«Фізика рідин та рідинних систем»

1. Назва наукової школи. Фізика рідин та рідинних систем

2. Дійсний науковий керівник (и) школи. Булавін Леонід Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, завідувач кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації). 1952 р., на базі кафедри молекулярної фізики фізичного факультету КДУ ім. Т.Г.Шевченка

4. Засновник (ки) наукової школи. ГОЛИК Олександр Захарович, доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1951 – 1955 р.р.), декан фізичного факультету (1958 – 1962 р.р.), завідувач кафедри молекулярної фізики (1952 – 1978 р.р.), Заслужений діяч науки УРСР (1966).

5. Науковий потенціал* 9 докторів наук, 22 кандидата наук.

№ п/п

Прізвище, імя, по батькові

Наукова ступінь

Вчене звання

Посада

1.                   

Булавін Леонід

Анатолійович

д.ф.-м.н.

проф.,

академік НАНУ

Завідувач кафедри

2.                   

Забашта

Юрій Федосійович

д.ф.-м.н.

проф.

професор

3.                   

Сисоєв Володимир

Михайлович

д.ф.-м.н.

проф.

професор

4.                   

Чалий

Олександр

Васильович

д.ф.-м.н.

проф.

професор

5.                   

Лебовка Микола Іванович

д.ф.-м.н.

проф.

професор

6.                   

Клепко

Валерій Володимирович

д.ф.-м.н.

проф.

професор

7.                   

Гаврюшенко

Дмитро Анатолійович

д.ф.-м.н.

доц.

професор

8.                   

Альохін Олександр

Давидович

д.ф.-м.н.

проф.

Провідний науковий співробітник

9.                   

Атамась Наталія

Олексіївна

д.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

10.               

Вербінська Галина Миколаївна

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

11.               

Григорєв Андрій Миколайович

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

12.               

Мороз Костянтин Олександрович

к.ф.-м.н.

 

доцент

13.               

Сенчуров Сергій Павлович

к.ф.-м.н.

 

доцент

14.               

Лазаренко Максим Михайлович

к.ф.-м.н.

 

асистент

15.               

Ніколаєнко Тимофій Юрійович

к.ф.-м.н.

 

асистент

16.               

Алексєєв Олександр Миколайович

к.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Завідувач НДЛ

17.               

Свечнікова Оксана Сергіївна

к.ф.-м.н.

 

Старший науковий співробітник

18.               

Бардик

Віталій Юрійович

к.ф.-м.н.

 

Старший науковий співробітник

19.               

Рудніков

Євген Григорович

к.ф.-м.н.

 

Старший науковий співробітник

20.               

Вергун Лєна Юріївна

к.ф.-м.н.

 

науковий співробітник

21.               

Ковальчук Валерій Інокентійович

к.ф.-м.н.

 

науковий співробітник

22.               

Остапчук Юрій Леонідович

к.ф.-м.н.

 

науковий співробітник

23.               

Черевко Костянтин Володимирович

к.ф.-м.н.

 

науковий співробітник

24.               

Загородня Ольга

Анатоліївна

к.ф.-м.н.

 

молодший

науковий співробітник

25.               

Кизима Олена

Анатоліївна

к.ф.-м.н.

 

молодший

науковий співробітник

26.               

Петренко Віктор

Іванович

к.ф.-м.н.

 

молодший

науковий співробітник

27.               

Королович Володимир Феліксович

к.ф.-м.н.

 

Інженер 1 категорії

28.               

Британ Андрій Васильович

к.ф.-м.н.

 

Інженер 1 категорії

29.               

Ткачов Сергій Юрійович

к.ф.-м.н.

 

Інженер 1 категорії

30.               

Шейко Наталія Леонідівна

к.ф.-м.н.

 

Інженер 2 категорії

31.               

Каспрова Анастасія Володимирівна

к.ф.-м.н.

 

Інженер 2 категорії

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013 р.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Наукова школа «Фізика рідин та рідинних систем» є школою фундаментально-наукового спрямування.

У діяльності школи беруть участь 13 викладачів, 18 наукових співробітників та інженерів, що виконують науково-технічні розробки.

У 1952 р. ректором КДУ ім. Т.Г.Шевченка, доктором фізико-математичних наук, професором Голіком О.З. було створено на фізичному факультеті кафедру молекулярної фізики, на базі якої сформувалась, виросла і зміцніла школа з фізики рідин та рідинних систем, що успадковує кращі надбання наукової школи з фізики рідин та фазових перетворень.

Під керівництвом Голіка О.З. та за безпосередньої його участі було сформовано такі основні наукові напрями:

· рентгенографічне дослідження структури рідин та рідких розчинів;

· дослідження теплофізичних та кінетичних властивостей рідин та рідких розчинів у широкому інтервалі температур, тисків та частот деформації;

· дослідження фазових перетворень рідина-пара (критичні явища, випаровування, конденсація).

У 1958 р. на кафедрі молекулярної фізики було організовано проблемну лабораторію з фізики аерозолів. Для вирішення ряду важливих завдань фундаментального та прикладного характеру було створено групу, а в 1992 р. НДЛ "Фізика полімерів".

З часом коло досліджень розширювалось. Зокрема, слід відзначити початок використання повільних нейтронів для дослідження властивостей рідин. Цей напрям дослідження виявився досить плідним, свідченням чого став захист кандидатських та докторських дисертацій, написання наукових статей, монографій та підручників.

З 1978 до 1989 р. кафедру молекулярної фізики очолював учень Голіка О.З. професор Шиманський Ю.І. З 1989 р. кафедру і школу очолює вихованець кафедри, професор Булавін Л.А. В той час основними науковими напрями школи були:

· оптичні та нейтронні дослідження фазових переходів і критичних явищ у рідинах, їх розчинах та у гетерогенних системах;

· дослідження рівняння стану широкого класу рідинних систем методом PVT вимірювань, акустичними та реологічними методами;

· дослідження рівноважних та кінетичних властивостей біологічних систем, структурно-динамічних властивостей характерних об'єктів рідинного середовища людини методами акустичної та оптичної спектроскопії, а також термодинамічними методами.

З часом сформувалися нові напрями перспективних наукових досліджень, а саме:

· властивості рідин у малих об'ємах; нейтронні дослідження золь-гель переходів та структури біологічних мембран (разом з ІХВС НАН України, ІЯД НАН України та ОІЯД (м. Дубна, Росія));

· вплив хімічно активних речовин на перебіг процесу випаровування та конденсації крапель;

· поширення електромагнітного випромінювання, нейтронів та акустичних хвиль у просторово-неоднорідних, а також змінних у часі системах (дисперсних, аеродисперсних, фрактальних тощо);

· дослідження фізичних властивостей композитних полімерів.

Напрацювання вихованців школи: запропонована класифікація рідкого стану речовини, що заснована на основних принципах побудови рідин та рідинних систем, яка отримала широке визнання у світі. За цією класифікацією поведінка квантових рідин може бути передбачена на основі фізичних законів, які характерні для класичних рідин. Це надає можливість вивчати фазові переходи в ядерної матерії за допомогою досліджень фазових переходів в класичних рідинах. Такий підхід дозволяє вивчити рівняння стану нейтронних зірок, що на сьогодні неможливо за допомогою інших засобів. З іншого боку, знання фізичних процесів, які відбуваються на різних рівнях самоорганізації людського організму (молекулярного, клітинного, субклітинного, рівнів органів та системи органів) дозволяє діагностувати стан людського організму. В цій системі первинним рівнем самоорганізації є молекулярний рівень, який дозволяє поєднати фізичні процеси в неживій природі з фізичними процесами, які відбуваються в людському організмі.

Метою наукових досліджень школи є одержання за допомогою сучасних експериментальних методів нових знань про структуру, рівноважні та кінетичні властивості рідин та рідинних систем з метою визначення фізичних механізмів, які лежать в основі новітніх технологій із використанням рідинних систем, що включають нанооб’єкти (фулерени, нанотрубки, лапоніти); магнітних рідинних систем; біологічних мембран, зокрема: умови кластероутворення і агрегації в рідинних системах, зв’язок структури із молекулярною рухливістю, поведінка рідинних систем в околі критичної точки, особливості наноструктурної самоорганізації та інш., необхідних для вдосконалення відомих та створення нових технологій; перевірка гіпотез, теорій, що стосуються фізичних властивостей рідинних систем в околі критичної точки та характеру структурних перебудов в конденсованих системах під дією зовнішніх факторів: хімічної дії, радіаційного опромінення, електромагнітних та механічних полів тощо; а також застосування отриманих знань для вдосконалення відомих та створення нових технологій.

Сучасні основні напрями наукових досліджень школи.

· Дослідження структури і фізичних властивостей рідин та рідинних систем у широких інтервалах зміни температур, тисків та частот зовнішніх полів.

· Дослідження процесів агрегації, термодинамічних та кінетичних властивостей нанорозмірних рідинних систем методами квазіпружного розсіяння нейтронів, малокутового розсіяння нейтронів, оптичної спектроскопії та експериментальної термодинаміки.

· Дослідження особливостей структури магнітних рідинних систем методами нейтронної рефрактометрії та малокутового розсіяння нейтронів, а також впливу тиску на їх теплофізичні властивості.

· Закономірності фазових перетворень в рідинах та рідинних системах; критичні та суперкритичні явища в цих об’єктах, фазові переходи в квантових рідинах, що складають ядерну матерію.

· Релаксаційні процеси в олігомерах, полімерах та полімерних композитах, зокрема, утворених за допомогою наночастинок (фулеренів, нанотрубок, лапонітів); їх пружні, калоричні, діелектричні властивості.

· Фізичні властивості медико-біологічних систем, вплив зовнішніх факторів на фізичні процеси в біологічних об’єктах, фазові переходи та процеси самоорганізації в біологічних об’єктах на різних рівнях організації їх структури.


Основні монографії, підручники, навчальні посібники наукової школи

1. Голик А.З. Уравнение состояния реальных газов. – К.: КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1961. – 45 с.

2. Голик О.З. Будова молекул. – К.: КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 1966. – 46 с.

3. Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей. -М.: Высшая школа, 1971. – 256 с.

4. Булавин Л.А. Нейтронные исследования динамики жидкости - К.: Изд-во КГУ, 1979 - 127 с. (монографія)

5. Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкости и аморфных тел. М.: Высшая школа, 1980. – 326 с.

6. Булавин Л.А., Адаменко И.И Мищенко Н.И. Методические рекомендации к лабораторным работам по спецпрактикуму "Физические свойства и тепловое движение частиц жидкостей" - К.: Изд-во КГУ, 1987.

7. Булавин Л.А. / В кн. Антонченко В.Я., Давыдов А.С., Ильин В.В. Основы физики воды, гл. 2, 3, 4. - К: Наукова думка, 1991 - 670 с. (монографія)

8. Булавин Л.А., Адаменко И.И. Соколовская С.Ф. Методические рекомендации к решению задач по разделу "Механика" общего курса физики - Изд-во KГУ, "Вища школа", 1991

9. Забашта Ю.Ф. Фізика твердих полімерів. Деформації ланцюгів - К.: ВЦ «Київський університет», 1992. – 125 с.

10. Руденко А.П., Булавин Л.А., Сперкач В.С. и др. Механизм теплового движения в жидких углеводородах.- П.: Изд-во ПГПИ.,1992 . - 28 с.

11. Булавін Л.А., Гиpя Т.В., Деpюга И.О. та iн. Фiзика: Завдання та тести - К.: Генеза, т.1, 1993 - 184 с.

12. Булавін Л.А., Чолпан П.П., Ящук В.М. Фiзика: Завдання та тести. В 2 т. - К.: Генеза, 1993 - 271 с.

13. Булавін Л.А., Селищев П.О. Збiрник лабораторних робiт з чисельних методiв молеку лярноi фiзики - К.: ВЦ «Київський університет», 1993. - 36 с.

14. Адаменко І.І., Булавін Л.А., Ящук В.М. Фотоелектричні методи. – К.: ВЦ «Київський університет», 1993

15. Чолпан П.П. Основи фізики. Підручник – К.: Вища школа, 1995. – 488 с.

16. Адаменко І.І., Булавін Л.А., Ящук В.М. Експериментальні методи молекулярної фізики. Розділ "Фотофізичні методи дослідження молекулярних систем" - К.: РВЦ “Київський університет”, 1997 - 27 с.

17. Булавін Л.А., Адаменко І.І., Олєйнікова А.В., Чолпан П.П., Сперкач В.С., Гаркуша Л.М., Кузовков Ю.Г., Ткаченко О.А. Експериментальні методи дослідження фізичних властивостей рідин та фазових перетворень в них - К.: РВЦ “Київський університет”, 1997 - 99 с.

18. Адаменко І.І., Булавін Л.А., Мамонтова Ю.М., Соколовська С.Ф., Ткачук Ю.І. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу фізики. Ч. 1. Механіка - К.: РВЦ “Київський університет”, 1997 - 132 с.

19. Адаменко І.І., Кучеров І.Я. та ін. Лабораторний практикум "Механіка та молекулярна фізика". – К.: РВЦ “Київський університет”,1997.

20. Булавін Л.А. Критичні явища у рідинах - К.: РВЦ “Київський університет”, 1997 - 174 с.

21. Адаменко І.І., Булавін Л.А. Експериментальні та теоретичні методи дослідження молекулярної структури рідин - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998 - 76 с.

22. Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф. Фізична механіка полімерів. Ч.1. Деформації полімерних континуумів. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1999 - 17 с.

23. Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Критичні явища в неоднорідних системах - К.: РВЦ “Київський університет”, 1999 - 90 с.

24. Булавін Л.А., Адаменко І.І., Вербінська Г.М., Гаврюшенко Д.А., Забашта Ю.Ф. Основи реології. Лабораторний практикум - К.: РВЦ “Київський університет”, 2001 - 56 с.

25. Булавін Л.А. Властивості рідин у критичній області. - К.: РВЦ “Київський університет”, 2002 - 205 с.

26. Булавін Л.А. Критичні властивості рідини - К.: АСМІ, 2002. - 278 с. (монографія)

27. Булавін Л.А., Тартаковський В.К. Ядерна фізика. Підручник - К.: РВЦ “Київський університет”, 2002 - 271 с.

28. Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Нерівноважна термодинаміка. Ч. 1. Рівняння дифузії - К.: “Київський університет”, 2003- 16с.

29. Булавін Л.А., Вербінська Г.М., Нужний В.М. Кінетика випаровування крапель рідин в паро-газовому середовищі - К.: “Київський університет”, 2003. - 50 с.

30. Грищенко Г.О., Андронов В.М., Булавін Л.А., Вознюк М.Ф., Волинка Г.І., Дюженкова Л.І., Коршак Є.В., Пінкевич І.П., Рамський Ю.С., Чолпан П.П., Шут М.І., Яценко С.Є. Галузевий стандарт вищої освіти. Напрям підготовки 0101 педагогічна освіта. Спеціальність 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика - Київ, МОН України, 2003 - 100 с.

31. Булавін Л.А., Александров Ю.В., Андронов В.М., Грищенко Г.П., Доценко І.С., Івченко В.М., Кланічка В.М., Лебедєв В.П., Литвин О.Г., Макара В.А., Пінкевич І.П., Стасюк З.В., Чолпан П.П. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма. Напрям підготовки 0701 фізика. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр - Київ, МОН України, 2003 - 74 с.

32. Булавін Л.А., Клепко В.В. Критичні властивості розчинів полімерів - К.: РВЦ “Київський університет”, 2003 - 125 с. (монографія)

33. Чолпан П.П. Фізика. Підручник – К.: Вища школа, 2003. – 567 с.

34. Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Термодинаміка - Полтава: АСМІ, 2004 - 150 с.

35. Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф., Свечнікова О.С. Фізика полімерів - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. - 129 с.

36. Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Основи термодинаміки - К.: РВЦ “Київський університет”, 2004 - 166 с.

37. Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф. Фізика ультразвукової діагностики в медицині - К.: АСМІ, 2004 - 75 с. (монографія)

38. Булавін Л.А., Вербінська Г.М., Вишневський І.Н. Квазіпружнє розсіяння нейтронів у рідинах - К.: АСМІ, 2004 - 86 с. (монографія)

39. Булавін Л.А., Чолпан П.П. Філософські та методологічні аспекти сучасної фізики. Підручник. –К:. РВЦ: Київський університет, 2005. - 201с.

40. Булавін Л.А., Кармазіна Т.В., Клепко В.В., Слісенко В.І. Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ - К.: Академперіодика, 2005 - 640 с. (монографія)

41. Булавін Л.А., Тартаковський В.К. Ядерна фізика. Підручник - К.: Знання, 2005 -439 с.

42. Булавін Л.А., Чалий К.О. Нейтронна оптика мезорозміних рідин. -К.: Наукова думка, 2006. -211 с. (монографія)

43. Адаменко І.І., Булавін Л.А. Фізика рідин та рідинних систем. Підручник. - К: АСМІ, 2006. - 650 с.

44. Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Молекулярна фізика. Підручник. - К.: Знання, 2006 - 560 с.

45. Bulavin L.A., Zabashta Yu.F. Ultrasonic diagnostics in medicine. Leiden - Boston: VSP, 2007. – P. 527. (монографія)

46. Булавін Л.А., Соколовський Б.І., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М. Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах. - К. АСМІ. 2008. – 320 с. (монографія)

47. Булавін Л.А., Куліш М.П., Сисоєв В.М., Селищев П.О., Гаврюшенко Д.А., Момот А.І. Вплив радіаційного опромінення на фізичні властивості рідин - Київ: АСМІ, 2008. – 48 с.

48. Булавін Л.А., Лисов В.І., Рево С.Л. та інш. Фізика іонно-електронних рідин. - К: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 367 с. (монографія)

49. Альохін О.Д., Дорош А.К., Рудніков Є.Г. Критичний стан речовини в полі гравітації Землі. К.,”Політехніка” - 2008. – 404 с. (монографія)

50. Хабибуллаев П.К., Булавин Л.А., Погорелов В.Е. и др. Динамика молекул в жидкостях. - Ташкент: Изд. "Фан" АН Республики Узбекистан, 2009. – 410 с. (монографія)

51. Булавін Л.А., Лерман Л.Б., Момот А.І., Чехун В.Ф. Фізичні моделі розвитку пухлин та поширення метастазів. -. Київ 2010. – 60 с.

52. Булавін Л.А., Дмитренко О.П., Куліш М.П. Радіаційна фізика. Підручник. – К., ВПЦ “КУ”, 2010. – 551 с.

53. Булавін Л.А., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М., Момот А.І. Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів. - К. АСМІ. 2010. - 336 с. (монографія)

54. Булавін Л.А., Сисоєв В.М. Фізика фазових переходів: Підручник. – К.: ВПС «Київський університет, 2010. – 400 с.

55. Авдеев М.В., Аксенов В.Л., Булавин Л.А. Нейтронография наносистем / в Нанонаука и нанотехнологии: энциклопедия систем жизнеобеспечения. – Изд-во ЮНЕСКО, 2010. – С.921-981. (монографія)

56. Григор’єв А.М. Елементи статистичної фізики нерівноважних систем. – К.: „Копі-Центр „MilaR”, 2010. – 20 с.

57. Григор’єв А.М. Міжмолекулярна взаємодія. – К.: „Копі-Центр „MilaR”, 2010. – 20 с.

58. Компьютерное моделирование физических систем: Учебное пособие / Л.А. Булавин, Н.В. Выгорницкий, Н.И. Лебовка – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. – 352 с.

59. Медична фізика: Підручник. – У 4 т. – Т. 1. Динамічні і статистичні моделі / Л.А. Булавін, Л.Г. Гречко, Л.Б.Лерман, О.В.Чалий; за ред. Булавіна Л.А. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 485 с.

60. Медична фізика: Підручник. – У 4 т. – Т. 2. Експеримент у медичній фізиці / Л.А. Булавін, О.Ю.Актан, Ю.Ф.Забашта, С.М.Перепелиця, О.С.Свечнікова, С.П.Сенчуров; за ред. Булавіна Л.А. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 368 с.

61. Булавін Л.А., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М. Критичні явища розшарування в рідинах на Землі та в космосі. – К.: Наукова думка, 2011. – 280 с. (монографія)

62. Ядерная энергетика: учебное пособие для студентов старших курсов, аспирантов и научных сотрудников / [Н.А.Азаренков, Л.А.Булавин, И.И.Залюбовский и др.]. – Харьков: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2012. – 480 с.

63. Булавін Л.А. Нейтрона діагностика рідкого стану речовини: монографія /Л.А.Булавін; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль (Київ. обл.): Ін-т проблем безпеки АЕС, 2012. – 532 с.

Результати досліджень членів школи видаються у фахових наукових виданнях, за час існування школи опубліковано більше півтори тисячі статей. Зокрема, за останні п’ять років (2008 – 2012 р.р.) у міжнародних журналах, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus та інші) надруковано більше 150 статей, у вітчизняних виданнях (із переліку МОН України) біля 200 статей; отримано 7 патентів.

Наприклад, серед цих публікацій є

1. Cherevko K.V., Bulavin L.A., Sysoev V.M. Thermodynamic analysis of multifragmentation phenomena // Physical Review C. – 2011. – V.84 (4).- 044603 (5).

2. The Competition between Na+ and Rb+ in the Minor Groove of DNA / X.Chen, N.Atamas, F.-S.Zhang //Physical Review E. – 2012. –V. 85. – P. 051913 (7).

3. Bulavin L. A., Kulinskii V. L. The Unified picture for the Classical Laws of Batschinski and the Rectilinear diameter for Molecular Fluids // Journal of Physical Chemistry B – 2011 – V. 115, № 19 – P. 6061–6068.

4. Влияние флуктуационной неоднородности в объемной фазе на однослойную адсорбцию / Л.А.Булавин, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сысоев и др // Журнал физической химии. – 2012. – Т. 86, № 4. – С. 714-717.

5. Bardik V.Yu. et al. Light scattering study of human serum albumine in pre-denaturation: relation to dynamic transition in water at 420C. // Journal of Molecular Liquids, 2012, Special Issue, accepted, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2012.09.012.

6. Булавін Л.А., Алєксєєв О.М., Забашта Ю.Ф., Ткачов С.Ю. Механізм частотно-незалежної електропровідності водних розчинів електролітів .//УФЖ. – 2011. – T. 56. – №6. – С. 549-555.

7. Bulavin L.A., Moroz K.O., Petrenko V.I. et al The equation of state for a water-based magnetic fluid stabilized by lauric acid. // Ukr. J. Phys. – 2012. – V. 57. N 3. – P. 350-354.

8. Булавiн Л.А., Забашта Ю.Ф., Каспрова А.В., Сенчуров С.П., Свечнiкова О.С.Структурні зміни у фіброїновому волокні під дією лужного розчину // УФЖ. – 2012. – Т. 57, № 9. – С. 909–914.

9. Nikolaienko, T., Bulavin, L. Hovorun, D. Structural flexibility of DNA-like conformers of canonical 2′-deoxyribonucleosides //Physical Chemistry Chemical Physics. – 2012. – V. 14, N 44. – P. 15554-15561.

10. Kyrey T.O., Kyzyma O.A., Bulavin L.A. et al. Absorption Characteristics of Fullerene C60 in N-Methyl-2-Pirrolidone/Toluene Mixture // Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures. – 2012. – V.20. – P.341–344.

Щороку школа випускає: біля 20 студентів, 5 аспірантів, 1 докторанта.

Кількість захищених дисертацій.

Члени школи захистили 38 докторських дисертацій (Голик О.З., Рощина Г.П., Шиманський Ю.І., Скришевський А.Ф., Булавін Л.А., Адаменко І.І., Забашта Ю.Ф., Сисоєв В.М., Сперкач В.С., Альохін О.Д., Гаврюшенко Д.А., Антонченко В.Я., Рязанов В.В., Руденко О.П., Локотош Т.В., Фахретдінов І.А., Басок Б.І., Чалий О.В., Дорош А.К., Солдатова Є.Д., Лебовка М.І., Кришталь О.О., Кармазіна Т.В., Пучковська Г.О., Слісенко В.І., Мельниченко Ю.Б., Клепко В.В., Гамера А.І., Нестеренко М.В., Шилов В.В., Чалий К.О., Васильєв О.М., Пурський О.І., Склярчук В.М., Атамась Н.О., Плевачук Ю.О., Кулінський В.Л., Абдікарімов Б.Ж.) та понад 200 кандидатських дисертацій. Зокрема, тільки за останні п’ять років 5 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

Серед вихованців школи два академіки НАН України –Булавін Л.А., Кришталь О.О.; два член-кореспонденти НАН України –Басок Б.І., Слісенко В.І.; член-кор. АПН України –Чалий О.В.

З часу створення школи проведено 9 Всесоюзних наукових конференцій з фізики рідин (Голик О.З., Ю.І.Шиманський) та 6 Міжнародних (PLM MP, 1995-2010), в кожній з яких брали участь понад 500 фахівців з фізики рідин з 38 країн світу.

Видатні вчені школи: доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки УРСР Голик О.З., професори Скришевський А.Ф., Рощина Г.П., Шиманський Ю.І., Чалий О.В., Адаменко І.І., Сперкач В.С.

Нині у межах школи працюють: професор, академік НАН України Булавін Л.А., професори Забашта Ю.Ф., Сисоєв В.М., Чалий К.О., Альохін О.Д., Гаврюшенко Д.А., Лебовка М.І., Клепко В.В. Багато вихованців школи працює в наукових установах та вищих навчальних закладах України та за її межами.


7. Місце у світовій науці. Міжнародні зв’язки

Високий рівень наукових результатів забезпечується високою кваліфікацією вихованців школи, які проводять спільні наукові дослідження з науковцями визнаних у світі наукових центрів, зокрема:

· Об’єднаний Інститут ядерних досліджень (ОІЯД), м. Дубна, Росія, – за допомогою сучасних методів дослідження (а саме: малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінювання) м’якої речовини досліджена структура магнітних рідинних систем та рідинних сумішей нанооб’єктів (нанотрубок, фулеренів); визначена фрактальна розмірність рідинних систем за умови різних температур та тисків;

· в Інституті Шарля Садрона (CNRS, Франція) та Страсбурзькому університеті (Франція) – на молекулярному рівні вивчені фізичні властивості макромолекул, в тому числі, біологічних макромолекул, зокрема ДНК;

· в Окріджській національній лабораторії (США) за допомогою квазіпружного розсіяння нейтронів досліджені процеси дифузії в м’якій матерії, в тому числі, поблизу точок фазових переходів;

· в Лабораторії іонних рідин (Белфаст, Великобританія) досліджені можливості використання іонних рідин в нафтохімічній промисловості (екстракція вуглеводнів) та у медицині із використанням комп’ютерного моделювання;

· в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів), Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України (м. Київ), Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ) та в Інституті низьких температур НАН України (м. Харків) теоретично та експериментально досліджені фазові переходи в рідинних системах, в тому числі і в квантових.

Вихованці школи мають публікації в світових фахових виданнях з високим імпакт-фактором, є організаторами міжнародних конференцій за тематикою школи, зокрема проведено 5 та готується 6 конференція з проблем фізики рідин «Physics of Liquid Matter. Modern Problems (PLMMP)», 9th International IUPAC Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates (POLYSOLVAT-9) та інш.

Затверджено Вченою радою фізичного факультету «_16_»__вересня________2013 р.Факультет:  Фізичний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

18.03.2023
Абетка для аспірантів - Доктор філософії: особливості процедури захисту
Спікери заходу:
- Толстанова Ганна Миколаївна, проректор з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка
- Караульна Наталія Вікторівна, вчений секретар НДЧ КНУ імені Тараса Шевченка
детальніше...
14.03.2023
Можливості для молодих науковців та студентів від EURIZON
1. EURIZON Detector School для студентів та молодих науковців

2. Міжнародна літня школа 2-RÅC 2023

Фінансова підтримка, включаючи міжнародні поїздки та проживання, буде доступна для обмеженої кількості українських учасників завдяки фінансуванню EURIZON детальніше...
11.03.2023
Вебінар - ПОРАДИ РЕДАКТОРА: ЯК (КРАЩЕ) ПИСАТИ НАУКОВІ СТАТТІ
Рада Молодих Вчених КНУ імені Тараса Шевченка запрошує Вас на вебінар - ПОРАДИ РЕДАКТОРА: ЯК (КРАЩЕ) ПИСАТИ НАУКОВІ СТАТТІ, який відбудеться 15 березня 2023 р. в 17.00 за київським часом. детальніше...
03.03.2023
Конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2024 – 2025 роках
З 1 березня до 3 травня 2023 року Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідна рада Литви проводить конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2024-2025 роках. детальніше...
02.03.2023
Вступний воркшоп до відкритих освітніх ресурсів (OER)
Захід проводитиметься англійською мовою, онлайн (за допомогою сервісу bigbluebutton) 6 березня з 9:00 до 11:00 (за німецьким часом). Для реєстрації необхідно надіслати електронний лист в якому вказано ім’я та прізвище, афіляцію та контактні дані учасника на адресу: support.twillo@tib.eu детальніше...
01.03.2023
Конкурс наукових проєктів у сфері ядерної науки, атомної енергетики та промисловості «Атомні інноватори»
Українське ядерне товариство оголосило конкурс наукових проєктів у сфері ядерної науки, атомної енергетики та промисловості «Атомні інноватори». детальніше...
Всі події