«Теорія мови, мовлення та історії лінгвістики»

1.Назва - «Теорія мови, мовлення та історії лінгвістики».

2.Дійсний науковий керівник Голубовська Ірина Олександрівна, Снитко Олена Степанівна, Шевченко Лариса Іванівна, Мойсієнко Анатолій Кирилович.

3. Дата і місце заснування. Школа заснована 1950 року у Київському університеті.

4. Засновники. Наукова школа заснована професором, доктором філологічних наук Білецьким Андрієм Олександровичем. Тривалий час школою керував професор Семчинський Станіслав Володимирович. Школа фундаментально-наукових досліджень у галузі загальної лінгвістики і слов’янського мовознавства, зокрема українського і російського, а також класичної філології.

 Відомі представники. Із наукової школи вийшли видатні українські мовознавці:

 • а) академік Русанівський Віталій Макарович;
 • б) професор Плющ Павло Павлович;
 • в) професор Муравицька Маргарита Петрівна;
 • г) професор Масальський Василь Іванович;
 • д) професор Кучеренко Ілля Корнійович;
 • е) професор Карпенко Маргарита Олександрівна;
 • є) професор Пономарів Олександр Данилович;
 • ж) професор Коптілов Віктор Вікторович;
 • з) професор Тоцька Ніна Іванівна та ін.

У діяльності наукової школи нині беруть участь близько 50 науковців. Серед них:

 •  член-кор. НАНУ, професор Клименко Ніна Федорівна;
 •  професор Снитко Олена Степанівна;
 • професор Голубовська Ірина Олександрівна;
 •  професор Слухай Наталія Віталіївна;
 •  професор Мойсієнко Анатолій Кирилович;
 •  професор Шевченко Лариса Іванівна;
 •  професор Мосенкіс Юрій Леонідович;
 •  професор Звонська Леся Леонідівна;
 •  професор Кудрявцева Людмила Олексіївна;
 • професор Дядечко Людмила Петрівна;
 • професор Черниш Тетяна Олександрівна;
 • професор Собуцький Михайло Анатолійович;
 • доцент Гнатюк Лідія Павлівна;
 • професор Паламарчук Ольга Леонідівна;
 • доцент Чемес Валерій Федорович;
 • доцент Бас-Кононенко. Оксана Василівна;
 • доцент Миронова Валентина Миколаївна та ін.
 • доцент Гриценко Світлана Павлівна
 • доцент Лефтерова Ольга Миколаївна;
 • доцент Михайлова Олена Григорівна

 Чисельність зайнятих у діяльності школи – понад 100 науковців. У її діяльності також беруть участь студенти, аспіранти, докторанти.

5. Науковий потенціал*: 12 докторів наук, 11 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Клименко Ніна Федорівна

д.ф.н

професор

професор

2.

Голубовська Ірина Олександрівна

д.ф.н.

професор

Завідувач кафедри

3.

Звонська Леся Леонідівна

д.ф.н.

професор

професор

4.

Чемес Валерій Федорович

к.ф.н.

 доцент

доцент

5.

Миронова Валентина Миколаївна

к.ф.н.

доцент

доцент

6.

Гриценко Світлана Павлівна

к.ф.н.

 

доцент

доцент

 

7.

Лефтерова Ольга Миколаївна

к.ф.н.

доцент

 

доцент

 

8.

Михайлова Олена Григорівна

к.ф.н.

доцент

доцент

10.

Снитко Олена Степанівна

д.ф.н

професор

Завідувач кафедри

11.

Слухай Наталія Віталіївна

д.ф.н

професор

професор

12.

Мойсієнко Анатолій Кирилович

д.ф.н

професор

Завідувач кафедри

13.

Шевченко Лариса Іванівна

д.ф.н

професор

Завідувач кафедри

14.

Мосенкіс Юрій Леонідович

д.ф.н

професор

професор

15.

Кудрявцева Людмила Олексіївна

д.ф.н

професор

професор

16.

Дядечко Людмила Петрівна

д.ф.н

професор

професор

17.

Черниш Тетяна Олександрівна

д.ф.н

професор

професор

19.

Гнатюк Лідія Павлівна

д.ф.н

доцент

доцент

20.

Паламарчук Ольга Леонідівна

к.ф.н.

професор

Завідувач кафедри

21.

Бас-Кононенко Оксана Василівна

к.ф.н.

доцент

доцент

22.

Гапченко Олена Анатоліївна

к.ф.н.

доцент

доцент

23.

Теряєв Дмитро Олексійович

к.ф.н.

доцент

доцент

24.

Воронін Дмитро Ігоревич

к.ф.н.

доцент

доцент

25.

Медведева Людмила Олександрівна

к.ф.н.

доцент

доцент

*штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

За характером - Школа фундаментально-наукова.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Основні досягнення наукової школи. Основні напрямки наукової діяльності: когнітивна лінгвістика, зіставна лінгвокультурологія, дослідження мови як знакової системи, дослідження системно-структурних властивостей мови, інструментальне дослідження звукової будови мови, теоретична граматика, загальна лексикологія, функціонування і розвиток української та російської мов за різних суспільних умов, мовні контакти, етнолінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика, міфопоетика художнього мовлення, медіалінгвістика, проблеми класичної філології. Наукові досягнення школи сформульовано в монографіях та наукових працях, а також використано при підготовці підручників та навчальних посібників для вищої і середньої школи. Підготовлено до друку енциклопедичний словник-довідник «Мови світу». Щороку школа випускає 5-10 аспірантів та 60-70 студентів.

1.8. Значення діяльності наукової школи для суспільства. Дослідження учасників наукової школи першого періоду стали суттєвим надбанням українського, загальноєвропейського та загальносвітового мовознавства. Серед таких фундаментальних праць, які стали основою для подальших наукових пошуків, можна назвати такі основні монографії, підручники та навчальні посібники:

1. Белецкий А.А. Принципы этимологических исследований. – Киев, 1950.

2. Белецкий А.А. Лексикология и теория языкознания. – Киев, 1972.

3. Білецький  А.ОЦикл праць з лінгвосеміотики. – К., 1964-1981.

4. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія – К., 1961-1964. – Ч. 1-2.

5. Никитина Ф.А. Влияние аналогии на словообразование. На материале родственных языков. – Киев, 1973.

6. Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови. – К., 1973.

7. Семчинський С.В. Семантична інтерференція мов. – К., 1974.

8. Білодід О.І. Граматична концепція О.О. Потебні. – К., 1977.

9.Скалозуб Л.Г. Динамика звукообразования (по данным кинорентгенографирования). – Киев, 1979.

10. Снитко Е.С. Внутренняя форма номинативных единиц. – Львов, 1990.

11. Кудрявцева Л.А. Моделирование динамики словарного состава языка. – Киев, 1993.

На сучасному етапі видано наступні монографії, підручники та навчальні посібники:

Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу. – К., 2004; Миронова В.М. Латинська мова. – К., 2009; Кожушний О.В.Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія ІІІ-VIII століть. – К., 2009; Бойко Н.В., Миронова В.М. Українсько-давньогрецько-латинський словник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2010; Звонська Л.Л. Історія грецької мови: Підручник. – К., 2011; Гриценко С.П. Лексичні латинізми в українськомовних текстах кінця XVI  - XVII століття. – К, 2011; Голубовська І.О., Чемес В.Ф. та ін. Вступ до  мовознавства: навчальний посібник. – К., 2007-2010. – Ч.1,2; Гриценко С.П. Латинсько-українсько-російсько-англійський словник ветеринарно-медичних термінів. – К., 2011; Голубовская И.А. Русские идиомы: история и функционирование – К., 2007;  Черниш Т.О. Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні. - К., 2003; Снитко О.С. (у співавторстві) Сопоставительная граматика русского и украинского языков. - Київ, 2003; Дядечко Л.П. Крылатые слова как объект лингвистического описания: история и современность. – К., 2002;  Мосенкіс Ю.Л. Трипільська міфологія: Короткий словник термінів. – К., 2003.;  Мосенкіс Ю.Л. Трипільська держава в Україні. – К.: ВІПОЛ, 2003; Непоп Л.В. Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей: Монографія. – К.,2004; Мойсієнко А.К. Динамічний аспект номінації.– К., 2004; Кравченко Л.О. Прізвища Лубенщини. – К., 2004; Мосенкіс Ю.Л. Всесвіт у дзеркалі японської мови: Словесні символи культури Японії. – К., 2005. (співавт. М.В.Якименко); Гливінська Л.К. Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація, - К., 2006; Звонська Л.Л. Генеза парадигми темпоральності у давньогрецькій мові. - К., 2006;  Мойсієнко А.К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша. – К., 2006; Мосенкіс Ю.Л. Українська мова у євразійському просторі: Трипільська генеза милозвучності та віддалені родинні зв’язки. – К., 2006; Мосенкіс Ю.Л. Поэтическая реконструкция “Слова о полку Игореве” и летописная поэзия: Мифология и шаманизм. Новые параллели. Темные места (предварительное сообщение): Авторский перевод с украинского. – К., 2006; Слухай Н.В., Мосенкіс Ю.Л. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка. – К., 2006; Тищенко К.М. Мовні контакти: свідки формування українців. – К., 2006; Воронін Д. І. Функционально-смысловой базис речи: феноменология и генезис. – Киев-Тайбэй, 2006;  Калєтнік А.А. Неокласична неологія: лінгвістичний статус. – К.,  2008; Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. “Динамічні процеси в лексиконі сучасної української мови”. – К., 2008; Мойсієнко А.К. Мова як світ світів. Поетика текстових структур. - Умань: Софія; Безпаленко А.М. Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі гештальтеорії. К., 2009; Гнатюк Л.П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції. – К., 2010; Дергач Д.В. Стилістика онімів в українських мас-медіа. – К., 2010; Мельник С.Є. Етнічна та мовна різноманітність України. – Ужгород, 2010. (у співавторстві з С.Черничко);  Тищенко К.М. "Давній схід у словнику і топонімії України". – К., 2010; Снитко О.С., Слухай Н.В., Вільчинська Т.П. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні. – К., 2011; Снитко О.С. Русский язык как деятельность. Основные направления научного описания. К., 2013, Тищенко К.М. Халіфат і сівера: топонімічний слід в Україні. - К., 2011. та ін.  ;  Голубовська І.О., Снитко О.С., Слухай Н.В. та ін. Інтернет-комунікація в діяльності інститутів секроту безпеки:теоретико-прикладний аспект. К.,2013 (колективна монографія)., Київ. 2013.

Захистили кандидатські та докторські дисертації під керівництвом учасників Школи:

 • Колеснікова Ірина Анатоліївна;
 • Безпаленко Анатолій Мілетійович;
 • Бойко Наталія Василівна
 • Кощій Оксана Миколаївна;
 • Косіцька Ольга Миколаївна;
 • Щербина Руслан Анатолійович;
 • Руда Наталія Вікторівна
 • Крокіс Анна Марянівна;
 • Богуцький Вадим Миколайович;
 • Радван Дана Володимирівна;
 • Рудніченко Наталія Миколаївна;
 • Бобкова Тетяна
 • Лазер-Паньків Олеся Василівна;
 • Письменна Юлія Олександрівна;
 • Кожушний Олег Володимирович;
 • Корольов Ігор Русланович;
 • Олійник Анатолій Дмитрович
 • Пузиренко Ярина Василівна
 • Попова Тетяна Олегівна

Друкованим органом Школи є фаховий збірник наукових праць “Studia Linguistica”. Підготовлено до видання і опубліковано п’ять випусків цього збірника (2007- 2011). Крім того, опубліковано в Україні та за кордоном багато статей, доповідей, рецензій (Польща, Румунія, Чехія, Італія, Росія, Білорусія, Молдова).

7. Місце у світовій науці.

 • Учасники школи протягом останніх років організовували Міжнародні конференції, присвячені пам’яті проф. С. Семчинського (Київ, 2001, 2006, 2011), акад. М. Калиновича (Київ, 2009); вшануванню професорів кафедри Л. Скалозуб (Київ, 2006), Ф. Нікітіної (Київ, 2009), а також брали активну участь у Міжнародних читаннях на пошану члена-кореспондента НАН України Н. Клименко (Київ, 2009), проф. А. Содомори (Львів, 2008) та зарубіжних Міжнародних конференціях (Москва, 2009, 2010; Брно 2008, Вроцлав 2006, 2010, Флоренція 2011, Клуж-Напока 2011), у різних міжнарождних наукових конференціях, які пройшли на базі КНУ імені Тараса Шевченка протягом останніх 10 років.
Затверджено Вченою радою Інституту філології 24 вересня 2013р.

Факультет:  Інститут філології

Повернутися до списку

Анонс подій

11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
16.12.2023
Колектив авторів Університету здобув диплом І ступеня у номінації «Техніка зв’язку»!
Патент науковців КНУ імені Тараса Шевченка відзначений на конкурсі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України детальніше...
27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
Всі події