«Теорія стохастичних систем і прикладна статистика»

1. Наукова школа “Теорія стохастичних систем і прикладна статистика”.

2. Дійсний науковий керівник школи – Закусило Олег Каленикович.

3. Заснована у 1978 р. на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Засновники наукової школи – академіки Національної академії наук України Гнєденко Борис Володимирович, Коваленко Ігор Миколайович, Королюк Володимир Семенович, Скороход Анатолій Володимирович, член-кореспонденти Національної академії наук України Ядренко Михайло Йосипович та Анісімов Володимир Владиславович. У різні часи в межах школи на факультеті кібернетики працювали такі відомі вчені, як академік НАН України Єрмольєв Юрій Михайлович, член-кореспондент НАН України Чикрій Аркадій Олексійович, професори Гірко Вячеслав Леонідович, Попов Юрій Дмитрович.

5. Науковий потенціал* 5 докторів наук, 11 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Закусило Олег Каленикович

д.ф.-м.н.

професор,

академік Академії Педагогічних Наук України

Перший проректор, завідувач кафедри дослідження операцій

2.

Іксанов Олександр Маратович

д.ф.-м.н.

професор

професор

3.

Мацак Іван Каленикович

д.ф.-м.н.

професор, старший науковий співробітник

професор

4.

Лебєдєв Євген Олександрович

д.ф.-м.н.

професор

Завідувач кафедри прикладної статистики

5.

Юрачківський Андрій Павлович

д.ф.-м.н.

професор

професор

6.

Маринич Олександр Віталійович

к.ф.-м.н.

 

асистент

7.

Тмєнова Наталія Пилипівна

к.ф.-м.н.

 

Завідувач НДЛ «Імовірнісно-статистичних методів»

8.

Довгай Богдан Валерійович

к.ф.-м.н.

 

доцент

9.

Доценко Сергій Іванович

к.ф.-м.н.

доцент

Старший науковий співробітник

10.

Негадайлов Павло Анатолійович

к.ф.-м.н.

 

асистент

11.

Полоцький Сергій Вікторович

к.ф.-м.н.

 

асистент

12.

Чечельницький Олександр Анатолійович

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

13.

Розора Ірина Василівна

к.ф.-м.н.

 

доцент

14.

Макушенко Ігор Анатолійович

к.ф.-м.н.

 

асистент

15.

Шарапов Михайло Михайлович

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

16.

Слабоспицький

Олександр Сергійович

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р. 

6. Школа має фундаментально-наукове та прикладне спрямування. Основні напрями наукових досліджень школи: теорія стохастичних систем та асимптотичний аналіз стохастичних моделей; теорія масового обслуговування; випадкові дискретні структури; теорія гіллястих процесів; теоретична та прикладна статистика; теорія та статистика випадкових процесів; теорія розподілів; програмно-алгоритмічне забезпечення методів прикладної статистики. Представниками школи отримано чимало результатів у напрямах “Розробка статистичного аналізу марковських процесів”, “Розробка теорії і програмного забезпечення стохастичних моделей, теорії алгебраїчних систем та аналіз перспектив їх застосувань. Розробка та впровадження інформаційних технологій в освіті”, асимптотичного аналізу характеристик комп’ютерних мереж, аналізу систем з повторними викликами, розробці та аналізу рекурентних алгоритмів оцінюванні стаціонарних та нестаціонарних параметрів складних систем в умовах наявності невизначеностей при некласичних припущеннях із застосуванням оператора псевдообернення по Муру-Пенроузу, ймовірнісної комбінаторики, математичних методів захисту інформації, криптографії, криптоаналізу, теорії та методів дискретної оптимізації. Дано детальний опис асимптотичної поведінки мартингалів, пов'язаних з гіллястим випадковим блуканням; проведено класифікацію коалесцентів з множинними зіткненнями та досліджено асимптотичну поведінку різних функціоналів, визначених на коалесцентах, в межах кожного класу; досліджено асимптотику випадкових регенеративних композицій, доведено функціональні граничні теореми для процесів дробового ефекту з випадковими функціями відповіді; вивчено ймовірнісні характеристики деяких функціоналів, що діють на збурених випадкових блуканнях. Також розроблено пакет STADEX, що включає методи та алгоритми статистичного аналізу часових рядів, планування експерименту, методики вибіркових обстежень. Результати діяльності школи застосовуються в економіці, актуарній математиці, екології, аналізі інформаційних мереж та освіті (розробка та впровадження інформаційних технологій в освіті). На даний момент наукову школу очолює О.Закусило, учений у галузі теорії ймовірностей і математичної статистики, доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, завідувач кафедри дослідження операцій. В рамках школи активно працюють завідувач кафедри прикладної статистики, доктор фізико-математичних наук, професор Є.Лебедєв, завідувач кафедри економічної кібернетики, професор О.Черняк, професори В.Донченко, О.Іксанов, П.Кнопов, І.Мацак, М.Савчук, А.Юрачківський, доценти С.Доценко, О.Чечельницький, М.Шарапов, О. Слабоспицький, кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії “Імовірнісно-статистичних методів” Н.Тмєнова (Лисак), кандидати фізико-математичних наук Б.Довгай, І.Макушенко, О.Маринич, П.Негадайлов, С.Полоцький, І.Розора.

7. Вчені наукової школи продовжують традиції, започатковані всесвітньо відомою київською школою з теорії ймовірностей. Досягнення школи "Теорія стохастичних систем і прикладна статистика" широко відомі за межами України. Школа підтримує тісні зв’язки з відділеннями стохастики провідних університетів Німеччини, Нідерландів, Великобританії та іншими науково-дослідними центрами з теорії ймовірностей. Значна частина наукових робіт школи публікується спільно з колегами-математиками з цих установ у провідних міжнародних журналах з теорії ймовірностей.

8. Вчені школи активно співпрацюють з колегами з Великої Британії (О.Гнедін) та Німеччини (Г.Альсмайєр, М.Майнерс, М.Мьолє, У.Рьослер) та беруть участь у численних світових конференціях та конгресах, таких як Конгрес Бернуллі, конференція "Аналіз стохастичних моделей" у Франції, серія відкритих німецьких конференцій з теорії ймовірностей та статистики.

Затверджено вченою радою факультету кібернетики 16 вересня 2013р.

Докладний опис школи

Науковий керівник школи -ЗАКУСИЛО   Олег   Каленикович, доктор фізико-математичних наук, дійсний член Академії педагогічних наук України,  професор, перший проректор, завідувач кафедри дослі­дження операції

Школа фундаментально-нау­кового та прикладного спря­мування.

Загальна кількість працівни­ків - 35, науковців - 25.

                                                                                           ТЕОРІЯ

СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ

І ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

Наукова школа “Теорія стохастичних систем і прикладна статистика” була створена у 1978 році  на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біля витоків школи стояли видатні вчені - академіки Національної академії наук України Гнєденко Б.В., Коваленко І.М., Королюк B.C., Скоро­ход А.В., член-кореспонденти Національної академії наук України Ядренко М.Й. та Анісімов В.В. У межах школи у 1978 р. було засновано кафедру приклад­ної статистики на чолі із член-кореспондентом Національної академії наук України Анісімовим В.В., яку нині очолює проф. Лебєдєв Є.О. Основним завданням кафедри прикладної статистики з моменту її створення було проведення досліджень у галузі теорії ймовірностей, прикладної статистики та забезпе­чення навчальних курсів математично-статистичного спряму­вання.

Кафедру дослідження операцій було створено в 1972 р. Наприкінці 80-х pp. до кафедри прийшов Закусило O.K., згодом професор кафедри та її завідувач (1991). З цього моменту од­ними з основних напрямів наукової діяльності кафедри стали теорія ймовірностей, математична та прикладна статистика. На кафедрі дослідження операцій велика увага приділяється підго­товці перспективних студентів для подальшої роботи в зазна­чених вище галузях.

При кафедрах прикладної статистики та дослідження операцій працює лабораторія імовірнісно-статис­тичних методів, яку очолює кандидат фізико-математичних наук  Тмєнова (Лисак) Н.П.

На кафедрах прикладної статистики та дослідження опера­цій розвивалося багато перспективних наукових напрямів. Зокре­ма, теорія асимптотичного аналізу стохастичних моделей, теорія масового обслуговування, теорія процесів збереження та процесів дробового ефекту, статистика випадкових процесів, теорія випад­кових матриць, багатовимірний статистичний аналіз, теорія без­межної подільності та саморозкладності тощо.

У різні часи в межах школи на факультеті кібернетики працювали та працюють такі відомі вчені, як: академіки НАН України Коваленко І.М., Єрмольєв Ю.М., чл.-кор. НАН України Анісімов В.В., проф. Гірко В.Л.

 


НАУКОВІ ШКОЛИ СВІТОВОГО  РІВНЯ

 

На даний момент наукову школу очолює О.К.Закусило, учений у галузі теорії ймовірностей і математичної статистики, доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, завідувач кафедри дослідження операцій. В рамках школи активно працюють завідувач кафедри прикладної статистики, доктор фізико-математичних наук, професор Є.О.Лебедєв, завідувач кафедри економічної кібернетики, професор О.І.Черняк, професори В.С.Донченко, О.М,Іксанов, П.С.Кнопов, І.К.Мацак, М.М.Савчук, А.П.Юрачківський, доценти С.І.Доценко, О.А. Чечельницький, М.М.Шарапов, О.С. Слабоспицький, кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії імовірнісно-статистичних методів Н.П.Тмєнова (Лисак), кандидати фізико-математичних наук Б.В.Довгай, І.А.Макушенко, О.В.Маринич, П.А.Негадайлов, С.В.Полоцький, І.В.Розора.

Основні напрями наукових досліджень школи:

·         теорія стохастичних систем та асимптотичний аналіз стохастичних моделей;

·         теорія масового обслуговування;

·          випадкові дискретні структури;

·         теорія гіллястих процесів;

·         теоретична та прикладна статистика;

·         теорія та статистика випадкових процесів;

·         теорія розподілів;

·         програмно-алгоритмічне забезпечення методів прикладної статистики. 

Наукові розробки світового рівня

Представниками школи отримано чимало результатів у напрямах “Розробка статистичного аналізу марковських процесів”, “Розробка теорії і програмного забезпечення стохастичних моделей, теорії алгебраїчних систем та аналіз перспектив їх застосувань. Розробка та впровадження  інформаційних технологій в освіті”, асимптотичного аналізу характеристик комп’ютерних мереж, аналізу систем з повторними викликами, розробці та аналізу рекурентних алгоритмів оцінюванні стаціонарних та нестаціонарних параметрів складних систем в умовах наявності невизначеностей при некласичних припущеннях із застосуванням оператора псевдообернення по Муру-Пенроузу, ймовірнісної комбінаторики, математичних методів захисту інформації, криптографії,  криптоаналізу, теорії та методів дискретної оптимізації. Дано детальний опис асимптотичної поведінки мартингалів, пов'язаних з гіллястим випадковим блуканням; проведено класифікацію коалесцентів з множинними зіткненнями та досліджено асимптотичну поведінку різних функціоналів, визначених на коалесцентах, в межах кожного класу; досліджено асимптотику випадкових регенеративних композицій,  доведено функціональні граничні теореми для процесів дробового ефекту з випадковими функціями відповіді; вивчено ймовірнісні характеристики деяких функціоналів, що діють на збурених випадкових блуканнях. Також розроблено пакет STADEX, що включає методи та алгоритми статистичного аналізу часових рядів, планування експерименту, методики вибіркових обстежень. Результати діяльності школи застосовуються в економіці, актуарній математиці, екології, аналізі інформаційних мереж та освіті (розробка та впровадження інформаційних технологій в освіті).

Основні монографії, навчальні посібники, підручники школи:

Анісимов В.В., Донченко B.C., Закусило O.K. Елементы теории массового обслуживания и ассимптотический анализ систем. - Киев. 1987.

Донченко B.C., Шуенкин В.А Прикладные модели теории массового обслуживания. -Киев, 1994.

Донченко B.C., Шуенкин В.А. Математические модели управления запасами. - Киев, 1997.- 302 с.

Анісімов В.В., Лебедев Е.О. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели. -Киев, 1992.

Закусило O.K. Загальні процеси збереження. - Киев, 1998.

Закусило О.К. Марковські процеси з напівдетермінованими частинами траєкторій / О.К.Закусило. - К.: вид-во Наукова книга, 2002. - 183 с. 

Іксанов О.М. Випадкові ряди спеціального вигляду, гіллясте випадкове блукання та саморозкладність, Київ: КТІ ПРІНТ, 2007.- 192 с.

В.С Донченко, М.В.-С Сидоров, М.М.Шарапов  Теорія ймовірностей та математична статистика. ВЦ «Академія», 2009. -288 с.

Б.В.Довгай, Ю.В.Козаченко, І.В.Розора. Моделювання випадкових процесів у фізичних системах: Навчальний посібник. К.: ВПЦ «Задруга», 2010 - 230 с.

 

 

Кількість захищених дисертацій: кандидатських - понад 55, докторських - 6.

Щорічно школа випускає: студентів - 20, аспірантів - 2-3.

Видатні вчені школи: член-кореспондент НАН України Анісімов В.В., професори: Гірко В.Л., Закусило O.K., Донченко B.C., Война О.А., Попов Ю.Д., Лебєдєв  Є.О, Іксанов О.М., Юрачківський А.П., Мацак І.К., доценти: Чечельницький О.А., Слабоспицький О.С., кандидати фізико-математичних наук: Гасаненко В.А., Грищенко В.О., Лукашук Л.І., Решетняк В.Н., Смірнова В.В., Ситюк В.Н., Ярош Стрік (Угорщина), Чабанюк B.C., Пушкін С.Г., Ляшенко О.І., Матвійчук O.K., Сидоров М.В., Оразкличев А.А., Атаджанов Х.Л., Бабанін О.С.

На кафедрах прикладної статистики та дослідження операцій у межах школи готу­ються фахівці: бакалаври, спеціалісти, магістри та аспіранти з прикладної статистики та комп'ютерних технологій за спеціальностями: прикладна математика, інформатика та соці­альна інформатика. Викладачі кафедр прикладної статистики та дослідження операцій чи­тають нормативні та спеціальні курси з теорії ймовірностей, математичної статистики та її застосувань: "Теорія ймовірностей та математична статистика"; "Економетрика"; "Методи вибіркових досліджень"; "Аналіз даних"; "Випадкові процеси"; "Теорія ризику"; "Актуарна математика"; "Теорія масового обслуговування"; "Статистичне моделювання"; "Елементи теорії фракталів"; "Застовування марковських процесів"; "Статистика процесів дробового ефекту"; "Додатні саморозкладні розподіли".

Досягнення школи "Теорія стохастичних систем і прикладна статистика" широко відомі за межами України. Школа підтримує тісні зв’язки з відділеннями стохастики провідних університетів Німеччини, Нідерландів, Великобританії та іншими науково-дослідними центрами з теорії ймовірностей. Значна частина наукових робіт школи публікується спільно з колегами-математиками з цих установ у провідних міжнародних журналах з теорії ймовірностей.

Вчені школи активно співпрацюють з колегами з Великої Британії (О.Гнедін) та Німеччини (Г.Альсмайєр, М.Майнерс, М.Мьолє, У.Рьослер)  та беруть участь у численних світових конференціях та конгресах, таких як Конгрес Бернуллі, конференція "Аналіз стохастичних моделей" у Франції, серія відкритих німецьких конференцій з теорії ймовірностей та статистики.


Факультет:  Факультет кібернети

Повернутися до списку

Анонс подій

11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
16.12.2023
Колектив авторів Університету здобув диплом І ступеня у номінації «Техніка зв’язку»!
Патент науковців КНУ імені Тараса Шевченка відзначений на конкурсі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України детальніше...
27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
Всі події