«Фізична електроніка та фізика поверхні»

1. Назва наукової школи – Фізична електроніка та фізика поверхні

2. Дійсний науковий керівник школи – Находкін Микола Григорович, академік НАН України, д.ф.-м.н., проф.

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації): 1937 рік, Київський державний університет, Інститут фізики АН УРСР

4. Засновник наукової школи – член-кор. АН УРСР, проф. Моргуліс Наум Давидович

5. Науковий потенціал* 6 докторів наук, 17 кандидатів наук.

ц/п

Прізвище, ім'я по батькові

Наукова ступінь

Вчене звання

Посада

1

Находкін Микола Григорович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

2

Анісімов Ігор Олексійович

д.ф.-м.н.

Професор

Декан радіофізичного факультету

3

Жаркіх Юрій Серафимович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

4

Мартиш Євген Власович

д.ф.-м.н.

Доцент

Зав.кафедрою медичної радіофізики

5

Черняк Валерій Якович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

6

Бардамід Олександра Федорівна

к.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

7

Горячко Андрій Миколайович

к.ф.-м.н.

-

Докторант

8

Коблянський Юрій Володимирович

к.ф.-м.н.

-

Старший науковий співробітник

9

Коваль Ігор Пилипович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

10

Коновалов Андрій Миколайович

к.ф.-м.н.

-

Асистент

11

Кулик Сергій Петрович

к.ф.-м.н.

-

Доцент

12

Лушкін Олександр Єгорович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

13

Мельник Павло Вікентійович

к.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

14

Родіонова Тетяна Василівна

к.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

15

Телега Володимир Миколайович

к.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Зав. лабораторією

16

Федорченко Микола Іванович

к.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

* штатні працівники університету станом на 01.09.201Зр.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Наукова школа успішно функціонує на радіофізичному факультеті. Зусиллями членів цієї наукової школи виконувались і виконуються низка держбюджетних та госпдоговірних робіт, в тому числі в рамках міжнародних програм наукового співробітництва. В наукових групах працюють молоді учені. Роботи вихованців цієї школи відомі серед фахівців з фізики поверхні, як в країнах СНД, так і в усьому світі. Находкін М.Г. (двічі) та Мельник П.В. є лауреатами Державної премій України, Находкін М.Г., Мельник П.В., Анісімов І.О., Ільченко В.В. – лауреатами премії НАН України ім. Н.Д.Моргуліса. Находкін М.Г. та Анісімов І.О. – заслужені діячі науки і техніки України, Левитський С.М. – заслужений працівник освіти України, Находкін М.Г. та Левитський С.М. – заслужені професори Київського національного університету.

7. Місце у світовій науці.

Вихованці школи, які працюють на радіофізичному факультеті відомі в світі своїми роботами з вивчення процесів взаємодії електронів та м’якого рентгенівського випромінювання з твердим тілом та розвитку методів електронної спектроскопії та скануючої тунельної мікроскопії та спектроскопії, в тому числі, в фізиці поверхні та нанотехнологіях. Знаними є експериментальні дослідження та розрахунки формування наноструктур в надтонких адсорбованих шарах та тонких плівках. Визнані в світі експериментальні дослідження газових розрядів різних типів, у тому числі для плазмохімії та мікроплазмових розрядів. Слід також відзначити результати комп’ютерного моделювання запорошеної плазми. Значний внесок зроблений представниками школи в експериментальне дослідження, аналітичні розрахунки та числове моделювання плазмово-пучкових систем.

8. Міжнародні зв’язки:

1. Pacific North-West National laboratory Richland, USA, Dr. I.V. Lyubinetsky.

2. University of Twente, Faculty of Science and Technology, Enschede, The Netherlands, Prof. H.J.W. Zandvliet.

3. Department of Synchrotron Radiation Research, MAX IV Laboratory, Lund, Sweden, Dr. A.A. Zakharov

4. Institute for Physical Chemistry, Justus Liebig University, Gießen, Germany, Prof. H. Over

5. Paul Sherrer institut, ODRA,Villigen, Switzerland, Prof. T. Jung.

6. Physics Department, Technion, Haifa, Israel, Dr. D.Levko.

7. B.I.Stepanov Institute of Physics, National National Academy of Sciences, Minsk, Belorusssia, prof. L.V. Simonchik, V.I. Arkhipenko, A.A. Kirillov.

8. Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, PhD Bartlova Milada.

9. laboratoire plasma et conversion d'energie – LAPLACE, toulouse, France, Cressault Yann, Docteur, Maitre de Conférences.

Затверджено вченою радою факультету (інституту) «__17_»_вересня_____2013р.

Інформація про школу

Школа з фізичної електроніки та фізики поверхні є найстарішою на факультеті. Вона є складовою частиною київської наукової школи фізичної електроніки, заснованої понад 70 років тому чл.-кор. АН УРСР, проф. Моргулісом Н.Д. в Інституті фізики АН УРСР та Київському університеті, де він почав працювати з 1933 р. Керівником університетської школи фізичної електроніки сьогодні є академік НАНУ Находкін М.Г. Дослідження цієї школи проводяться у кількох напрямах - емісійна електроніка, спектроскопія твердого тіла, фізика тонких плівок і фізика низькотемпературної плазми.

У 50-ті рр. університет став одним з перших наукових закладів у країні, де розпочалися систематичні дослідження фізики і техніки надвисокого вакууму. За допомогою розробленої високовакуумної мас-спектрометричної методики було виконано цикл досліджень з фізики оксидного катоду і вивчені загальні закономірності кінетики випаровування кристалів хімічних речовин у вакуумі. Дослідження процесів емісії з оксидних термокатодів дозволили виробити рекомендації щодо вдосконалення технології їх виготовлення. Ці рекомендації були впроваджені у виробництво й дали змогу істотно збільшити термін служби вітчизняних радіоламп.

Тоді ж, вперше в СРСР, методом дифракції повільних електронів розпочалися дослідження структури плівок, адсорбованих на поверхні твердих тіл. Використовуючи цю методику, вивчено процеси утворення моноатомних плівок на гранях монокристалів тугоплавких металів і кремнію.

Розроблені методи спектроскопії твердого тіла і плівок дали можливість розв'язати проблеми вдосконалення технології виготовлення інтегральних мікросхем. Розв'язання фундаментальної задачі фізики взаємодії електронів із поверхнею твердих тіл дозволило створити основи кількісної електронної спектроскопії.

Унікальний лазерний мас-спектрометр дозволив розв’язати низку проблем, пов’язаних з аналізом складу речовин. Серед них, зокрема, аналіз складу унікального історичного документу - Київських глаголічних листків, що дозволив подовжити історію слов’янської писемності на двісті років. Інший приклад - аналіз домішок у складі вітчизняного кремнію, що застосовувався в електронній промисловості, який змусив перейти на нові технології його виготовлення.

Широке визнання отримали дослідження процесів взаємодії електронів середніх енергій з твердим тілом, завдяки чому було визначено важливі характеристики кінетики руху електронів у ньому. На базі цих досліджень сформувався новий науковий напрям - оптичний запис інформації та його прикладні застосування. Ці роботи були доведені до промислового використання.

Дослідження фізики низькотемпературної плазми первісно були пов'язані, головним чином, з проблемою безпосереднього перетворення теплової енергії в електричну за допомогою термоемісійних перетворювачів. Цей напрям був закладений ще в 1939-40 рр. при дослідженні дугового розряду в парах цезію та поновлений в 50-і рр., що сприяло встановленню низки фізичних принципів, які лежать в основі термоемісійного методу перетворення енергії, і значною мірою сприяло впровадженню термоемісійних перетворювачів у практику.

Дослідження високочастотного розряду в газах дозволили розробити класифікацію цих розрядів, яка нині є загальновизнаною. Було відкрите явище розпорошення електродів у високочастотному розряді, яке зараз широко використовується в технологіях виготовлення інтегральних мікросхем.

Було проведено радіолокаційні дослідження метеорних слідів, а також плазмових утворень, що виникають в активних плазмово-пучкових експериментах у верхній атмосфері, зокрема, піонерські спостереження плазмово-пучкового розряду.

Особливе місце серед отриманих результатів займає відкриття фоторезонансної плазми - нового різновиду низькотемпературної плазми.

Сьогодні вивчення фізики низькотемпературної плазми включає дослідження з надвисокочастотних властивостей плазми, зокрема, пов'язаних із взаємодією електронних пучків з плазмою, розробкою НВЧ-методів діагностики плазми та взаємодією радіохвиль з плазмовими утвореннями у верхній атмосфері і космосі; експериментальні дослідження газових розрядів, зокрема, з метою їх застосування в плазмохімії та сучасних енергоефективних технологіях, а також комплексні дослідження різних типів дугового розряду в інтересах електротехнічних застосувань та електрозварювання; числове моделювання запорошеної плазми для керованого термоядерного синтезу та технологічних застосувань у сучасній електроніці.

Результати досліджень школи фізичної електроніки узагальнено в 15 монографіях. Члени університетської школи фізичної електроніки захистили близько 50 кандидатських і 11 докторських дисертацій (Находкін М.Г., Левитський С.М., Городецький Д.О., Пікус Г.Я., Кувшинський М.Г., Чутов Ю.І., Шнюков В.Ф., Анісімов І.О., Жовтянський В.А., Черняк В.Я., Мартиш Є.В.) Шість її представників стали лауреатами Державних премій України у галузі науки і техніки (Находкін М.Г. та Кувшинський М.Г. - двічі, Нємцев В.П., Городецький Д.О., Мельник П.В., Воскобойніков О.М.) Лауреатами премії НАН України ім. Н.Д.Моргуліса стали Находкін М.Г., Мельник П.В., Анісімов І.О. та Ільченко В.В. Серед вихованців школи - загалом 7 академіків та членів-кореспондентів НАН України, близько 20 лауреатів Державних премій СРСР та України.Факультет:  Радіофізичний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

01.08.2022
Дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Білостоцьким університетом (факультет Наук про Освіту), організовує дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти І - IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування за темою: «Навчально-наукова... детальніше...
18.07.2022
Анонімне опитування щодо управління сталими метаданими для проведення процедури реєстрації наукових заходів в Україні
Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науковотехнічною бібліотекою України запрошує, взяти участь в анонімному опитуванні на тему: «Управління сталими метаданими для проведення процедури реєстрації науковх заходів в Україні для неформальної та інформальної освіти» (https://forms.gle/wuLxhTDDVqm5yuJZ6)... детальніше...
05.07.2022
Інтерв'ю проректора з наукової роботи Ганни Толстанової газеті "СВІТ"
Як працювати університетам в умовах, коли вся країна зрозуміло й усвідомлено діє за принципом: «Все для фронту, все для перемоги»?
https://bit.ly/3Rf8Skm
детальніше...
04.07.2022
Запрошення на участь у відборі Українських стартапів на Саміт «Start-up BW Summit 2022»
Європейська мережа підприємств Україна як частина найбільшої європейської мережі підтримки бізнесу та інновацій, створеної Європейською комісією та Європейською інноваційною радою та Виконавчим агентством малого та середнього бізнесу (EISMEA), за підтримки МОН України, запрошує вас взяти участь у відборі... детальніше...
27.06.2022
28 червня 2022 року 10:30, інфодень програми Горизонт Європа за кластером 3 - Цивільна безпека для суспільства
28 червня з 10:30 до 18:35 за київським часом, відбудеться Інфодень програми Горизонт Європа за кластером 3 - Цивільна безпека для суспільства (Cluster 3: Civil Security for Society). детальніше...
27.06.2022
Матеріали30 червня 11:00, вебінар для науковців у галузі нанотехнологій, сучасних матеріалів та нових виробничих процесів
До уваги науковців у галузі нанотехнологій, сучасних матеріалів та нових виробничих процесів. детальніше...
Всі події