«Наукова школа регіонального еколого – географічного аналізу»

Наукова школа регіонального еколого - географічного аналізу

1. Науковий керівник школи П.Г. Шищенко, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України.

2. Дата і місце заснування–наукова школа фундаментально-наукового спрямування виникла в процесі робіт з комплексного еколого-ландшафтного районування, які з 1962 року проводилися на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

3. Засновник і організатор наукової школи – доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки О.М. Маринич.

4. Науковий потенціал* 6 докторів наук, 11 кандидатів наук.

п/п

П.І.Б

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

 

2

3

4

5

1

Шищенко Петро Григорович

д.геогр.н.

Чл.-кор. НАПНУ, професор

Професор кафедри географії  України

2.

Гродзинський Михайло Дмитрович

д.геогр.н.

Чл..-кор. НАНУ, професор

Завідувач кафедри фізичної географії та геоекології

3.

Герасименко Наталія Петрівна

д. геогр.н.

професор

Завідувач кафедри загального землезнавства та геоморфології

4.

Дмитрук Олександр Юрійович

д. геогр.н.

професор

Завідувач кафедри географії України

5.

Стецюк Володимир Васильович

д. геогр.н.

професор

Професор кафедри землезнавства та геоморфології

6.

Комлєв Олександр Олександрович

д. геогр.н.

професор

Професор кафедри землезнавства та геоморфології

7.

Білоус Людмила Федорівна

к.геогр.н.

доцент

Доцент кафедри географії України

8.

Гетьман Володимир Іванович

к.геогр.н.

доцент

Доцент кафедриземлезнавства та геоморфології

9.

Гринюк Олег Юрійович

к.геогр.н.

 

Асистент кафедри географії України

10.

Гродзинська Ольга Юріївна

к.геогр.н.

 

 

11.

Михайленко Наталія Миколаївна

к.геогр.н.

доцент

Доцент кафедри  фізичної географії та геоекології

12.

Мотузенко Олена Олександрівна

к.геогр.н.

доцент

Доцент кафедри географії Україна

13.

Олішевська Юлія Анатоліївна

к.геогр.н.

доцент

Доцент кафедри географії Україна

14.

Петрина Наталія Василівна

к.геогр.н.

доцент

Доцент кафедра географії України

15.

Романчук Сергій Павлович

к.геогр.н.

доцент

Доцент кафедри  фізичної географії та геоекології

16.

Удовиченко Вікторія Віталіївна

к.геогр.н.

доцент

Доцент кафедра географії України

17.

Демяненко Світлана Олександрівна

к.геогр.н.

 

Асистент

кафедра географії України

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р. 

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Наукова школа має теоретико-методологічну конструктивно-географічну спрямованість, функціонує на базі кафедр географії України, фізичної географії та геоекології, землезнавства та геоморфології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Представники школи відомі своїми здобутками в галузі фізичної географії (П.Г.Шищенко), ландшафтознавства (М.Д.Гродзинський), палеогеографії (Н.П.Герасименко), геоморфології (О.О,Комлев, В.С.Стецюк), урбогеографії (О.Ю.Дмитрук), очолюють випускні кафедри (М.Д.Гродзинський, Н.П.Герасименко, О.Ю.Дмитрук). Загальна кількість представників наукової школи 50. Захищено 12 докторських і 40 кандидатських дисертацій. Результати досліджень реалізуються в 10 міжнародних та понад 50 вітчизняних пошукових наукових проектах.

Представники школи в складі авторського колективу удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки (1992 р.) за цикл робіт «Географічні основи регіонального природокористування». Вони є співавторами здійсненого вперше унікального видання «Національний атлас України» (2007 р.). Представники школи є авторами і співавторами нових підручників для вишів і середніх загальноосвітніх шкіл (П.Г.Шищенко, М.Д.Гродзинський, О.Ю.Дмитрук та ін..). П.Г.Шищенко очолював Українське географічне товариство (1995-2013 рр.), був організатором 7,8,9,10,11 його з’їздів, на яких була широко представлена географічна громадськість України, брали участь зарубіжні вчені.

У 1970 р. засновано міжвідомчий науковий збірник «Фізична географія та геоморфологія» - ISSH 0868-6939 (головний редактор П.Г.Шищенко, який внесений до переліку періодичних фахових видань за спеціальністю «географічні науки. На 2013 рік вийшло 72 збірники, в яких крім праць представників наукової школи друкуються статті географів України, Росії, Польщі, Німеччини українською, російською, англійською мовами.

Основні напрямки сучасних наукових досліджень:

- Конструктивно-географічні засади регіонального природокористування (доктор географічних наук, П.Г.Шищенко)

- Теорія і методи аналізу стійкості геосистем до антропогенних навантажень (член-кореспондент НАНУ проф..М.Д.Гродзинський).

- Теорія і методологія дослідження урбанізаційних систем України (доктор географічних наук, проф..О.Ю.Дмитрук).

- Теорія і методологія палеогеографічного, еколого-геоморфологічного аналізу, основи менеджменту природних ресурсів (доктор географічних наук, проф. Н.П.Герасименко, доктор географічних наук, професор В.В.Стецюк, доктор географічних наук, проф..О.О.Комлєв).

- Регіональні еколого-географічні проблеми в дидактичному і педагогічному вимірах (доктор географічних наук, проф.О.Ю.Дмитрук, член-кореспондент НАПНУ проф. П.Г.Шищенко).

7. Місце в світовій науці. Представники наукової школи представляли Україну на міжнаро дних географічних конгресах з доповідями: 28 МГК (Гаага, 1996 р.), 29 МГК (Сеул, 2000р.), 30 МГК (Глазго, 2004р.), 31 МГК (Туніс, 2008р.), 32 МГК (Кельн, 2012р.), що засвідчило міжнародний рівень географічних досліджень, виконуваних в Україні. МГК проводяться регулярно раз в 4 роки. Представники наукової школи беруть участь в міжконгресних конференціях, інших міжнародних географічних форумах (Росія, Японія, Польща та ін..).

Затверджено Вченого радою географічного факультету. Протокол №6 від 25 червня 2013р.

Докладний опис школи

ШИЩЕНКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ

(1936)

Фізико-географ

Заслужений діяч науки і техніки України,

член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України,

професор кафедри географії України,

доктор географічних наук

Народився 8 лютого 1936 р. у с. Покришів Брусилівського району Житомирської області, де закінчив семирічну школу.

У 1950 р. вступив до Коростишівського педагогічного училища, яке закінчив з відзнакою.

У 1954 р. вступив до Київського педагогічного інституту, звідки в 1956 р. був переведений до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1959 р. з відзнакою закінчив географічний факультет цього університету.

У 1959–1961 рр. працював в ґрунтознавчій експедиції в Україні, Казахстані, Західному Сибіру.

З 1961 року – аспірант, асистент, доцент, професор Київського університету.

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію «Природні комплекси і фізико-географічне районування Лівобережного Полісся УРСР» (науковий керівник – член-кор. АН України, д.г.н., проф. О.М. Маринич).

У 1971–1995 рр. – завідує кафедрою фізичної географії та охорони природи.

У 1985–1989 рр. - декан географічного факультету.

У 1989–1992 рр. - проректор з навчальної роботи природничих факультетів Київського університету, в 1992–1994 рр. - професор кафедри фізичної географії та охорони природи, в 1994–1999 рр. - декан географічного факультету, у 1995–2000 рр. – завідувач кафедри географії України.

В 1984 році захистив докторську дисертацію «Принципи і методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні (на прикладі Української РСР)» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів.

Читає курси: «Історія і методологія географії», «Конструктивна географія з основами природокористування», «Прикладна фізична географія», «Фізична географія України», «Ландшафтні регіони України», «Фізико-географічне районування».

У галузі фізичної географії розробив теоретичні положення ландшафтознавчого аналізу в регіональному проектуванні. Встановив закономірності просторової диференціації ландшафтів України, обґрунтував оригінальні схеми ландшафтного районування її території. Досліджував стійкість ландшафтів України при певних режимах природного функціонування і антропогенних навантажень в зональних діапазонах фізико-географічних умов.

Автор і співавтор більше 500 наукових праць, в тому числі 16 монографій, зокрема: «Фізична географія СРСР» (1975 р.), «Природне середовище і господарська діяльність людини» (1982 р.), «Фізична географія Української РСР» (1984 р.), «Геоекологічні підходи до проектування природно-технічних систем» (1985 р.), «Ландшафти і фізико-географічне районування» (1985 р.), «Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування в Українській РСР. Київське Придніпров`я» (1988 р.), «Геоекологічні основи територіального проектування і планування» (1989 р.), «Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування в Українській РСР. Теоретичні і методичні дослідження» (1990 р.), «Ландшафтно-екологічний аналіз в меліоративному природокористуванні» (1992 р.), «Прикладна фізична географія» (1988 р.), «Принципи і методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні» (1999 р.), «Концепція стандарту вищої базової географічної освіти» (2000 р.), «Охорона навколишнього середовища» (2006 р.), «Географія: Україна і світ» (2008 р.), «Геосайти Луганської області, їх раціональне використання та охорона» (2008 р.).

Автор і співавтор ландшафтної карти та схеми фізико-географічного районування України.

Проводить дослідження в галузі дидактики, методики та інноваційних технологій навчання географії. Автор та співавтор підручників та навчальних посібників – «Географія України» (1992, 1996, 1999, 2000, 2002 рр.), «Географія» (1998, 1999, 2000, 2001, 2002 рр.), «Методи геоекологічних досліджень» (1999 р.), «Фізична географія України» (2003, 2005, 2006, 2011 рр.), «Фізична географія материків та океанів». Том 1. «Азія» (2009 р.), Том 2. «Європа» (2010 р.), «Основи екології» (2012 р.)

Заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.). Почесний професор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, почесний доктор Honoris causa Ужгородського національного університету. У 2009 році візначений Подякою Президента України.

У 1992 р. обраний членом-кореспондентом АПН України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993 р.) в складі авторського колективу за цикл робіт «Географічні основи регіонального природокористування». Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998, 2007 рр.), нагороджений знаком Ушинський К.Д., медаллю «Григорій Сковорода».

Голова експертної ради з географічних наук ВАК України (1993–1997 та 1999–2002 рр.), голова Науково-методичної комісії з географії Міносвіти України, член Національного комітету з програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, член секції наук про Землю Комітету по державних преміях України в галузі науки і техніки, експертної ради з природничих наук та математики Державної акредитаційної комісії України (1985-2000 рр.).

Член спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій, Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1985–2005 рр.), бюро відділення загальної середньої освіти АПН України.

Президент Українського географічного товариства (з 1996 р.), учасник Міжнародних географічних конгресів у м. Гаага (Голландія, 1996 р.), Сеулі (Корея, 2000 р.), Глазго (Велика Британія, 2004 р.), Кельн (німеччина, 2012 р.).

Відповідальний редактор наукового збірника «Фізична географія та геоморфологія», член редколегії «Екологічної енциклопедії», «Українського географічного журналу» та інших періодичних видань.
Факультет:  Географічний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

03.10.2023
Спільний конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Українсько-швейцарські спільні дослідницькі проєкти: Конкурс 2023»
Національний фонд досліджень України (НФДУ) разом з Швейцарським національним науковим фондом (SNSF) запускає спільний конкурс проєктів. Однією з цілей конкурсу є підтримка дослідницької діяльності в Україні та зменшення відтоку мізків з країни. детальніше...
02.10.2023
Грантові можливості для науковців від CRDF Global
Конкурс мікрогрантів для публікації наукових статей у рецензованих міжнародних журналах та конкурс грантів для участі у конференціях
детальніше...
22.09.2023
Другий конкурс проєкних пропозицій Програми Дунайського регіону
2 жовтня стартує новий конкурс проєктних заявок Danube Region Programme: Danube Region Programme Second Call for Proposals детальніше...
20.09.2023
Перший воркшоп "Green Energy Technologies for the Future"
Захід розпочнеться 21 вересня 2023 р. об 11:00 за київським часом в рамках співпраці між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Лотарингії детальніше...
08.09.2023
Навчання щодо океанічних і прибережних даних
За інформацією Постійного представництва України при ЮНЕСКО, Індійський національний центр океанографічних інформаційних послуг запрошує на навчання щодо океанічних і прибережних даних. детальніше...
04.09.2023
Грантові можливості від Swedish Institute
Наразі наявні відкриті грантові можливості від Swedish Institute:
- SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – special call for Ukraine
- SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – seed funding
детальніше...
Всі події