються в довільному булевому топосі; проведено узагальнення поняття лінійного морфізма в топосі, сформульований критерій мономорфності для інтуіціоністської логіки; розглянуті та досліджені в загальному вигляді деякі результати дискретної математики, зокрема теорема Кантора-Бернштейна; розроблені категорні методи індуктивних доведень рівності морфізмів та методи доведення мажорантності; запропоновано метод інваріантів, який дозволяє досліджувати категорну модель конструкції циклу, що закінчується умовою; розроблено узагальнену техніку використання мажорованих неявних функцій; досліджені питання паралогічності деяких логічних побудов математичної логіки та теорії алгоритмівж запропоновані підходи до класифікації методів формалізації в обчислювальних задачах; запропоновано підхід до обґрунтування неповноти теоретичних побудов як загальнофілософська концепція;.розроблені алгоритми арифметизації деяких формальних теорій; запропоновано конструкцію вільної категорії за частковою напівгрупою, досліджено питання розв’язності проблеми тотожності в цій категорії; розроблені методи обчислення невизначеностей в системах з нечіткою логікою та методи аналізу текстової інформації на основі алгебро-авоматного підходу, досліджені питання формалізації категорій та розроблена реалізація категорій засобами параметризованого програмування; розроблені алгоритми розкладання графів за допомогою опорних дерев, незалежних множин та узагальнених циклів; розроблені алгебраїчні структури веселкових та калейдоскопічних графів та досліджені питання розбиття метричн6их просторів; досліджені питання NP-повноти алгоритмів для арифметичних графів; проаналізовано можливість перенесення одержаних результатів на нечіткі графи.

Результати діяльності школи застосовуються при побудові програмних систем та систем  штучного інтелекту, розробці інформаційних мереж, верифікації програмного забезпечення, біоінформатиці, медицині.

Основні монографії, навчальні посібники, підручники школи:

Сергієнко І.В., Кривий С.Л., Провотар О.І. Алгебраїчні аспекти інформаційних технологій. Київ: Наукова думка. - 2011. - 400 с.

Задачі оптимального проектування надійних мереж / Н.З. Шор, І.В. Сергієнко, П.I. Стецюк та ін. – К.: Наукова думка, 2005. – 230 с.

Кривий С.Л., Провотар О.І. Вступ до некласичної математичної логіки. Видавництво Київського національного університету. - 2010.

Кривий С.Л. Основи дискретної математики (підручник) Київ, Наукова думка, 2002. - 578 стор.

Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів (навчальний посібник). Чернівці-Київ: "Букрек". - 2012. - 424 с.

Кривий С.Л. Основи дискретної математики.  Київ, Наукова думка, 2002. - 578 стор. (друге видання).

Бідюк П.І., Щербань Ю.Ю., Щербань В.Ю., Демківський Є.О. Системи підтримки прийняття рішень – проектування та реалізація.-Київ: КНУТД, 2004. – 112 с.

Галкін О.В., Катеринич Л.О, "Програмування на Java. Конспект лекцій". - Київ: Вид-во ТОВ «Козарі», 2011. - 165 c.

 

 Кількість захищених дисертацій: кандидатських - понад 30, докторських - 4.

Щорічно школа випускає: студентів - 40, аспірантів - 2-3.

Видатні вчені школи професори: Провотар.О.І., Кривий С.Л.., докори наук Стецюк П.І., Єршов С.В., Протасов І.В., доценти Іванов Є.О., Шевченко В.П., Галкін О.В., Демківський Є.О., Верес М.М., Ходзінський О.М., Лялецький О.В.,  кандидати фізико-математичних наук Шкільняк О.С., Гришко Ю.О., Лялецький О.О., Ліндер Я.М.Катеринич Л.О..

На кафедрі інформаційних систем у межах школи готу­ються фахівці: бакалаври, спеціалісти, магістри та аспіранти з комп'ютерних технологій та штучного інтелекту за спеціальностями: програмна інженерія, програмне забезпечення систем, нформатика та соці­альна інформатика. Викладачі кафедри інформаційних систем чи­тають нормативні та спеціальні курси з дискретної математики, технологій програмування, штучного інтелекту, методів побудови програмних систем, біоінформатики, теорії обчислень: "Дискретна математика"; "Програмування"; "Програмування з обмеженнями"; "Предметно-орієнтоване програмування"; "Нечіткі логіки"; "Теорія діофантових рівнянь"; "Компютерна алгебра"; "Елементи категорного аналізу"; "Мережі етрі"; "Теорія формальних систем"; "Математична логіка та теорія алгоритмів"; "Мультиагентні системи"; "Методи верифікації програмних систем".

Досягнення школи "Алгебро-автоматних методів побудови інтелектуальних програмних систем" широко відомі за межами України. Школа підтримує тісні зв’язки з відділеннями теорії автоматів та штучного інтелекту провідних університетів Польщі, Німеччини, Норвегії, Великобританії та іншими науково-дослідними центрами, що займаються аналогічною проблематикою. Значна частина наукових робіт школи публікується спільно з колегами-математиками з цих установ у провідних міжнародних журналах з інформатики та штучного інтелекту.

Вчені школи активно співпрацюють з університетами: м. Жешів, м. Ченстохова (Польща), м. Агдер (Норвегія), м. Лейпціг (ФРН), м. Берлін (ФРН), м. Констранц (ФРН), м. Палермо (Італія), м. Бєлград (Сербія), Інституту ядерних досліджень м. Варна (Болгарія) та ІТ- компаніями: Microsoft, EPAM Systems, ABBYY Україна, Informix, 1C Україна.


Факультет:  Факультет кібернети

Повернутися до списку

Анонс подій

27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
26.10.2023
Вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023»
31 жовтня 2023 року об 11:00 (за київським часом) відбудеться вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023». детальніше...
09.10.2023
Вебінар в рамках програми MSCA4Ukraine: Принципи та практики відкритої науки
25 жовтня 2023 року MSCA4Ukraine запрошує відвідати вебінар, головною темою якого стануть принципи та практики відкритої науки ЄС. Також під час вебінару буде розглянуто, як відкрита наука може сприяти зміцненню української вищої освіти та дослідницького сектору детальніше...
Всі події