Психологія соціалізації та розвитку особистості

1. Структурний підрозділ: Факультет психології.

2. Науковий напрям та галузь знань, що враховується у науковому напрямі: Суспільні науки, соціальні та поведінкові науки.

3. Загальні відомості про школу:  Засновник та науковий керівник школи «Психології соціалізації та розвитку особистості» д.пс.н., професор, завідувач кафедри психології розвитку Олена ВЛАСОВА. Витоки Школи – у співпраці засновника вчинкової психології академіка Володимира РОМЕНЦЯ, який своєю науковою творчістю продовжував традиції Київської філософсько-психологічної школи, та академіка-засновника Національної академії педагогічних наук України (НАПНУ) Олександра КИРИЧУКА. Останній у 1985-1989 рр. очолював кафедру соціальної та педагогічної психології КДУ ім. Т.Г. Шевченка. В 1989 р. під керівництвом О. Киричука (на той час уже директора Інституту психології ім. Г. Костюка НАПНУ) О. Власова захистила дисертацію «Особистісні механізми соціальної активності підлітків». Така активність як усвідомлена поведінка особистості є природною формою існування вчинку як моральної дії людської особи (Роменець В., 1973), зверненої на інших людей. У 2006 р. О. Власова захистила дисертацію «Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей» (наук. консультант – проф. Юрій ШВАЛБ), в межах якої створено загальну, генетичну та прикладну теорії соціальних здібностей як психологічних механізмів успішної соціалізації людини, доведено статус таких здібностей як загальних. Проблематика сімейної, освітньої, професійної, дозвіллєвої соціалізації і розвитку потенціалів людини, здатної до соціальної (вчинкової) активності у взаємодії зі Світом, є провідною для Наукової школи “Психології соціалізації і розвитку особистості”, що розвивається на кафедрі психології розвитку, створеної в 2009 р. (керівник О. Власова) в результаті трансформації кафедри соціальної і педагогічної психології КНУ.

3.1. Дата заснування (рішення Вченої ради Університету №11 від 17 січня 2022 року);

3.2. Засновник наукової школи: Власова О. І.

3.3. Керівник – Власова Олена Іванівна, завідувачка кафедри психології розвитку КНУТШ;

3.4. Кількісний склад наукової школи: 32 особи;

3.5. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

  • 0 - академіків, членів-кореспондентів Академії наук (державного статусу);
  • 5 - докторів наук;
  • 18 - кандидатів наук;
  • 3 – доктори філософії
  • 6 – магістрів

3.6. Найбільш відомі випускники наукової школи: д.пс.н., проф. Катерина Мілютіна – провідний в Україні спеціаліст з розробки психодіагностичного та розвивально-корекційного інструментарію для дітей та дорослих (2 авторських свідоцтва), д.пс.н., с.н.с., доц. Наталія Дембицька – відомий спеціаліст з економічної соціалізації дітей та дорослих (8 наукових монографій), гештальтпсихолог з досвідом психологічної допомоги українським комбатантам, д.пс.н., доц. Оксана Мельник – відомий в Україні дослідник історії становлення Київської філософсько-психолгічної школи, Олександр Ткаченко - д.пс.н., доц., військовий психолог і публіцист, ветеран АТО, автор книг “Психолог на войне и после...”, “Заметки военного психолога”.

3.7. Характеристика наявної експериментальної бази: Лабораторія ім. Г.І. Челпанова факультету психології, Фізико-математичний Ліцей КНУТШ, Український Гуманітарний ліцей КНУТШ, Державна служба зайнятості України.

 

4. Наукові досягнення школи:

4.1. Найбільш вагомі результати:

Створено загальну, генетичну та прикладну теорії соціальних здібностей як психологічних механізмів успішної соціалізації людини, її соціальної адаптації та особистісного розвитку, доведено загальний статус таких здібностей, виявлено сензитивні періоди розвитку їх складових в межах повного онтогенезу людини. Досліджено культурні уклади (традиційний, модерний, постмодерний) як інтегральні чинники соціалізації сучасної людини, в яких формуються різні типи особистості. Класифіковано варіанти розвитку дорослої людини. Обґрунтовано поняття акме- соціалізації як творення зрілою особистістю нових культурних форм і формування на їх основі нових смислів і цінностей її власного “Я”.

4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років (до 10 рядків)

На основі дослідження доробку визначних персоналій Київської школи філософської психології розроблено проєкт освітньо-професійної соціалізації студентів та їх викладачів в класичному університеті, орієнтований на розвиток їх науково-професійної ідентичності засобами інформальної освіти. В межах реалізації цього проєкту з 2016 р. проводяться Літні науково-методологічні школи (спільно з ОНУ ім. Мечнікова та Інститутом психології НАПНУ), започатковано серію наукових видань Науково-психологічний спадок класичних університетів (видано тома 1-3), з 2019 року функціонує міжнародний науковий е-журнал “Соціалізація і людський розвиток” (SHDISJ.COM).

 

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років:

Засоби моніторингу становлення особистісної зрілості юнаків (дис. Шевченко О., 2013) використовуються у виховній роботі Українського Гуманітарного ліцею КНУТШ. Концепція освітньої соціалізації (дис. Чугаєвої Н., 2010, Білодід, В., 2016) реалізується факультетом психології КНУТШ у формі Літніх шкіл “Національні психологічні школи: історія та сучасність”, ( з ОНУ ім. І.Мечнікова, Інститутом психології НАПНУ). Практики акмелогічного розвитку особистості (дис. Ткаченко О., 2021) використовуються в роботі з обдарованими учнями Фіз-мат ліцею КНУТШ. Концепція економічної соціалізації школярів (дис. Дембицької Н.,, 2021) впроваджена в освітню практику ЗОШ № 274, 308 м. Києва.

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо, за останні 5 років:

  1. Erasmus+ Jean Monnet Modules, 2018, "European Standards in Educating and Practice of Human Service Professionals".
  2. Erasmus+ Jean Monnet Modules, 2019, "European Standards in Educating and Practice of Human Service Professionals"
  3. Преєкт "Соціокультурні настанови щодо тіла як предиктор харчової поведінки молодих людей / Socio-cultural attitudes towards the body as a predictor of eating behavior in young people"(спільно з Ягеллонським університетом). Поданий на конкурс МОН Білатеральні польсько-українські конкурси, 2021.
  4. Проєкт «Система психологічної підтримки підприємницької діяльності в умовах глобальних та регіональних викликів», поданий на конкурс НФДУ 2021.

4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи тощо, за останні 5 років):

Власова О.І.: 1) Грамота МОН України (2020); 2) Почесна відзнака Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019); 3) Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016).

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років: (3 д.пс.н., 7 к.пс.н., 3 PhD, MS - 6)

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років: 2 авторських свідотства

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років: 31

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років: 144.

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років: 5 (KНУ ЕКСПО).

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років: 2 міжнародні конференції, “Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства”, 4 – всеукраїнські “Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми” 2 науково-практичні форуми “Психологічний супровід нормативного та анормативного розвитку”. Всього – 8.

4.12. 10 найбільш вагомих публікацій (пріоритет надається статтям, опублікованим у журналах Q1, чи монографіям, які (або) здобули нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримали не менше трьох позитивних рецензій, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях).

 

ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

1. Власова О.І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку. Наукова монографія. -    К.: ВПЦ КУ,   2005. - 308с.

2. Психологія розвитку соціальний здібностей особистості в онтогенезі (повний онтогенез). Наукова монографія. – Ottava (Canada): AGC (Accent Graphics Communications).– 2016. 2019. - 377с.

3. Мілютіна К.Л. Траєкторії життєвого шляху особистості у динамічному середовищі: монографія. Ніжин : ТОВ Видавнитво «Аспект-поліграф», 2012. – 298 с.

4. Milutina K.L., Vlasova O.I., Lunov V.E The pets in the human life:     Scientific monograph - Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing (AGC&P). 2018. 182p.

5. Власова О., Мілютіна К., Мамбетова А. та ін. Вікові особливості інформальної соціалізації особистості — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, — 412 с. ISBN 978-617-7822-14-0   

6. Дембицька Н.М. Психологія економічної соціалізації школярів. Київ: Видавець Позднишев. 2020. 386 с.

 

УМОВИ ТА ЧИННИКИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

7. Мельник О.А. Становлення розуміння психічного та розвитку людської психіки в українській філософсько-психологічній традиції: монографія. Київ: Альфа Реклама, 2020. 656 с.

8. Філософська психологія Георгія Челпанова (до 155-річчя з дня народження та 120-річчя відкриття Психологічної семінарії при Імператорському університеті св. Володимира) Наукова монографія. Серія: Науково-психологічний спадок класичних університетів Т-1 / за заг. ред. Власової О.І., Луньова В.Є. – Hamilton, (Canada) ON АGC & Publishing 2018 - Т-1. - 210 с.

9. Власова О., Данилюк І., Мельник О., Ларін Д., Сіроха Л. Психологія соціального буття Густава Шпета (до 140-річчя з дня народження та 185 – річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукова монографія. Серія: Науково-психологічний спадок класичних університетів Т-2. /за заг. редакцією Власової О., Луньова В     - Hamilton (Canada) AGC & Publishing. 2020. - 303с.

10. Власова О., Мельник О., Предко Д., Предко В. Психологія свободи та людської долі Миколи Бердяєва (до 145-річчя з дня народження та 185 - річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка): Наукова монографія /заг. редакція Власова О.І., Луньов В Є. Серія Науково-психологічний спадок коласичних університетів Т-3. - Hamilton (Canada) AGC & Publishing. 2020. – 300с.        

 


Відомості про колектив наукової школи

П.І.Б.

Дата народження

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи, посада

Загальна

кількість

публікацій

1.

Власова Олена Іванівна

1961

Доктор психологічних наук, професор

Зав. кафедри психології розвитку КНУТШ

214

2.

Мілютіна Катерина Леонідівна

1963

Доктор психологічних наук, професор

Професор кафедри психології розвитку КНУТШ

117

3.

Дембицька Наталія Миколаївна

1971

Доктор психологічних наук, ст.н.с, доцент

Доцент кафедри психології розвитку КНУТШ

136

4.

Мельник Оксана Андріївна

1978

Доктор психологічних наук, доцент

Доцент кафедри загальної психології КНУТШ

126

5.

Ткаченко Олександр Анатолійович

1955

Доктор психологічних наук, доцент

Психолог Фізико-математичного ліцею КНУТШ

90

6.

Запека Яна Григорівна

1986

Кандидат психологічних наук, доцент

Доцент кафедри психології розвитку КНУТШ

45

7.

Левенець Ганна Євгенівна

1975

Кандидат психологічних наук, доцент

Доцент кафедри військової психології та педагогіки КНУТШ

71

8.

Свіденська Галина Миколаївна

1968

Кандидат психологічних наук, доцент

Доцент кафедри психології ГІІУ

80

9.

Шевченко Ольга Миколаївна

1974

Кандидат психологічних наук

Викладач кафедри психології розвитку та консультування, ТНПУ ім В.Гнатюка.

13

10.

Становихіна Олександра Сергіївна

1983

Кандидат психологічних наук

ТМА ком'юнікейшнз, менеджер з персоналу

7

11.

Чугаєва Наталія Юр’ївна

1982

Кандидат психологічних наук, доцент

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій


12.

Никоненко Юлія Владіславівна

1978

Кандидат психологічних наук, доцент

Доцент кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних кадрів

36

13.

Романова Вера Сергіївна

1985

Каиндидат психологічних наук

Керівник департаменту досліджень когнитивної поведінки користувачів діджитал екосистем компанії «Вдома»

29

14.

Білодід Вікторія Михайлівна

1988

Каиндидат психологічних наук

Самозайнятий спеціаліст з психологічнго консультування

5

15.

Бастракова Анастасія Сергіївна

1988

Кандидат психологічних наук

Голова відді лу якісних досліджень Київського міжнародного інституту соціології

8

16.

Карамушка Маргарита Ігорівна

1990

Кандидат психологічних наук

Самозайнятий спеціаліст з психологічнго консультування

11

17.

Голованова Тетяна Миколаївна

1983

Кандидат психологічних наук

Самозайнятий спеціаліст з психологічнго консультування

11

18.

Белік Наталія Олексіївна

1971

Кандидат психологічних наук

Самозайнятий спеціаліст з ріелторських послуг населенню

10

19.

Дячок Ольга Володимирівна

1992

Кандидат психологічних наук

М.н.с. лабораторії екологічної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка

24

20.

Трофімова (Павлін) Дар'я Олександрівна

1989

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри соціальної психології ТОВ “Інститут сучасної психології та Психотерапії” м. Києва

13

21.

Шевчук Вікторія Валентинівна

1982

Кандидат психологічних наук, доцент

DS докторант ка кафедри психології розвитку КНУТШ

81

22.

Єзерська Наталія Валеріївна

1975

Кандидат психологічних наук

Фахівець-консультант Інклюзивно- ресурсного центру №8 Святошинського району, м. Києва

23

23.

Новосядла Олена Миколаївна

1975

Кандидат психологічних наук

Директор спеціалізованої ЗОШ 1-ІІІ ступенів № 274 з поглибленим вивченням іноземної мови м. Києва

8

24.

Каленіченко Катерина Максимівна

1992

Доктор філософії з психології

Психолог Пси хологічної служби КНУТШ

13

25.

Ситник Вікторія Володимирівна

1981

Доктор філософії з психології

Директор Психологічного центру SELF м.Харків

16

26.

Колодич Дар’я Михайлівна

1993

Доктор філософії з психології

Викладач-методист Super Youth English School, Bien hoa, Dong nai, Vietnam

16

27.

Бояршинова Катерина Іванівна

1967

Магістр психології

Керівник Пси хологічної служби КНУТШ, аспірантка

6

28.

Лаптєва Галина Романівна

1988

Магістр психології

Психолог Пси хологічної служби КНУТШ

17

29.

Мамбетова Арзи Алімівна

1993

Магістр психології

PhD докторантка кафедри психології розвитку КНУТШ

23

30.

Целікова Юлія Олександрів-на

1993

Магістр психології

PhD докторантка кафедри психології розвитку КНУТШ

8

31.

Онищенко Віталій Миколайович

1997

Магістр психології

PhD докторант кафедри психології розвитку КНУТШ

8

32.

Шістко Людмила Олександрівна

1979

Магістр психології

PhD докторан-тка кафедри психології розвитку КНУТШ

9Повернутися до списку

Анонс подій

04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
21.03.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
15.03.2024
Проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів для посилення участі українських організацій в програмі ЄС «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»
Міністерство освіти і науки України оголошує проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів за кошти програми ЄС «Горизонт 2020».
детальніше...
04.03.2024
Вручення премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приурочене до дня народження Великого Кобзаря
детальніше...
29.02.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
Всі події