Положення про Наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проект

Положення про Наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

I. Загальні положення

1.1. Наукова школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка - це колектив визнаних українською та світовою науковою громадськістю фахівців, які працюють в структурних підрозділах університету в одному напрямі досліджень під керівництвом відомого вченого (вчених). Колектив наукової школи формується відповідно до історичних традицій університету, спрямованих на формування поколінь професійної, наукової та культурної еліти України.

1.2. Наукова школа здійснює (виконує) науково-дослідницьку, науково-організаційну, науково-методичну, патентну та винахідницьку діяльність відповідно до чинного законодавства України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів МОН України, Статуту, наказів та розпоряджень Ректора, перспективних та річних планів роботи, договорів, укладених університетом зі сторонніми організаціями.

1.3. Наукову школу розвиває колектив дослідників різних поколінь (докторів наук, професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів) різної наукової кваліфікації та різних вікових груп, які виконують під керівництвом видатних провідних учених розробку актуальних наукових проблем у певній галузі науки або на межі наук.

1.4. Наукову школу очолюють 1-3 визнані фахівці у зазначеній галузі (як правило, доктори наук), під керівництвом яких ведеться підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації відповідно до напрямів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

II. Завдання та організаційні засади

2.1. Ознакою наукової школи є сформований потужний науковий колектив із докторів наук (не менше 5) та кандидатів наук (не менше 10), який виконує науково-дослідницьку роботу за напрямами цієї школи.

2.2. Представники наукової школи:

- забезпечують мобільність школи щодо нових наукових фактів та її стійкість в умовах швидкого розвитку світової наукової системи;

- вносять свій особистий вклад у формування наукової школи (публікації, патенти, захисти кандидатських та докторських дисертацій тощо);

- зберігають історію, традиції та розвивають бренд наукової школи;

- залучають до наукової діяльності за напрямами наукової школи студентів, аспірантів, докторантів;

- виступають експертами, опонентами на захисті кандидатських, докторських дисертацій за науковим напрямом школи;

- беруть участь у роботі спеціалізованих Вчених рад, науково-експертних Рад МОН України, координаційних, проблемних та інших структур;

- виступають з ініціативами щодо прийняття нових нормативних актів, удосконалення діючих положень, які регламентують організацію, порядок та умови виконання наукових досліджень на рівні держави (країни).

2.3. Основними доробками школи вважаються:

- результати фундаментальних та прикладних досліджень у визначеному науковому напрямі;

- наукові публікації (монографії, наукові статті, підручники тощо);

- громадське визнання наукових досягнень представників школи.

III. Права та обов'язки наукової школи

3.1. Університет надає всебічну підтримку формуванню та розвитку наукових шкіл в природничих та соціогуманітарних галузях. Наукові школи є базою для підготовки кадрів вищої кваліфікації, виконання бюджетних та госпдоговірних робіт в межах наукових програм університету.

3.2. Наукові школи представляють університет у різних міжнародних наукових програмах. Від їхнього імені формуються заявки на отримання міжнародних наукових грантів.

IV. Кваліфікаційні ознаки для реєстрації та атестації дослідницького колективу як наукової школи.

4.1. Наявність колективу дослідників, об'єднаних для виконання досліджень з певного наукового напряму. Науковий потенціал школи, як правило, це кілька поколінь учених, серед яких нараховується не менше 5 докторів наук, 10 кандидатів наук, а також є молоді вчені (до 35 років), аспіранти (здобувачі), докторанти, студенти.

4.2. Наявність дослідницьких програм з актуальних наукових напрямів.

4.3. Наявність керівника (1-3) дослідницького колективу. Керівник - доктор наук, професор (як правило), штатний співробітник університету, який підготував 3-5 кандидатів наук, систематично бере участь у наукових конференціях університету, всеукраїнських і міжнародних, має публікації у виданнях, зареєстрованих у МОН України, міжнародних журналах.

4.4. Наявність не менше 20 наукових статей у наукометричних базах Web of Science та Scopus, опублікованих за останні 5 років членами дослідницького колективу у фахових виданнях України та у зарубіжних рецензованих виданнях, за науковим напрямом школи.

4.5. Наявність не менше трьох монографій за останні 5 років із зазначеного наукового напряму (соціальні та гуманітарні науки) автора (авторів) наукової школи.

4.6. Наявність не менше 1 докторської та 4 кандидатських дисертацій захищених за останні 5 років, підготовлених під керівництвом представників наукової школи.

4.7. Наявність спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за профілем наукової школи.

4.8. Наявність постійних творчих зв'язків з колегами з інших університетів, академічних інститутів НАН України, провідних закордонних університетів та дослідницьких інститутів у формі спільних наукових досліджень, публікацій, тощо (виконання державних, регіональних та міжнародних

програм за грантами).

4.9. Участь представників наукової школи у всеукраїнських та міжнародних наукових виставках (підтвердження - опубліковані тези, дипломи, медалі, грамоти тощо).

V. Реєстрація та атестація наукової школи.

5.1. Висунення дослідницького колективу для його реєстрації як наукової школи виконує вчена рада факультету/ інституту, Науково-технічна рада. Документи згідно з переліком (Додатки 1, 2) подаються на розгляд Науково-експертної ради університету.

5.2. Кожні 5 років до 20 грудня керівник наукової школи подає на розгляд до Науково-експертної ради університету документи згідно з переліком (Додатки 1,2).

5.3. Наукова-експертна рада виконує експертизу матеріалів та подає висновок до Вченої ради університету.

5.4. Рішення про реєстрацію/атестацію наукової школи приймає Вчена рада університету.

Додаток 1

Кваліфікаційна карта наукової школи

(заповнюється станом на дату атестації / подачі заявки про реєстрацію)

1. Назва наукової школи.

2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації.

3. Загальні відомості про школу:

3.1. Керівник (керівники) - прізвище, ім'я, по-батькові та місце роботи;

3.2. Кількісний склад наукової школи (осіб);

3.3. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

- академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу);

- докторів наук;

- кандидатів наук;

3.4. Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, . студентів;

3.5. Характеристика наявної експериментальної бази.

4. Наукові досягнення школи:

4.1. Найбільш вагомі результати;

4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років;

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років;

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та Інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років;

4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи, тощо, за останні 5 років).

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років;

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років;

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років;

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років;

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років;

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років;

4.12. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних за останні 5 років.

4.13. Публікації про наукову школу та її членів.

Додаток 2

Відомості про колектив наукової школи

П.1.Б.

Дата народження

Науковий

ступінь,

вчене

звання

Місце роботи, посада

Загальна

кількість

публікацій

1

2

3

4

5

6

Керівник наукової школи

Дата _________________ П.І.Б.

(підпис)


Перелік пропозицій інститутів/факультетів щодо затвердження та перезатвердження Наукових шкіл Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Повернутися до списку

Анонс подій

22.09.2023
Другий конкурс проєкних пропозицій Програми Дунайського регіону
2 жовтня стартує новий конкурс проєктних заявок Danube Region Programme: Danube Region Programme Second Call for Proposals детальніше...
20.09.2023
Перший воркшоп "Green Energy Technologies for the Future"
Захід розпочнеться 21 вересня 2023 р. об 11:00 за київським часом в рамках співпраці між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Лотарингії детальніше...
08.09.2023
Навчання щодо океанічних і прибережних даних
За інформацією Постійного представництва України при ЮНЕСКО, Індійський національний центр океанографічних інформаційних послуг запрошує на навчання щодо океанічних і прибережних даних. детальніше...
04.09.2023
Грантові можливості від Swedish Institute
Наразі наявні відкриті грантові можливості від Swedish Institute:
- SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – special call for Ukraine
- SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – seed funding
детальніше...
28.08.2023
ІІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених
Документи охочих узяти участь у конкурсі приймаються до 22 жовтня 2023 року детальніше...
23.08.2023
Конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим ученим для увічнення Героїв Небесної Сотні
Документи приймаються до 20 вересня 2023 року. детальніше...
Всі події