Тематика наукових досліджень, виконання за кошти державного бюджету

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2018 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2019 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, які виконує Університет за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2020 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, які виконує Університет за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2021 рік


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
Міністерством освіти і науки України на 2022 рік 

1

2

3

4

6

7

№ з/п

Назва НДДКР

Номер держреєстрації

Категорія роботи

ПІБ наукового керівника,

науковий ступінь

Підстава до виконання – дата, № документу

Терміни виконання

Очікувані результати в поточному році*

Наукові секції за фаховими напрямами

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

1.

Асимптотичні властивості гіллястих та еволюційних процесів.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Іксанов Олександр Маратович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде доведено функціональну граничну теорему та закон повторного логарифма для мартингала Нермана. Буде розроблено класифікацію режимів збіжності з ймовірністю один для послідовності узгоджених схем зайнятості у випадковому середовищі. Буде досліджено еволюційні процеси з імпульсним впливом, їх глобальні розв'язки та асимптотична поведінка.

Математика

2.

Релятивістська гравітація, темна матерія і темна енергія в позагалактичних та

космологічних об'єктах.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Парновський Сергій Людомирович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

2022

2024

Буде визначено обмеження на параметри альтернативних гравітаційних теорій за даними космологічних спостережень.

Буде отримано результати розрахунків ефектів несиметричностi джерела випромінювання при мікролінзуванні, побудова кривих блиску для цього випадку.

Буде визначено час затримки мiж рентгенiвськими зображеннями в системі Q2237+0305.

Буде створено список локальних компактних галактик з активним зореутворенням, у яких виявлено випромінювання теплого пилу за даними космічної місії WISE.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

3.

Радіаційна функціоналізація електропровідності і кон’югації в полімерних системах з наноприсадками.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Куліш Микола Полікарпович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде досліджено концентраційні та дозова залежності структури, електропровідності (ЕП), динамічних механічних (ДМ), динамічних релаксаційних (ДР) властивостей, ФЛ, КРС, від концентрації допантів і наповнювача та встановлено механізми покращення електропровідності для вказаних об’ємних композитів та плівок.

Загальна фізика

4.

Спін-залежні ефекти в наноструктурованих  матеріалах і структурах зниженої розмірності.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Прокопенко Олександр Володимирович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розвинено та модернізовано методики експериментальних, числових і теоретичних досліджень, буде розроблено базові теоретичні та числові моделі явищ, що будуть вивчатись.

Буде експериментально визначено умови існування мікрохвильових магнон-плазмон-поляритонів на поверхнях провідних магнітних плівок.

Загальна фізика

5.

Електродинаміка структуро-ваних нанокомпозитів, молекулярних та анізотропних середовищ для новітніх інформаційних та біофізичних технологій.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Григорук Валерій Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде отримано характеристики структурованих нанокомпозитів та матеріалів із фазовим переходом.

Буде розроблено моделі та методи аналізу профілів ВКР підсилення кварцових волокон.

Буде досліджено результати моделювань та експериментальних вимірювань амплітудно- та фазо-частотних характеристик акустооптичних комірок з аподизованими та неаподизованними п’єзоперетворювачами.

Буде розроблено моделі взаємодії низькочастотних флуктуацій поверхневого потенціалу з каналами низьковимірної провідності.

Буде отримано результати комп’ютерного моделювання еволюції випадкового профілю поверхні кварцу в процесі його фотохімічного нанополірування при прямому освітленні. Буде досліджено графічні залежності впливу початкових параметрів шорсткості поверхні на характер процесу еволюції.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

6.

Фізичні основи технологічних застосувань низькотемпера-турної плазми.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Анісімов Ігор Олексійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде отримано: програмний пакет для моделювання мультидисперсних плазмових потоків, модернізовані методики спектроскопічного дослідження плазми електродугового розряду, програмний пакет для моделювання збудження кільватерних хвиль електронними згустками в магнітоактивній плазмі, методика обробки насіння рослин низькотемпературною плазмою поперечного розряду, зондова методика дослідження вторинного розряду атмосферного тиску.

Загальна фізика

7.

Особливості взаємодії вірусів та мікробів з наночастинками та наноструктурованими поверхнями в умовах плазмонного резонансу.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Лозовський Валерій Зіновійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде виявлено плазмонні та конфігураційні резонанси у тонких нанокомпозитних плівках шаруватої будови на основі системи металевих нановключень.

Буде запропоновано модель взаємодії в системах „вірус-наночастинки” та „наночастинка-рельєфна поверхня” з впорядкованою структурою в умовах плазмонного резонансу.

Буде визначено вплив водневої обробки на фізичні (зокрема, плазмонні) властивості золотих плівок на поверхні скла та буде знайдено оптимальні режими водневої обробки з метою керованого впливу на фізичні властивості.

Виконані на даному етапі роботи закладають основи для подальшого вивчення можливості застосування теоретичних моделей для передбачення властивостей наноструктур.

Загальна фізика

8.

Комплексні дослідження властивостей і механізмів взаємодії частинок з атомними ядрами для фундаментальних і прикладних застосувань.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Каденко Ігор Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде досліджено вплив релаксації колективних вібраційних станів нуклонів на густину ядерних рівнів (ГЯР) та імплементовано різні вирази для ГЯР в розрахункові коди TALYS, EMPIRE перерізів ядерних реакцій в рамках статистичної моделі ядра.

Буде досліджено масово-енергетичні характеристики уламків поділу у ядрах Pu від енергії збудження.

Буде досліжено та виключено можливими вкладниками систематичних похибок у процесі формування зв’язаного динейтрону.

Буде досліджено взаємодію продуктів розпаду динейтрона з важким ядром у вихідному каналі ядерної реакції, в т.ч. для трансмутації важких ядер.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

9.

Електронно-коливальні процеси в 1D- та 2D-вимірних наносистемах, перспективних для новітніх застосувань в сонячній енергетиці, наноелектроніці та

біонаномедицині.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Науменко Антоніна Прокопіївна, старш. дослідник, канд. фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде експериментально досліджено методами оптичної спектроскопії (електронне поглинання, фотолюмінесценція, збудження флюоресценції, комбінаційне розсіяння світла 1-го і 2-го порядків при різних довжинах хвиль збуджуючого випромінювання) рідинні системи фулеренів С60 і С70, 1D і 2D-вимірних вуглеграфітових матеріалів та графено-подібних наночастинках дихалькогенідів перехідних металів MX2 (M=Mo, W; X=S, Se, Te). Буде вивчено енергетичні спектри коливальних збуджень в цих структурах та їх дисперс.

Загальна фізика

10.

Методи формування та використання когерентних та кореляційних процесів в атомно-ядерних, строфізичних та біомолекулярних клітинних системах.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Висоцький Володимир Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде досліджено теорію процесів перетворення ізотопів різних елементів і аналіз «парадоксу літія» в приповерхневих шарах зірок при відносно низькій температурі і за наявності динамічних процесів, які ведуть до формування когенерних корельованих станів. Буде розвинено теорію нелінійної багатокомпонентної дифузії у сумішах за протікання хімчних реакцій.

Буде отримано фізичні інтроскопічні методики вивчення стану біологічних систем.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

11.

Активні процеси і магнітні поля на Сонці, їх вплив на зміни клімату.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Лозицький Всеволод Григорович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде отримано: нові спостережні дані про магнітні поля в активних процесах на Сонці, нові параметри хвильових рухів у сонячних факелах. Буде зроблено оцінку особливо сильних магнітних полів за даними телескопів ГСТ АО КНУ і GST BBSO. Буде розроблено програмне забезпечення для Стокс-діагностики сонячної корони за даними про лінійчасті спектри високоіонізованих атомів.

Буде отримано результати моделювання збудження глобальної мігруючої течії і змінного магнітного поля Сонця в результаті втрати стійкості диференційного обертання конвективної зони.

Буде отримано ряди спостережних даних про магнітні поля Сонця і міжпланетного простору, про аерозолі в земній атмосфері, результати аналізу цих даних.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

12.

Багатоканальні дослідження процесів генерування космічних променів та

нетеплового випромінювання в релятивістських струменях астрофізичних об’єктів.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Данилевський Василь Олексійович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде створено нові чи вдосконалено існуючі моделі генерації та поширення всехвильового електромагнітного випромінювання від релятивістських струменів в галактичних та позагалактичних об’єктах. Буде побудовано нестаціонарні моделі дискової акреції на надмасивні чорні діри в АЯГ та транзієнтної активності в системі диск-корона-джет. Буде зроблено розрахунок очікуваних потоків та спектрів нетеплового випромінювання при спалаховій активності в джетах АЯГ.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

13.

Обчислювальні алгоритми і оптимізація для штучного інтелекту, медицини та оборони.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Ляшко Сергій Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено удосконалені алгоритми для розв'язання прямих задач перенесення речовин в пористому середовищі.

Буде розроблено нові непараметричні методи пошуку точок переходу в часових рядах.

Буде розроблено та досліджено нові адаптивні алгоритмів для варіаційних нерівностей та ігрових задач.

Буде розроблено нові методи осереднення для варіаційних багатомасштабних нерівностей і рівнянь.

Буде розроблено та обґрунтовано нові кусково-поліноміального наближення дискретних наборів даних. Буде зроблено аналіз можливості його застосування для прикладних задач, включаючи задачу обробки даних траєкторних вимірювань.

Інформатика та кібернетика

14.

Моделювання процесів, стимульованих зовнішніми впливами на фізичні і біологічні об’єкти, та їх контроль оптичними сенсорами.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Макаренко Олексій Володимирович, доц., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде досліджено середньо-електронна конфігурація молекули білка для з’ясування очікуваного типу провідності.

Буде розраховано зонна структура білкової молекули для очікуваної провідності та досліджені умови переносу електрона.

Буде досліджено вплив температури і зовнішніх полів, зокрема магнітного, на властивості переносу метаболічного електрона білковою молекулою.

Буде проведено дослідження впливу структури молекули ДНК на її провідність.

Загальна фізика

15.

Фазові переходи та кінетичні властивості молекулярних систем з просторовими нанонеоднорідностями, актуальних для екологічної безпеки і медицини.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Лазаренко Максим Михайлович, доц., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено: механізми теплового руху та моделі фазових переходів і релаксаційних процесів в обмеженому об’ємі; структурну модель целюлози із вмістом води: розподіл води між кристалічними та аморфними областями; механізм релаксаційного процесу в системі вода – целюлоза; механізм релаксаційного процесу в системі вода – заміщена целюлоза; експериментальний метод вимірювання коефіцієнту теплопровідності поруватих матеріалів та композитних систем на їх основі.

Загальна фізика

16.

Розробка фізичних основ управління електромагніт-ними властивостями композитних структур із комбінованими нанонаповнювачами.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Вовченко Людмила Леонтіївна, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде встановлено основні закономірності формування електропровідного кластера та зміни міжфазної поляризації за рахунок різних комбінацій електропровідних діелектричних та магнітних нанонаповнювачів в полімерній матриці, буде встановлено взаємозв’язок між фазовим складом багатокомпонентних композитів і їх електродинамічними параметрами.

Загальна фізика

17.

Моделювання оптичних властивостей гібридних органічно-неорганічних плазмонних наноструктур для застосувань у біо- та нано-фотоніці.

№ держреєстрації: 0120U102174

Фундаментальна робота

Решетняк Віктор Юрійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

10.04.2020

№ 499

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

03.03.2021

№ 278

16.12.2020

№ 812-32

19.10.2020

№ 656-32

24.09.2020

№ 1190

13.04.2020

№ 271-32

10.04.2020

№ 499

2020

2022

Буде проаналізовано процеси взаємодії електромагнітних хвиль з керованими рідким кристалом гібридними плазмонними наноструктурами, що містять плівки в їх діелектричному та металевому стані, тонкими плівками оксидів та нітридів металів та неметалів, а також рідкокристалічним еластомером. Буде надано рекомендації для подальшого застосування отриманих результатів в технологіях виготовлення керованих рідким кристалом нових типів гібридних плазмонних наноструктур.

Загальна фізика

18.

Процеси переносу заряду та енергії при фотозбудженні органічно-неорганічних гетероструктур з квантовими точками та 2D матеріалами.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Кондратенко Сергій Вікторович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено гібридні наноструктуровані плівки з квантовими точками та 2D матеріалами на поверхні монокристалічного кремнію; буде з’ясовано особливості електронної будови та спектру енергетичних станів наноструктур, інтерфейсних та дефектних станів залежно від компонентного складу, форми та розміру наноструктур, використовуючи експериментальні дані Раманівської спектроскопії, Фур’є-спектроскопії, спектроскопії поглинання/відбивання, фотопровідності, фотолюмінесценції, спектральної еліпсометрії.

Загальна фізика

19.

Інтерфейси в гетероструктурних нанокомпозитах: теоретичне моделювання і

експериментальні дослідження електронних та оптичних процесів.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Хижний Юрій Анатолійович, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Методика розрахункового моделювання атомної та електронної будови поверхонь контакту та інтерфейсів, придатна для ефективного обчислення оптичних та електричних характеристик гетероструктурних нанокомпозитів різного типу. Характеристики структури, морфології та хімічного складу сукупності гетероструктурних композиційних матеріалів – об’єктів розрахункових та експериментальних досліджень.

Загальна фізика

20.

Дифузійні та електродинамічні явища у багатокомпонентних неоднорідних системах для медико-біологічних інформаційних технологій.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Обуховський В’ячеслав Володимирович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Розвиток теорії нелінійної багатокомпонентної дифузії у сумішах за протікання хімічних реакцій. Теорія формування когерентних кореляційних станів за наявності динамічних процесів. Фізичні інтроскопічні методики вивчення стану біологічних систем.

Загальна фізика

21.

Розроблення теоретичних основ і нових методів обробки, розпізнавання,

прогнозу людиноорієнтованих процесів та систем для вирішення проблем штучного інтелекту.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Крак Юрій Васильович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде отримано умови стійкості та оцінки збіжності процесів навчання неперервних нейромереж. Буде побудовано нові моделі та методи моделювання структури і подання людиноорієнтованої інформації з використанням великих баз даних. Буде удосконалено згорткові нейромережі для дослідження людиноорієнтованої інформації. Буде розроблено методи кластеризації та класифікації людиноорієнтованої інформації на основі ранжування та вибору ефективних характеристичних ознак.

Інформатика та кібернетика

22.

Якісний аналіз, керування та методи апроксимації у некоректних та нелокальних детермінованих і стохастичних еволюційних задачах.

№ держреєстрації: 0121U109988

Фундаментальна робота

Станжицький Олександр Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2023

Буде встановлено умови існування сильних глобальних розв’язків стохастичних рівнянь із бідоменним оператором. Буде описано носій інваріантної міри для таких рівнянь, а також досліджено поведінку інваріантних мір при малих випадкових збуреннях. Буде встановлено принцип великих відхилень.

Для нескінченновимірних стохастичних функціонально-диференціальних рівняння нейтрального типу буде встановлено умови існування інваріантних мір у просторах зсувів.

Для стохастичних рівнянь дифузійної агрегації буде доведено теореми існування м'яких та слабких глобальних розв’язків.

Буде одержано теореми про стійкість глобальних атракторів по відношенню до зовнішніх збурень та вхідних функцій керування для широких класів дисипативних еволюційних рівнянь та включень.

Математика

23.

Розробка нових математичних методів теорії оптимальних рішень.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Наконечний Олександр Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде одержано конструктивні алгоритми оцінки станів при похибках вимірювання спеціального вигляду.

Буде побудовано та обґрунтовано наближені керування та регулятори для параболічних систем зі збуреннями в коефіцієнтах.

Буде розроблено концепцію максимуму та мінімуму нечітких чисел з нечіткою множиною операндів.

Буде встановлено структурну характеризацію селекторів фінітарних болеанів груп та графів.

Математика

24.

Фізико-хімічні властивості наноструктурованих карбон-вмісних та напівпровідни-кових тонкоплівкових структур для потреб відновлювано-водневої енергетики.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Коротченков Олег Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде виготовлено зразки поверхнево-модифікованих багатошаровими графеновими нанопластинками та фулеренами полімерних нанокомпозитів.

Буде виготовлено гібридні нанокомпозити з інтерфейсом «тверде тіло/рідина» на основі поруватих матриць.

Буде досліджено особливості фотоакустичного перетворення в гібридних нанокомпозитах системах на основі поруватих матриць.

Буде досліджено температурні залежності термо-ЕРС у метал-фулеренових композитах різного складу (Ni, Ag, Au тощо).

Буде досліджено криві кінетики фото-ЕРС у цих метал-фулеренових композитах та їх трактовка.

Буде отримано результати експериментальних досліджень впливу властивостей вихідних нанокарбонових структур на особливості фазових переходів в шарах інтеркалянту.

Загальна фізика

25.

Система діагностики кристалів ZnSe як детекторів іонізуючого випромінювання

№ держреєстрації: 0120U102158

Фундаментальна робота

Дегода Володимир Якович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

10.04.2020

№ 499

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

03.03.2021

№ 278

16.12.2020

№ 812-32

19.10.2020

№ 656-32

24.09.2020

№ 1190

13.04.2020

№ 271-32

2020

2022

Буде експериментально досліджено спектрометричні характеристики кристалів ZnSe як напівпровідникового детектора іонізуючого випромінювання.

Аналіз одержаних результатів дозволить встановити характерні недоліки кристалів ZnSe для їх використання в якості детекторів та надати відповідні рекомендації для вирощувань кристалів. Також буде запропоновано систему діагностики напівпровідникових детекторів.

Загальна фізика

26.

Фундаментальні закони фізики в космології раннього Всесвіту.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Горбар Едуард Володимирович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде визначено величину згенерованих калібрувальних полів у ранньому Всесвіті в інфляційних моделях.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

27.

Стохастичні динамічні системи, неоднорідні у часі або з випадковим часом: асимптотика та статистичний аналіз.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Мішура Юлія Степанівна, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде досліджено: властивості опуклих хеджерів та знаходження справедливого страхового зобов’язання; оцінки склеювання для випадкового блукання; властивості перехідних ймовірностей загального локально стійкого процесу.

Буде отримано оцінки розподілів супремумів розв’язків диференціальних рівнянь з випадковими початковими умовами. Буде побудовано моделі випадкових полів на сфері за допомогою диференціальних рівнянь з випадковими початковими умовами.

Буде досліджено асимптотичні властивості оцінок у моделі оберненої показникової регресії з похибкою в змінних. Буде отримано умови консистентності та асимптотичної нормальності оцінок Corrected Score та Sufficiency estimator у функціональній моделі оберненої показникової регресії з класичною похибкою вимірювання.

Буде досліджено наближення віддзеркалених процесів Орнштейна-Уленбека процесами Кокса-Інгерсолла-Росса. Буде досліджено властивості гауссових процесів Вольтерра.

Математика

28.

Діагностика пилу в активних малих тілах Сонячної системи та навколоземному космічному просторі.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Розенбуш Віра Калениківна, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено: точні положення комет та астероїдів; фотометричний, поляриметричний та спектральний спостережний матеріал для вибраних МТСС; карти просторового розподілу інтенсивності, кольору і поляризації; оптичні та фізичні характеристики досліджуваних МТСС; вдосконалену програму для дослідження морфології кометних ком; модель утворення та динаміки атмосферного аерозолю космічного походження; вдосконалені методи обробки спостережних даних; профілі атмосферного аерозолю з висотою. Буде отримано результати аналізу аномальних метеорів певного типу. Буде розроблено нову систему реєстрації зображень телескопа АЗТ-8. Буде отримано: параметри фотометричної системи камери і телескопа АЗТ-8; блок прив’язки системного часу комп’ютера за сигналами GPS з метою підвищення точності та стандартизації служби часу для спостереження покриттів.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

29.

Високоенергетичні процеси та прояви нової фізики в астрофізичних гама- джерелах: внесок України в СТА.

№ держреєстрації: 0121U109919

Фундаментальна робота

Пономаренко Василь

Олександрович, канд. фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2023

Буде розраховано характеристики ГВДВЕ в релаксованих та нерелаксованих скупченнях галактик. Буде розраховано потік та спектр ГВДВЕ від Наскупчення Шеплі з врахуванням внеску окремих наймасивніших скупчень Ейбела. Буде визначено орієнтації магнітного поля, його градієнта та градієнта густини середовища на основі спостережень об’єкта в радіо та рентгенівському діапазонах.

Буде отримано симульовані криві блиску АЯГ у тевному та мультитевному діапазоні енергій в СТАО-спостереженнях для різних механізмів спалахів.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

30.

Створення мультисенсорної системи на основі високоефективного

рекомбінаційного рансдюсера для рідинних аналітів та скринінгу метаболітів.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Литвиненко Сергій Васильович, старш. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Діючі прототипи сенсорних структур, які перетворюють хімічну інформацію на фотоелектричний сигнал, що залежить від поверхневої рекомбінації. Буде отримано алгоритми проведення тестування аналітів, які забезпечують одержання багатовимірного масиву даних. Буде зроблено вибір алгоритмів статистичного аналізу вихідних даних. Буде проведено аналіз впливу модифікації поверхні на чутливість та селективність сенсора в умовах контакту з аналітами. Буде розроблено і апробовано математичні моделі які описують роботу рекомбінаційного сенсора.

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

31.

Наноструктуровані метаповерхні для сенсорики та фотовольтаїки.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Дмитрук Ігор Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде отримано зразки напівпровідників (Si, GaAs) та металів (Au, Ag, Ti, W) з ЛІППС та структурованою анізотропним травленням поверхнею, сферичні наночастинки металів та нанодроти на структурованих поверхнях, залежності характеристик отриманих метаповерхонь (морфологія, період, глобина, розміри наночастинок та нанодротів) від режимів приготування (довжина хвилі і густина потужності лазера, концентрації реагентів, густина струму травлення), теоретичні моделі для пояснення спостережуваних закономірностей, оптичні характеристики сформованих наноструктурованих метаповерхонь на основі різного типу плазмонних металевих, напівпровідникових та гібридних метал-напівпровідникових елементів.

Загальна фізика

32.

Фрактальна розмірність та властивості рідинних систем, актуальних для медицини та ядерних технологій

№ держреєстрації: 0120U102176

Фундаментальна робота

Булавін Леонід Анатолійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

10.04.2020

№ 499

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

03.03.2021

№ 278

16.12.2020

№ 812-32

19.10.2020

№ 656-32

24.09.2020

№ 1190

13.04.2020

№ 271-32

2020

2022

Буде отримано: характеристики внутрішньої будови силікатних агрегатів методом зовнішньої і внутрішньої варіації нейтронного контрасту МКРН; структурні параметри композитного матеріалу оксид графену-нанодіамант у водних рідинних системах; механізми впливу концентрації та молекулярної маси домішок полімерів на водні міцелярні рідинні системи ПАР; характеристики стабільності у термінах аналізу потенціалу міжчастинкової взаємодії та фрактальної агрегації за високих концентрацій; структурні характеристики водних рідинних систем на основі немагнітних наночастинок; структурна організація МРС із магнітною взаємодією в порівнянні з МРС із магнітно невзаємодіючими наночастинками. Буде створено модель впливу геометрії та геометричних параметрів адсорбуючої поверхні на фазовий перехід у випадку одношарової адсорбції. Буде досліджено розмірні закономірності змочування для краплин із сферичною та циліндричною морфологією поверхні розташованих на структурованій твердій підкладці. Буде отримано внесок поправки до коефіцієнту поверхневого натягу, пов’язаної з кривизною поверхні, у зміну положень і висот бар’єрів у реакціях синтезу деформованих ядер; статистичні характеристики змін ефективних зарядів атомів молекул внаслідок формування воднево-зв’язаних комплексів; механізм виникнення нерівноважних флуктуацій як передумови утворення фрактальної структури у біологічних розчинах під дією магнітного поля і зміни температури.

Загальна фізика

33.

Механізми міжфазних взаємодій і їх вплив на властивості гібридних наноструктурованих

композитів з оксид-вуглецевим наповненнямю.

№ держреєстрації: 0121U112096

Фундаментальна робота

Неділько Сергій Герасимович,

старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

04.06.2021

№ 623

2021

2023

Буде розраховано характеристики взаємодії атомів (молекул) компонентів та матриці композитів на основі М/НЦ, значення енергії іонізації, параметри трансферу атомів та носіїв заряду, енергетичні рівні дефектів та геометрично оптимізована структура перехідних шарів.

Буде отримано експериментальні дані щодо залежності механічних, калориметричних, електро/фотопровідних та оптичних/ фотолюмінесцентних характеристик виготовлених композитів від розміру і форми інкорпорованих частинок, температури і зовнішнього тиску, електричної напруги і струму.

Буде досліджено роль і механізми впливу сірки на характеристики досліджених матеріалів.

Буде розроблено моделі структури і складу перколяційних кластерів та значення порогів перколяції щодо електричного струму, розсіювання світла, стійкості компонентів та композитів.

Загальна фізика

34.

Абсорбційні матеріали на основі карбонвмісних оболонкових структур для мікрохвильового діапазону електромагнітного

випромінювання

№ держреєстрації: 0121U112085

Фундаментальна робота

Мацуй Людмила Юріївна, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

04.06.2021

№ 623

2021

2023

Буде досліджено вплив типу КМОС, їх морфологіії, фазового складу, структури характеру просторового розподілу в КМ на механізми формування електродинамічних характеристик, таких як значення діелектричної та магнітної проникності та основні закономірності їх зміни в короткохвильовому діапазоні КМВ буде встановлено.

Загальна фізика

35.

Дослідження фотофізичних і

фотохімічних властивостей та

взаємодії з мембранами РНК-

вмісних вірусів з метою їх

інактивації.

№ держреєстрації: 0121U112086

Фундаментальна робота

Ящук Валерій Миколайович,

проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

04.06.2021

№ 623

2021

2023

Буде отримано суспензійні культури клітин. Буде з’ясовано вплив вірусів та їх глікопротеїнів на мембранний потенціал клітин. Буде отримано спектри фотолюмінесценції та поляризації люмінесценції вірусів та їх компонентів в присутності мембран при кімнатній температурі та температурі рідкого азоту. Буде встановлено спектральні прояви взаємодії вірусів та їх глікопротеїнів з мембранами.

Загальна фізика

36.

Хвильові процеси та ефекти в активних резонансних шаруватих плазмових середовищах і метаматеріалах.

№ держреєстрації: 0120U102178

Фундаментальна робота

Рапопорт Юрій Григорович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

10.04.2020

№ 499

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

03.03.2021

№ 278

16.12.2020

№ 812-32

19.10.2020

№ 656-32

24.09.2020

№ 1190

13.04.2020

№ 271-32

2020

2022

Буде отримано результати моделювання, включаючи кількісні та якісні характеристики хвильових процесів та ефектів, з визначенням зіставлення з наявними експериментальними та/або теоретичними даними, верифікація моделей та аналіз результатів цього зіставлення для формування нелінійних дисипативних хвильових структур в активних гіперболічних: циліндричному ММ концентраторі поля та плоскому резонансному ММ в ІЧ діапазоні з урахуванням фізико-хімічної сумісності складових активного середовища. Буде виконано дослідження супергетеродинного трихвильового підсилення у структурі «ММ – напівпровідник – ММ» з урахуванням просторового розподілення хвилі накачування. Буде отримано результати числового вивчення впливу параметрів структури на електродинамічні характеристики графенових метаповерхонь. На основі уточненої моделі буде досліджено контрольована нелінійна резонансна модуляція ТГц ЕМ пучка у структурі «діелектрик – графен – діелектрик...».

Буде проаналізовано поширення квантовомеханічних хвильових пучків електронних станів у структурах із контактами різних типів графену на межі шару графену з кільцевими резонаторами та/або дифракційними ґратками. Буде створено моделі двовимірних структур на основі композиту графен /фторграфен (напівпровідник / діелектрик) для двовимірних діелектрично-графенових метаматеріалів.

Буде отримано результати моделювання, включаючи кількісні та якісні характеристики хвильових процесів та ефектів; ці результати буде зіставлено з наявними іншими теоретичними та експериментальними даними, для: проникнення нелінійних УНЧ АГХ із нижньої атмосфери на іоносферні висоти; ДНЧ хвиль у ХЗІ, включаючи поширення в та витікання з ХЗІ, або проходження крізь ХЗІ. Буде встановлено можливість граничного переходу від динамічного (УНЧ) до електростатичного розгляду при зменшенні частоти сейсмогенного струмового джерела.

У результаті проведеного аналізу буде зроблено висновок відносно зв’язку між наявністю потужних джерел у системі ЗНПС та характеристиками хвильових процесів.

Буде отримано: характеристики залежності амплітуд та фаз хвиль Росбі від сонячної активності та кліматичних чинників; набір атмосферних параметрів, що дозволяють прогнозувати стратосферні потепління.

Буде сформульовано рекомендації щодо важливих для людства застосувань.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

37.

Розробка нових сполук для діагностичного та терапевтичного застосування в ядерній медицині та терапії злоякісних пухлин.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Лампека Ростислав Дмитрович, проф., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено методики синтезу нових хелатних агентів та координаційних сполук металів платинової групи, 3d-металів та лантаноїдів на основі полідентатних органічних лігандів–похідних 1,2,4-тріазолів, піразолів, карбогідразидів, макро- і квазімакроциклічних сполук (близько 60 сполук).

Хімія

38.

Структурні аспекти оптимізації функціональних властивостей

складнооксидних сполук для сучасних люмінофорів, іонних провідників та магнітних матеріалів.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Слободяник Микола Семенович, проф., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде здійснено синтез складнооксидних сполук методами розплавного, розчин-розплавного, твердо фазного синтезу, сумісного осадження та золь-гель та їх характеризація фізико-хімічними методами дослідження. Буде напрацьовано та ідентифіковано понад 50 складнооксидних сполук з тетраедричними аніонами (фосфати, ванадати, молібдати, вольфрамати) та ізоморфнозаміщених фаз з шаруватою перовськітоподібною структурою.

Хімія

39.

Методологія отримання та використання інтермедіатів органічного синтезу на основі каталітичних процесів за участю промислових газів

№ держреєстрації: 0120U102179

Фундаментальна робота

Рябухін Сергій Вікторович, доц., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

10.04.2020

№ 499

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

03.03.2021

№ 278

16.12.2020

№ 812-32

19.10.2020

№ 656-32

24.09.2020

№ 1190

13.04.2020

№ 271-32

2020

2022

Буде синтезовано приклади будівельних блоків в великих кількостях (до 100 г) за допомогою розроблених процедур в автоклавній та проточній техніці.

Буде досліджено та порівняно економічну та екологічну ефективність розроблених процедур. Буде розроблено критерії подальшого використання отриманих методів та продемонструвати перспективи цього використання для синтезу корисних інтермедіатів та реагентів.

Хімія

40.

Дизайн поліфункціональних металокомплексів на основі нових поліхелатуючих лігандів з магніто-люмінесцентними властивостями для сучасних технологій.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Амірханов Володимир Михайлович, проф., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено нові та вдосконалено методики синтезу поліхелатуючих лігандів, моноядерних, бі- та поліядерних гомо- та гетерометальних комплексів на основі 3d/4f-металів. Буде встановлено ключові умови синтезу, що впливають на склад комплексних сполук. Буде досліджено умови одержання монокристалів, придатних для рентгеноструктурного аналізу. Буде одержано та ідентифіковано для подальших досліджень сполуки. Буде отримано попередні результати встановлення взаємозв’язку будова-властивості.

Хімія

41.

Хімічний дизайн мультифункціональних координаційних сполук та

бістабільних супрамолекулярних матеріалів.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Фрицький Ігор Олегович, проф., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено методики синтезу, буде напрацьовано сполуки та буде отримано результати їх ідентифікації: оптимізація синтезу нових O- і N- донорних лігандних систем ароїлгідразонового, гідразидного та N- гетероциклічного типу, здатних до депротонування. Буде розроблено нові варіанти методик, що базуються на хімічному дизайні та процесах самоорганізації, для одержання бістабільних координаційних сполук на основі вищезазначених лігандних систем. Буде одержано на їх основі моноядерні і полімерні мультифункціональні бістабільні супрамолекулярні сполуки та метал- органічіні каркаси, комплексні сполуки з нетипово високими ступенями окиснення центральних іонів.

Хімія

42.

Природні біомолекули та їх аналоги – основа створення молекулярних ансамблів для вирішенні проблем хімії, медицини та агрохімії.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Хиля Володимир Петрович, проф., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено синтетичні методології створення природних оксигеновмісних сполук - флавонів, ізофлавонів, 2(3)-гетарилхромонів, 3(4)-арил(ізо)кумаринів, 3(4)-дигідро-(ізо)кумаринів, фурокумаринів, піранокумаринів, їх функціоналізованих похідних, зокрема спіроциклічних та ізостерних аналогів, в т.ч. сульфонілгалогеніди, флуоро-, фосфоровмісні та амінокислотні похідні.

Хімія

43.

Орбітально контрольовані реакції карбо- і гетероциклів для медичної хімії та

сталого розвитку.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Войтенко Зоя Всеволодівна, проф., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде зроблено вибір найбільш імовірних шляхів синтезу речовин для потреб медичної хімії та сталого розвитку на основі аналізу літератури та тестових реакцій, проведених у невеликих кількостях.

Хімія

44.

Оптичні та електрохімічні сенсори на основі наноматеріалівів,

супрамолекулярних систем для on-site та in vitro аналізу.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Тананайко Оксана Юріївна, доц., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде одержано функціоналізовані карбоксильними, карбонільними, гідроксо-, аміно- та фторвмісними групами CDs електрохімічним окисненням вуглецю / гідротермальним синтезом, досліджено їхню морфологію і фізико-хімічні характеристики та іммобілізовано CDs і аналітичні реагенти на поверхню скляних пластин / вуглецевих електродів.

Хімія

45.

Молекулярний дизайн біоізостерів природних сполук та мультикомпонетних

матеріалів для цільової доставки лікарських препаратів.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Воловенко Юліан Михайлович, проф., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено методи синтезу та синтезовані п’ятичленні сультами та сультони, проведено визначення їх базових фізико-хімічних характеристик; буде одержано зразки smart-полімерів та проведено визначення їх макро- молекулярних параметрів. Буде одержано органічні сполуки та smart-полімери окремо буде протестовано на їх біологічну активность.

Хімія

46.

Органічно модифіковані і функціоналізовані поліоксометалати, оксиди та

піразолати металів для процесів каталізу і перетворення енергії.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Домасевич Костянтин Валентинович, старш. наук. співроб., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено методики синтезу органічно модифікованих і функціоналізованих поліоксометалатів, оксидів, піразолатів металів та відпрацьовані методики синтезу нових нітропохідних гетероциклічних сполук. Буде оптимізовано умови гідротермального синтезу та вирощування монокристалів оксидних сполук. Буде отримано зразки гібридних органо-неорганічних оксидних сполук, поліоксометалатів та органічних сполік, результати їх ідентифікації, визначення фазової чистоти.

Хімія

47.

Нові біоміметичні каталізатори розщеплення нуклеїнових кислот,

фосфорорганiчних екотоксикантiв та аналогiв бойових отруйних речовин.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Павленко Вадим Олександрович, доц., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено методики синтезу, буде одержано сполуки та їх ідентифікаційні характеристики. Буде оптимізовано синтез нових 3,5-дизаміщених похідних 1Н-піразолу. Буде одержано на їх основі моно- та біядерні координаційні сполуки із некоординованими функціональними групами.

Хімія

48.

Нанопористі металічні каталізатори на основі перехідних металів.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Роїк Олександр Сергійович, доц., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде отримано експериментальні криві структурного фактору (СФ) та функцій парного розподілу атомів (ФПРА) розплавів Сu-Zn. Буде проведено аналіз параметрів ближнього порядку, отриманих із структурних моделей бінарних розплавів. Буде розроблено базу даних для термодинамічного моделювання властивостей фаз та фазових перетворень в системах TM-Zn (TM – Fe, Co, Ni та Cu) в рамках CALPHAD методу. Буде отримано результати моделювання термодинамічних властивостей фаз та параметрів їх утворення при загартовуванні із розплавів Сu-Zn та при випаровуванні цинку із загартованих Сu-Zn стрічок. Буде отримано експериментальні дані про еволюцію фазових перетворень у загартованих Cu-Zn стрічках при відгонці цинку, отримані методом диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) та in-situ високотемпературного рентгенофазового аналізу (in-situ РФА). Буде отримано результати дослідження поверхні, об’єму мікро- і мезопор для пористої міді. Буде отримано результати досліджень електрохімічних властивостей нанопористої міді та її каталітичної активності у реакціях CO2RR, ORR, OER та HER.

Хімія

49.

Відкритість та прозорість бюджетування сектору оборони та безпеки України.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Петленко Юлія Володимирівна, доц., канд. екон. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено стандарти прозорості та відповідальності за результатами ефективності бюджетування сектору оборони та безпеки України. Перевагу буде віддано застосуванню таких методів як методи Дельфі, використанню критичних технологій з тим, щоб отримати результати ефективні для виконання заходів Стратегії воєнної безпеки України.

Економіка

50.

Патології суглобів, спричиненні порушеннями метаболізму в пост-ковідний

період.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Савчук Олексій Миколайович, проф., д-р біолог. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде проаналізовано ключові показники системи гемостазу (вміст розчинних фібрин мономерних комплексів, концентрація фібриногену, рівень протробінового пулу, відносна активність фактору Х та протеїну С) та оцінено загальний стан системи фібринолізу (відносна активність плазміногену, α2-антиплазміну, вміст тканинного активатора плазміногену та інгібітору активатору плазміногену типу 1) у пацієнтів, що хворіли на COVID-19. Буде визначено роль порушень цитокінового балансу та антиоксидантного статусу організму як потенційних тригерів змін у функціонуванні систем організму пацієнтів, що перенесли COVID-19 інфекцію. На основі одержаних результатів буде запропоновано підхід щодо удосконалення існуючих алгоритмів діагностики функціонального стану організму у пацієнтів, що хворіли на COVID-19, а виявлення у кровотоці молекул, рівень яких залишається зміненим у пацієнтів після одужання, дозволить розглядати їх як потенційні маркери для контролю стану систем організму.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

51.

Транспорт іонів та оксалатів як ключовий фактор хронічної хвороби нирок та

асоційованих з нею патологій.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Жолос Олександр Вікторович, проф., д-р біолог. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде визначено та охарактеризовано ключові TRP іонні канали, які залучені в ендотелій-залежну регуляцію судин і регуляцію моторики кишечника та скоротливості міометрію за нормальних умов та при експериментальному хронічному порушенні нирок. Буде визначено зміни механо-кінетичних параметрів скорочення скелетних м’язів за умов експериментальної ниркової недостатності.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

52.

Тромбози як фактор ризику виникнення ускладнень у пацієнтів, що хворіли на

COVID-19.

№ держреєстрації: 0121U109854

Фундаментальна робота

Остапченко Людмила Іванівна, д-р біол. наук, проф.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2023

Буде досліджено появу у кровотоці пацієнтів, що хворіли на COVID-19, деградованих форм білків, що потенційно виявляють протеолітичну активність, у тому числі похідних плазміну/плазміногену, визначено загальний вміст і активність серинових протеїназ та оцінено рівень матриксних металопротеїназ у крові пацієнтів, що перенесли COVID-19 інфекцію. Застосовуючи методи хроматографії буде виділено та очищено фракцію імуноглобулінів. Додатково з крові пацієнтів буде одержано фракцію пептидних молекул та виділено протромбіновий пул і проведено їх всебічну якісно-кількісну характеристику.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

53.

Вірусологічний менеджмент небезпечних захворювань рослин як складова біобезпеки України.

№ держреєстрації: 0121U109863

Фундаментальна робота

Будзанівська Ірина Геннадіївна, д-р біол. наук, проф.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2023

Буде встановлено молекулярно-генетичні та філогенетичні властивості найбільш небезпечних вірусів стратегічно важливих для розуміння генетичних основ їх вірулентності та шляхів їх еволюції. Буде оптимізовано методи молекулярної діагностики таких вірусів.

Буде проаналізовано епідемічний потенціал небезпечних вірусів в агроекосистемах України.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

54.

Реконструкція ландшафтно-кліматичних подій впродовж останнього і сучасного міжзледенінь з метою прогнозування майбутніх природних змін.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Герасименко Наталія Петрівна, проф., д-р геогр. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде розроблено нову концепцію і алгоритм дослідження короткоперіодичних ландшафтно-кліматичних змін. Буде узагальнено дані попередніх досліджень динаміки природних умов у різних ландшафтних зонах Європи. Буде отримано нові польові і аналітичні матеріали досліджень у лісостеповій і південно-степовій зонах України. Буде реконструйовано послідовність ландшафтно-кліматичних подій у лісостеповій зоні впродовж останнього міжзледеніння.

Науки про Землю

55.

Правове забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах

№ держреєстрації: 0120U102161

Фундаментальна робота

Мельник Ярослав Ярославович, без звання, д-р юрид. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

10.04.2020

№ 499

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

03.03.2021

№ 278

16.12.2020

№ 812-32

19.10.2020

№ 656-32

24.09.2020

№ 1190

13.04.2020

№ 271-32

2020

2022

Буде розроблено проєкти нормативно-правових актів.

Буде проведено круглий стіл за участю державних органів та громадських організацій з обговоренням підготовлених проектів нормативно-правових актів.

Буде підготовлено інформаційно-методичні матеріали.

 

Право

56.

Правосуддя в умовах сталого розвитку.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, проф., д-р юрид. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде проведено системне та комплексне дослідження сучасного стану функціонування системи правосуддя, виокремлено ключові проблеми у цій сфері та джерела їх виникнення. Як результат буде опубліковано аналітичні висновки.

Право

57.

Китаєзований марксизм та його сучасні соціокультурні імплікації.

№ держреєстрації:

Фундаментальна робота

Руденко Сергій Валерійович, проф., д-р філос. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2024

Буде зроблено: опис та атрибутивні риси рецепції західного марксизму в китайській філософії та соціально-політичній думці; опис та атрибутивні риси рецепції радянського марксизму в китайській філософії та соціально-політичній думці; опис та атрибутивні риси рецепції китаєзованого марксизму у сучасній західній філософії та соціально-політичній думці; опис та атрибутивні риси рецепції китаєзованого марксизму в філософії та соціально-політичній думці радянської доби. Буде досліджено суспільно-політичні та соціокультурні передумови, основні етапи, теоретичні та методологічні інструменти процесу китаїзації марксизму. Буде проведено порівняльно-типологічна характеристика ключових відмінностей у філософських та соціально-політичних засадах китаєзованого марксизму та західного марксизму, а також філософських та соціально-політичних засадах радянського марксизму та китаєзованого марксизму.

Соціально-історичні науки

Прикладні дослідження

58.

Моніторингові дослідження екосистем Канівського природного заповідника (за програмою "Літопис природи") та рідкісної біоти Середнього Придніпров'я.

№ держреєстрації: 0121U109861

Прикладна робота

Трохимець Владлен Миколайович, д-р біол. наук, доц.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Буде зроблено аналіз стану штучних популяцій созофітів закладених в різних ценотичних умовах та буде розроблено рекомендації по їх репатріації. Буде узагальнено результати за останні три роки досліджень.

Охорона навколишнього середовища

59.

Петрофізичні і геохімічні критерії виділення та оцінки продуктивності ущільнених порід-колекторів нафти і газу.

№ держреєстрації: 0121U109843

Прикладна робота

Вижва Сергій Андрійович,

д-р геол. наук, проф.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Буде виконано комплексний аналіз серії лабораторних вимірювань і експериментів з підготовкою інформаційно-аналітичних матеріалів.

Буде розроблено: технологічну схему лабораторних петрофізичних і геохімічних досліджень та аналізу отриманих даних з врахуванням особливостей ущільнених порід-колекторів; рекомендації щодо особливостей застосування робочих макетів установок фізичного моделювання пластових умов, визначення теплофізичних параметрів і карбонатного складу ущільнених порід-колекторів, магнітних властивостей грунтів.

Буде розроблено та удосконалено геолого-геофізичні (петрофізичні, геохімічні, грунтові) моделі як бази геологічної інтерпретації даних промислової геофізики.

Науки про Землю

60.

Прогнозування зсувної небезпеки регіонального та локального рівня та оцінка впливу на суспільство.

№ держреєстрації: 0121U109989

Прикладна робота

Іванік Олена Михайлівна,

д-р геол. наук, проф.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Буде розроблено: комплексні методики прогнозування зсувної небезпеки локального рівня для зсувних ділянок на основі даних дистанційного зондування, геолого-геофізичних методів та інфрачервоної термографії; геолого-геофізичні моделі зсувонебезпечних схилів в межах модельних об’єктів Київської області, оцінка стійкості схилів, визначення потенційно небезпечних ділянок.

Буде розроблено: рекомендації щодо попередження небезпечних геологічних процесів та мінімізації їх негативного впливу на інфраструктурні об‘єкти; Концепція Національної бази зсувної небезпеки України.

Науки про Землю

61.

Сучасні технології дослідження наявної стратегічної та критичної мінеральної сировини для забезпечення об’єктивної оцінки її якості.

№ держреєстрації:

Прикладна робота

Шнюков Сергій Євгенович, доц., д-р геол. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2023

Буде отримано еталонні колекції репрезентативних зразків, комплексних мінералого-геохімічних проб, їх фракцій та препаратів (N = n∙1000) для провідних традиційних і перспективних типів руд, вміщуючих та генетично пов’язаних з ними порід, що складають обрані для дослідження об’єкти. Буде зібрано відповідну детальну геологічну документацію. Буде проведено наукове обґрунтовання принципів їх використання, необхідності та засобів постійного поповнення. Буде отримано результати аналітичного, оптико- та електронно-мікроскопічного дослідження еталонних колекцій залізних руд родовищ Кременчуцького залізорудного району (формація BIF), апатит- рідкіснометалевих руд карбонатитового типу (Новополтавське родовище) та рідкіснометалевих руд Сущано- Пержанської зони. Буде зібрано банки мінералого-геохімічних даних. Буде розроблено методики експериментального синтезу та спектроскопічного визначення співвідношень Eu2+/Eu3+ в апатитах. Буде отримано результати уточнення етапів формування родовищ, типізації та ранжування стадій рудогенезу та накладених процесів. Буде вдосконалено лабораторно аналітичний комплекс обладнання, аналітичних методик та програмних засобів для визначення мінерального та елементного складу проб, оптико- та електронно-мікроскопічного дослідження препаратів еталонних колецій (депозитаріїв). Буде проведено наукове обґрунтування його відповідності меті та задачам роботи.

Науки про Землю

62.

Розробка інтелектуальних систем діагностики та прийняття рішень для комп’ютерного супроводження і моделювання процесів реабілітації.

№ держреєстрації:

Прикладна робота

Терещенко Василь Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2023

Буде розроблено прототипи алгоритмічних та програмних засобів для удосконалення СВКМ, удосконалено систему відеоаналізу елементарних рухів пацієнтів, відпрацьовано моделі вибору індивідуальних програм реабілітації.

Буде розроблено концепцію інтелектуальних систем діагностики та прийняття рішень для комп’ютерного супроводження і моделювання процесів реабілітації на основі обстеження пацієнтів.

Буде розроблено моделі та алгоритми прийняття рішень для діагностики, формування та вибору по декільком критеріям фізичних вправ для реалізації етапів реабілітації.

Інформатика та кібернетика

63.

Експрес діагностика міцності та витривалості новітніх бронематеріалів

№ держреєстрації:

Прикладна робота

Жук Ярослав Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2023

Буде розроблено конструкцію та створено експериментальний комплекс для високошвидкісного ударного навантаження.

Буде створено моделі для дослідження динамічної та коливальної поведінки елементів конструкцій, що перебувають під дією інтенсивного циклічного (зокрема гармонічного) або імпульсного навантаження з метою оцінки їх міцності та витривалості.

Механіка

64.

Мовна практика України в контексті сучасних соціогуманітарних викликів.

№ держреєстрації:

Прикладна робота

Ніка Оксана Іванівна, проф., д-р філол. наук

31.01.2022

№ 77

(зі змінами)

29.12.2021

№ 1461

2022

2023

Буде підготовлено лінгводжерелознавчі дослідження текстів ранньомодерного часу, укласти дфахронічний частотний, зокрема онімний, словник розширити корпус текстів. Буде створено онлайн-реєстр латинськомовної писемної спадщини в Україні XVI–XVIII cт. Укласти «Українсько-англійсько-литовсько-польсько-грецько-латинський словник лінгвістичної термінології», «Українсько-англійський словник страхування сільськогосподарської продукції».

Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

65.

Розробка інноваційної технології визначення індивідуального нейро-

психофізіологічного статусу людини в системах профвідбору та профорієнтації.

№ держреєстрації:

Прикладна робота

Макарчук Микола Юхимович, проф., д-р біолог. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2023

Буде розроблено: комп’ютерну систему визначення уніфікованих психофізіологічних профілів дітей дошкільного та шкільного віку на основі тестування вроджених особливостей стану нервової системи та когнітивних функцій дитини. Буде розроблено комп’ютерну систему визначення уніфікованих психофізіологічних профілів військових спеціальностей на основі тестування вроджених особливостей стану нервової системи та когнітивних функцій військовослужбовця; буде розроблено методику та алгоритми комплексного аналізу результатів визначення ефективності виконання тестових завдань, трьохвимірної локалізації центрів активності головного мозку та структури їх взаємозв’язків та ступеня напруження регуляторних механізмів центральної нервової системи під час виконання цих тестових завдань у єдиному аналітичному сховищі з метою отримання об’єктивної кількісної та візуалізованої інформації визначення нейрокогнітивного профілю військових спеціальностей; результати спектрального, когерентного та статистичного аналізу даних нейро-психофізіологічного обстеження військовослужбовців різни спеціальностей; буде отримано маркери індивідуального нейро-психофізіологічного статусу дітини дошкільного та шкільного віку та уніфіковані нейро-психофізіологічні профілі сфер професійної діяльності.

Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту

66.

Гібридні наносистеми на основі “smart” полімерів для біотехнологій та

медицини.

№ держреєстрації:

Прикладна робота

Куцевол Наталія Володимирівна, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2023

Буде синтезовано неіоногенні, іоногенні, термочутливі, світлочутливі полімери та гідрогелі різного складу. Буде синтезовано та досліджено наносистеми з наночастинками металів, нанокомпозити полімер-фотосенсибілізатори; полімер-хіміотератевтичні препарати. Буде проведено іn vitro та in vivo тестування створених наносистеми на їх протипухлину та антибактеріальну активність.

Хімія

67.

Нові поліфункціональні матеріали на основі доступних комплексів перехідних

металів.

№ держреєстрації:

Прикладна робота

Кокозей Володимир Миколайович, проф. співроб.), д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

29.12.2021

№ 1461

2022

2023

Буде розроблено методики синтезу гібридних органо- неорганічних сполук та комплексів перехідних металів. Буде напрацьовано нові сполуки і результати їх ідентифікації. Буде отримано результати дослідження будови. Буде отримано результати попередніх досліджень.

Хімія

68.

Прикладні застосування електророзрядної плазми з конденсованою дисперсною фазою.

№ держреєстрації: 0121U109864

Прикладна робота

Веклич Анатолій Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Буде розроблено моделі плазми електродугових розрядів атмосферного тиску між електродами, які виготовлені із композитних матеріалів, та підводних електроіскрових розрядів між гранулами металів. Буде досліджено вплив параметрів магнетронного розряду на ефективність утворення наночастинок та їх розподіли за розміром.

Буде розроблено рекомендації щодо впливу плазмових та плазмово-рідинних систем на біологічну поверхню та інактивацію мікроорганізмів.

Буде отримано результати дослідження методів регулювання складу продуктів активованого плазмою реформування за допомогою контролю параметрів системи, джерела плазми, а також потоків реагентів. Буде створено лабораторні зразки широкодіапазонних систем реформування рідких відновлювальних вуглеводнів. Буде розроблено рекомендації щодо отримання синтез-газу за допомогою активованого плазмою реформування методом гібридного плазмового каталізу з використанням вихрових потоків.

Загальна фізика

69.

Фізичні основи технологій створення електронно-емітуючих поверхонь з низькою роботою виходу та негативною електронною спорідненістю.

№ держреєстрації: 0121U109987

Прикладна робота

Горячко Андрій Миколайович, д-р фіз.-мат. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Буде розроблено фізичні основи технології приготування поверхонь системи Мо-Si-Gd-O з малою роботою виходу та високою емісійною здатністю та Mo-СехOу з високим коефіцієнтом вторинної електронної емісії та буде створено дослідні зразки таких поверхонь для використання в якості термо-, авто-, фото- та вторинно-електронних емітерів.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

70.

Фотоконтрольовані аналоги природних цитотоксичних пептидів для імунотерапії метастатичного раку.

№ держреєстрації:

0121U109941

Прикладна робота

Комаров Ігор Володимирович, д-р хім. наук, проф.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Отримані пептиди (фоточутливі аналоги природних темплатів Джімнопептиду В, Дідемніну, Вікеаміду А) буде вивчено на предмет їх фотофізичних властивостей, буде проведено їх біологічний скринінг на культурах клітин пухлин (in vitro), буде досліджено загальну токсичность та імуногенний потенціал (in vivo).

Паралельно буде проводитись дослідження з фотоактивації отриманих сполук у модельних тканинах методом формування хвильового фронт. Буде відібрано 2 сполуки з найоптимальнішими властивостями як експериментальні зразки, буде оформлено технічний регламент їх отримання.

Хімія

71.

Портативна сенсорна платформа типу “електронний язик” для спектрально-колориметричного аналізу рідких аналітів.

№ держреєстрації: 0121U110013

Прикладна робота

Іванов Іван Іванович, канд. фіз.-мат. наук, доц.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Буде отримано результати: 2D сенсорні структури на основі Бреггівских рефлекторів, ругейт рефлекторів, мікрощілинних резонаторів; буде виміряно і проаналізовано SEM сенсорних структур.

Буде визначено спектральні і колориметричні характеристики трансдсерів як функціоналізованих нанночастинками так і без наночастинок. Буде розроблено сенсорну платформу для визначення спектральних і колориметричних характеристик аналіту.

Приладобудування

72.

Розробка стратегії інтернаціоналізації технологічного трансферу у транснаціональному просторі: аналітичне прогнозування, моделювання викликів та перспектив.

№ держреєстрації: 0121U109522

Прикладна робота

Новікова Ірина Едуардівна, канд. екон. наук, старш. наук. співроб.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Буде розроблено стратегію інтернаціоналізації технологічного трансферу у транснаціональному просторі. Буде побудовано адаптивну модель інвестиційного забезпечення трансферу технологій з використанням міжнародних практик.

Буде розроблено пропозиції щодо удосконалення деяких положень вітчизняного законодавства в частині забезпечення міжнародного технологічного трансферу з урахуванням зарубіжного досвіду у цій сфері та особливостей розвитку інноваційної політики держави.

Буде проведено маркетингові дослідження щодо просування науково-прикладних результатів на міжнародні ринки. Буде здійснено представлення українських розробок на міжнародних ринках технологій та налагоджено розширення співробітництва з Європейською мережею підприємств – Enterprise Europe Network (EEN).

Економіка

Науково-технічні (експериментальні) розробки

73.

Розробка технології застосування водорозчинних С60 фулеренів для зменшення втоми скелетних м’язів.

№ держреєстрації: 0121U109986

Розробка

Прилуцький Юрій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Буде проведено аналіз змін біохімічних показників – маркерів втоми, заподіяної довготривалою високочастотною електростимуляцією скелетного м’яза щурів, до і після терапевтичного застосування водорозчинних С60 фулеренів залежно від дози, кількості і способу введення. Буде проведено порівняння молекулярних механізмів та ефективності дії водорозчинних С60 фулеренів на м’язову втому з активністю відомого екзогенного антиоксиданта залежно від дози і технології їх введення in vivo.

Буде визначено неврологічні, гематологічні та біохімічні показники, показники сечі, гістопатологічні дослідження внутрішніх органів за підгострого перорального впливу водорозчинних С60 фулеренів на організм щурів. Буде визначено токсичні і недіючні рівні впливу водорозчинних С60 фулеренів на організм (відповідальна токсикологічна група).

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

74.

Розробка програмно-апаратного комплексу фіксації, параметризації та розпізнавання сигнатур акустоелектронних сигналів призначеного для створення технічних засобів охорони.

№ держреєстрації: 0121U109862

Розробка

Ільченко Володимир Васильович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

04.03.2021

№ 122-32

03.03.2021

№ 278

26.02.2021

№ 264

2021

2022

Буде створено діючий повнофункціональний макет апаратно-програмного комплексу фіксації, параметризації та розпізнавання сигнатур призначений для побудови ТЗО.

Приладобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

75.

Дизайн та розробка стратегій синтезу боро- та сульфурорганічних будівельних блоків,

орієнтованих на пошук нових лікарських засобів

№ держреєстрації:

0121U100387

Наукова робота

Григоренко Олександр Олегович, доц., д-р хім. наук

31.01.2022

№ 77

06.12.2021

№ 1010-32

12.11.2021

№ 1215

18.06.2021

№ 441-32

14.06.2021

№ 672

25.03.2021

№ 191-32

03.03.2021

№ 278

22.01.2021

№ 93

04.12.2020

№ 1537

2021

2023

Буде здійснено систематизацію літературних даних щодо sp3-збагачених сульфонілфлуоридів, сультамів та сульфоксімінів. Буде розроблено методики синтезу нових сульфонілфлуоридів та сульфоксімінів на основі насичених конденсованих, місткових, спіроциклічних та гетероциклічних систем, а також одержано відповідні цільові сполуки у кількостях, достатніх для подальших досліджень.

Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного

обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології

* - за умови фінансування 100% від запиту


Анонс подій

11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
16.12.2023
Колектив авторів Університету здобув диплом І ступеня у номінації «Техніка зв’язку»!
Патент науковців КНУ імені Тараса Шевченка відзначений на конкурсі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України детальніше...
27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
Всі події