«Дослідження міжнародних відносин і світової політики»

1. Дійсний науковий керівник школи:Манжола Володимир Андрійович,  д.іст.н., проф., завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.

2. Дата і місце заснування: заснована 1972 р. на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права КДУ

3. Засновник наукової школи: видатний український вчений і дипломат, д.іст.н., проф. Цвєтков Гліб Миколайович

4. Науковий потенціал*:  9 докторів наук, 13 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Манжола Володимир Андрійович

д.іст.н.

професор

професор

2.

Копійка Валерій Володимирович

д.політ.н.

професор

професор

3.

Галака Сергій Павлович

д.політ.н.

професор

професор

4.

Коппель Олена Арнольдівна

д.іст.н.

професор

професор

5.

Крушинський Вадим Юрійович

д.політ.н.

професор

професор

6.

Пархомчук Олена Станіславівна

д.політ.н.

професор

професор

7.

Перепелиця Григорій Миколайович

д.політ.н.

професор

професор

8.

Литвиненко Олександр Валерійович 

д.політ.н.

професор,

старший науковий співробітник

професор

9.

Борділовська Олена Анатоліївна

д.політ.н.

старший науковий співробітник

доцент

10.

Андрущенко Світлана Вікторівна

к.політ.н.

доцент

доцент

11.

Каменецький Максим Станіславович

к.іст.н.

доцент

доцент

12.

Капітоненко Микола Геннадійович

к.політ.н.

доцент

доцент

13.

Константинов Віктор Юрійович

к.політ.н.

доцент

доцент

14.

Миронова Маргарита Анатоліївна

к.політ.н.

доцент

доцент

15.

Мінгазутдінов Ігор Олександрович

к.іст.н.

доцент

доцент

16.

Суботін Андрій Анатолійович

к.іст.н.

доцент

доцент

17

Весела Наталія Миколаївна

к.політ.н.

старший науковий співробітник

асистент

18.

Хилько Олена Леонідівна

к.політ.н.

старший науковий співробітник

старший науковий співробітник

19.

Божко Сергій Олександрович

к.політ.н.

науковий співробітник

науковий співробітник

20.

Денисенко Ксенія Юріївна

к.політ.н.

 

асистент

21.

Корюкалов Михайло Володимирович

к.політ.н.

 

асистент

22.

Шаповалова Олександра Ігорівна

к.політ.н.

 

докторант

*штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

5. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи:

Школа є провідним в Україні центром розробки та впровадження науково-методичних підходів до вивчення та аналізу міжнародних відносин, зовнішньої політики та процесів глобального розвитку. За напрямами досліджень наукової школи захищено 13 докторських та понад 140 кандидатських дисертацій.

Основними науковими напрямами, що склалися в рамках наукової школи, є дослідження міжнародних процесів та світової політики, міжнародні безпекові дослідження, вивчення європейської політики та європейської інтеграції, дослідження місця та ролі України у постбіполярній системі міжнародних відносин. Результатами фундаментальних досліджень представників наукової школи стали інноваційні розробки моделей інтеграційного процесу та процесу розширення ЄС в умовах постбіполярної Європи, феномену «Великої Європи» в контексті безпекових та політичних процесів на континенті, комплексний аналіз ролі великих держав в європейській інтеграції. Значний внесок було зроблено у дослідження проблем регіональної безпеки у трансатлантичному просторі, Східній Європі, на Близькому та Середньому Сході, в аналіз новітніх тенденцій у царині ядерної політики великих держав та нерозповсюдження ядерної зброї.

Представниками наукової школи видано десятки монографій та сотні наук. статей, зокрема: Г.Н. Цвєтков «СССР-США: Отношения, влияющие на судьбы мира». – К., 1988, В.А. Манжола «Ядерное оружие Франции и вопросы европейской безопасности». – К., 1989, О.А. Коппель «Перська затока: проблеми безпеки у 80-90-і рр.». – К., 1998, С.П. Галака «Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах». – К., 2002, Крушинський В.Ю. «Британська Європа чи Європейська Британія». – К., 2003; Перепелиця Г.М. «Конфлікти в посткомуністичній Європі». – К., 2003, С.В. Андрущенко «Україна в сучасному геополітичному просторі». – К., 2005, В.Ю. Константинов. «Регіоналізм та регіоналізація в міжнародних відносинах». – К., 2006.; «Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічнні системи» / за ред. Л.В. Губерського. – К., 2007, В.А. Манжола, В.М. Вдовенко. «Нейтралітет та позаблоковість в європейській системі міжнародних відносин». – К., 2007; В.В. Копійка «Розширення Європейського Союзу та Україна». – К., 2008, О.А.Борділовська «Зовнішня політика республіки Індія у постбіполярний період (1991-2008)». – К., 2010, В.А.Манжола, О.Л.Хилько, С.О.Божко, В.М.Вдовенко «Україна в європейському безпековому просторі». – К., 2012.; щорічники Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети./ Під ред. Г.М.Перепелиці. – К., 2009-2013.

Результати досліджень наукової школи активно застосовані у десятках підручників і навчальних посібників. Значні наукові здобутки, досягнуті науковою школою, було відзначено присудженням колективу авторів (у складі проф. Манжоли В.А., доц. Андрущенко С.В., проф. Галаки С.П., проф. Головченка В.І., доц. Капітоненка М.Г., доц.. Константинова В.Ю., проф. Копійки В.В., Коппель О.А., проф. Крушинського В.Ю., проф. Пархомчук О.С.) Державної премії у галузі науки і техніки 2012 року за цикл підручників «Україна в світовій політиці», що складається з трьох видань: Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин / за ред. Л.В. Губерського (2008); Міжнародні системи і глобальний розвиток / за ред. Л.В. Губерського і В.А.Манжоли (2009); Міжнародні відносини і світова політика, 1945-1991 рр. / за ред. В.А.Манжоли (2010).

Цей цикл став першою в Україні комплексною навчально-методичною системою, що охоплює весь період трансформації міжнародних відносин за час становлення української державності. В рамках циклу здійснено розробку нових теоретичних та науково-методичних підходів до вивчення проблем еволюції міжнародних процесів, світової політики, визначення ролі та місця держав різних статусів, зокрема, України в нових структурах міжнародної взаємодії.

Серед інших підручників і посібників, виданих представниками наукової школи варто відзначити наступні: Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика 1917-1945 рр. – К., 1997; Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1945-70-ті роки: Підручник / Відп. ред. В.А.Манжола. – К., 1999; Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навчальний посібник – К., 2001; Міжнародні відносини та зовнішня політика. (1980-2000 р.): Підручник / Відп. ред. Гайдуков Л.Ф. – К., 2001; Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика: Навчальний посібник. – К., 2001; Борділовська О.А. Республіка Індія: у пошуках власного шляху: Навчальний посібник. – К., 2004; Зленко А.М. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України/ за ред. В.А.Манжоли. – К.,2008.; Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти. – К.,2009.; В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко. Європейський Союз: історія і засади функціонування/ за ред. Л.В.Губерського. – К., 2009.; Каменецький М.С., Суботін А.А. Теорія міжнародних відносин. Посібник-хрестоматія. – К., 2007.; Системи міжнародних відносин: Навчальний посібник. / За ред. В.А.Манжоли. – К., 2007.; В.А.Манжола, О.Л.Хилько. Європейська безпека і Україна. – К, 2010.; Крушинський В.Ю., Манжола В.А. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин: факти, події, коментарі. – К., 2010., В.В. Копійка, В.А.Манжола, Н.М.Весела. Україна та Європейський Союз. – К., 2012.

Загалом же лише у 2005-2013 роках викладачі кафедри видали 7 підручників і посібників з грифом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, 13 – без грифу, а також написали, або взяли участь у написані, 19 монографій.

6. Місце наукової школи у світовій науці:

Представники наукової школи беруть активну участь у міжнародному науковому співробітництві, взаємодії з іншими світовими науковими школами, є співавторами розділів у колективних монографіях, які видані в Бельгії, Великій Британії, Ірані, Канаді, Польщі, Росії, Франції, Швейцарії, та інших країнах, зокрема:

“Ukraine and European Security.” – London, 1999; “The Security Quadrangle for the XXI Century: NATO, NATO Partners, Russia and Ukraine.” – Brussels, 2000; “Fulfiling the Promise: Building an Enduring Security Partnership between Ukraine and NATO. – The Stanford-Harward Preventive Defense Project, 1999; “Arms Control and Security in the CIS Republics.” – Athens, 1999; “L’Ukraine, Nouvel Acteur du Jeu International”. – Paris, 2000; Independent Belarus: Domestic Determinants, Regional Dynamics, And Implications for the West” / Ed. by M. Balmaseda. - Harvard University Press, 2002; The Black Sea region: cooperation and security building. – New York, 2004.; Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe / M. Migalsky (Еd.). - Sosnowіеc, 2004; Ukraine in Europe - Europe in Ukraine/ Flikke, Geir (Еd.) ”. – Oslo, 2013;

Щорічно проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем міжнародних відносин і світової політики із залученням провідних вчених. Важливим міжнародним науковим форумом стали щорічні «Цвєтковські читання».

Результати роботи наукової школи регулярно представляються на розсуд світової наукової громадськості через участь у міжнародних конференціях, читання лекцій та стажування у багатьох зарубіжних наукових та навчальних закладах, зокрема: Королівському інституті міжнародних досліджень, Міжнародному інституті стратегічних досліджень, Лондонській школі економіки, Університеті Північного Лондона (усі – Велика Британія), Московському державному інституті міжнародних відносин (МГИМО-Университет), Інституті Європи РАН, Інституті світової економіки і міжнародних відносин РАН (Росія), Інституті міжнародних відносин, Оборонному коледжі НАТО (Італія), Дипломатичній академії при МЗС КНР, Польському інституті міжнародних відносин, Інституті міжнародних відносин Вроцлавського університету (Польща), Вільному університеті Брюсселя (Бельгія), Інституті політичних наук (Париж), Французькому інституті міжнародних відносин, університетах Нансі, Сорбонна, Пантеон-Асса, Фонді стратегічних досліджень (усі – Франція), Йоркському та Оттавському університетах (Канада), Оборонному коледжі Швеції тощо.

Затверджено Вченою радою Інституту міжнародних відносин «24» вересня 2013р.

Докладний опис школи

Започаткована видатним українським вченим і дипломатом професором Глібом Миколайовичем Цвєтковим, завдяки зусиллям його учнів та послідовників, ця школа, очолювана наразі професором Володимиром Андрійовичем Манжолою, є провідним в Україні центром розробки та впровадження науково-методичних підходів до вивчення та аналізу міжнародних відносин, зовнішньої політики та процесів глобального розвитку. Основними науковими напрямами, що склалися в рамках наукової школи, є дослідження міжнародних процесів та світової політики, міжнародні безпекові дослідження, вивчення європейської політики та європейської інтеграції, дослідження місця та ролі України у постбіполярній системі міжнародних відносин. Результатами фундаментальних досліджень представників наукової школи стали інноваційні розробки моделей інтеграційного процесу та процесу розширення ЄС в умовах постбіполярної Європи, феномену «Великої Європи» в контексті безпекових та політичних процесів на континенті, комплексний аналіз ролі великих держав в європейській інтеграції. Значний внесок було зроблено у дослідження проблем регіональної безпеки у трансатлантичному просторі, Східній Європі, на Близькому та Середньому Сході, в аналіз новітніх тенденцій у царині ядерної політики великих держав та нерозповсюдження ядерної зброї.

Представниками наукової школи видано десятки монографій та сотні наук. статей, за напрямами досліджень наукової школи захищено 13 докторських та понад 140 кандидатських дисертацій.

Результати досліджень наукової школи також активно застосовані у десятках підручників і навчальних посібників. Значні наукові здобутки, досягнуті науковою школою, було відзначено присудженням колективу авторів (у складі проф. Манжоли В.А., доц. Андрущенко С.В., проф. Галаки С.П., проф. Головченка В.І., доц. Капітоненка М.Г., доц.. Константинова В.Ю., проф. Копійки В.В., Коппель О.А., проф. Крушинського В.Ю., проф. Пархомчук О.С.) Державної премії у галузі науки і техніки 2012 року за цикл підручників «Україна в світовій політиці», що складається з трьох видань: Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин / за ред. Л.В. Губерського (2008); Міжнародні системи і глобальний розвиток / за ред. Л.В. Губерського і В.А.Манжоли (2009); Міжнародні відносини і світова політика, 1945-1991 рр. / за ред. В.А.Манжоли (2010).

Цей цикл став першою в Україні комплексною навчально-методичною системою, що охоплює весь період трансформації міжнародних відносин за час становлення української державності. В рамках циклу здійснено розробку нових теоретичних та науково-методичних підходів до вивчення проблем еволюції міжнародних процесів, світової політики, визначення ролі та місця держав різних статусів, зокрема, України в нових структурах міжнародної взаємодії.

Загалом же лише у 2005-2013 роках викладачі кафедри видали 7 підручників і посібників з грифом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, 13 – без грифу, а також написали, або взяли участь у написані, 19 монографій. 

Представники наукової школи беруть активну участь у міжнародному науковому співробітництві, взаємодії з іншими світовими науковими школами, є співавторами розділів у колективних монографіях, які видані в Бельгії, Великій Британії, Ірані, Канаді, Польщі, Росії, Франції, Швейцарії, та інших країнах.

Щорічно проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем міжнародних відносин і світової політики із залученням провідних вчених. Важливим міжнародним науковим форумом стали щорічні «Цвєтковські читання».

Результати роботи наукової школи регулярно представляються світовій науковій громадськості через участь у міжнародних конференціях, читання лекцій та стажування у багатьох зарубіжних наукових та навчальних закладах, зокрема: Королівському інституті міжнародних досліджень, Міжнародному інституті стратегічних досліджень, Лондонській школі економіки, Університеті Північного Лондона (усі – Велика Британія), Московському державному інституті міжнародних відносин (МГИМО-Университет), Інституті Європи РАН, Інституті світової економіки і міжнародних відносин РАН (Росія), Інституті міжнародних відносин, Оборонному коледжі НАТО (Італія), Дипломатичній академії при МЗС КНР, Польському інституті міжнародних відносин, Інституті міжнародних відносин Вроцлавського університету (Польща), Вільному університеті Брюсселя (Бельгія), Інституті політичних наук (Париж), Французькому інституті міжнародних відносин, університетах Нансі, Сорбонна, Пантеон-Асса, Фонді стратегічних досліджень (усі – Франція), Йоркському та Оттавському університетах (Канада), Оборонному коледжі Швеції тощо.


Факультет:  Інститут міжнародних відносин

Повернутися до списку

Анонс подій

06.10.2022
Для науковців, які вимушено перебувають у державах-членах ЄС оголошено нову стипендіальну програму «MSCA4Ukraine»
Підтримка передбачена для продовження роботи українських дослідників, академічних і неакадемічних установ у державах-членах ЄС і в асоційованих країнах програми ЄС «Горизонт Європа» (Horizon Europe), зі збереженням зв’язків із дослідницькими та інноваційними спільнотами в Україні. детальніше...
22.09.2022
Безкоштовний курс вебінарів з підвищення кваліфікації від УкрІНТЕІ
з 4 жовтня по 8 листопада 2022 р. Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» планує провести безкоштовний курс вебінарів з підвищення кваліфікації на тему «Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації» детальніше...
20.09.2022
Запрошення до безкоштовної публікації
Продовжується набір статей до фахового наукового журналу «Право і безпека». Це журнал із відкритим доступом, який відповідно до Переліку наукових фахових видань України належить до категорії «Б», метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в г... детальніше...
16.09.2022
Триває приймання заявок та матеріалів для участі у Міжнародній благодійній науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку»
До 21 жовтня 2022 року триває приймання заявок та матеріалів для участі у Міжнародній благодійній науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку», яка проходитиме в онлайн-форматі 9-11 листопада. детальніше...
12.09.2022
Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022»
Міністерство освіти і науки України запрошує взяти участь у I-ій Міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (OSICU 2022), яка проводиться Державною науково-технічною бібліотекою України та відбудеться 27-28 жовтня 2022 року. Захід відбудеться в онлайн режимі з викор... детальніше...
08.09.2022
Конкурс «Science, She Says!»
Мета Конкурсу - відзначення молодих вчених жінок, які зробили значний внесок у розвиток двостороннього наукового співробітництва в будь-якій галузі науки та технологій детальніше...
Всі події