Спеціальний фонд

УТОЧНЕНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, що виконуються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, що виконуються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

УТОЧНЕНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, що виконуються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, що виконуються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

УТОЧНЕНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, що виконуються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

науково-дослідних робіт, що виконуються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

в 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

станом на 13.11.2020 р.

№ п/п

Номер теми,

назва роботи,

науковий керівник,

державний реєстраційний номер

Підстава до виконання – дата,

№ документу

Замовник

Строки виконання

Обсяг фінансування в 2020 р., тис. грн.

Очікувані результати

Бюджетна програма «КПКВК 2201040 "Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ"

(КПКВК 2201040)

Напрям "Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук на базі

Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

ННЦ «Інститут біології та медицини»

1.

20ДФ036-02

Особливості функціонування біогеохімічної системи міграції токсичних хімічних елементів у наземних екосистемах Антарктики.

Н.кер. - Лукашов Дмитро Володимирович, проф., д.б.н.

Д.р. № 0120U104206

03.11.2020 р.

№ 705-32

Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України

21.09.2020-31.12.2020

190,0

Буде розроблено концептуальну модель міграції токсичних хімічних елементів у наземних екосистемах Аргентинських островів (мінімум по трьох елементах) з можливістю здійснення коротко- та середньотермінового прогнозу

 

2.

20ДФ036-04

Отримання та характеристика пептидних молекул, що виявляють цільові активності, з гідробіонтів Антарктичного регіону.

Н.кер. – Савчук Олексій Миколайович, проф., д.б.н.

Д.р. № 0120U104207

29.10.2020 р.

№ 683-32

Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України

01.10.2020-31.12.2020

190,0

Буде проведено аналіз гідробіонтів Антарктичного регіону на наявність пептидних молекул, які можуть володіти цільовими активностями – антиоксидантною, протизапальною, антикоагулянтною; виділення, очистка та характеристика пептидних молекул за заявленими потенційними активностями/функціональними властивостями з використанням модельних систем in vitro.

Буде досліджено зразки пептидних молекул з морських гідробіонтів Антарктичного регіону (південно-антарктичне блюдце, антарктичний криль, медуза) та дані по їх цільових біологічних активностях.

Буде розроблено рекомендації та пропозиції щодо реалізації та використання результатів НДР, зокрема щодо перспектив використання пептидних молекул, отриманих з морських гідробіонтів Антарктичного регіону.

              Разом по ННЦ «Інститут біології та медицини»:

Інститут філології

3.

20ДФ044-01

Літературно-мовний простір українців і білорусів ХVІ – ХVІІ ст.: нові підходи і методики аналізу.

Н.кер. – Ніка Оксана Іванівна, проф., д.філол.н.

Д.р. № 0120U103939

30.09.2020 р.

№ 629-32

МОН України

21.08.2020-31.12.2020

110,0

Буде досліджено специфіку застосування нових наукових підхолів та уточнити методики аналізу для вивчення полілінгвального та полікультурного простору українців і білорусів у ХVІ – ХVІІ ст.

 

               Разом по Інституту філології:

Фізичний факультет

4.

20ДФ051-01

Багатокольорові органічні світлодіоди (OLED) на основі амбіполярних сполук, що проявляють термоактивовану затриману флюоресценцію та індуковане агрегатами випромінювання (МЕТА).

Н.кер. – Ящук Валерій Миколайович, проф., д.ф.-м.н.

Д.р. № 0120U103739

30.09.2020 р.

№ 630-32

МОН України

21.08.2020-31.12.2020

110,0

Буде здійснено квантово-хімічне моделювання просторової геометрії молекул, що мають високу ефективність люмінесценції, а також оцінена можливість утворення асоціатів на їх основі за допомогою квантово-хімічних розрахунків енергетичних параметрів можливих агрегатів. Також буде проведено спектральні дослідження для експериментального тестування резуль-татів квантово-хімічних розрахунків.

Буде створено органічні сполуки та плівки на їх основі зі значним квантовим виходом і високою ефективністю перенесення енергії електронного збудження.

5.

20ДФ051-02

Розробка ванадатних наночастинок для збирання світла з ультрафіолетового діапазону.

Н.кер. – Чукова Оксана Володимирівна, с.н.с., к.ф.-м.н.

Д.р. № 0120U103679

08.10.2020 р.

№ 645-32

МОН України

21.08.2020-31.12.2020

110,0

Буде: здійснено синтез наночастинок ортованадату лантану активованого іонами РЗЕ (Yb3+, Sm3+, Eu3+, Er3+) у різних концентраціях; проведено дослідження властивостей синтезованих зразків, а саме – РФА аналіз, SEM дослідження і базові дослідження оптико-люмінісцентних характеристик; вивчено особливості процедур синтезу, кристалічні структури, проаналізовано морфологічні та базові оптичні характеристики синтезованих наночастинок.

              Разом по фізичному факультету:

Хімічний факультет

6.

20ДФ037-01

Розробка способів синтезу і вивчення фізико-хімічних характеристик нових азотвміщуючих гетероциклічних сполук.

Н.кер. - Толмачов Андрій Олексійович, проф., д.х.н.

17.02.2020 р.

№ 116-32

BCH Research L.L.P

01.01.2020-

31.12.2020

96,0

Буде розроблено методики гетероциклічних біологічно активних сполук нового покоління, зокрема: функціоналізованих хінолінів та гетероконденсованих азинів, ароматичних та гетероциклічних орто амінокарбонільних сполук; хінолінів та гетероконденсованих азинів; пуринів та ксантинів; дигідропіримідинів; поліфункціональних конденсованих піридинів та піримідинів та опис їх фізико-хімічних характеричник.

7.

20ДФ037-03

Дизайн та фізико-хімічні властивості нових багатокомпонентних наносистем для лікування та діагностики солідних пухлин.

Н.кер. – Куцевол Наталія Володимирівна, п.н.с., д.х.н.

Д.р. № 0120U104144

17.09.2020 р.

№ 593-32

МОН України

02.09.2020-31.12.2020

110,0

Буде створено та та буде фізико-хімічні досліджено нанокомпозити для фотодинамічної та комплексної фотодинамічної хіміотерапії з метою оптимізації його складу та фармакінетики.

Буде спектрально досліджено нанокомпозити з вмістом наночастинок золота та фотосенсибілізаторів для фотодинамічної терапії (ФДТ) з метою плазмонного підсилення фотофізичних процесів, а саме поглинання світла ФС та перенесення енергії збудження з ФС на молекулярний кисень.

               Разом по хімічному факультету:                                                                                                                         

               Усього по напряму:                                                                                                                                              

Напрям «Прикладні дослідження та науково-технічні розробки, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка»

ННЦ «Інститут біології та медицини»

8.

19ДП036-03

Порівняльна оцінка впливу препарату 64Zn-асп на показники когнітивної симптоматики у щурів з різними моделями хвороби Альцгеймера, індукованими інфузією суміші бета-амілоїдних пептидів: пілотне дослідження.

Н.кер. – Сківка Лариса Михайлівна, проф., д.б.н.

29.10.2019 р.

№ 845-32

Vector Vitale LLC

28.09.2019-

29.02.2020

270,9*

Буде визначено ефективність дії препарату 64Zn-асп на різних моделях хвороби Альцгеймера у щурів.

9.

20ДП036-01

Проведення доклінічних досліджень на базі лабораторії організації-співвиконавця.

Н.кер. – Берегова Тетяна Володимирівна, проф., д.б.н.

Д.р. № 0120U103532

06.08.2020 р.

№ 520-32

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

23.07.2020-20.12.2020

31,4

Буде проведено дослідження субхронічної токсичності біотехнологічних ранових покриттів на основі середовища, кондиційованого мезенхімальними стовбуровими клітинами оригінальної лінії 4BL. Експерименти буде проведено на білих лабораторних щурах (самках і самцях) з використанням трьох об’ємів середовища, які буде введено упродовж 14 днів. Упродовж експерименту буде реєструватися поведінкові реакції тварин, споживання корму, набір маси тіла, стан шерстяного покриву та ін. Після забою тварин буде взято кров для біохімічних досліджень та для встановлення формули крові. Буде проведено макроскопічний огляд внутрішніх органів тварин та відібрані зразки для майбутніх гістологічних досліджень.

10.

20ДП036-03

Зменшення впливу патогенів на урожайність: розробка діагностики на ранніх стадіях хвороб рослин.

Н.кер. – Міщенко Лідія Трохимівна, проф., д.б.н.

Д.р. № 0120U104107

03.11.2020 р.

№ 704-32

МОН України

16.09.2020-31.12.2020

100,0

Буде розроблено методики діагностики хвороб рослин на ранніх стадіях патогенності. У попередньому етапі проекту було проведено діагностику вірусних та грибних патогенів сільськогосподарських культур в Україні, визначено, які з них найбільш поширені та шкодочинні. У етапі цього року буде визначено кількісний вмісту пероксисом у сільськогосподарських рослинах, інфікованих вірусними та грибними інфекціями; визначено рівень експресії генів біогенезу пероксисом; та визначено активність стресових сигнальних шляхів (рівня АФК та ферментів, що відповідають за стійкість рослин до ураження патогенами); а також визначено продуктивність та урожайність хворих рослин та проведено корелятивний аналіз між кількісним вмістом пероксисом, активністю стресових ферментів та урожайністю інфікованих культур.

              Разом по ННЦ «Інститут біології та медицини»:                                                                                               

Географічний факультет

11.

20ДП050-01

Наукове обґрунтування можливості відновлення водності озера Лебедине (Код ДК 021:2015:90710000-7 Екологічний менеджмент).

Н.кер. – Гребень Василь Васильович, проф., д.геогр.н.

Д.р. № 0120U102455

27.05.2020 р.

№ 348-32

Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради Сумської області

17.04.2020-

30.06.2020

195,0

Буде систематизовано природні та антропогенні фактори для визначення складових водного балансу озера Лебедине.

12.

20ДП050-02

Неоднозначні приміські простори: порівняльний аналіз місцевих траєкторій і мінливі повсякденні практики.

Н.кер. – Мезенцев Костянтин Володимирович, проф., д.геогр.н.

Д.р. № 0120U104700

08.10.2020 р.

№ 646-32

МОН України

25.08.2020-31.12.2020

110,0

Буде: здійснено аналіз та інтерпретація прояву повсякденних практик проживання, споживання, відпочинку та проведення дозвілля, мобільності та самоорганізації населення; проведено он-лайн опитування та глибинні інтерв’ю жителів приміської зони модельних міст; здійснено публічну презентацію отриманих результатів та їх обговорення із залученням зовнішніх експертів та практиків.

              Разом по географічному факультету:                                                                                                                   

ННІ «Інститут геології»

13.

18ДП049-01

Науковий супровід геолого-розвідувальних робіт на уран та інші корисні копалини в Ісламській Республіці Мавританія.

Н.кер. – Михайлов Володимир Альбертович, проф., д.геол.н.

12.06.2018 р.

№ 547-32

Компанія BONKOV INVEST GROUP Inc.

01.05.2018-30.04.2021

710,6*

Буде проведено комплексний геологічний аналіз і дано оцінку рудного потенціалу території ліцензійних ділянок, виділено перспективні ділянки і надано рекомендації щодо напрямків подальших ГРР у вигляді наукового звіту.

              Разом по ННІ «Інститут геології»:                                                                                                                         710,6*

Механіко-математичний факультет

14.

18ДП038-03

Аналіз характеристик лазерного допплерівського віброметра з напівпровідниковим джерелом випромінювання при вимірюванні нано-амплітудних вібрацій.

Н.кер. – Розумнюк В’ячеслав Іванович, с.н.с., к.ф.-м.н.

11.04.2019 р.

№ 368-32

ПАТ "Альтрон"

28.12.2018- 29.02.2020

0,0

Буде створено математичну модель лазерного допплерівського віброметра з напівпровідниковим джерелом у якості генератора, приймача випромінювання та зовнішнім резонатором. Модель має бути реалізовано в програмному середовищі МАТЛАБ, враховуючи особливості застосування фізичних підходів. Буде виконано аналіз застосування існуючих методів поточної фільтрації допплерівського сигналу та запропоновано нові підходи до фільтрації.

15.

20ДП038-01

Дослідження можливості удосконалення характеристик лазерного інтерферометра зі зворотним зв'язком для вимірюванні нано-амплітудних вібрацій.

Н.кер. – Розумнюк В’ячеслав Іванович, с.н.с., к.ф.-м.н.

29.10.2020 р.

№ 684-32

ПАТ "Альтрон"

30.06.2020- 31.07.2021

68,2

Буде знайдено рішення загальної задачі впливу осцилюючого зворотного зв'язку на генерацію випромінювання у зовнішньому резонаторі напівпровідникового лазера.

Буде створено математичну модель

генерації випромінювання у

лазерному інтерферометрі з

напівпровідниковим лазером зі

зовнішнім резонатором та з

осцилюючим зворотним зв'язком.

Модель має бути реалізована в

програмному середовищі МАТЛАБ

або Scilab з урахованням

особливостей застосування

фізичних підходів

               Разом по механіко-математичному факультету:                                                                                        

Інститут права

16.

20ДП042-01

Посилення альтернативного вирішення спорів в Україні та Литві: пошук рішення для транскордонних спорів.

Н.кер. – Ізарова Ірина Олександрівна, проф., д.ю.н.

Д.р. № 0120U103749

03.11.2020 р.

№ 703-32

МОН України

12.08.2020-31.12.2020

110,0

Буде: здійснено збір, аналіз й узагальнення матеріалів про найкращі українські та литовські практики альтернативного вирішення спорів, зокрема, медіацію та арбітраж; проведено семінар для обговорення ефективних моделей АРС для розв'язання певних категорій спорів (внутрішніх та транскордонних) на основі узагальнення обміну досвідом та наукових звітів; підготовлено, редаговано та опубліковано наукові статті в результаті проведеного дослідження щодо застосування досвіду Литві і розвитку альтернативного вирішення спорів в Україні.

              Разом по Інституту права:

Факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем

17.

20ДП052-01

Ерозійні властивості нових композиційних матеріалів Cu-Cr для електроенергетики.

Н.кер. – Веклич Анатолій Миколайович, проф., д.ф.-м.н.

Д.р. № 0120U103574

04.09.2020 р.

№ 574-32

МОН України

12.08.2020-31.12.2020

110,0

Буде розроблено: методи дослідження ерозійної стійкості та випаровувальних властивостей нових композиційних матеріалів з міді та хрому із залученням лазерної абсорбційної спектроскопії.

Буде розроблено база даних радіаційних і термодинамічних властивостей термічної плазми з домішками парів хрому та міді електродного походження.

              Разом по факультету:

Хімічний факультет

18.

20ДП037-01

Молекулярні флуоресцентні зонди для селективного виявлення аденозин-5’-трифосфату (АТФ).

Н.кер. – Пивоваренко Василь Георгійович, проф., д.х.н.

Д.р. № 0120U103888

17.09.2020 р.

№ 594-32

МОН України

12.08.2020-

31.12.2020

110,0

Буде досліджено сенсорні властивості отриманих на підставі встановлення взаємозв’язку «структура – ефектив-ність» флуоресцентних зондів щодо АТФ, буде розроблено на їх основі тестові систем для флуоресцентної детекції мікрокількостей АТФ у водних розчинах.

19.

20ДП037-04

Використання електрохімічних біосенсорів та флуоресцентних зондів для аналізу та вдосконалення 3D біодрукованих тканинних конструкцій.

Н.кер. – Тананайко Оксана Юріївна, доц., к.х.н.

Д.р. № 0120U104126

29.10.2020 р.

№ 682-32

МОН України

15.09.2020-

31.12.2020

105,0

Буде проведено раціональний вибір оптичного зонду для дослідження оптичних та флуоресцентних характеристик гелей на основі альгінаиту. Буде розроблено методики вольтамперометричного детектування продуктів життєдіяльності живих організмів, а саме: глюкози та гідроген пероксиду в організованих середовищах на основі синтетичних ПАР та альгінату. Буде оформлено наукові статті та тези доповідей.

               Разом по хімічному факультету:                                                                                                                          

               Усього по напряму:                                                                                                                                               

               Усього по бюджетній програмі:                                              

 

           Анонс подій

28.09.2021
Підготовка до конкурсного відбору проєктів МОН України
Шановні науковці просимо Вас ознайомитися з розпорядженням Університету від 28.09.2021 р. № 99 «Про підготовку до конкурсного відбору проєктів Міністерства освіти і науки України»

Незабаром буде оголошено про проведення конкурсу Міністерством освіти і науки України наукових досліджень...

детальніше...
24.09.2021
Онлайн-курс "Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти"
Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна організовує безоплатне навчання керівників закладів вищої, фахової передвищої освіти, викладачів за онлайн-курсом "Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти", який проходитиме 4-18 жовтня 2021 року. детальніше...
20.09.2021
Розпорядження №97 від 20.09.2021 "Про нагородження відзнаками працівників Університету, приуроченого до Всесвітнього Дня науки"
З нагоди святкування Всесвітнього Дня науки в ім'я миру і розвитку, який відзначається щорічно 10 листопада, Науково-дослідна частина просить надати пропозиції від інституту/факультету щодо кандидатур наукових та науково-педагогічних працівників за їх особистий внесок у вирішення важливих науков... детальніше...
14.09.2021
Міністерство освіти і науки України проводить опитування стосовно діючої в Україні інноваційної інфраструктури
Анкету можна заповнити до 27 вересня 2021 р. за посиланням: http://surl.li/afepn
детальніше...
13.09.2021
Про конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України у 2021 році
Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України детальніше...
13.09.2021
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮНАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ детальніше...
Всі події