«Екофізіологія рослин та інноваційні технології раціонального природокористування»

1. Назва наукової школи: «Екофізіологія рослин та інноваційні технології раціонального природокористування»

2. Дійсний науковий керівник (и) школи: д.б.н., проф., академік НААН України Мусієнко Микола Миколайович

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації): Зареєстрована Міністерством освіти і науки України в 1996 р. на базі НДЛ “Фізіологічних основ продуктивності рослин”, кафедри фізіології та екології рослин ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Засновник (ки) наукової школи: Проценко Д.П., Мусієнко М.М., Таран Н.Ю.

5. Науковий потенціал* 6 докторів наук, 20 кандидатів наук 

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Мусієнко Микола Миколайович

Д.б.н.

Професор, академік НААН України

Професор кафедри фізіології та екології рослин

2.

Таран Наталія Юріївна

д.б.н.

професор

Зав кафедри фізіології та екології рослин

3.

Паршикова Тетяна Вікторівна

Д.б.н.

професор

Професор

4.

Золотарьова Олена Костянтинівна

Д.б.н.

Старший науковий співробітник

Доцент

5.

Гродзинський Дмитро Михайлович

Д.б.н.

Професор

Академік НАНУ

Професор

6.

Силаєва Алла Михайлівна

Д.б.н.

професор

Професор

7.

Панюта Ольга Олександрівна

к.б.н.

Доцент

Доцент

8.

Ольхович Ольга Петрівна

к.б.н.

Доцент

Доцент

9

Капустян Андрій Васильович

к.б.н.

Доцент

Доцент

10

Войцехівська Олена Василівна

к.б.н.

Доцент

Доцент

11

Косик Оксана Іванівна

к.б.н.

Доцент

Доцент

12

Косян Анатолій Михайлович

к.б.н.

Старший науковий співробітник

13

Свєтлова Наталія Борисівна

к.б.н.

Старший науковий співробітник

14

Серга Олеся Іванівна

к.б.н.

науковий співробітник

15

Бацманова Людмила Михайлівна

к.б.н.

Старший науковий співробітник

Зав. НДЛ

16

Ситар Оксана Володимирівна

к.б.н.

науковий співробітник

17

Палагеча Роман Миколайович

к.б.н.

Старший науковий співробітник

Заст.директора Ботсаду ім. О.В. Фоміна.

18

Улинець Віктор Золтанович

к.б.н.

науковий співробітник

19

Волкогон Микола Віталійович

к.б.н.

Старший науковий співробітник

20

Стороженко Володимир Олександрович

к.б.н.

науковий співробітник

21

Гнатюк Віталій Васильович

К.б.н.

Старший викладач

22

Вашека Олена Володимирівна

К.б.н.

Асистент

23

Голубенко Анастасія Володимирівна

к.б.н.

науковий співробітни Ботсад ім. О.В. Фоміна

24

Сидоренко Олена Володимирівна

к.б.н.

Старший науковий співробітник Ботсад ім. О.В. Фоміна

25

Конотоп Євгенія Олександрівна

К.б.н

Провідний інженер

26

Антонюк Тетяна Миколаївна

К.б.н

Молодший науковий співробітник Ботсад ім. О.В. Фоміна

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Пріоритетним напрямком досліджень науковців школи є молекулярно-біологічні та фізіолого-біохімічні механізми адаптації і структурно-функціональної перебудови рослинного організму за несприятливих умов довкілля; сталий розвиток і оцінка стану агро- й фітоценозів, фітоіндикація і фітомоніторинг природних екосистем; започатковані наукові дослідження з актуального, за умов трансформованого середовища, напрямку з фізіології та біохімії хворої рослини, фітоімунітету, стійкості рослин до важких металів.

Школа працює в рамках державної програми «Раціональне природокористування». Обґрунтовано концепцію стійкості та екологічної пластичності рослин. Показано можливість регуляції інтегральних та динамічних характеристик адаптивних реакцій за допомогою ендо- та екзогенних регуляторів. Розробляються інноваційні технології підвищення адаптаційного та продуктивного потенціалів рослин, що вирощуються у трансформованих ценозах. Запропонована екологічно безпечна технологія використання наночасток металів, як мікродобрив, для вирощування зернових культур. Популярність наукової школи підтверджується потужним науковим потенціалом (доктори, кандидати наук), які продовжують науково-дослідні роботи за напрямками школи як в межах нашої держави, так і за кордоном.

7. Місце у світовій науці

Школа займає чільне місце у світовій науці. Тематика наших наукових проектів актуальна і підтримується міжнародними грантами. Лише за останні 5 років отримано 30 міжнародних грантів.

Зокрема, у 2013 році виконувалися наступні спільні міжнародні проекти:

Федерального міністерства освіти і наукових досліджень (Німеччина) - Розробка технології одержання глюкозинолатів з вегетативної маси представників роду Brassica.

Німецький дослідницький фонд - Дослідження антиоксидантної активності і вмісту фенольних сполук у рослин Stevia rebaudiana різного походження.

Словацького міністерством освіти та науки - Посуха як один з факторів для відбору генотипів для сталого виробництва зернових культур

США - Регуляторні механізми дії фітогормонів при формуванні бобово-ризобіального симбіозу

Україна-Німеччина: Розробка біотехнології оптимізації мінерального живлення при індустріальному культивуванні господарсько цінних видів рухливих мікроводоростей. (Інститут переробки зерна, м. Нутетал).

Україна – Росія : Молекулярно-генетичні, філогенетичні та фізіологічні аспекти регуляції ефективності азотфіксації.

Результати наукових досліджень докладаються на міжнародних конференціях. Роботи цитуються міжнародною науковою спільнотою.

8. Міжнародні зв’язки.

Наукові дослідження проведені спільно з вченими ряду науково-дослідних закладів Польщі (Ягеллонський, Жешувський університети), Бельгії (Гентський університет), Швейцарії, Куби (Гаванський університет), Єгипту (Аіншамський університет, Каїр), Канади, США (Теннеський університет), Німеччини (Берлінський університет, Інститут переробки зерна, м. Нутетал), Індії (Хайдарабадський університет), Словацької республіки (Аграрний університет м. Нітра), Нідерланди (консорціум голландських компаній «Plus» м. Еммелурд).

Затверджено вченою радою ННЦ «Інститут біології» «17» вересня 2013р.

Докладний опис школи

Наукова школа

"Екофізіологія рослин та інноваційні технології раціонального природокористування "

(зареєстрована Міністерством освіти і науки України в 1996 р.)

Науковий керівник - Мусієнко Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, академік УААН, акад. АН Вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фізіології та екології рослин

 

Започаткована на науково-теоретичному підґрунті видатних українських фітофізіологів Київського університету – професорів Баранецького Й.В., Пурієвича К.А., Навашина С.Г., Холодного М.Г., Проценка Д.П., Каплі А.В. Фундаментально-наукова діяльність школи об'єднує в своїх дослідженнях проблеми фізіології стресу та адаптивного потенціалу рослинного організму понад 200 фахівців фіто- та екофізіологів. 

Основні напрямки наукових досліджень школи:

·        молекулярно-біологічні та фізіолого-біохімічні механізми адаптації і структурно-функціональної  перебудови рослинного організму за несприятливих умов довкілля;

·        індукція стійкості рослин за участю екзогенних та ендогенних факторів, стратегії адаптивного потенціалу рослин, механізми його регулювання для стабілізації продуктивності і підвищення стійкості рослин;

·        діагностика стійкості рослин до дії стресових факторів;

·        сталий розвиток і оцінка стану агро- і фітоценозів за фізіолого-біохімічними  маркерами та продукційно-енергетичними параметрами рослинного організму;

·        фітоіндикація і фітомоніторинг природних водойм;

·        фізіологія та біохімія хворої рослини, фітоімунітет;

·        екофізіологія стрес толерантності рослин;

·        інноваційні технології підвищення адаптаційного та продуктивного потенціалів рослин, що вирощуються у трансформованих ценозах.

Найвагоміші результати діяльності науковців школи:

·        розроблено теорію перманентної адаптації та концепція збалансованої продуктивності рослин, які пояснюють шляхи структурних та функціональних пристосувань рослин у відповідь на низько- та високотемпературний стреси, засолення та антропогенне забруднення;

·        запропонована концепція індукції пристосувальних реакцій адаптаційного синдрому рослинного організму за рахунок активації ендогенних захисних механізмів;

·        експериментально обґрунтований критерій розподілу стійкості рослин на первинну та адаптаційну компоненти, що використовується  в селекційній практиці для виявлення стратегії ранжування окремих груп рослин за ознакою їх стійкості.

·        розроблено математичну модель міграції важких металів для прогнозування ступеня забруднення агрофітоценозів.

·        розшифровано основні ланки механізму формування стійкості та функціонально-активного виживання водоростей в умовах забруднення природних вод поверхнево-активними речовинами;

·        обґрунтовано концепцію стійкості та екологічної пластичності рослин, показано можливість регуляції інтегральних та динамічних характеристик адаптивних реакцій за допомогою ендо- та екзогенних регуляторів;

·        запропонована інноваційна екологічно безпечна технологія використання наночасток металів, як мікродобрив, для вирощування зернових культур.

Науковці школи беруть участь у виконанні міжнародних наукових грантів з вченими Бельгії, США, Польщі, Єгипту, Куби, Італії, В'єтнаму та інших країн. Спільно з вченими Гентського (Бельгія), Ягелонського (Польща), Гаванського (Куба), Берлінського (Німеччина), Хайдарабадського (Індія) університетів, Інституту переробки зерна (Німеччина), Аграрного університету Словацької республіки, Консорціуму голландських компаній «Plus» (Нідерланди) розробляються критерії оптимізації продуктивності та стійкості рослинних угруповань. У співпраці з Теннеським університетом (США) досліджуються проблеми екофізіології. Лише за останні 5 років результати наукових досліджень доповідались на 62 Міжнародних та багатьох вітчизняних наукових форумах. Фундаментальні дослідження по проблемі стійкості, в яких вперше використано системний фізіологічний та молекулярно-біологічний підходи до розуміння природи цього феномену, представлені у циклі робіт: "Механізми стійкості рослин та їх індукція за участю ендогенних та екзогенних факторів" (автори - Мусієнко М.М., Оканенко О.А., Таран Н.Ю.) -1996 р., відзначені нагородою імені Ярослава Мудрого АН Вищої школи України, "З'ясування адаптаційного синдрому рослин за структурно-функціональними  маркерами стресового стану організму, агро- та фітоценозів" (автори - Мусієнко М.М., Брайон О.В., Таран Н.Ю.) - 1999 р., удостоєні премії мені М.Г.Холодного НАН України. Молоді науковці школи отримали премію Президента України 2010 року (Стороженко В.О., Косик О.І.) неодноразово завойовували звання Лауреатів конкурсу Молодих вчених Президії Національної академії наук України (Світлова Н.Б., Серга О.І., Ситар О.В., Войцехівська О.В., Косик О.І.)

Основні монографії, навчальні посібники, підручники школи:

Фахівцями наукової школи створено перший в Україні навчально-методичний комплекс з анатомії та фізіології рослин, що включає підручники "Анатомія рослин" з практикумом та підручник "Фізіологія рослин" з практикумом, за якими працюють всі вищі навчальні заклади України. Його автори (Мусієнко М.М., Брайон О.В.,Чикаленко В.Г.) стали лауреатами Премії Тараса Шевченка (1998 р.). Науковці школи є авторами та співавторами значної кількості наукової, довідкової та навчально-методичної літератури:

Оканенко О.А., Таран Н.Ю. Гліколіпіди рослин .– Київ: Ленвіт, 2005. - 111 с.

Н. Ю. Таран, О. І. Косик, О. А. Оканенко, Л. М. Бацманова. Ліпіди рослин Київ: Ленвіт, 2006. – 104 с.

Мусієнко М.М., Славний П.С. Біологія для 7 класу загальноосвітньої школи К.: Генеза, 2007.-  267 с.

Мусиенко Н.Н., Славний П.С. Биология для 7 класса общеобразовательной школы К.: Генеза, 2007.-  267 с.

Під. ред. Паршикової Т.В. Практикум з фізіології рослин. К.: Либідь, 2007.- 440 с.

Мусiєнко М.М. Екологія рослин. Підручник // К.: Либідь, 2007.- 315 с.

Панюта О.О., Ольхович О.П. Анатомія рослин. Підручник. К.: Либідь, 2008.- 306 с.

Стороженко В. О., Таран Н.Ю. Мусiєнко М. М. Видiлення хлоропластiв i субхлоропластних фракцiй. Методичні рекомендації // К.: Анна-Т, 2008.- 33 с.

Войцехівська О.В., Ситар О.В. Застосування інформаційних технологій для обробки фізіологічних показників рослин.  Методичні рекомендації до практичних занять // К.: Вид-во «Internet».- 2008.- 94 с.

Войцехівська О.В., Ситар О.В. Методи математичної статистики у фізіології рослин.  Курс лекцій // К.: Вид-во «Internet».- 2008.- 48 с.

Біологія. Підручник для 7 класу. Підручник // Ґенеза,- Київ,- 2009.- 225 с. Мусієнко М.М. Славний П.С, Балан П. Г.Уроки з біології. 7 клас: посібник для вчителя // Ґенеза,- Київ,- 2008.-160 с.

Палагеча Р.М.,Таран Н.Ю., Бацманова Л.М. Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолій (Magnolia L.) в умовах Київського Полісся. Монографія. Фітосоціоцентр,- Київ.-2009.-166 с.

Мусієнко М.М., Войцехівська О.В. Загальна екологія. Навчальний посібник. для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ, «Сталь».-2010.-380 с. Практикум «Фізіологія рослин» під ред. проф. Т.В.Паршикової. Луцьк, «Терен»,- 2010,- 416 с.

Христова Т.Є. Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ століття). Монографія. Мелітополь.ТОВ «Вид.будинок ММД», 2010. - 176 с.

Бацманова Л.М., Таран Н.Ю. Скринінг адаптаційного потенціалу рослин за показниками оксидного стрессу (Методичні рекомендації для селекційних центрів АПК).- К.:АВЕГА, 2010.-79 с.

Мусієнко М.М. Фактори експериментальної еволюції організмів. – К.: Логос, 2011. – 607с.

Таран Н.Ю., Бацманова Л.М., Каленський В.П., Лопатько К.Г. Використання наночасток металів у технологіях вирощування зернових культур.- К.:АВЕГА, 2012.-73 с.

Славний П.С., Бацманова Л.М. Курс лекцій з біології лікарських рослин.- Київ: АВЕГА, 2013.-284 с.

Таран Н.Ю., Оканенко О.А., Стороженко В.О. Біохімія рослинних ліпідів.- Київ: АВЕГА, 2013.- 259 с.

За науковими розробками школи виконані та захищені 13 докторських та 82 кандидатських дисертації, з яких - 15 іноземними науковцям.

Школа щороку випускає до 20 фахівців для НАН України та інших установ.

Видатні вчені школи: високий авторитет школи серед наукової громадськості і навчальних закладів було підтримано науковими здобутками відомих вчених і педагогів-професорів: Проценка Д.П., Мінінберг С.Я., Поліщук Л.К., Білоконя І.П., Каплі А.В., Островської Л.К., Шматько І.Г., Соловйової М.О, Семененко В.Ю.. Сьогодні плідна діяльність школи пов'язана з іменами добре відомих за межами України фітофізіологів –акад.. НАН України Гродзинського Д.М., Блюма Я.Б., член кора НАН України Мусатенко Л.І, проф. Сіренко Л.Я., Бойка М.І., Сарнацької В.В та багатьох інших.

 

 


Факультет:  ННЦ «Інститут біології»

Повернутися до списку

Анонс подій

22.09.2022
Безкоштовний курс вебінарів з підвищення кваліфікації від УкрІНТЕІ
з 4 жовтня по 8 листопада 2022 р. Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» планує провести безкоштовний курс вебінарів з підвищення кваліфікації на тему «Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації» детальніше...
20.09.2022
Запрошення до безкоштовної публікації
Продовжується набір статей до фахового наукового журналу «Право і безпека». Це журнал із відкритим доступом, який відповідно до Переліку наукових фахових видань України належить до категорії «Б», метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в г... детальніше...
16.09.2022
Триває приймання заявок та матеріалів для участі у Міжнародній благодійній науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку»
До 21 жовтня 2022 року триває приймання заявок та матеріалів для участі у Міжнародній благодійній науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку», яка проходитиме в онлайн-форматі 9-11 листопада. детальніше...
12.09.2022
Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022»
Міністерство освіти і науки України запрошує взяти участь у I-ій Міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (OSICU 2022), яка проводиться Державною науково-технічною бібліотекою України та відбудеться 27-28 жовтня 2022 року. Захід відбудеться в онлайн режимі з викор... детальніше...
08.09.2022
Конкурс «Science, She Says!»
Мета Конкурсу - відзначення молодих вчених жінок, які зробили значний внесок у розвиток двостороннього наукового співробітництва в будь-якій галузі науки та технологій детальніше...
25.08.2022
Засідання науково-технічної ради КНУ: підсумки 23 серпня
У ході онлайн-зустрічі члени науково-технічної ради закцентували увагу на правилах та нововведеннях вступної кампанії до аспірантури (ад’юнктури) й докторантури, а також обговорили результати моніторингу серії наукових періодичних видань «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка».

детальніше...
Всі події