Тематика наукових досліджень, виконання за кошти державного бюджету

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2018 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2019 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, які виконує Університет за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2020 рік


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2021 рік

з/п

Назва НДДКР
Номер держреєстрацiї
Категорiя роботи
ПІБ наукового керiвника, науковий ступiнь

Підстава до виконання - дата, № документу

Терміни виконання

Очікувані результати в поточному році

Наукові секції за фаховими напрямами

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

1.


  

Абсорбційні матеріали на основі карбонвмісних оболонкових структур для мікрохвильового діапазону електромагнітного випромінювання

№ держреєстрації: 0121U112085

Фундаментальна робота

Мацуй Людмила Юріївна, проф., д-р фіз.-мат. наук

18.06.2021 № 441-32

14.06.2021 № 672

04.06.2021 № 623

2021
2023

Буде отримано оптимальні умови синтезу, структурні та магнітні характеристики (КМОС) типу «ядро»/»оболочка» (і)діелектричне ядро/магнітна оболонка/вуглецева оболонка; (іі) багатокомпонентне ядро/діелектрична оболонка/вуглецева,або модифікована  магнітними металами, оболонка: (ііі) магнітне ядро /порожниста оболонка/діелектрична оболонка/вуглецева оболонка та КМ на їх основі, вплив параметрів синтезу та типу компонентів на структуру та морфологію КМОС та КМ на їх основі буде з’ясовано.

Загальна фізика

 2. Асимптотичний та структурний аналіз стохастичних моделей динаміки популяцій

№ держреєстрації: 0119U100321

Іксанов Олександр Маратович, проф., д-р фіз.-мат. наук
 25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

 2019
2021

Буде доведено функціональні граничні теореми для випадкових процесів з імміграцією у випадку збіжності до дробово-інтегровного броунівського руху. Буде досліджено слабку збіжність центрованих випадкових процесів з імміграцією до стаціонарних процесів. Буде розроблено комп’ютерне моделювання інформаційної боротьби в умовах міграції. Математика 


3.  

Визначення та моделювання відгуку атмосфери, іоносфери та магнітосфери на збурення космічного і земного походження

№ держреєстрації: 0119U100302

Міліневський Геннадій Петрович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде отримано моделі збурень в іоносфері при наявності «сторонніх джерел» в системі атмосфера-іоносфера, та порівняння результатів моделювання з відомими теоретичними і експериментальними даними. Буде надано рекомендації щодо подальшого використання результатів моделювання в приладах обробки сигналів та метаматеріалах, та системах іоносферного моніторингу екстремальних природних процесів. Буде визначено кліматичні тренди в полярних регіонах та визначено тропічні фактори впливу на їх просторові відмінності. Буде отримано результати вимірювань озону та аерозолів з оцінкою сезонної змінності та міжрічних варіацій. Буде зроблено оцінки трендів загального вмісту озону і його вертикального розподілу на основі супутникових і наземних вимірювань. Буде встановлено їх відповідності модельним прогнозам. Буде отримано: результати визначення забруднення аерозолями за моделлю GEOS-Chem; просторові параметри мікропульсацій та пульсуючих полярних сяйв. Буде зроблено розподіл мікропульсацій за локальним часом та геомагнітною широтою. Буде досліджено верифіковані за матеріалами супутникових та наземних спостережень механізми утворення мікропульсацій. Буде розроблено методику визначення параметрів мікропульсації на базі дистанційних досліджень. Буде отримано моделі динаміки радіаційних поясів та результати моделювання збурень для впровадження у порталі космічної погоди.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

4.


  

Високоенергетичні процеси та прояви нової фізики в астрофізичних гама-джерелах: внесок України в СТА

№ держреєстрації: 0121U109919

Гнатик Богдан Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2023

Буде проведено моделювання МГД-процеси та формування ударних хвиль в скупченнях галактик. Буде проведено моделювання прискорення КП в скупченнях галактик та розраховано повні енергії, спектри та просторовий розподіл прискорених КП.
Буде побудовано тривимірну модель ЗН на основі просторово-розділених спектральних спостережень ліній Si та S в рентгенівському діапазоні, буде пояснено морфологічну структуру рентгенівської яскравості в лініях, зумовлених випромінюванням зоряного викиду.
Буде розроблено оптимальну програму спостережень CTA для гамма-відповідників нейтринних джерел на час виконання KSP.
Буде розроблено методику “сліпого” детектування галактичних перехідних явищ.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

5.


  

Високоенергетичні явища та активні процеси в астрофізичних та космологічних системах за даними багатоканальних спостережень

№ держреєстрації: 0119U100330

Жданов Валерій Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде розроблено моделі генерації електромагнітного та корпускулярного випромінювання в околі пульсарів та магнетарів, дано оцінки внеску в спостережувані потоки нетеплового електромагнітного випромінювання та електрон-позитронних космічних променів. Буде обгрунтовано пропозиції для проєктів спостережень з СТА.
Буде промодульовано та зроблено аналіз індивідуальних кривих блиску та спектрів АЯГ. Буде дано: оцінки варіантів пояснення атипових проявів даних об'єктів у континуумі та профілів емісійних ліній, що формуються в "центральній машині"; оцінки внеску еліптичності несиметричності джерела та власних рухів зірок лінзуючої галактики на криві підсилення позагалактичних ГЛС; оцінки ефектів скалярно-польової динамічної ТЕ в русі тіл та фотонів в околі об’єктів з сильними гравітаційними полями. Буде досліджено: оптимальні класи моделей ТМ і ТЕ, космологічні параметри, їх варіації в залежності від даних по лінії 21 см з епохи Космічного світанку та реіонізації; характеристики простору-часу у околі голих часоподібних та простороподібних космологічних сингулярностей; зв’язок темпу зореутворення галактик вибірки з масою молодого зоряного населення, віком спалаху зореутворення, вмістом важких елементів, спектральний індекс та частка теплового випромінювання галактик спеціальної вибірки.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

6.


 

Встановлення механізмів підвищення контактної електропровідності в радіаційно функціоналізованих полімерних композитах із π-спряженими модифікаторами.

№ держреєстрації: 0119U100186

Куліш Микола Полікарпович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде визначено квантово-хімічні характеристики нанокомпозитів спряжених наносистем з фулеренами С60 та встановлено механізми фотосенсибілізації спряжених систем за рахунок підсилення інтеркомбінаційних переходів. Буде розроблено рекомендації по використанню вказаних нанокомпозитів як фотоактивних об’ємних гетеропереходів та для подавлення радарного випромінювання. Буде визначено квантово-хімічні характеристики нанокомпозитів спряжених наносистем з одностінними вуглецевими нанотрубками та встановлено механізми фотосенсибілізації фотолюмінесценції нанотрубок різної хіральності. Буде розроблено рекомендації по використанню вказаних нанокомпозитів як фотосенсорів та для подавлення радарного випромінювання.

Загальна фізика

7.


 

Динамічні явища та фазові переходи у мікро- та наноструктурованих матеріалах для пристроїв сучасної магнітоелектроніки

№ держреєстрації: 0119U100315

Шека Денис Дмитрович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде проведено теоретичний та експериментальний аналіз механізмів провідності феритів та впливу спін- поляризованого електричного струму на величину надобмінної та спін-орбітальної взаємодії. Буде вивчено механізми утворення фотоіндукованих і механічних напружень у магнітних зразках. Буде проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів, буде вивчено можливість застосування досліджених ефектів і методів для створення електронних пристроїв і систем подвійного призначення.

Загальна фізика

8.


 

Дослідження взаємодії електромагнітних полів зі структурованими нанокомпозитами, молекулярними та анізотропними матеріалами для сучасних інформаційних технологій

№ держреєстрації: 0119U101296

Григорук Валерій Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде розроблено електродинамічні характеристики досліджених матеріалів та рекомендації по їх застосуванню. Буде отримано: результати числового моделювання процесів лазерної ВКР генерації в одномодових волокнах; методичні рекомендації; результати експериментальних досліджень розподілу оптичного поля дифрагованого світла. Буде обгрунтовано рекомендації і сформульовано висновки щодо галузей застосування сенсорів поверхневого заряду. Буде досліджено фізичну інтерпретацію неоднозначності розв’язку оберненої задачі поляриметрії при дослідженні реальних деполяризуючих об’єктів зі складною анізотропією. Буде розроблено розраховані моделі зондів.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

9.


 

Дослідження властивостей низькотемпературної газорозрядної плазми для технологічних застосувань

№ держреєстрації: 0119U100328

Анісімов Ігор Олексійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде отримано: результати аналізу продуктів плазмово-каталітичної конверсії відновлюваних вуглеводнів та їх взаємозв’язок з параметрами плазми і складом плазмотвірного газу; результати числового моделювання конверсії відновлювальних вуглеводнів в синтез-газ та синтезу з нього синтетичного палива. Буде експериментально отримано: кількісні значення енергетичної ефективності деструкції стійких хлорорганічних токсикантів та залежності концентрації цільових молекул та їх фрагментів в часі. Буде створено лабораторний зразок генератора нерівноважної плазми атмосферного тиску для знезараження біологічних зразків, який відповідає повній системі критеріїв. Буде визначено режими, що забезпечують максимальну густину розрядної плазми. Буде проведено дослідження взаємодії плазмового струменя з пиловими частинками зі стінкою. Буде встановлено радіальні розподіли температури та електронної концентрації плазми електродугового розряду між композитними електродами в різних газових середовищах та взаємозв’язок інтенсивності ерозійних процесів на поверхні електродів з параметрами плазми.

Загальна фізика

10.


 

Дослідження фізико-хімічних процесів у напівпровідникових наноматеріалах та їх інтерфейсах для приладів сенсорики та діагностики.

№ держреєстрації: 0119U100326

Скришевський Валерій Антонович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

 

2019
2021

Буде розроблено методи фторування вуглецевих матеріалів та методів формування мікроструктур кремнію з каталітичними нановключеннями. Буде зроблено аналіз фізико-хімічних процесів в газових сенсорах з електричним трансдьюсером на основі нанокомпозитів, детальний взаємозв'язок між механізмами фотолюмінесценції та хімічною модифікацією метал органічних структур (MOF). Буде отримано теоретичні моделі прототипів сенсорних структур з функцією «електронного язика».

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 11.Дослідження фотофізичних і фотохімічних властивостей та взаємодії з мембранами РНК-вмісних вірусів з метою їх інактивації

№ держреєстрації: 0121U112086

Фундаментальна робота

Ящук Валерій Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

18.06.2021 № 441-32

14.06.2021 № 672

04.06.2021 № 623

 

2021
2023

Буде оптимізовано процес накопичення вірусів на чутливих культурах клітин; буде отримано чисті суспензії двох типів вірусів з різною полярністю РНК та різним механізмом взаємодії з мембранами клітин. Буде отримано очищені РНК та білки вірусів. Буде отримано спектри фотолюмінесценції та поляризації люмінесценції вірусів та їх компонентів (РНК та білків) при кімнатній температурі та температурі рідкого азоту. Буде з’ясовано фотофізичні процеси в вірусах, а саме поглинання та випромінювання світла окремими компонентами вірусів (РНК та білками), а також перенесення енергії всередині окремих компонент та між ними. Загальна фізика 

12.


 

Дослідження фундаментальних проблем фізики нейтрино, космомікрофізики та фізики ядра

№ держреєстрації: 0119U100311

Каденко Ігор Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде проведено моделювання фізичних процесів за участю нейтрино в наднових і використання нейтринного експерименту DUNE як ефективного інструменту нейтринної астрономії для вивчення фізики наднових. Буде досліджено спільну еволюцію первинний магнітних полів та кіральної асиметрії у ранньому Всесвіті. Буде досліджено тензор-скалярне відношення та спектральні індекси космологічних моделей інфляції з повільним скочуванням. Буде зроблено оцінку вкладу ефекту Унру для експериментів з непружного розсіяння частинок та в ранню термалізацію. Буде розроблено протокол експериментальної перевірки існування ефекту Унру при народженні частинок. Буде проведено спостереження колімованих потоків нейтрино надвисоких енергій від каспів на надпровідних космічних струнах радіо детекторами LOFAR, SKА та космічною місією JEM-EUSO. Буде протестовано і підтверджено аналітичні вирази для E1, E2 та M1 фотонних силових функцій із урахуванням підсилення ФСФ через ефекти структури ядра (наявність низькоенергетичних станів), а також відповідно до наявності фактору підсилення між функцією відгуку та ФСФ у нагрітих ядрах.
Буде вказано діапазон дії гіпотези Брінка для гамма-переходів між збудженими станами.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

13.


 

Закономірності спінзалежних процесів у кристалах і наноструктурах, розроблення методів проективних представлень груп симетрії для їхньої інтерпретації

№ держреєстрації: 0119U100176

Губанов Віктор Олександрович, доц., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде експериментально досліджено спектри КРС та фотолюмінесценції фулеренів С60 і С70, їх рідинних розчинів та агрегації в розчинниках різної полярності. Для інтерпретації результатів буде залучено теоретико-групові методи, в тому числі для звичайної і подвійної груп ікосаедра, та результати квантово-хімічних розрахунків.
Буде експериментально досліджено спектри оптичного поглинання та фотолюмінесценції нанокомпозитів на основі низьковимірних структур та лінійних π-електронних спряжених систем, для інтерпретації яких буде залучено результати квантово-хімічних розрахунків.

Загальна фізика

14.


 

Когерентні кореляційні процеси у багаточастинкових середовищах та великих розподілених фізичних та біологічних системах

№ держреєстрації: 0119U100341

Висоцький Володимир Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде дано оцінку реальності реалізації та надано об’єктивні рекомендації для використання когерентних корельованих станів та бездисипаційних теплових хвиль в реальних фізичних та біологічних системах з урахуванням конкретних параметрів. Буде досліджено загальну теорію нелінійної дифузії в багатокомпонентних сумішах. Буде дано оцінку ефективності практичного застосування запропонованих адаптованих інтроскопічних методик, визначення особливостей та умов їх реалізації.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

15.


 

Маломасштабна структура сонячних магнітних полів, сонячна активність та її вплив на геосферу

№ держреєстрації: 0119U100329

Лозицький Всеволод Григорович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде уточнено параметри процесів у геосфері (приземна температура, аерозольне забруднення, землетруси). Буде створено кореляційно-статистичні моделі подальших змін у геосфері, які враховують комплексну дію найсуттєвіших земних і сонячних чинників. Буде обгрунтовано прогноз змін клімату Землі на найближчі десятиліття.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

16.


 

Математичне моделювання та оптимізація динамічних систем для оборони, екології та медицини

№ держреєстрації: 0119U100337

Ляшко Сергій Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде розроблено алгоритми для багаторівневих задач опуклого програмування, варіаційних нерівностей та задач рівноважного програмування. Буде здійснено комп’ютерну реалізацію і дослідження алгоритмів для осереднених моделей багатофазної дифузії в пористих середовищах. Буде сформульовано задачу оптимального керування для уточнення зовнішньобалістичних параметрів та створено алгоритми для її розв’язання. Буде проведено розрахунки для уточнення параметрів моделі зовнішньої балістики.

Інформатика та кібернетика

 17.Механізми міжфазних взаємодій і їх вплив на властивості гібридних наноструктурованих композитів з оксид-вуглецевим наповненнямю

№ держреєстрації: 0121U112096

Фундаментальна робота

Неділько Сергій Герасимович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

18.06.2021 № 441-32

14.06.2021 № 672

04.06.2021 № 623

 2021
2023

Буде досліджено характеристики взаємо- адсорбції атомів (молекул) компонентами композитів, значення енергії зв’язку та енергії іонізації, параметри трансферу атомів та носіїв заряду, енергетичні рівні дефектів та локальна структура інтерфейсних шарів. Буде отримано серії зразків склокерамік, М/НЦ та композитів із оксидами, інкорпорованих вуглецем та графеном. Буде отримано експериментальні дані щодо механічних, калориметричних, електро/фотопровідних та оптичних/фотолюмінесцентних характеристик виготовлених композитів. Буде досліджено механізми вплву атомарного вуглецю на макро характеристики компонентів і композитів. Загальна фізика 

18.


 

Механізми формування керамічних та металічних наноматеріалів перспективних для використання в подвійних технологіях

№ держреєстрації: 0119U100184

Наконечна Олеся Іванівна, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде отримано нові нанорозмірні матеріали з поліпшеними механічними та експлуатаційними характеристиками, які є конкурентоспроможними на світовому ринку технологій подвійного призначення, а також є придатними для використання у підвищенні обороноздатності та національної безпеки держави.

Наукові проблеми матеріалознавства

19.


 

Моделювання нерівноважних станів і взаємодії підсистем конденсованих середовищ, зумовлених зовнішніми впливами

№ держреєстрації: 0119U100183

Дацюк Віталій Васильович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде створено теоретичну модель та проведено аналіз можливості побудови загальних динамічних властивостей електрона, інжектованого у зону провідності графена, на базі ефективного спрощення його закону дисперсії з метою виявлення нових фізичних можливостей.
Буде теоретично промодельовано та проаналізовано різні типи нелінійних (солітонних) відгуків конденсованих середовищ різної розмірності (1D, 2D, 3D) на предмет виявлення нових солітонних форм.
Буде розроблено удосконалення теоретичних моделей і створено комп’ютерні моделі утворення лазерно-індукованих та індукованих електронно-іонним опроміненням поверхневих та об’ємних структур.
Буде проведено реалізацію розроблених моделей у вигляді розв’язків і алгоритмів, що моделюють фізичні відгуки підсистем кристалу на збудження.

Загальна фізика

20.


 

Моделювання оптичних властивостей гібридних органічно-неорганічних плазмонних нано-структур для застосувань у біо- та нано-фотоніці

№ держреєстрації: 0120U102174

Решетняк Віктор Юрійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

2020
2022

Буде проведено комп’ютерне моделювання процесів взаємодії електромагнітних хвиль з керованими рідким кристалом плазмонними наноструктурами рідкий кристал-метал (напівметал)-діелектричне брегівське дзеркало з використанням графену, а також перспективних метаматеріалів.

Загальна фізика

21.


 

Пошук заряджених бозонів Хіггса у надточних вимірюваннях на В-фабриці нового покоління SuperKEKB

№ держреєстрації: 0119U100310

Аушев Володимир Єгорович, доц., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде проведено Монте-Карло симуляції фізичних процесів у лептонних і напівлептонних модах розпаду за участю тау-лептона. Буде проведено: вимірювання перерізів реакцій B→D* lν (l=e,μ) та вимірювання перерізу реакції B→D* τ ν. Буде визначено відношення R(D*) = Br(B→D* τ ν) / Br(B→D* l ν). Буде зроблено оцінку статистичних систематичних похибок.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

22.


  

Принципи керування оптичними і фотоелектричними властивостями гібридних метал-напівпровідникових плівок та структур нанодіодного типу

№ держреєстрації: 0119U100308

Кондратенко Сергій Вікторович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде виготовлено лабораторні зразки тандемних сонячних елементів на основі In(Ga)As/GaAs та GeSn/Ge/Si з наночастинками Au і Ag та дослідження їх коефіцієнта корисної дії, струму короткого замикання та фотоЕРС; буде вивчено характеристики затухання багатошарових структур з квантовими точками, вольт-фарадних та вольт-амперних характеристик; здійснено аналіз механізму локалізації заряду та визначення часу життя наведеного заряду на квантовій точці в залежності від типу структури; буде виготовлено системи нанокластерів SiGe та GeSn в кремнієвому оточенні та досліджено залежності часу рекомбінації екситонів від геометрії нанокластеру і товщини проміжних шарів Si.
Буде досліджено параметри фотопровідності і поглинання світла в гетероструктурах PEDOT:PSS/Si наночастинками Au, Ag і Ag на поверхні; особливості формування фото-е.р.с. та фотоструму в напівпровідникових бар‘єрних структурах з наночастинками Au або Ag на поверхні. Буде запропоновано новітні фізичні принципи стосовно схем функціонування і дизайну оптоелектронних систем на основі метал-напівпровідникових наноструктур з покращеними експлуатаційними параметрами для ближньої і середньої ІЧ областей спектру завдяки розмірному квантуванню електронного спектра напівпровідникових наноструктур та ефектам локального підсилення ближнього поля металевими наночастинками за рахунок плазмонного резонансу. Буде розроблено рекомендації щодо ефективних шляхів керування спектральною чутливістю, інерційністю, зовнішньою та внутрішньою квантовою ефективністю ІЧ фотодетекторів, світлодіодів та сонячних елементів з наноструктурами In(Ga)As, SiGe та GeSn, розміщених в області просторового заряду; буде проведено економічний розрахунок вартості зразків.

Загальна фізика

23.


 

Розробка єдиного програмно-алгоритмічного середовища візуалізації та комп’ютерного моделювання для створення систем оздоровлення військовослужбовців

№ держреєстрації: 0119U100322

Терещенко Василь Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде побудовано прототип системи візуалізації та комп’ютерного моделювання на єдиній алгоритмічній платформі, використовуючи графічні процесори із вбудованими засобами автоматичної візуалізації (Діаграма Вороного, Триангуляція Делоне, технологія «розділяй та володарюй»). Буде проведено тестування та оптимізація розробленого алгоритмічного та програмного забезпечення на мультипроцесорних (GPU), багатоядерних та гібридних системах. Буде проведено апробацію та застосування розроблених програмних засобів на практиці, зокрема: моделювання трансформених та інтелектуальних засобів для реабілітації опорно-рухового апарату людини); оцінки та управління станом опорно-рухового апарату людини з використанням візуалізації рухів і 3Д моделювання; створення людино-машинних інформаційних інтерфейсних комплексів (комп’ютерний зір в роботизованих комплексах).
Буде розроблено методи та засоби для кластеризації та класифікації природномовних процесів та систем на основі нейромережних технологій та пседообернених і проекційних операцій.

Інформатика та кібернетика

24.


 

Розробка нових аналітико-геометричних, асимптотичних та якісних методів дослідження інваріантних множин диференціальних рівнянь

№ держреєстрації: 0119U100334

Перестюк Микола Олексійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде описано нові біфіркаційні явища у системах, що містять підсистеми з різною швидкістю еволюції. Буде доведено: теореми про існування та властивості глобальних атракторів імпульсно-збурених лінійних та слабонелінійних гіперболічних рівнянь; теореми існування оптимальних керувань для стохастичних рівнянь у частинних похідних. Буде побудовано асимптотичні наближення для власних значень та власних функцій спектральних задач в тонких зіркоподібних областях з концентрованими масами. Буде зроблено опис модулів та груп автоморфізмів класів нільпотентних алгебр Лі векторних полів з поліноміальними коефіцієнтами. Буде одержано класифікаційні результати для категорій зображень вільних боксів.

Математика

25.


 

Розробка нових математичних методів аналізу та оптимізації систем в умовах невизначеності

№ держреєстрації: 0119U100338

Наконечний Олександр Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде розроблено техніку отримання наближених мінімаксних середньоквадратичних оцінок лінійних функціоналів від невідомих розв’язків та правих частин рівнянь з частинними похідними. Для задач оптимального керування параболічними та гіперболічними рівняннями зі швидко коливними коефіцієнтами буде побудовано та обґрунтовано точні та наближені регулятори. Для еволюційної системи з імпульсним збуренням і керуванням в умовах існування точки рівноваги критерію якості, буде побудовано нормований процес і встановлена його асимптотична нормальність у випадку, коли імпульсний процес збурень змінюється під впливом марковського переключення у некласичних схемах апроксимацій. Для стохастичних мереж різної структури з інтенсивностями вхідного потоку, що залежать від часу, буде розроблено методику оптимізації функціонування мережі. Буде розроблено алгоритми такої оптимізації та написано програми, які будуть проводити вибір оптимальних параметрів моделі. Буде досліджено решітку болеанів і розв’язано проблему декомпозиції. Для телекомунікаційних мереж з властивістю самоподібності буде розроблено алгоритми оцінки параметрів функціонування мереж та їх оптимізації.

Математика

26.


 

Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію

№ держреєстрації: 0119U100303

Коротченков Олег Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде досліджено концентраційні залежності впливу графенових нанопластинок на електропровідність та інфрачервоне поглинання графен-містких полімерних нанокомпозитів на основі епоксидної смоли. Буде розроблено: рекомендації щодо використання зовнішнього механічного навантаження при застосуванні напівпровідникових фотоелектроперетворювачів; основні принципи функціонування електронних приладів, що базуються на ефекті спін-залежного транспорту в магнітних нанокарбонових композитах; підходи для керування тепловим транспортом в поруватих гібридних композитах на основі кремнію. Буде проведено оптимізацію складу наповнювача для спостереження процесів релаксації термоіндукованих тисків гідрогелю в порах поруватих матриць. Буде розроблено рекомендації щодо розробки нових принципів роботи сенсорних систем на основі поруватих кремнієвих композитів.

Загальна фізика

27.


 

Система діагностики кристалів ZnSe як детекторів іонізуючого випромінювання

№ держреєстрації: 0120U102158

Дегода Володимир Якович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

2020
2022

Буде експериментально досліджено спектральні характеристики смуг свічення, температурні залежності струму провідності та інтенсивності люмінесценції при збудженні рентгенівськими та УФ-квантами. Для порівняння буде одержано теоретичні залежності для співвідношень інтенсивності різних смуг свічення при різних температурах.

Загальна фізика

28.


 

Топологічні властивості кіральної матерії та бозе-айштайнівських конденсатів у магнітному полі

№ держреєстрації: 0119U100335

Горбар Едуард Володимирович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде досліджено умови при яких існування p-хвильової надплинності є енергетично вигіднішим за s-хвильову надплинність. Буде з'ясовано яким чином нетривіальні топологічні структури динамічно утворені в ультрахолодних газах еволюціонують у часі.

Загальна фізика

29.


 

Точні формули, оцінки, асимптотичні властивості і статистичний аналіз складних еволюційних систем з багатьма ступенями свободи

№ держреєстрації: 0119U100317

Мішура Юлія Степанівна, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде досліджено асимптотику великих відхилень в моделях із загальним гауссовим процесом. Буде доведено теореми про існування та властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь гіперболічного типу з негауссовими збуреннями. Буде зроблено апроксимацію розв’язків рівнянь, керованих стохастичними мірами. Буде вивчено умови консистентності розроблених оцінок параметрів моделей радіаційних ризиків та проведено аналіз якості оцінок. Буде розроблено нові методи оцінювання випадкових процесів та полів у спектральній області та математичні моделі для оцінювання залежних ризиків.

Математика

30.


 

Фізичні та динамічні властивості малих тіл Сонячної системи як індикатори їхніх місць походження та еволюції

№ держреєстрації: 0119U100332

Розенбуш Віра Калениківна, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде досліджено: точні положення комет та астероїдів; фотометричний, поляриметричний та спектральний спостережний матеріал для вибраних МТСС; оптичні та фізичні характеристики досліджуваних МТСС; характеристики пилу в атмосферах комет, активних астероїдах та Кентаврах. Буде проведено аналіз та узагальнення нестаціонарних процесів в активних МТСС. Буде самоузгоджено модель метеорного явища на класичних і надвеликих висотах, що пояснює поведінку спостережуваних аномальних метеорів; виявлено динамічні зв’язки між різними популяціями МТСС шляхом дослідження їх орбітальної еволюції. Буде здійснено аналіз та узагальнено фізичні і динамічні характеристики об’єктів різних популяцій як індикатора місця походження.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

31.


 

Фотоніка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики

№ держреєстрації: 0119U100300

Дмитрук Ігор Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде досліджено формування особливих типів поверхневих структур під дією фемтосекундного лазерного випромінювання та оптимізація їх характеристик з метою їх застосування для SERS підкладок та сенсорів. Буде сформульовано рекомендації для практичного використання лазерно індукованих структур в елементах плазмонної фотовольтаїки.

Загальна фізика

32.


 

Фрактальна розмірність та властивості рідинних систем, актуальних для медицини та ядерних технологій

№ держреєстрації: 0120U102176

Булавін Леонід Анатолійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

2020
2022

Буде досліджено: характеристики фрактальної структури в залежності від параметрів синтезу для визначення оптимального режиму з метою збільшення виходу силікатних кластерів, структурні особливості детонаційних нанодіамантів у воді для випадків різної поверхневої функціоналізації, мікроструктурний механізм, що визначає тиксотропні властивості рідинних систем із фрактальними кластерами нанодіамантів, параметри міцелоутворення та структурну характеризацію міцел ПАР у воді при зміні концентрації ПАР, структурні характеристики МРС на основі наночастинок із феритових шпінелей та манганітів стронцію, пов’язаних із умовами синтезу та стабілізації наночастинок у водному середовищі, термодинамічні характерис-тики неоднорідних рідинних та магнітних систем поблизу границі стійкості, модель, що описує деформацію поверхні краплини рідини з сильною взаємодією, просторову залежність локальних значень густини та компонент тензора механічних напружень для нанокраплин та бульбашок сферичної та циліндричної морфології поверхні простої та полярної рідини, модель для визначення величини та розташування точкових зарядів для апроксимації внеску мультипольних моментів ковалентних зв’язків та неподілених електронних пар атомів до електростатичного потенціалу біологічно важливих молекул, температурні залежності інтенсивності світлорозсіяння біологічними розчинами низько- та високомолекулярних речовин та механізм виникнення нерівноважних флуктуацій в умовах зміни температури.

Загальна фізика

33.


 

Хвильові процеси та ефекти в активних резонансних шаруватих плазмових середовищах і метаматеріалах

№ держреєстрації: 0120U102178

Рапопорт Юрій Григорович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

2020
2022

Буде розвинуто алгоритми для числового моделювання (числові схеми) та проведено тестові розрахунки: формування нелінійних дисипативних хвильових структур в активних гіперболічних циліндричних ММ концентраторі поля та плоскому резонансному ММ в ІЧ діапазоні з урахуванням фізико-хімічної сумісності складових активного середовища; супергетеродинного трихвильового підсилення у структурі «ММ – напівпровідник – ММ» з урахуванням просторового розподілення хвилі накачування; результати розрахунків для впливу параметрів на електродинамічні характеристики метаповерхонь із графеновими елементами. Буде створено алгоритм для числових розрахунків та отримано результати розрахунків контрольованої нелінійної модуляції ТГц ЕМ пучка у структурі «діелектрик – графен – діелектрик...». Буде напрацьовано алгоритм для числового моделювання квантовомеханічних хвильових пучків електронних станів у структурах із контактами різних типів графену на межі графену з кільцевими резонаторами та/або дифракційними ґратками. Буде розраховано модельні двовимірні структури, виявлено особливості геометрії для вивчення стабільності двовимірних композитних матеріалів на основі частково фторованого графену. Буде створено алгоритми для числового моделювання та проведено тестові розрахунки проникнення нелінійних УНЧ АГХ із нижньої атмосфери на іоносферні висоти. Буде враховано витікання ДНЧ хвиль із ВЗІ та збудження хвиль у ВЗІ струмовим джерелом; буде отримано результати аналізу теоретичних розрахунків щодо поширення ДНЧ збурень у системі ЗНПС. Буде встановлено можливість граничного переходу від динамічного (УНЧ) до електростатичного розгляду при зменшенні частоти сейсмогенного струмового джерела. Буде отримано результати аналізу довготермінових періодичних варіацій характеристик радіохвиль на дуже низьких частотах; буде розвинено модель ДНЧ активності в плазмосфері з використанням даних збудження вістлерів блискавками та ДНЧ передавачами. Буде знайдено параметри хвиль Росбі та довгострокові тенденції їх змін на основі загальноатмосферних даних.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

34.


  

Якісний аналіз, керування та методи апроксимації у некоректних та нелокальних детермінованих і стохастичних еволюційних задачах

№ держреєстрації: 0121U109988

Станжицький Олександр Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2023

Буде доведено теореми про існування розв’язків крайової задачі для функціонально-диференціальних рівнянь.
Буде встановлено асимптотику та отримано достатні умови керованості динамічними рівняннями на нескінченних часових шкалах і системами імпульсних рівнянь. Буде доведено теореми про існування та наближений синтез для еволюційних рівнянь зі швидкоколивними коефіцієнтами.
Буде доведено теореми існування інваріантних мір для нескінченно вимірних стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь.
Буде досліджено динамічну регресійну модель з запізненням та знайдено оптимальні оцінки її параметрів.
Методами машинного навчання буде досліджено ерготехнічні системи у критичному випадку.
Для імпульсних систем типу реакції-дифузії зі стрибками енергії буде доведено теореми про існування та стійкість рівномірного атрактору.

Математика

35.


 

Координаційні сполуки з полінуклеативними лігандами N-N та N-O типів як основа створення нових функціональних матеріалів та матеріалів біомедичного призначення.

№ держреєстрації: 0119U100339

Лампека Ростислав Дмитрович, проф., д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде створено теоретичні моделі для інтерпретації інформації щодо функціональних властивостей досліджуваних комплексів. Буде одержано кореляції між структурою і будовою координаційних вузлів та параметрами, що характеризують функціональні властивості отриманих комплексів. Буде надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення характеристик функціональних властивостей (магнітних, оптичних, каталітичних та біоактивних) комплексів. Буде зроблено аналіз та узагальнення результатів досліджень.

Хімія

36.


 

Кристалохімічний дизайн і функціональні властивості нових складнооксидних сполук та гібридних наноструктур на їх основі

№ держреєстрації: 0119U100316

Слободяник Микола Семенович, проф., д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде досліджено: електрофізичні, каталітичні, люмінесцентні властивості. Буде отримано кореляції між складом, будовою та функціональними властивостями досліджених сполук.
На основі аналізу отриманих даних буде розроблено стратегію доклінічного дослідження найбільш оптимального, в плані біологічної ефективності та безпечності, композитного матеріалу на основі синтезованих хімічно модифікованих кальцій фосфатів як замінника кісткової тканини.

Хімія

37.


 

Методологія отримання та використання інтермедіатів органічного синтезу на основі каталітичних процесів за участю промислових газів

№ держреєстрації: 0120U102179

Рябухін Сергій Вікторович, доц., д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

2020
2022

Буде оптимізовано отримані процедури для конкретних процесів синтезу будівельних блоків. Буде продемонстровано ефективність та доцільність використання розроблених процедур на модельних реакціях синтезу будівельних блоків для медичної хімії. Буде адаптовано методології для конкретного синтезу будівельних блоків, проточних реакторів та автоклавів.

Хімія

38.


 

Неорганічно-органічні гібриди та комплекси перехідних металів як основа нових поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних технологій, каталізу та біомедичних застосувань.

№ держреєстрації: 0119U100312

Амірханов Володимир Михайлович, проф., д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде встановлено: кількісні характеристики каталітичних, люмінесцентних, фотовольтаїчних та антимікробних властивостей нових сполук, можливі кореляції між складом, структурою синтезованих сполук та їх функціональними властивостями. Буде здійснено відбір та дано рекомендацію найбільш перспективних зразків для розробки поліфункціональних матеріалів широкого призначення.

Хімія

39.


 

Нові функціональні металвмісні композити та наноматеріали для сенсорики газів, каталізу малих молекул та молекулярного перемикання

№ держреєстрації: 0119U100167

Фрицький Ігор Олегович, проф., д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде одержано кореляції між морфологією, складом, будовою, термічною стійкістю, сенсорною чутливістю та каталітичною активністю, електрохімічними і термодинамічними властивостями, спектральними характеристиками, магнітними властивостями, електронною будовою. Буде надано рекомендації щодо створення функціональних металвмісних композитів і наноматеріалів для створення високоефективних каталізаторів, високочутливих та швидкодіючих газових сенсорів, модифікованих вуглецевих електродних матеріалів з покращеними властивостями, молекулярних перемикачів зі спіновим переходом та визначення складу досліджених багатокомпонентних сплавів із здатністю матеріалу до легкої аморфізації.

Хімія

40.


 

Перспективні молекулярні інструменти на основі природних та синтетичних (карбо)гетероциклів для вирішення проблем хімії, медицини, промисловості.

№ держреєстрації: 0119U100340

Хиля Володимир Петрович, проф., д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде зроблено формулювання загальних підходів до синтезу і функціоналізації полізаміщенних, конденсованих і спіральних сультамів та сультонів, конденсованих гетеросистем з фурохромоновим та бензофуроазиновим фрагментами. Буде розроблено методи паралельного синтезу (комбінаторної хімії), що відповідають критеріям лідер-орієнтованого синтезу; синтез функціоналізованих фторовмісних терпеноідів. Буде створено бази біологічно активних речовин, досліджено біологічну активність, стабільності, токсичності синтезованих сполук in vitro, визначено найбільш перспективні речовини для застосування в медицині. Буде встановлено взаємозв’язок будова-флуоресцентні властивості.

Хімія

41.


 

Селективність у реакціях карбо-, гетероциклізації і функціоналізації для медичної хімії та сталого розвитку

№ держреєстрації: 0119U100320

Войтенко Зоя Всеволодівна, проф., д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде знайдено оптимальні умови проведення реакцій, що відбуваються за принципом економії атомів. Буде розроблено регіоселективний підхід до одержання нових похідних триазиноізоіндолу, а також інших азагетероциклів, вивчено властивості отриманих сполук. Буде встановлено принципи регіо- та стереоселективності реакцій циклізації гетероциклічних оксимів, зокрема їх взаємодії з дієнофілами, введено до ядра 6-фтор-4-оксохроман-2-карбонової кислоти амінокислотних та пептидних фрагментів. Буде синтезовано молекулярні пінцети – рецептори АТФ на основі 3-гідроксифлавону з довгими та короткими лінкерами, у якості яких виступають різноманітні діаміни. Буде досліджено 2-{[4-(3-гідрокси-4-оксо-4Hхромен-2-іл)феніл](метил)аміно}-N-{2-[4 -(3-гідрокси-4-оксо-4H-хромен-2-іл)феніл ]-4-оксо-8,11-діокса-2,5-диазатридекан-1 3-іл}ацетаміду, 6,6'-метиленбіс(2-(4-(біс(2гідроксиетил)аміно)феніл)-3-гідрокси4H-хромен-4-ону), 6,6'-Метиленбіс(2-(4-( диметиламіно)феніл)-3-гідрокси-4Hхромен-4-ону), 1,4-біс[2-(4-(3-гідрокси-4- оксо-4Н-хромен-2-іл))феноксиацетиламідо]бутану, 1,4-біс-[2-(4-(димет иламіно)феніл)-3-гідрокси-4-оксо-4Нхромен-6-ілокси)ацетиламідо]бутану стосовно їх взаємодії та флуоресцентної відповіді на АТФ.

Хімія

42.


 

Фундаментальні засади створення наногібридних функціональних композитів, синтезованих в полімерних матрицях, здатних реагувати на зовнішні фактори

№ держреєстрації: 0119U100319

Куцевол Наталія Володимирівна, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде встановлено вплив хімічної природи “smart” полімерів на стійкість, розмірні, абсорбційні та люмінесцентні характеристики багатокомпонентних наносистем, які містять наночастинки металів, напівпровідників, фотосенсибилізаторів, протипухлинних препаратів. Буде встановлено оптимальний склад нанокомпозитів для хiмio- та фотодинамічної протипухлинної терапії та для лікування поверхневих ран. Буде проведено тестування їх ефективності in vitro.
Буде вивчено та оптимізовано процеси фотоізомеризації та фотореверсивності нових полімерів для застосування в оптичному записі інформації. Буде вивчено нелінійно-оптичні властивості, зокрема: визначено значення генерації третьої та другої гармоніки для хромофор вмістних речовин (метакрилових полімерів), багатокомпонентних наносистем.
Буде досліджено релаксаційні явища під дією УФ- опромінення та їхній вплив на нелінійно-оптичні властивості досліджуваних сполук.
Буде узагальнено результати досліджень, відібрано найбільш перспективні системи та вивчено можливості їх застосування.

Хімія

43.


 

Хіміко-фізичні аспекти створення нових фотоактивних полімерних композитів для інформаційних технологій і чистої енергетики

№ держреєстрації: 0119U100318

Студзинський Сергій Леонідович, доц., канд. хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде побудовано моделі центрів фотогерерації, транспорту і рекомбінації носіїв заряду в плівкових полімерних композитах на основі аналізу експериментальних даних та результатів теоретичних розрахунків електронної структури.
Буде створено умови оптимізації характеристик фотоактивних полімених композитів шляхом удосконалення будови і структури молекул компонент для голографічних реєструючих середовищ і фотовольтаїчних перетворювачів.
Буде розроблено рекомендації щодо застосування розроблених голографічних середовищ в системах неруйнівного контролю і визначення залишкових напружень, зміни показника заломлення, поляризаційній голографії та щодо використання отриманих результатів експериментальних досліджень і модельних уявлень для створення фоточутливих інформаційних середовищ нового покоління.

Хімія

44.


 

Біохімічні аспекти функціонування метаболічних та сигнальних шляхів за дії молекул білкової природи в умовах нормального та патологічно зміненого метаболізму

№ держреєстрації: 0119U100168

Савчук Олексій Миколайович, проф., д-р біолог. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде обгрунтувано дії специфічних молекул білкового походження (пептиди, фрагменти білків, білки з аномальними функціями) на функціонування системи гемостазу, інсулярної системи, метаболізму біогенних амінів. Буде зроблено деталізацію участі знайдених молекул в шляхах сигнальної трансдукції, в яких вони відіграють роль первинних сигналів. Буде розроблено/доповнено алгоритми діагностування та прогнозування патологічних станів організму, пов’язаних з порушенням обміну речовин (ожиріння, переддіабетичний стан, запалення суглобів, гострі коронарні синдроми, тощо). Буде проведено пошук фармакологічних препаратів різної природи, дія яких буде корегувати патологічну складову біомеханічних порушень в нервово-м’язовому комплексі. Буде проведено аналіз дії даних агентів в концентраційній та кінетичній площині досліджень з метою їх адаптації для можливого застосування в клінічній терапії патологій пов’язаних з ішемічними ушкодженнями м'язової системи.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

45.


 

Вірусологічний менеджмент небезпечних захворювань рослин як складова біобезпеки України

№ держреєстрації: 0121U109863

Будзанівська Ірина Геннадіївна, проф., д-р біолог. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2023

Буде складено перелік актуальних вірусних патогенів стратегічно важливих культур, встановлено їх поширення в Україні та описано їх основні біологічні характеристики. Буде проаналізовано сорти окремих рослинних культур на толерантність/стійкість до шкодочинних вірусів.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

46.


 

Молекулярні та клітинні механізми TRP каналопатій

№ держреєстрації: 0119U100307

Жолос Олександр Вікторович, проф., д-р біолог. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде встановлено роль TRP та потенціал-керованих іонних каналів в секреторній функції через епітелій товстої кишки, а також у скоротливій активності кишечнику щурів з різним ступенем ураження центральних дофамін-ергічних нейронів за умов 6-OHDA-викликаного паркінсонізму і виразкового коліту. Буде зроблено кількісну, комплексну оцінку інгібуючої дії загальних анестетиків на окремих рівнях передачі сигалу (МACh рецептори/G-білки/TRPC4/L-Са канали) у процесах холінергічного збудження і скорочення кишечнику. Буде підтверджено ефективність та селективність новітніх модуляторів активності іонних каналів для корекції досліджуваних протягом усього проєкту функціональних розладів.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

47.


 

Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час

№ держреєстрації: 0119U100325

Герасименко Наталія Петрівна, проф., д-р геогр. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде сформовано комплект карт, складений на основі палеоекологічних реконструкцій ареалів проживання людини історичного та доісторичного часу на території України; буде встановлено закономірності адаптації людини доісторичного та історичного часу до зміни природних умов ареалів її проживання на території України та закономірності впливу давньої людини на природне довкілля. Буде розроблено сценарії вірогідних майбутніх процесів у системі «природне довкілля – суспільство».

Науки про Землю

48.


 

Тромбози як фактор ризику виникнення ускладнень у пацієнтів, що хворіли на COVID-19

№ держреєстрації: 0121U109854

Остапченко Людмила Іванівна, проф., д-р біолог. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2023

Буде проаналізовано ключові показники коагуляційної ланки системи гемостазу (вміст розчинних фібрин мономерних комплексів, концентрація фібриногену, рівень протробінового пулу, відносна активність фактору Х та протеїну С), судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу (швидкість та максимальна амплітуда агрегації тромбоцитів, їх кількість, рівень фактору фон Вілебранда) та оцінено загальний стан системи фібринолізу (час лізису еуглобулінової фракції, час Хагеман-залежного фібринолізу, відносна активність плазміногену, α2-антиплазміну, вміст тканинного активатора плазміногену та інгібітору активатору плазміногену типу 1) у пацієнтів, що хворіли на COVID-19. Буде визначено роль порушень цитокінового балансу та антиоксидантного статусу організму як потенційних тригерів змін у функціонуванні системи гемостазу пацієнтів, що перенесли COVID-19 інфекцію. Також буде виявлено особливості функціонування ключових факторів системи гемостазу за дії неспецифічних чинників білкової природи (деградовані форми білків, аутоантитіла, біогенні аміни), що утворюються в кровотоці за цієї патології та з’ясовано їх залученість у збереження порушень у системі гемостазу пацієнтів, що перенесли COVID-19 інфекцію.
Но основі одержаних результатів буде запропоновано підхід щодо удосконалення існуючих алгоритмів діагностики функціонального стану системи гемостазу у пацієнтів, що хворіли на COVID-19, а виявлення у кровотоці молекул, рівень яких залишається зміненим у пацієнтів після одужання, дозволить розглядати їх як потенційні маркери для контролю стану системи гемостазу.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

49.


 

Імперіалізм, націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі в ХХ-ХХІ століттях

№ держреєстрації: 0119U100314

Стельмах Сергій Петрович, проф., д-р іст. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде проведено порівняльний аналіз форм тоталітарного радянського контролю в країнах Східної Європи і колишніх республіках СРСР. Буде досліджено: взаємини комуністичної ідеології і форми влади з національними рухами; прояви нетерпимості та толерантності в ментальності різних соціальних верств в процесі індустріалізації, урбанізації та глобалізаційних процесів; причини і динаміка міграційних процесів, її наслідки і результати в країнах Східної Європи і Україні та процеси формування імігрантських меншин і форми, і практики взаємопорозуміння, і нетерпимості.

Соціально-історичні науки

50.


 

Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні

№ держреєстрації: 0119U100324

Жилінська Оксана Іванівна, проф., д-р екон. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде розроблено нові теоретичні і методологічні положення державного регулювання розвитку науково-технічної діяльності у частині розкриття системності проявів ринкових дисфункцій у сферах науково-технічної та інноваційної діяльності та обґрунтування механізмів їх компенсації.

Економіка

51.


 

Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та нові можливості для України

№ держреєстрації: 0119U100323

Осецький Валерій Леонідович, проф., д-р екон. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде сформульовано архітектоніку функціонального інноваційно-підприємницького університету та системи дієвих синергетичних взаємозв’язків у ланцюжку влади, бізнесу, освіти та науки для України з урахуванням зарубіжної практики та сучасних запитів цього сегменту ринку та суспільства.

Економіка

52.


 

Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз

№ держреєстрації: 0119U100343

Обушний Микола Іванович, проф., д-р політ. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде здійснено загальний аналіз основних зовнішніх і внутрішніх загроз та викликів, які стоять перед сучасним українством; досліджено деконфліктизаційний потенціал вітчизняного й зарубіжного українства; визначено головні форми і способи запобігання конфліктогенності українського суспільства в культурній і духовній сферах; підготовлено відповідні методичні і практичні рекомендації для державних, громадських і церковних установ.

Соціально-історичні науки

53.


 

Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні

№ держреєстрації: 0119U100313

Буткевич Ольга Володимирівна, доц., д-р юрид. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде визначено проблеми та перспективи міжнародного співробітництва з питань протидії сепаратизму, проаналізовано міжнародно-правове регулювання в сфері протидії сепаратизму та надано пропозиції його подальшого розвитку, вивчено можливі варіанти притягнення до відповідальності як окремих осіб за сепаратизм та колабораціонізм, так і третіх держав, які підтримують сепаратистські рухи, узагальнено міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні.

Право

54.


 

Правове забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах

№ держреєстрації: 0120U102161

Мельник Ярослав Ярославович, без звання, д-р юрид. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

2020
2022

Буде отримано: результати стосовно особливостей впровадження того чи іншого правового режиму соціальної безпеки, механізми забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах, результати стосовно правових режимів забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах.

Право

55.


 

Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства

№ держреєстрації: 0119U100169

Мельник Роман Сергійович, проф., д-р юрид. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде сформовано наукові пропозиції до чинних нормативних актів, а також розроблено проєкти нормативних актів, спрямовані на покращення рівня реалізації та захисту економічних та культурних прав приватних осіб.

Право

56.


 

Стратегія протистояння геополітичним викликам і загрозам національній безпеці України в умовах становлення нового світопорядку

№ держреєстрації: 0119U100336

Дорошко Микола Савович, проф., д-р іст. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде здійснено докладний політико-економічний, правовий та інформаційний аналіз взаємин України з провідними державами АТР. Буде зроблено акцент: на увазі пріоритетних напрямів політики Китаю щодо України; стратегії й правовому обґрунтуванні участі України в торговельно-інфраструктурному проєкті «Один пояс, один шлях»; стратегії розширення співпраці України з провідними державами АТР з метою залучення інвестиційних та інноваційних ресурсів. Приділятиметься увага місцю провідних країн АТР у диверсифікації торговельно-економічної політики України.

Соціально-історичні науки

57.


 

Філософія та соціально-політичні дослідження в радянській Україні другої половини ХХ століття

№ держреєстрації: 0119U100333

Руденко Сергій Валерійович, доц., д-р філос. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде проведено історико-філософську реконструкцію феномену Київської філософської світоглядно-гносеологічної школи, з’ясування її сутнісних рис, об’єктно-предметного поля, специфіки логіко-методологічних пошуків та антро-пологічно-гуманістичного підходу, оцінку значення її наукової та ідеологічної опозиційності офіційному марксизму, а також вплив на українську філософську культуру та характер суспільно-політичних досліджень в Україні в радянський та пострадянський періоди. Буде проведено історико-політологічний аналіз феномену «науковий комунізм» в системі філософського та політологічного знання та пізнання періоду 1960-го–1990-го років, з’ясовано чинники його створення і запровадження, ідейних витоків та джерел, об’єктно-предметного поля, ідеологічної суті, а також впливів на специфіку суспільно-політичних досліджень, розвиток суспільствознавчої академічної науки та на характер дисциплінарного забезпечення фахової політологічної вищої освіти в УРСР другої половини ХХ сторіччя та в пострадянську добу. Буде досліджено вплив філософської та соціально-політичної спадщини радянської України другої половини ХХ століття на розвиток сучасної української філософської та політологічної освіти і науки.

Соціально-історичні науки

Прикладні наукові дослідження

58.


  

Лінгвістичний навчальний музей КНУ імені Тараса Шевченка: роль у гармонізації багатокультурного інформаційного простору

№ держреєстрації: 0119U100327

Тищенко Костянтин Миколайович, проф., д-р філол. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде здійснено технічну реалізацію розроблених проєктів, проведено фізичне виконання нових елементів експозиції музею, розроблено сайт та введено його в дію. Буде створено нові експонати та модернізовано частину існуючих.

Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

59.


 

Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених, ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів

№ держреєстрації: 0119U100187

Білощицький Андрій Олександрович, проф., д-р техн. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде доповнено інформаційну систему оцінювання наукової діяльності структурних підрозділів ЗВО МОН України для автоматизації наповнення та підтримки бази даних в актуальному стані. Буде сформовано інструкції по роботі з програмним комплексом оцінки науково-дослідної роботи у електронних документах. Буде описано програмні модулі для автоматичного вилучення дублікатів із бази даних та сторінки у складі WEB-ресурсу для адміністрування бази даних та проведення її синхронізації із ЄДЕБО.

Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту

60.


 

Розробка алгоритмів і програмного забезпечення оптимізації сучасних систем зв'язку та систем керування запасами

№ держреєстрації: 0119U100305

Лебєдєв Євген Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде розроблено критерії для перевірки вигляду імпульсної перехідної функції. Буде створено алгоритми синтезу оптимальної стратегії в багато продуктовій марковській моделі керування запасами при заданій цільовій функції.
Буде розроблено алгоритми розв’язання векторних дискретних задач оптимізації.

Інформатика та кібернетика

61. 

Прикладні застосування електророзрядної плазми з конденсованою дисперсною фазою

№ держреєстрації: 0121U109864

Прикладна робота

Веклич Анатолій Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде отримано результати спектроскопічних досліджень параметрів плазми електродугових розрядів атмосферного тиску між електродами, які виготовлені із композитних матеріалів, підводних електроіскрових розрядів між гранулами металів та магнетронних розрядів низького тиску. Буде створено моделі та буде розроблено методики моделювання процесів зародження та зростання наночастинок у плазмі магнетронного розряду.
Буде отримано результати дослідження плазми у плазмових та плазмово-рідинних системах зі зворотно-вихровими потоками газу.
Буде отримано результати дослідження залежностей енергетичного виходу водню та енергетичної ефективності активованого плазмою реформування носіїв хімічної енергії від параметрів реформування та методів подачі реагентів. Буде створено експериментальні схеми широкодіапазонних систем реформування рідких відновлювальних вуглеводнів.

Загальна фізика

62. 

Портативна сенсорна платформа типу “електронний язик” для спектрально-колориметричного аналізу рідких аналітів

№ держреєстрації: 0121U110013

Прикладна робота

Іванов Іван Іванович, доц., канд. фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде розроблено 0D/1D сенсорні структури на основі Бреггівских рефлекторів, ругейт рефлекторів, мікрощілинних резонаторів; буде зроблено синтез фтормістких наночастинок.
Буде зроблено виміри і аналіз SEM сенсорних структур.
Буде визначено спектральні характеристики трансдсерів як функціоналізованих нанночастинками так і без наночастинок.

Приладобудування

63.Моніторингові дослідження екосистем Канівського природного заповідника (за програмою "Літопис природи") та рідкісної біоти Середнього Придніпров'я

№ держреєстрації: 0121U109861

Прикладна робота

Трохимець Владлен Миколайович, доц., д-р біолог. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде закартовано ділянки, де зустрічаються рідкісні види рослин і тварин у межах Канівського заповідника та дано характеристику тенденцій розвитку їх популяцій впродовж останніх 20 років. Буде доповнено та актуалізовано список видів судинних рослин і хребетних тварин та виявлено нові місця зростання созофітів у регіоні.

Охорона навколишнього середовища

64. 

Петрофізичні і геохімічні критерії виділення та оцінки продуктивності ущільнених порід-колекторів нафти і газу/

№ держреєстрації: 0121U109843

Прикладна робота

Вижва Сергій Андрійович, проф., д-р геол. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде здійснено вибір типових представників порід, які відносяться до ущільнених колекторів нафти і газу. Буде виконано збір даних щодо геологічної, структурно-тектонічної, мінералогічної, літолого-петрографічної, геохімічної та петрофізичної характеристик.
Буде розроблено схему проведення кернового аналізу, послідовності та обсягів лабораторного петрофізичного і геохімічного вивчення зразків керну.
Розроблено робочі макети установок фізичного моделювання пластових умов, визначення теплофізичних параметрів і карбонатного складу та технології вимірювання на ній.
Буде визначено стан досліджень та вибір еталонних об’єктів ґрунтового покриву у межах покладів вуглеводнів ущільнених порід колекторів.
Буде виконано комплексний лабораторний петрофізичний та геохімічний аналіз порід ущільнених колекторів нафти і газу.
Буде проведено серію експериментів з петрофізичного аналізу з використанням розроблених робочих макетів установок фізичного моделювання пластових умов, визначення теплофізичних параметрів і карбонатного складу ущільнених порід-колекторів в різних імітаційних моделях, режимах навантаження, складу капілярної рідини з одночасним вимірюванням акустичних, електричних та температурних параметрів.
Буде виконано польові та лабораторні дослідження ґрунтів територій покладів вуглеводнів колекторів ущільненого типу.

Науки про Землю

65. 

Прогнозування зсувної небезпеки регіонального та локального рівня та оцінка впливу на суспільство

№ держреєстрації: 0121U109989

Прикладна робота

Іванік Олена Михайлівна, проф., д-р геол. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде створено ГІС-проєкт прогнозування зсувної небезпеки регіонального рівня Київського та Канівського Придніпров’я.
Буде дано соціологічну оцінку ставлення та обізнаності мешканців м. Києва та Київської області щодо ризиків зсувної небезпеки та буде розроблено стратегію інформування населення щодо запобігання та мінімізації негативного впливу геонебезпек та наслідків розвитку зсувних процесів.

Науки про Землю

66.Розробка стратегії інтернаціоналізації технологічного трансферу у транснаціональному просторі: аналітичне прогнозування, моделювання викликів та перспектив

№ держреєстрації: 0121U109522

Прикладна робота

Новікова Ірина Едуардівна, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), канд. екон. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде проаналізовано глобальні тенденції та виклики інтернаціоналізації технологічного трансферу у транснаціональному просторі. Буде виявлено сильні та слабкі сторони, сприятливі можливості, загрози, а також буде сформульовано стратегічні пріоритети та шляхи реалізації стратегії інтернаціоналізації технологічного трансферу у транснаціональному просторі.
Буде проведено маркетингові дослідження щодо просування науково-прикладних результатів на міжнародні ринки.
Буде здійснено представлення українських розробок на міжнародних ринках технологій та налагоджено розширення співробітництва з Європейською мережею підприємств – Enterprise Europe Network (EEN).

Економіка

67. 

Новітні гібридні антипухлинні та протизапальні нанокомплекси на основі піролів і С60-фулерену: створення, характеризування, фармакодинаміка і токсикологічна характеристика

№ держреєстрації: 0119U100331

Прикладна робота

Рибальченко Володимир Корнійович, проф., д-р біолог. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде встановлено основні механізми біологічної дії наноструктури С60-МІ-1, що включатимуть оцінку її антиоксидантних, мембранотропних властивостей, характеристику взаємодії з протеїнкіназами EGFR, VEGFR методами математичного моделювання та впливу на їх експресію у системах in vivo, впливу на перебіг клітинного циклу та процеси апоптозу; на основі аналізу отриманих даних буде розроблено стратегію доклінічного дослідження оптимальної в плані біологічної ефективності та безпечності комплексної наноструктури С60-МІ-1 як засобу терапії конкретного захворювання.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

68. 

Фотоконтрольовані аналоги природних цитотоксичних пептидів для імунотерапії метастатичного раку

№ держреєстрації: 0121U109941

Прикладна робота

Комаров Ігор Володимирович, проф., д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде здійснено дизайн фоточутливих діарилетиленвмісних пептидів з урахуванням усіх вимог до їх будови, з використанням розрахункових комп’ютерних програм. Буде синтезовано діарилетенові похідні природних пептидів-прототипів, Джімнопептиду В, Дідемніну, Вікеаміду А.

Хімія

69.Фізичні основи технологій створення електронно-емітуючих поверхонь з низькою роботою виходу та негативною електронною спорідненістю

№ держреєстрації: 0121U109987

Прикладна робота

Горячко Андрій Миколайович, без звання, д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде проведено ідентифікацію фізичних механізмів зміни роботи виходу поверхні Si при утворенні на ній GdхOу та поверхні Мо при утворенні на ній СехOу.
Буде встановлено оптимальну товщину плівки атомів Si для того, щоб утворені кластери мали напружену текстуровану фазу і були максимально наближені до поверхні металічного Мо, що забезпечить ефективну інжекцію електронів з металічної підкладинки Мо до голкоподібних кластерів Si-Gd-O.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

Науково-технічна (експериментальна) розробка

70.

Розробка програмно-апаратного комплексу фіксації, параметризації та розпізнавання сигнатур акустоелектронних сигналів призначеного для створення технічних засобів охорони

№ держреєстрації: 0121U109862

Ільченко Володимир Васильович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде розроблено математичні моделі та алгоритми параметризації сигнатур. Буде створено діючий макет з набором сейсмоелектронних датчиків та блоком керування, фіксації, параметризації сигналів. Буде створено інформаційну базу даних сигнатур для різних джерел акустоелектронних сигналів.

Приладобудування

71.

Розробка технології застосування водорозчинних С60 фулеренів для зменшення втоми скелетних м'язів

№ держреєстрації: 0121U109986

Розробка

Прилуцький Юрій Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

04.03.2021
№ 122-32

03.03.2021
№ 278

26.02.2021
№ 264

2021
2022

Буде визначено: величини LD50 за перорального введення водорозчинних С60 фулеренів щурам, оцінку маси (приросту маси) тіла тварин та їх внутрішніх органів, а також сенсибілізуючі властивості на мамчурах за методом Клігмана; клас небезпечності водорозчинних С60 фулеренів за вказаними показниками. Буде зроблено аналіз силових показників – маркерів втоми, заподіяної довготривалою високочастотною електростимуляцією скелетного м’яза щурів, до і після терапевтичного застосування водорозчинних С60 фулеренів залежно від дози, кількості і способу введення. Буде встановлено час, за який відбувається втома м’яза та відновлення його функціональної активності до і після терапевтичного застосування водорозчинних С60 фулеренів залежно від дози, кількості і способу введення in vivo. Буде встановлено величину змін динамічної компоненти силової відповіді м’яза за розвитку втоми до і після терапевтичного зaстосування відомого екзогенного антиоксиданта та проведено порівняння цих результатів з дією водорозчинних С60 фулеренів залежно від дози і технології введення in vivo.

Буде визначено гостру пероральну токсичність водорозчинних С60 фулеренів на щурах та сенсибілізуючі властивості на мамчурах відповідно до міжнародних вимог і принципів біоетики та наказів МОЗ України (відповідальна токсикологічна група).

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Фундаментальні дослідження

72. 

Гетерометальні комплекси зі спіновим переходом та їх композити як мультифункціональні матеріали-перемикачі

№ держреєстрації: 0119U100342

Наукова робота

Гуральський Ілля Олександрович, без звання, канд. хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде отримано кореляції між складом, будовою і функціональними властивостями досліджуваних систем.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

73. 

Механізми комплексоутворення та електронних збуджень в сполуках спряжених систем з наноструктурами

№ держреєстрації: 0119U100309

Наукова робота

Павленко Олена Леонідівна, доц., канд. фіз.-мат. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

2019
2021

Буде синтезовано кроконові барвники. Буде проведено комп’ютерне моделювання електронної будови і оптичних переходів для вказаних систем. Для визначення механізмів комплексоутворення і динаміки електронних збуджень в фотоактивному шарі об’ємного гетеропереходу, буде досліджено спектри оптичного поглинання стаціонарної фотолюмінесценції, гасіння фотолюмінесценції, еліпсометрії, ІЧ-поглинання, комбінаційного розсіяння світла, часово-роздільна фотолюмінесценція, рентгенівська дифракція, скануюча електронна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія для плівок. Буде встановлено механізми комплексоутворення для систем кроконові барвники- фулерени С60 та визначені фотовольтаїчні характеристики як даної системи, так і сполуки із спряженими полімерами. Буде встановлено механізми зміни фотовольтаїчних параметрів. Буде визначено хіральності нанотрубок внаслідок фото сенсибілізації їх фотолюмінесценції запропонованими барвниками.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

74.Соціально-правові засади збереження та розвитку трудового потенціалу України

№ держреєстрації: 0119U100306

Наукова робота

Сахарук Ірина Сергіївна , без звання, канд. юрид. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

19.10.2020
№ 656-32

24.09.2020
№ 1190

13.04.2020
№ 271-32

10.04.2020
№ 499

05.02.2019
№ 129

29.12.2018
№ 1205-32

22.12.2018
№ 1439

2019
2021

Буде підготовлено пропозиції щодо внесення змін до трудового, соціального, освітнього законодавства із врахуванням світового досвіду. Буде розроблено рекомендації щодо реалізації Програми навчання протягом життя в Україні. Буде обґрунтувано основні принципи та напрями діяльності центрів працевлаштування при ЗВО. Буде розроблено науково-обґрунтовані пріоритетні напрями збереження та розвитку трудового потенціалу України із врахуванням світового досвіду.

Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції

75. 

Дизайн та розробка стратегій синтезу боро- та сульфурорганічних будівельних блоків, орієнтованих на пошук нових лікарських засобів

№ держреєстрації: 0121U100387

Наукова робота

Григоренко Олександр Олегович, доц., д-р хім. наук

25.03.2021
№ 191-32

03.03.2021
№ 278

22.01.2021
№ 93

04.12.2020
№ 1537

2021
2023

Буде здійснено систематизацію літературних даних щодо функціоналізованих sp3-збагачених боронатів та трифлуороборатів. Буде здійснено дизайн розроблено методики синтезу нових sp3-збагачених боронових естерів та трифлуороборатів на основі конденсованих, місткових та спіроциклічних систем різноманітної топології, а також одержано відповідні цільові сполуки у кількостях, достатніх для подальших досліджень.

Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології


Анонс подій

19.01.2022
"Горизонт Європа" для науковців Університету, вебінар 20 січня 2022 року о 16:00
20 січня 2022 року о 16:00 сектор проєктної діяльності НДЧ Університету проведе вебінар з увагою на рамкову програму Горизонт Європа для науковців університету. детальніше...
11.01.2022
Стартував конкурс українсько-ізраїльських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки
З 11 січня до 15 березня 2022 року Міністерство освіти і науки України та Міністерство інновацій, науки і технологій Держави Ізраїль оголошують конкурс спільних науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки.
детальніше...
11.01.2022
14 січня 2022 року о 15:00 вебінар "Горизонт Європа. Як подати проєктну заявку"
Спікер: Іван Кульчицький, Президент ГО Агенція Європейських Інновацій,  керівник НКП “Інформаційні та комунікаційні технології”. В ході заходу будуть представлені основні формальні процедури підготовки і подання проєктної заявки на конкурси програми Горизонт Європа. детальніше...
31.12.2021
Про затвердження переліків проєктів МОН України на 2022 рік
Повідомляємо про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та переліку проєктів молодих вчених детальніше...
15.12.2021
Національний фонд досліджень України за інформаційної підтримки Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України має честь оголосити про комунікаційний захід «Наукова SuperNova»

Національний фонд досліджень України за інформаційної підтримки  Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України має честь оголосити про комунікаційний захід «Наукова SuperNova», який транслюватиметься 20.12.2021 о 15.00 годині

детальніше...
09.12.2021
Тренінг «Горизонт Європа: пошук партнерів, написання проєкної пропозиції, формування бюджету», 17 грудня 2021 року
Тренінг «Горизонт Європа: пошук партнерів, написання проєкної пропозиції, формування бюджету», який 17 грудня 2021 року з 15.00 до 17.00 будуть проводити експерти програми Горизонт Європа (https://www.facebook.com/uancphe) детальніше...
Всі події