«Геологічна наукова школа Київського університету»

1. Назва наукової школи. ГЕОЛОГІЧНА НАУКОВА ШКОЛА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
2. Дата і місце заснування (на базі якої організації). Геологічна наукова школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка була заснована в Київському університеті академіком АН України В.Г.Бондарчуком та фундатором і першим завідувачем кафедри геології родовищ корисних копалин (1944–1952 рр.) віце-президентом АН УРСР академіком М.П.Семененком в кінці 40-х років минулого століття.

3.Дійсний науковий керівник школи. – доктор геол.. наук, професор В.А.Михайлов

4.Школа включає 4 основних напрямки:

1.Стратиграфо-палеонтологічний

2.Мінералого-геохімічний

3.Металогенічний.

4.Структурно-тектонічний

5.Науковий потенціал .

Відомі працівники, які в свій час працювали на геологічному факультеті на кафедрах, що представляють школу: професори, доктори наук – І.П.Щербань С.А.Мороз,, Є.Б.Глеваський, В.С.Заїка-Новацький, А.П.Ротай, О.Л.Ейнор, Д.М.Щербак, Л.С.Галецький, В.О.Шумлянський, В.М.Гулій та ін.

Представники школи, які працюють в університеті на 1.09.2013 р.

Науковий потенціал* 13 докторів наук, 17 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада,

(напрямок)

1.

Михайлов Володимир Альбертович

д.геол.н.

професор

Декан ф-ту (3)

2.

Павлишин Володимир Іванович

Д.г.-м.н

Професор

Професор (2)

3.

Шевчук Віктор Васильович.

Д.г.-м.н

Професор

Професор (4)

4.

Лукієнко Олексанр Іванович

Д.г.-м.н

Професор

Професор (4)

5.

Огар Віктор Володимирович

Д.г.н

Доцент

Професор (1)

6.

Загнітко Василь Миколайович

Д.г.-м.н

професор

Професор (3)

7.

Шнюков Сергій Євгенович

Д. геол.н

Доцент

Зав.кафедри (2)

8.

Грінченко Віктор Федорович.

Д.г.-м.н

Професор

Професор (2)

9.

Деревська Катерина Ігорівна

Д. геол .н

Ст.н.сп.

Професор (3)

10.

Нестеровський Вікто Антонович

Д. геол.н

професор

Професор (1)

11.

Коржнєв Михайло Миколайович.

Д. геол .н

професор

Професор (3)

12.

Митрохін Олександр Валерійович

Д. геол.н

доцент

Професор (2)

13.

Іваннік Олена Михайлівна

Д. геол.н.

доцент

Зав.кафедри

14.

Кравченко Дмитро Володимирович

К. геол.н

доцент

Доцент (4)

15.

Киселевич Леонід Сергійович

К. геол.н

доцент

Доцент (1)

16.

Курило Марія Михайлівна

К. геол.н.

доцент

Доцент (3)

17.

Грінченко Олександр Вікторович.

К. геол.н

доцент

Доцент (3)

18.

Дубина Олександр Володимирович

К. геол.н

Ст..н.сп

Доцент (3)

19.

Омельчук Олександр Васильович.

К. геол.н

доцент

Доцент (3)

20.

Шунько  Володимир Веволодович

К. геол.н

доцент

Доцент (3)

21.

Менасова Ангеліна Шевкетівна

К. геол.н

доцент

Доцент (4)

22.

Павлов Генадій Генадієвич

К.г.-м.н

доцент

Доцент (2)

23.

Гожик Андрій Петрович

К.г.-м.н

доцент

доцент

24.

Синіцин Василь Олександрович

К.г.-м.н

С.н.с

Зав.лаб (2)

25.

Морозенко Валерій Револьдович

К. геол.н

С.н.с

С.н.с .(2)

26.

Андреєв Олександр Вячеславович.

К.г.-м.н.

С.н.с

С.н.с (2)

27.

Савенок Сергій Петрович

К. геол.н

-

Доцент (2)

28.

Лазарева Ірина Іванівна

К. геол.н

-

Доцент (2)

29.

Квасниця Ірина Вікторівна.

К. геол.н

-

Доцент (2)

30.

Митрохіна Тетяна Володимирівна.

К. геол.н

-

Асистент (2)

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6.Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Геологічна наукова школа Київського університету заснована на давніх традиціях, активно працює в даний час і має добрі перспективи.

В останні роки представники школи у рамках вказаних напрямків проводили дослідження із низки держбюджетних і госпдоговірних тем, брали участь в низці міжнародних проектів із пошуків та вивчення родовищ а також експертної оцінки мінерально-сировинної бази різних регіонів світу: Ірану, Республіки Гвінеї, Вірменії, Індонезії, Нігерії, Республіки Мадагаскар, Республіки Ліберія, Ісламської республіки Мавританія та ін.

За останні 5 років за напрямком у різних вчених радах України захищено 5 докторських і 25 кандидатських дисертацій керівниками або консультантами яких були представники школи. На даний час в аспірантурі під керівництвом представників школи навчаються 18 аспірантів, 5 із яких подали дисертації до захисту.

Представниками школи постійно проводяться республіканські та міжнародні наради із актуальних проблем геології. Зокрема, в 2011 році на базі геологічного факультету була проведена міжнародна конференція «Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу» участь у якій взяли більш як 120 дослідників України та світу, в 2013 році заплановано проведення міжнародної конференції «Нетрадиційні джерела вуглеводнів», крім того представники геологічної школи Київського університету були членами оргкомітетів практично всіх геологічних нарад, що проводилися в Україні, часто вони представляють школу в міжнародних симпозіумах, що проводяться в інших країнах .

Провідні представники школи запрошуються для читання лекцій у ВУЗах інших країн (професори В.А.Михайлов, О.В.Мітрохін та В.І.Павлишин – МГУ, Росія, професор В.І Павлишин –С-Пб У (Росія), доцент М.М.Курило – КазДУ Астана, Казахстан).

У межах наукових напрямків школи діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій, за останні 5 років в ній захищено 3 докторських і 20 кандидатських дисертацій. Провідні вчені, що представляють школу, постійно запрошуються для опонування дисертацій різного рівня в Україні та за кордоном (зокрема в Росії та Белорусії)

За результатами діяльності школи надруковані численні монографії, підручники та наукові статті, основними з яких за останні 10 років є:

1. Гожик П.Ф., Лукін О.Ю., Шумлянський В.О., В.М. Загнітко, Деревська К.І., Івантишина О.М.,Курило М.В., Александров О.Л.. Літогеодинамічні закономірності утворення корисних копалин осадочно-породних басейнів України // Фундаментальні орієнтири науки (Біологія та науки про Землю і навколишнє середовище). Київ, «Академперіодика», 2005. –220 с.

2. Кулиш Е.А., Михайлов В.А. Урановые руды мира. Геология, ресурсы, экономика. К.: Логос, 2004. 276 с.

3. Матковський О.,Павлишин В.,Сливко Є.Основи мінералогії України Львів, 2009, 856 с.

4. Михайлов В.А., В.І.Шевченко, В.В.Огар та ін..Металічні корисні копалини України. ВПЦ «Київський університет»,2007,463 с.

5. Михайлов В.А. Металогенія золота раннього докембрію). К.: “Київський університет”, 2005. 319 с.

6. Михайлов В.А., Виноградов В.Ф., М.В.Курило, та ін..Неметалічні корисні копалини України. ВПЦ «Київський університет»,2008,494 с.

7. Михайлов В.А., В.І.Шевченко, В.В.Огар та ін..Металічні корисні копалини України. ВПЦ «Київський університет»,2007,463 с.

8. Михайлов В.А., М.В.Курило В.Г..Омельченко, та ін.Горючі корисні копалини України. ВПЦ , Київ, КНТ, 2010, 376 с.

9. Михайлов В.А., Федчук В.Я.. Металогенія золота. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 350 с.

10. Михайлов В.А. Редкоземельные руды мира. ВПЦ «Київський університет», 2010, - 224 с.

11. Михайлов В.А., Курило М.М. Мінерально-сировинна база флюсової сировини України. Київ, Ніка-Центр,2010, 200 с.

12. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О., Генезис мінералів. Київ, 2003, 672 с.

13. Рудько Г.І.,Плотніков О.В.,Курило М.М., Радованов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. Академпрес.2010,272 с.

14. Шеремет Е.М., Кулик С.Н., Кривдик М.Г., Пигулевский П.И., Бурахович Т.К., Загнитко В.Н. и др. Геолого-геофизические критерии рудоносности и металлогения областей субдукции Украинского щита. Изд. «Ноулидж», 2011, 285 с.

6.Місце у світовій науці. Школа займає одне із провідних місць у вітчизняній та світовій науці. Зокрема, представники школи металогенічного напрямку окрім традиційної активної та інноваційної діяльності в галузі металічних та неметалічних корисних копалин, очолюють наукові геологічні дослідження із нетрадиційних видів енергії в Україні і в даний час готують випуск 8-томної монографії із цієї тематики, яка буде першою у світі в такому аспекті (В.А.Михайлов, В.М.Загнітко).

Представники структурно-тектонічного напрямку є фактичними лідерами в Україні та Європі в питаннях тектоно-фаціального аналізу докембрійських та фанерозойських комплексів (В.В.Шевчук, О.І.Лукієнко).

Мінералого-геохімічний та стратиграфо-палеонтологічний напрямки відомі у світі завдяки чисельним фундаментальним роботам В.І.Павлишина, В.В.Огаря та ін..

7.Міжнародні зв’язки. Представники школи підтримують постійні наукові зв’язки із міжнародними науковими, освітніми закладами та організаціями. Вони входять до складу багатьох міжнародних асоціацій таких як SEG (світова асоціація економічної геології), IAGOD (Міжнародна асоціація генезису рудних родовищ), GMRAP (Програма вивчення глобальних мінеральних ресурсів) та ін.. Активно виконується програма обміну лекторами з провідними навчальними закладами СНД та світу.

Затверджено вченою радою факультету (інституту) «__10_»__вересня_______2013р.


Факультет:  Геологічний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

15.11.2022
Марафон_KNU: Об'єднані наукою
Запрошуємо Вас взяти участь у науковому Марафоні_KNU: Об'єднані наукою, приуроченого до Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку, який відбудеться  15-25 листопада 2022 року в офлайн форматі на території головного корпусу Університету детальніше...
14.11.2022
Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням на 2023-2024 роки
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2023 році коштом державного бюджету детальніше...
11.11.2022
Конкурс проєктів досліджень та розробок молодих учених
Міністерство освіти і науки України оголосило щорічний конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених детальніше...
18.10.2022
Pre-accelerator in Ukraine powered by EIT Jumpstarter
Ви український інноватор, який має ідею, аби запустити свій бізнес? Тоді запрошуємо взяти участь у Pre-accelerator in Ukraine — powered by EIT Jumpstarter детальніше...
18.10.2022
Youth Entrepreneurship Program
Науковий парк Київського національного університету імені Тараса Шевченка долучився до великого європейського проекту InterHEI The interdisciplinary HEI Entrepreneurship Fostering Program — Youth Entrepreneurship Program! детальніше...
12.10.2022
Конкурс українсько-австрійських науково-дослідних проєктів на 2023-2024 роки
До 21 листопада 2022 року триває конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проєктів на 2023-2024 роки, що організовує Міністерство освіти і науки України та австрійське Агентство з питань освіти та інтернаціоналізації детальніше...
Всі події